• Tartalom

11/2014. (IX. 18.) FM rendelet

11/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A termelői szervezetek a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), Alföld és Észak (HU3), valamint a Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban működő termelői szervezetek a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 35. cikkében meghatározott kiegészítő nemzeti támogatást vehetnek igénybe a 2015. évi működési alapjuk kiegészítésére.

(2) A termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatása vonatkozásában e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] foglaltak az irányadók.

2. § (1) A kiegészítő nemzeti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása előirányzata.

(2)2 A 3. § (2) bekezdésben meghatározott támogatásra rendelkezésre álló összeg 150 millió forint.

(3)3 A 3. § (3) bekezdésében meghatározott támogatásra rendelkezésre álló összeg 350 millió forint.

3. § (1) A támogatás legmagasabb mértéke a tanácsi rendelet 34. cikke alapján meghatározott összegű és a termelői szervezet részére az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 69. és 72. cikke szerinti kérelem alapján kifizethető uniós pénzügyi támogatás 80%-a.

(2)4 Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű támogatáson felül támogatási keretösszeg kérelmezhető a működési program módosítására vonatkozó, 4. § szerinti kérelemben, a tanácsi rendelet 157. cikk (1) bekezdés c) pont xiii. alpontjában meghatározott feladatok szakmaközi alapon történő végrehajtására, ideértve a külföldi szakkiállításon történő kiállítás költségeit is.

(3)5 Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű támogatáson felül támogatási keretösszeg kérelmezhető új tárolási kapacitások létrehozásához a működési program módosítására vonatkozó, 4. § szerinti kérelemben.

(4)6 Az (1)–(3) bekezdés alapján megállapított támogatás együttes összege nem haladhatja meg a tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a bizottsági rendelet 54. cikke szerinti értesítés alapján jóváhagyott és ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át.

4. § (1)7 A 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele érdekében a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (5) vagy (7) bekezdése szerinti működési program módosítása iránti kérelmet, valamint bejelentést az 1. melléklet szerint kitöltött táblázattal együtt kell benyújtani az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele érdekében – a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (5) bekezdésétől eltérően – a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (7) bekezdésében foglaltakon felül nem szükséges a működési program módosítás agrárpolitikáért felelős miniszter által történő jóváhagyása abban az esetben sem, ha a módosítás eredményeképpen a jóváhagyott működési programban szereplő tevékenységekre vagy intézkedésekre eredetileg jóváhagyott keretösszeg, valamint a működési alap összege legfeljebb az e rendelet alapján igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás mértékével növekszik. Az e bekezdés szerinti működési program módosítást legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig be kell jelenteni a miniszternek. A bejelentéssel együtt kell benyújtani az 1. melléklet szerint kitöltött táblázatot.

(3)8 A 3. § (2) bekezdés szerinti támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg – a 2. §-ban meghatározott forrás mértékéig – a működési program módosítási kérelmek és a bejelentések beérkezési sorrendjének megfelelően kerül jóváhagyásra.

5. § (1)9 A 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti kiegészítő nemzeti támogatás kifizetése iránti kérelmet a bizottsági rendelet 94. cikkének megfelelően a tanácsi rendelet 34. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével együtt, a bizottsági rendelet 69. cikke szerinti kérelemben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez. Részleges kifizetés az 1. §-ban meghatározott támogatás vonatkozásában nem igényelhető.

(2)10 A kiegészítő nemzeti támogatás felhasználását a működési program kapcsán 2015. évben felmerült kiadásokra vonatkozó bizonylatokkal kell igazolni. A tanácsi rendelet 34., valamint 35. cikkében meghatározott, a támogatás mértékére vonatkozó követelményeknek a bizottsági rendelet 69. cikke szerinti kérelem egészét tekintve kell teljesülniük.

(3) A kiegészítő nemzeti támogatás a felhasználását igazoló számla elszámolni kívánt nettó értékének 100%-áig terjedhet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8–9. §11

1. melléklet a 11/2014. (IX. 18.) FM rendelethez

A működési program pénzügyi áttekintése a kiegészítő nemzeti támogatás alkalmazásának évében

 

A

B

C

D

1.

Működési program intézkedései 2014. év

Tervezett támogatás

Az igénylő saját hozzájárulása

Intézkedés költségvetése összesen (E Ft)

1.1

Kiegészítő nemzeti támogatás (E Ft)

Uniós támogatás
(E Ft)

A tagok által befizetett és a termelői szervezet által befizetett hozzájárulás összesen (E Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Összesen:

 

 

 

 

2. melléklet a 11/2014. (IX. 18.) FM rendelethez

A működési alap kiegészítő nemzeti támogatásának és a tanácsi rendelet 34. cikkében hivatkozott támogatásának kifizetése iránti egységes kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.1. A kérelmező ügyfél-azonosítója.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A jogosultság évének megjelölése, az érintett időszak pontos behatárolásával.

3.1. A működési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt támogatás összegének pontos megjelölése, a támogatás alapját képező kiadások, a hozzájuk tartozó számlák.

4. A jóváhagyott működési programnak a termelői szervezet befolyásán kívül eső, a kérelemben megjelölt okokból a program évét követő április 30-ig megvalósítani kívánt intézkedésének megjelölése, ezen intézkedések alapján igényelt támogatás összege.

5. Az igényelt támogatás összegének intézkedésenként történő feltüntetése.

5.1. A be nem takarítás intézkedés adatai, ideértve annak működési program szerinti megnevezését, a be nem takarított zöldség-gyümölcs megjelölését, a betakarítás módjának, időpontjának, helyszínének, területnagyságának, és a kérelmezett kompenzáció összegének feltüntetésével, továbbá a be nem takarítást engedélyező döntés számát.

5.2. Az árukivonás adatai, különösen az ingyenes szétosztással történő piacról történő árukivonás intézkedéssel érintett termék megnevezése, a kivonni szándékozott termék mennyisége, a fogadó szervezet neve, azonosító adata, az áru csomagolására, szállítására és kivonására vonatkozó adatok.

6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Csatolt dokumentumok.

8. Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 17. §-a iktatta be.

4

A 3. § (2) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdését a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 18. §-a iktatta be.

7

A 4. § (1) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

[A 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 19. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „3. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (2) és (3) bekezdése” szöveg lép, nem vezethető át.]

9

Az 5. § (1) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 19. § e) pontja, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 68. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 41/2015. (VII. 20.) FM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére