• Tartalom

12/2014. (III. 12.) NGM rendelet

12/2014. (III. 12.) NGM rendelet

az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.03.15.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 6. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), c) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével,

a 7. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

1. § A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot” szövegrész helyébe a „jogi személyt” szöveg lép.

2. A nagykockázatok és nagykárok határértékeiről szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

2. § A nagykockázatok és nagykárok határértékeiről szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet

1. 1. § b) pontjában a „káreseményenkénti” szövegrész helyébe a „biztosítási eseményenkénti”,

2. 1. § c) pontjában a „káreseményenkénti” szövegrész helyébe a „biztosítási eseményenkénti”

szöveg lép.

3. Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosítása

3. § Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra,” szövegrész helyébe a „jogi személyre,” szöveg lép.

4. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

4. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet

1. 29. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,

2. 29. § (2) bekezdés b) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,

3. 29. § (3) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,

4. 29. § (3) bekezdésében a „bankgaranciát” szövegrész helyébe a „garanciát”,

5. 29. § (4) bekezdésében a „bankgaranciának” szövegrész helyébe a „garanciának”,

6. 29. § (4) bekezdés a) pontjában a „bankgaranciát” szövegrész helyébe a „garanciát”,

7. 29. § (7) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,

8. 30. § (2) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”

szöveg lép.

5. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

5. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § a) pontjában a „jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra,” szövegrész helyébe a „jogi személyekre,” szöveg lép.

6. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

6. § A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 20. § (1) bekezdésében a „jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befektető)” szövegrész helyébe a „jogi személy (a továbbiakban: befektető)” szöveg lép.

7. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítása

7. § A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosítása

8. § (1) A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet (a továbbiakban: 21/2011. NGM rendelet) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2. kártörténeti adat: a gépjármű üzemben tartója által a biztosított gépjármű vonatkozásában az adott biztosítóval fennállt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéses jogviszonya alatt bekövetkezett – a kártérítési igény alapjául szolgáló – káreset vonatkozásában a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kártérítési kötelezettség ismertté válásának dátuma (a kártérítéssel kapcsolatos első kifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott ítélet jogerőre emelkedésének dátuma), a kifizetett kártérítési összeg meghatározott határidőn belüli visszafizetésének ténye és dátuma, a kármentesség igazolt ténye;”

(2) A 21/2011. NGM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a kártérítés kifizetés teljes összegéről szóló írásbeli értesítését követő 45 napon belül a kártérítés teljes összegét a biztosítónak megfizesse.
(2) Ha az üzemben tartó a kártérítés teljes összegét a biztosítónak megfizette, azt a besorolást illetően úgy kell figyelembe venni, mintha a biztosító részéről kártérítési kötelezettség nem keletkezett volna.
(3) Amennyiben a besorolásnál a későbbiekben megfizetett kártérítési összeg alapját képező kártérítési kötelezettség már figyelembe vételre került, az üzemben tartó jogosult a (2) bekezdésnek megfelelő besorolás érvényesítésére.
(4) Kármegosztás esetén az adott biztosítási szerződés alapján történt kártérítés kifizetést kell figyelembe venni.”

9. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása

9. § A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 3.2. pontjában a „vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek” szövegrész helyébe a „vállalkozások, egyéb szervezetek” szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2014. (III. 12.) NGM rendelethez

A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság (a továbbiakban: társaság) nem köteles a Tpt. alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást közzétenni, akkor minden, ezen társaság esetében jelentőséggel bíró – legalább a 4.1.–4.18. pontban meghatározott – információt a kibocsátó teszi közzé, amennyiben az információ a kibocsátó értékpapírjának értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti:]
„4.1. jelentős szervezeti változásra vonatkozó, az erre jogosult által meghozott döntés (szétválás, egyesülés, átalakulás),”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére