• Tartalom

12/2014. (II. 25.) EMMI rendelet

12/2014. (II. 25.) EMMI rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról1

2014.03.02.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésének felvezető szövege és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Levéltári Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) szakmai testület, amely feladatkörében”
d) véleményezi az Ltv. 17. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módszertani ajánlások és egyéb segédanyagok tervezetét;”

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Kollégium elnökből és kilenc tagból áll. A Kollégium elnöki feladatait – hivatalból – a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója látja el.
(2) A Kollégium három tagját a miniszter kiemelkedő levéltári tudással rendelkező személyek közül közvetlenül, öt tagját az egyesületként működő szakmai szervezetek együttes jelölése alapján, egy tagját pedig a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszternek a köziratok kezelése terén kimagasló szakismerettel rendelkező személyek köréből tett javaslatára bízza meg.”

3. § Az R. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Kollégium akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább hat tag jelen van.
(4) A Kollégium állásfoglalását szavazattöbbséggel alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

4. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Kollégium tagjainak megbízása öt évig tart. A megbízás meghosszabbítható.
(2) A Kollégium elnöke és tagjai megbízatásukkal összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt útiköltségeik megtérítésére a működési szabályzatban foglaltak szerint jogosultak.”

5. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kollégium éves tevékenységéről a következő év január 31-éig jelentést készít, azt megküldi a miniszternek, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján nyilvánosságra hozza.”

6. § Az R. 8. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A miniszter bízza meg
a) a Kollégium javaslata alapján a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Levéltár által nyilvántartásba vett levéltárak levéltárosai közül a vezető szakfelügyelőt,
b) a vezető szakfelügyelő és a Kollégium egyeztetett javaslata alapján – a levéltárak meghatározott típusaira szóló ellenőrzési jogosítvánnyal – a szakfelügyelőket.
(3) A szakfelügyelői megbízás feltétele
a) vezető szakfelügyelő esetében szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és levéltári szakterületen eltöltött legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
b) szakfelügyelő esetében szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és levéltári szakterületen eltöltött legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
(4) A szakfelügyelő nem folytathat vizsgálatot olyan levéltárban, amellyel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha a Magyar Nemzeti Levéltárral áll közalkalmazotti jogviszonyban. A Magyar Nemzeti Levéltárral közalkalmazotti jogviszonyban álló szakfelügyelő nem folytathat vizsgálatot a Magyar Nemzeti Levéltár azon tagintézményében, amelyben kinevezési okirata értelmében munkáját végzi.”

7. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelők megbízása öt évig tart. A megbízás meghosszabbítható.
(2) A vezető szakfelügyelő, a szakfelügyelők és az ellenőrzésbe esetenként bevont szakértők ténylegesen felmerült és igazolt úti- és szállásköltségeik megtérítésére jogosultak, továbbá tiszteletdíjban részesülnek a működési szabályzatban foglaltak szerint.”

8. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A Kollégium és a levéltári szakfelügyelet működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételekről, valamint a felmerülő költségek kifizetéséről – a miniszter e célra rendelkezésére bocsátott éves költségvetési előirányzat terhére – a Magyar Nemzeti Levéltár gondoskodik.
(2) E rendeletnek a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 12/2014. (II. 25.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (1) bekezdését és a 13. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően létrejött megbízásoknál kell alkalmazni.”

9. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–b) pontjában”,

b) 1. § (3) bekezdésében az „az oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszter”,

c) 4. § (2) bekezdésében a „szervezeti és működési szabályzat” szövegrész helyébe a „működési szabályzat”,

d) 14. § (3) bekezdésében a „három év” szövegrész helyébe az „öt év”

szöveg lép.

10. § A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 11. § (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kérelemhez csatolni kell)

b) a fenntartó egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint nyilvántartásba vett egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatairól szóló egy hónapnál nem régebbi igazolást,
c) az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a jogi személyiségének igazolására jogosult felettes egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és a belső egyházi jogi személy jogi személyiségéről az Ehtv. 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást,”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére