• Tartalom

12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról1

2014.12.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), d), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között, a 2015. évben – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag február 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani, kivéve a Technikai Segítségnyújtás intézkedést, valamint a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti intézkedést.
(1a) Amennyiben az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között jár le, a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja, kivéve, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezetten 2015. január 1. és 31. közötti benyújtási időszakot határoz meg.”
„(2a) Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. május 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”

(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az IH által rendszeresített, az ME honlapján közzétett formanyomtatványon az IH-hoz kell benyújtani 2014. december 31-ig. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az IH-nak rendszeresíteni:
a) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma,
b) az ügyfél egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma vagy őstermelői igazolvány száma,
c) az ügyfélnek az adatai felhasználásához való hozzájárulása,
d) az ügyfél aláírása.”

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása helyett a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át. Amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át nem teljesíti, az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak.”

(5) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 36/J. §-sal egészül ki:

36/J. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 13. § (8) és (9) bekezdést, 15. § (1) bekezdés a) pontot, 16. § (1) bekezdést, és 35. § (12) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel megállapított 16/B. § (1a) bekezdést és 25. § (2a) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) A 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel megállapított 35. § (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépését követő 10. napot követően hozott kifizetési döntések esetében kell alkalmazni. ”

a) 2. § (5) bekezdésében az „a vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)” szöveg,

c) 5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: VM MGI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: NAIK MGI)” szöveg,

d) 5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „VM MGI” szövegrész helyébe a „NAIK MGI” szöveg,

e) 25. § (4) bekezdésében az „a VM hivatalos honlapján” szövegrész helyébe az „az ME hivatalos honlapján” szöveg,

f) 28/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „VM hivatalos honlapjáról” szövegrész helyébe az „ME honlapjáról” szöveg,

g) 29. § (2) bekezdésében az „a VM” szövegrész helyébe az „az ME” szöveg,

h) 29. § (3) bekezdésében a „VM MGI-hez” szövegrész helyébe a „NAIK MGI-hez” szöveg,

i) 29. § (4) bekezdésében a „VM-MGI-hez” szövegrész helyébe a „NAIK MGI-hez” szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet] Záró rendelkezések alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki.

11/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 6. § b) pontot a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. § A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet 6. § b) pontjában a „2008-2014” szövegrész helyébe a „2008-2015. május 15.” szöveg lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi

vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe]

h) a vízügyi igazgatási szerv.”

(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:]

d) a vízügyi igazgatási szerv.”

(3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5/A. § Azon támogatási ügy esetében, amelyben a vízitársulatokról szóló törvény alapján a vízitársulat helyett jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül ügyfélnek, a megvalósítási határidő, a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2015. június 30.”

(4) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/E. §-sal egészül ki:

12/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontját, 4. § (4) bekezdés d) pontját, 5/A. §-t, 10. § (3) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. § Hatályát veszti a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdésében a „ , kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt időszak első napját megelőző 30. nap között nem volt képzés” szövegrész.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

(E rendelet alkalmazásában:)

f) tárgyév:
fa) az a naptári év, vagy
fb) a 2014. január 1. és 2015. május 31. közötti időszak,
amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét;”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Földművelésügyi Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:”

(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha)

a) a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt a NAKVI-hoz tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig;”

(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de legkésőbb 2015. június 30-ig lehet benyújtani.”

(5) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:)

c) 2015. évben
ca) január 15-től február 13-ig,
cb) június 1-jétől június 30-ig.”

(6) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.”

(7) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/H. §-sal egészül ki:

10/H. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 2. § f) pontot, 3. § (1) bekezdést, 6. § (4) bekezdés a) pontot, 7. § (6) és (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 10/C. §-ában a „2015. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. május 15-ig” szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] Záró rendelkezés alcíme a következő 82. §-sal egészül ki:

82. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 45. § (8) és (9) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kifizetési kérelmeket a 2015. évben az (1) bekezdésben foglalt benyújtási időszakoktól eltérően kizárólag január 1. és 31., valamint április 1. és 30. között lehet benyújtani, az (1) bekezdés szerinti módon.”

7. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet módosítása

13. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet]

a) 4. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez (a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész helyébe az „az IH-hoz” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében és 9. § (1) bekezdés h) pontjában az „a NAKVI” szövegrész helyébe az „az IH” szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a „NAKVI-hoz” szövegrész helyébe az „IH-hoz” szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az „A NAKVI” szövegrész helyébe az „Az IH” szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében az „a vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért” szöveg,

f) 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „vidékfejlesztésért felelős minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

g) 11. § (1) bekezdésében az „a NAKVI-n” szövegrész helyébe az „az IH-n” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésében az „ÚMVP” szövegrész.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

16. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:

28. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (6a) bekezdést és 17. § (1) bekezdést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (1) és (2) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A projektterv teljesítési időszakok:
a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2015. január 31. között,
b) a második projekttervre vonatkozóan 2014. július 1. és 2015. január 31. között.
(10) A Bemutató Üzem az adott teljesítési időszakban – az eredetileg megjelölt témakörtől való eltérés nélkül – módosíthatja a projekttervét a programok témája, illetve időpontja tekintetében a még meg nem valósított programokra vonatkozóan. A módosítási kérelmet írásban, a módosítás szükségességét megfelelő indokolással alátámasztva, postai úton kell megküldeni a NAKVI részére, amely jóváhagyása esetén a jóváhagyást követő két napon belül továbbítja azt az MVH részére.”

(2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2014. május 31., valamint 2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
(8) A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
(9) Ha a Bemutató Üzem azért nem tudta a (7) vagy a (8) bekezdésben szereplő határidőben benyújtani a kifizetési kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még nem rendelkezik elsőfokú helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, akkor az eljárás eredményétől függően 2015. február 1. és május 31. között benyújthatja a kifizetési kérelmét.”

(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a Bemutató Üzem
a) az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti, akkor az adott résztvevőre vonatkozóan nem jogosult támogatásra,
b) az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, akkor az adott bemutató üzemi program vonatkozásában nem jogosult támogatásra.”

(4) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) és (10) bekezdést, 9. § (7)–(9) bekezdést, 10. § (1) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

18. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A (3) bekezdésben foglalt megvalósítási határidőn belül az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond.”
„(5a) Amennyiben az ügyfél a (4) és (5) bekezdésben meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (4) és (5) bekezdésben meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 10. § (9) bekezdést, 15. § (5a) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

19. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A 11. § (4) bekezdésében foglalt határidőig, illetve a 11. § (4) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén a megvalósítási határidő utolsó napjáig az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond.”

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet módosítása

20. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2. csoportos tájékoztatás: települési vagy járási szinten megtartott rendezvények, konzultációk keretében nyújtott tájékoztatás;”

(2) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a GISZ 2014., valamint 2015. évi működtetéséhez.”

(3) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § A 4. §-ban foglaltakat a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 4. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók összesen legalább 260 000 óra munkavégzést teljesítenek a GISZ keretében a támogatási időszak végéig;
b) a 4. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók összesen a tájékoztatási irodákban a támogatási időszak végéig legalább 220 000 óra időtartamban tájékoztatás céljából rendelkezésre állnak, amely időtartamba beleértendő a kihelyezett ügyfélfogadásra fordított időtartam is;
c) a 4. § (1) bekezdés j) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók részére a támogatási időszak végéig legalább 3 alkalommal kötelező továbbképzést szervez az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységeikhez kapcsolódóan;
d) a 4. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a 2015. évi támogatási időszakra egy tájékoztatási tervet kell készíteni,
e) a 4. § (1) bekezdés l) pontjától eltérően a tájékoztatási tervet 2015. február 16-ig kell benyújtani az IH részére,
f) az ügyfél a széleskörű tájékoztatási tevékenység keretében megvalósult rendezvényen a résztvevők által aláírt jelenléti ívet készít a résztvevők ügyfélazonosító-számának feltüntetésével.”

(4) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A támogatás forrása a 2014. évi támogatási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló Gazdálkodói Információs Szolgálat jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 6,100 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint.
(1a) A támogatás forrása a 2015. évi támogatási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló Gazdálkodói Információs Szolgálat jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 6,100 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint.”

(5) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás felső határa a 2014. évi támogatási időszakban
a) egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatásra: 1 289 220 000 Ft,
b) csoportos tájékoztatásra: 158 900 000 Ft,
c) széleskörű tájékoztatásra: 36 600 000 Ft,
d) adminisztratív és szakmai koordinációra: 327 070 000 Ft.”

(6) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton a 2014. évi támogatási időszakra vonatkozóan 2014. április 28. és május 9. között lehet benyújtani az MVH központi szervéhez.
(1a) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan 2015. január 20. és február 2. között lehet benyújtani az MVH központi szervéhez.”

(7) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Kifizetési kérelmet a 2014. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél – az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton – nyújthat be 2014. május 10–31., 2014. július 5–31., 2014. október 5–31., és 2015. január 5–31. között a GISZ működtetésének a benyújtási időszakot közvetlenül megelőző három hónap során – a 2014. május 10–31. benyújtási időszak esetében a 2014 január 1 – 2014. március 31. időszak során – felmerült költségeire vonatkozóan.
(1a) Kifizetési kérelmet a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél – az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton – nyújthat be 2015. május 5–31., 2015. július 5–31., és 2015. szeptember 5–15. között a GISZ működtetésének a benyújtási időszakot közvetlenül megelőző két hónap során – a 2015. május 5–31. benyújtási időszak esetében a 2015. január 1 – 2015. április 30. időszak során – felmerült költségeire vonatkozóan, azzal hogy az ügyfél a 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti tevékenységek esetében nem számolhat el a 2015. január–február hónap során felmerült költséget.”

(8) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2014. évi támogatási időszakra vonatkozóan az első kifizetési kérelemben elszámolhatóak a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően, de legkorábban 2014. január 1-jét követően, a GISZ e rendeletben meghatározott feltételek szerinti működtetésének költségei is.
(2a) A 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan az első kifizetési kérelemben elszámolhatóak a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően, de legkorábban 2015. január 1-jét követően, a GISZ e rendeletben meghatározott feltételek szerinti működtetésének költségei is.”

(9) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kifizetési kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell:)

g) a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan továbbá a széleskörű tájékoztatási tevékenység keretében megvalósult rendezvény jelenléti íveit.”

(10) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyes támogatási időszakok kezdete és a támogatási határozat kézhezvétele közötti időszakra vonatkozóan a GISZ működtetésére vonatkozó kifizetési kérelem alapja a pénzügyileg rendezett, kiadást igazoló számviteli bizonylat, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, valamint a vezetett nyilvántartások, tevékenységi naplók.”

(11) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az (1)–(7) bekezdések szerinti jogkövetkezményeket csak az érintett támogatási időszakban lehet alkalmazni.”

e) 9. § (2) és (4) bekezdésében az „az adott negyedévben benyújtott kifizetési kérelmében” szövegrész helyébe az „a benyújtott kifizetési kérelmében” szöveg

lép.

14. Záró rendelkezés

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére