• Tartalom

2014. évi CXI. törvény

2014. évi CXI. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2015.07.01.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

2–4. §5

5. §6

6. § (1)7

(2)8

7. § (1)9

(2)10

8–10. §11

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

11–14. §12

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

15–17. §13

18. §14

19–47. §15

48. § Az Ebtv.

a)16

b)17

c)–d)18

e)19

f)20

g)21

h)–w)22

szöveg lép.

49. §23

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

50–60. §24

61. § (1) Az Eütv. 116/A. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:]

e) a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott egészségügyi szolgáltató nevét, címét, adószámát és bankszámlaszámát, vagy – ha nem a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a munkáltató – a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nevét, címét, adószámát és bankszámlaszámát,”

(2) Az Eütv. 116/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló kormányrendeletben foglalt támogatás folyósításának a feltétele a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy – ha nem szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a munkáltató – a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi felsőoktatási intézmény által havonta az egészségügyi államigazgatási szerv részére elektronikus úton történő tájékoztatás a képzésben részt vevő személynek az (5) bekezdés d) pontja szerinti adatairól.”

(3) Az Eütv. 116/A. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az)

c) (5) bekezdés e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy – ha nem szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a munkáltató – a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató”

(a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv részére.)

62. § Az Eütv. 117. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza:)

b) annak az egészségügyi szolgáltatónak vagy szolgáltatóknak a megnevezését, címét, amelynél a képzésben részt vevő személy a képzését teljesítette,”

63. § (1)25

(2)26

64. § Az Eütv. 140/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket foglalkoztató vagy a rezidens képzésben képzőhelyként bevont egészségügyi szolgáltatónál – az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, vagy az egészségügyi szolgáltatónál képzési idejüket töltő szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész- és szakpszichológus-jelöltek (a továbbiakban: szakorvosjelöltek) részvételével – helyi érdekképviseleti szerv hozható létre, amely előzetes véleményt nyilvánít a szakorvosjelöltek képzését érintő döntéseket megelőzően, valamint részt vesz a képzéssel összefüggésben a minőségbiztosítási feladatok ellátásában.”

65–66. §27

67. § (1)–(4)28

(5)29

68–69. §30

5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

70. §31

6. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

71–76. §32

7. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

77. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

c) rezidens: az első egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésének megszerzése érdekében jogviszonyban álló, az államilag támogatott, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 115. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzésben részt vevő szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész-, illetve szakpszichológus-jelölt.”

78. § Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az e fejezetben, valamint a 29–31. §-ban meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat)

c) a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervre, valamint az az által foglalkoztatott rezidensekre”

(kell alkalmazni.)

79. § Az Eütev. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

11/B. § (1) A rezidens az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzése ideje alatt a kormányrendeletben meghatározott szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervvel létesített közalkalmazotti jogviszonyban áll.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rezidens felett a közalkalmazotti jogviszony létesítésére és megszüntetésére, az illetmény és a munkakör megállapítására, valamint a munkarend meghatározására irányuló munkáltatói jogköröket a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja. A rezidens felett az egyéb munkáltatói jogokat – e törvény vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában – a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a rezidens részére a munkavégzés helyeként kijelölt egészségügyi szolgáltató vezetője gyakorolja a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.
(3) Ahol a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vagy a Kjt. munkáltatóról rendelkezik, azon a (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatót is érteni kell, figyelembe véve az intézményvezető munkáltatói jogainak e törvény szerinti korlátozását.
(4) A Kormány a rezidensek foglalkoztatása tekintetében a III. Fejezetben foglaltaktól a rezidensek számára kedvezőbb szabályokat rendeletben megállapíthat. Ebben az esetben e törvénytől eltérően a Kormány rendeletében megállapított kedvezőbb rendelkezést kell alkalmazni.
(5) A 12/B. §-ban foglaltaktól eltérően a rezidenssel önként vállalt többletmunkáról megállapodás nem köthető. A rezidens egészségügyi ügyelet ellátására a 12/D. § (3) bekezdése szerinti keret terhére nem osztható be.
(6) Ügyeleti feladatokat a rezidens a 12/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás alapján is csak a képzési tervben foglaltakkal összhangban láthat el, vagy ezen túlmenően arra a rezidens és a képzés helye szerinti egészségügyi szolgáltató a 8. § (1)–(3) bekezdése szerint szabadfoglalkozású jogviszonyt létesít. Az e szabadfoglalkozású jogviszony alapján teljesítendő egészségügyi tevékenységet a 13. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával, az 5. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell beosztani. A rezidens a 14/B. § szerinti műszakpótlékra jogosító munkaidő-beosztásba csak a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv előzetes jóváhagyásával osztható be.
(7) A (6) bekezdés szerinti, kizárólag ügyeleti feladatellátás céljából létesíthető szabadfoglalkozású jogviszonyban teljesített ügyelet tartama nem haladhatja meg a munkaidőkeret átlagában a heti 32 órát, amelynek a 8 óra feletti tartamára legalább az önként vállalt többletmunkára irányadó díjazást kell a szabadfoglalkozású megbízási szerződésben megállapítani.”

80. § Az Eütev. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15/A. § Ha annál az egészségügyi szolgáltatónál, ahol az egészségügyi dolgozó egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzése megszerzése érdekében alkalmazásban áll, vagy a 11/B. § bekezdése alapján a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által szakképzésre kijelölt egészségügyi szolgáltatónál részben hiányoznak a szükséges szakmai gyakorlat feltételei, az egészségügyi dolgozó a szakképzettség megszerzéséhez szükséges, és a munkáltatónál vagy a szakképzésre kijelölt egészségügyi szolgáltatónál nem teljesíthető időtartamban annál az egészségügyi szolgáltatónál végezhet tevékenységet, ahol a szakmai gyakorlat megszerzésének a feltételei rendelkezésre állnak (a továbbiakban: külső képzőhely). Erről a munkáltatónak, valamint a külső képzőhelynek és az egészségügyi dolgozónak meg kell állapodnia, azzal, hogy e jogcímen a munkavégzés tartama naptári évenként nem haladhatja meg a kettőszáz napot. E jogviszonyra egyebekben az Mt.-nek a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

81. § Az Eütev. 28. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

d) a rezidenseket foglalkoztató egészségügyi államigazgatási szerv kijelölését,
e) a III. Fejezetben foglaltaknál a rezidens számára kedvezőbb foglalkoztatási szabályokat”

(rendeletben meghatározza.)

82. § Az Eütev. a következő 32. §-sal egészül ki:

32. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi CXI. törvénnyel megállapított 11/A. § (2) bekezdés c) pontját és a 11/B. §-t a 2015. július 1-jét követően megkezdett szakképzések ideje alatt történő foglalkoztatásra kell alkalmazni.”

83. § (1)33

(2) Az Eütev.

a) 4. § d) pontjában az „az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)” szövegrész helyébe az „az Eütv.” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg

lép.

84. §34

8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

85–91. §35

92. §36

93–94. §37

9. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

95–97. §38

10. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

98–113. §39

114. § A Gyftv.

a)40

b)–k)41

szöveg lép.

115. §42

11. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

116. §43

117. §44

118. §45

119. § Az Eftv.

a)46

b)–f)47

g)48

szöveg lép.

120. §49

12. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

121–122. §50

13. Az egészségüggyel összefüggő egyéb törvények módosítása

123–126. §51

127–129. §52

130. §53

131–133. §54

134–135. §55

136. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény 34. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 47. §-a, 50. §-a, 53. §-a, 56. § l) pontja, továbbá 57. § f) és i) pontja.

137. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény 7. §-a és a 15. § (2) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

138. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. július 2-án hatályát veszti.

(3) Az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 63. § (2) bekezdése, a 67. § (5) bekezdése, a 92. § és a 2. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 117. §, a 119. § a) pontja, a 127–129. § és a 131–133. § 2015. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 114. § a) pontja 2015. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 18. §, valamint a 48. § c), d) és g) pontja 2015. június 30-án lép hatályba.

(7) A 61. §, a 62. §, a 64. §, a 77–82. § és a 83. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

139. §56

1. melléklet a 2014. évi CXI. törvényhez57

2. melléklet a 2014. évi CXI. törvényhez58

3. melléklet a 2014. évi CXI. törvényhez59

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 30. A törvény a 138. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 48. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 48. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 48. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 48. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 48. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 48. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 48. § h)–w) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 50–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 67. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 67. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 71–76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 83. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 85–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 95–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 98–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 114. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 114. § b)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 119. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 119. § b)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 119. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 121–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 123–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 127–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 131–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 134–135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 139. § a 138. § (2) bekezdése alapján 2015. január 1-jén lép hatályba.

57

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére