• Tartalom

11/2014. (III. 6.) NFM rendelet

11/2014. (III. 6.) NFM rendelet

a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról1

2014.03.07.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § Ez a rendelet a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(2) Az R1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosítása

2. § A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az 1. alcím a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 11/2014. (III. 6.) NFM rendelethez

Az R1. mellékletének módosítása
Az R1. melléklet 101–106. sorában az „1702/2003/EK rendelet” szövegrész helyébe a „748/2012/EU rendelet” szöveg lép.

2. melléklet a 11/2014. (III. 6.) NFM rendelethez

Az R2. 2. mellékletének módosítása
1. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” cím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” alcím 5.3.1. pont C) alpontjában az „Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, melyeknek az alkalmazását a 1185-12 modulban elsajátított.” szövegrész helyébe az „Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, melyeknek az alkalmazását a 10822-12 (Informatika alkalmazása) modulban elsajátított.” szöveg lép.
2. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 19. sorszámú Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” cím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” alcím 5.3.1. pont B) alpontjában a „10827-12 számú „Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások” modul” szövegrész helyébe a „10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére