• Tartalom

12/2014. (II. 21.) VM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról1

2014.02.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

1. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 1. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

k) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományát, fajtaösszetételét soronként bemutató nyilvántartás;”

2. § A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyéni tervhez csatolni kell]

b) ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;”

3. § A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVH az egyéni terveket 100 000 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá.”

4. § A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását az MVH részére be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és MVH ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és MVH ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását.”

5. § A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

24. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról szóló 12/2014. (II. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által módosított 3. melléklet 2.2. pontját
a) a módosító rendelet hatálybalépését megelőzően már jóváhagyott borvidéki tervek alapján induló eljárásokban, valamint
b) a módosító rendelet hatálybalépést követően jóváhagyandó borvidéki tervek vonatkozásában
kell alkalmazni.”

a) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk”,

b) 13. § (1) bekezdés f) pontjában a „történt és” szövegrész helyébe a „történt illetve”,

c) 13. § (2) bekezdés f) pontjában a „történt és” szövegrész helyébe a „történt illetve”,

d) 16. § (4) bekezdés a) pontjában az „regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk”,

e) 3. mellékletében a „hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény” szövegrész helyébe a „hegyközségekről szóló törvény”

szöveg lép.

2. A szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosítása

8. § A szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 38/2013. (V. 24.) VM rendelet] 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A művelet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:]

f) telepítés esetén az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozat másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést.”
„(4) Abban az esetben, ha a telepítési jogtartalékban lévő újratelepítési jog mennyisége nem elegendő valamennyi kérelem jóváhagyására,
a) először azok a kérelmek hagyhatóak jóvá, amelyekben megjelölt terület az I. termőhelyi kataszteri osztályba tartozik;
b) ha az a) pont szerinti kérelmek nem merítik ki a telepítési jogtartalékot, a II/1. termőhelyi kataszteri osztályba tartozó területekre vonatkozó kérelmek hagyhatók jóvá;
c) ha az a) és b) pont szerinti kérelmek nem merítik ki a telepítési jogtartalékot, a II/2. termőhelyi kataszteri osztályba tartozó területekre vonatkozó kérelmek is jóváhagyhatók.
(5) Abban az esetben, ha az adott kataszteri osztály tekintetében nem elegendő a telepítési jogtartalékban lévő újratelepítési jog mennyisége, úgy a kérelmek a következő sorrend figyelembe vételével hagyhatóak jóvá:
a) először azok a kérelmek hagyhatók jóvá, amelyek magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre vonatkoznak;
b) ha ugyanazon termőhelyi kataszteri pontértékű területre vonatkozó kérelmek között fogy el a telepítési jogtartalék, úgy azon kérelem hagyható jóvá, amelyik beérkezésének dátuma korábbi.”

10. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

25. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról szóló 12/2014. (II. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által megállapított 16. § (4) és (5) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2014. (II. 21.) VM rendelethez

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 3. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Ültetvény áttelepítése
Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni (I., II/1., II/2.) ................ termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet.”

2. melléklet a 12/2014. (II. 21.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott .................................................................................................................................................(név)

(születési hely, idő: ..............................................., anyja születési neve: ...................................................),

mint a ....................................... helység ..................... helyrajzi számú terület

tulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja/ visszavásárlási joggal bíró jogosultja/ vételi joggal bíró jogosultja/
használati joggal bíró jogosultja

hozzájárulok ahhoz, hogy ......................................................................................................................(név)

........................................................................................................................................ (születési hely, idő),

anyja születési neve: ...........................................................................................................................,

................................................................................................................. (cím) alatti lakos (MVH ügyfél-azonosító: .....................................), - aki a földterület használója - a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, valamint a szerkezetátalakítási támogatást igénybe vegye, valamint az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használhatja.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

 

.....................................................
aláírás

Tanú 1.

Tanú 2.

..........................................................................................

..........................................................................................

(név)

(név)

..........................................................................................

..........................................................................................

(cím)

(cím)

..........................................................................................

..........................................................................................

(sz. ig. sz.)

(sz. ig. sz.)

3. melléklet a 12/2014. (II. 21.) VM rendelethez

Ültetvényleltár

Ültetvény helye (helység, helyrajzi szám):

Sortávolság:

méter

Tőtávolság:

méter

Művelésmód:

Sorok száma

Tőállomány

A felhasznált fajta neve***

Elültetett szaporítóanyag*
db

Pótolt szaporítóanyag**
db

Tőkehelyek száma***
db

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 


* Az oszlop akkor töltendő, amikor az ültetési munka művelet elszámolása történik.

** Az oszlop akkor töltendő, amikor a két borpiaci éves végrehajtás esetén a támrendszer létesítés művelet elszámolása történik.

*** Az oszlop minden esetben töltendő!

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére