• Tartalom

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

2017.11.09.

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendeletet kell alkalmazni a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó, közforgalmú személyszállítást nyújtó szervezetek, továbbá az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatbázisokat és informatikai rendszereket működtető szolgáltatóknak a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok kezelése és kölcsönös megosztása során.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. bérlet: meghatározott közforgalmú személyszállítási vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatások – meghatározott időszak alatt vagy meghatározott darabszám mértékéig történő – ismétlődő igénybevételére jogosító jegy;

2. csatlakozott: aki vagy amely a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform keretein belül, vagy annak igénybevételével, egységes szabályrendszer szerint, a működtetővel kötött szolgáltatási szerződés szerint, vagy jogszabályi kötelezettség alapján nyújtja szolgáltatásait;

3. elektronikus adathordozón tárolt utazási jogosultság: olyan utazási okmányon elhelyezett jogosultság, ahol az utazási jogosultság igazolása valamilyen elektronikus adathordozón tárolt, és annak vizsgálatára informatikai megoldás szolgál, ideértve a központi szervereken tárolt és az utazási okmány azonosítójával a szerverekről történő adatellenőrzéssel kezelt utazási okmányokat is;

4. elektronikus adathordozón tárolt utazási jogosultságot kezelő rendszer: minden olyan rendszer, ahol az utazási jogosultságot elsődlegesen az elektronikusan tárolt adatok alapján állapítják meg;

5. elektronikus ellenőrzés: az utazási jogosultság informatikai eszközökkel végzett adatfeldolgozás alapú ellenőrzése;

6. elektronikus jegyrendszer: elektronikus adathordozón elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó, utazási okmány érvényesítését, kiadását, elszámolását, ellenőrzését, kezelését, valamint az értékesítési és felhasználási (utazási) adatok elektronikus rögzítését, tárolását és kezelését együttesen végző, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultságot kezelő rendszer;

7. értékesítési adattár: a menetjegyek és bérletek értékesítési adatait tároló elektronikus adatbázis;

8. koordinációs szervezet: a központi koordinációs feladatokat jelen rendelet kijelölése alapján ellátó szervezet;

9. közlekedési szolgáltató: az Sztv. 2. § 15. és 30. pontja szerint személyszállítási szolgáltatást nyújtó közlekedési szolgáltató;

10. központi adatbázis: a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform részét képező, annak működését biztosító, a közösségi közlekedési szolgáltatások során keletkező egységes adatokat és szolgáltatásokat tartalmazó adatbázis, valamint az azt kiszolgáló informatikai rendszer és környezet;

11. központi koordinációs feladat: az adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságot biztosító műszaki szabványok, ajánlások és dokumentációk kidolgozása, kezelése, kiadása és azok alkalmazásának szakmai támogatása;

12. menetjegy: közforgalmú személyszállítási szolgáltatás, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére jogosító, a szolgáltatási szerződés megkötését bizonyító valós vagy virtuális dokumentum;

13. működtető: a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform rendeltetésszerű működéséért, üzemeltetéséért, a szolgáltatások összehangolásáért, valamint a szolgáltatások nyújtásáért felelős személy vagy szervezet;

14. Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform: a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform azon része, amely a személyszállítási szolgáltatások elektronikus igénybevétele és a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó viteldíj-beszedési rendszerek és technológiák egységességének és átjárhatóságának biztosítását végző informatikai rendszer;

15. Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform: a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát az elektronikus közlekedési szolgáltatások működését, interoperabilitását biztosító informatikai rendszer;

16. szabványok és műszaki ajánlások:

a) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) Transmodel – MSZ EN 12896:2006 közlekedési adatok tárolása és kezeléséről szóló szabvány, vagy az arra épülő, annak továbbfejlesztett változata,

c) SIRI – CEN/TS 15531 a valós idejű közlekedési adatok cseréjét leíró európai szabvány,

d) IFM – Interoperable Fare Management – MSZ-EN ISO 24014 az interoperábilis díjbeszedési rendszerekre vonatkozó szabvány,

e) MSZ EN 15320 az azonosítókártya-rendszerek földi közlekedésben való alkalmazásáról,

f) MSZ EN 1545 az azonosítókártya-rendszerekről,

g) MSZ EN 302 665 az intelligens közlekedési rendszerekről (ITS),

h) ISO/IEC 14443 a HF (13.56 MHz) tartományban működő magas biztonsági szintű, kis hatósugarú Proximity RFID eszközök működéséről,

i) egyéb, a fentiekkel egyenértékű műszaki leírások;

17. személyes adatok: természetes személyeknek az Sztv. 7. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott azonosító adatai;

18. utasmédia: elektronikus tartalommal rendelkező utazási okmány;

19. utazási okmány: utazási jogosultság megjelenítésére, igénybevételére vagy igazolására szolgáló dokumentum.

2. A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform

3. § A Kormány a személyszállítási szolgáltatások elektronikus igénybevétele és a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességének és átjárhatóságának biztosítása érdekében létrehozza a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platformot.

4. § A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform elemei a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform, valamint a személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódó közlekedési adattárak, és a közlekedési szolgáltatók együttműködését és a szolgáltatások átjárhatóságát (interoperabilitását) biztosító interfészek, szabványok és műszaki ajánlások, valamint az ezeket kiszolgáló központi rendszermodulok és szolgáltatások.

5. §1 (1) A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform működtetője, valamint a koordinációs szervezet

a) a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

b) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(2) A működtetői és koordinációs feladatokat az (1) bekezdésben kijelölt társaságok egymás között megosztva látják el.

(3) Az (1) bekezdésben kijelölt társaságok a feladatok (2) bekezdés szerinti megosztását szerződésben határozzák meg.

6. § A működtető feladatai körében:

1. megtervezi a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform létrehozását, fenntartását, továbbfejlesztését és finanszírozását;

2. kidolgozza és ajánlásként közzéteszi a szabványok és műszaki előírások alapján a működési mintaszabályzatait, technológiai alkalmazási és technológiai végrehajtási módszertanát, továbbá a csatlakozás és igénybevétel feltételeként előírt elektronikus információbiztonsági követelményeket;

3. gondoskodik a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform üzemszerű működéséről;

4. biztosítja a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform rendelkezésre állását;

5. biztosítja a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform szolgáltatásainak elérhetőségét és koordinálja a szolgáltatások igénybevételét;

6. a szabványokra és a műszaki előírásokra figyelemmel meghatározza és ajánlásként közzéteszi az adatok és adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokat;

7. meghatározza a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform tervezésével, megvalósításával, bevezetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat;

8. az érintett piaci szereplőkkel konzultációt folytat;

9. közzéteszi a közlekedésért felelős miniszter által jóváhagyott műszaki előírásokat, alkalmazási és végrehajtási módszertanokat;

10. kidolgozza és honlapján közzéteszi a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platformhoz történő csatlakozáshoz és annak igénybevételéhez szükséges – a közlekedésért felelős miniszter által jóváhagyott – műszaki és egyéb csatlakozási feltételeit, általános szerződési feltételeket (ÁSZF), üzletszabályzatot, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat, információkat és segédleteket a mindenkor hatályos állapot szerint;

11. működteti a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform ügyfélszolgálatát;

12. az Sztv. 7. §-ában rögzítettek szerint adatkezelési feladatot lát el;

13. közszolgáltatási szerződés vagy adatfeldolgozási megállapodás alapján ellátja a szerződésben vagy megállapodásban rögzített adatfeldolgozási feladatokat;

14. működteti az elektronikus közszolgáltatási menetrendi és elektronikus utazásszervező és utasinformációs rendszereket;

15. közzéteszi a nem elektronikus adathordozón rögzített, időalapú hozzáférést biztosító jegyrendszer kiszolgálását biztosító informatikai rendszer előírásrendszerét és feltételeit;

16. közzéteszi a közös időalapú jegyrendszert alkalmazó társaságok elfogadási és elszámolási megállapodására vonatkozó minimumfeltételeket;

17. közzéteszi az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódó utazások regisztrációjakor szükséges adatstruktúrát;

18. ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform működésének biztosítása érdekében az 1–17. pontban foglaltakkal összefüggésben a közlekedésért felelős miniszter megbízza.

7. § (1) A működtető az üzemeltetési, egyéb műszaki, árazási, fizetési feladatok ellátása érdekében, azok lebonyolítására egyéb szolgáltatót, alvállalkozót vonhat be.

(2) A működtető az elektronikus közszolgáltatási menetrendi és elektronikus utazásszervező és utasinformációs rendszerek üzemeltetésének támogatására szükség szerint bevonja a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

8. § A csatlakozott a működtetővel kötött szerződés szerint veheti igénybe a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform szolgáltatásait, és teljesíthet szolgáltatásokat a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platformon keresztül. A csatlakozottat a szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli.

9. § (1) A működtető a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform működését saját bevételéből biztosítja.

(2) A működtető külön megállapodás alapján, díjazás ellenében egyéb szolgáltatásokat vagy ügyfélszolgálati szolgáltatást is nyújthat a közlekedési szolgáltatóknak.

3. Adatkezelés, adatfeldolgozás, adatvédelem

10. § (1) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatás nyújtásakor kezelt személyes adatok tekintetében, az informatikai rendszerben, az anonim személyhez kötődő kódok alkalmazása és használata során az Sztv. adatkezelésre vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. A személyhez kötött anonim azonosítót a szabványok és műszaki ajánlások rendelkezéseivel összhangban, határozott ideig lehet alkalmazni. A nem személyhez kötött utazási jogosultság esetében az anonim azonosítót az adathordozó érvényességéig lehet alkalmazni.

(2) A személyes adatok kiváltására alkalmazott anonim azonosítónak egyedinek, a személyes adatok, vagy azok egy meghatározott csoportjából előállíthatónak kell lennie, valamint biztosítania kell, hogy az anonim azonosítóból ne lehessen visszafejteni az azonosító képzéséhez használt személyes adatok egyikét sem.

(3) A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform szolgáltatásaihoz szükséges személyes adatok, valamint az utazási és értékesítési tranzakciók tárolását és kezelését, a szabványok és műszaki előírások rendelkezéseire figyelemmel, kizárólag olyan – illetéktelen hozzáférés ellen védett – informatikai környezetben kell megvalósítani, amely biztosítja a személyes adatok fizikai és logikai elválasztását az utazási és értékesítési tranzakcióktól.

(4) A személyes adatok és az utazási, valamint értékesítési tranzakciók adatainak összekapcsolása csak a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform rendszerében dokumentált esetben, naplózott, az összekapcsolást végző és az összekapcsolás körülményeit – különösen a dátumot, az időpontot, az érintett adatköröket, az összekapcsolt adatok azonosítóinak beazonosíthatóságát – biztosító módon végezhető.

(5) A megvalósított informatikai rendszerekben szereplő személyes adatoknak az utazási szokások és a jogtalan felhasználás értékelésére irányuló statisztikai célú elemzése kizárólag anonim azonosító használatával végezhető.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatokat az ott meghatározott módon a működtető

a) a jogszabályban statisztikai adatgyűjtésre felhatalmazott szervezetek, valamint a közlekedésért felelős miniszter számára teljes körűen,

b) a személyszállítási közszolgáltatások megrendeléséért felelős szervezet számára a megrendelt közszolgáltatások tekintetében

térítésmentesen biztosítja.

(7) Az utas által a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételéhez megadott személyes adatok nem használhatóak fel további emelt szintű szolgáltatások biztosításához, vagy egyéb kereskedelmi ajánlat készítéséhez az adat tulajdonosának előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül.

(8) A személyes adatok nem alkalmazhatóak vagy nem adhatóak át kereskedelmi, promóciós, marketing tevékenységek támogatására.

4. A közlekedési szolgáltatók és egyéb szereplők kötelezettségei

11. § (1) Az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatások egyes közlekedési szolgáltatók közötti átjárhatóságának megvalósítása érdekében az utazási okmányok és bérletek kölcsönös elfogadását a személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelősök a közszolgáltatási szerződésben írhatják elő.

(2) Elektronikus adathordozón rögzített, utazási okmányokat kezelő rendszer kialakítása esetén a nemzeti egységes elektronikus jegyrendszerekre vonatkozó, – a közlekedésért felelős miniszter által jóváhagyott, a koordinációs szervezet által meghirdetett – műszaki előírásoknak, valamint a koordinációs szervezet által kiadott alkalmazási és végrehajtási módszertanoknak és elektronikus információbiztonsági követelményeknek kell megfelelni.

(3) A nem elektronikus adathordozón rögzített utazási okmányok kölcsönös elfogadása és tételes pénzügyi elszámolása esetén a kölcsönös elfogadást biztosító, a pénzügyi elszámolást, valamint az elfogadáshoz szükséges azonosító rendszert meghatározó, az ellátásért felelősökkel jóváhagyatott megállapodást kell kötnie a személyszállítási közszolgáltatás biztosításáért felelős közlekedési szolgáltatóknak vagy a közlekedésszervezőknek.

(4) Az elektronikus értékesítési adattárban kell rögzíteni legalább a kölcsönös elfogadásban részt vevő személyszállítási közszolgáltatás biztosításáért felelős közlekedési szolgáltató, illetve a közlekedésszervező által kibocsátott utazási okmány

a) kiadójának egyedi azonosítóját vagy azonosítását lehetővé tévő adatát,

b) egyedi azonosítóját,

c) kiadása keltét,

d) kedvezményjogosultságát,

e) időbeni érvényességét,

f) területi érvényességét (viszonylat, érvényességi terület vagy vonal, szolgáltatás meghatározása),

g) utazásszám szerinti érvényességét (korlátlan vagy meghatározott számú utazás),

h) utazási jogosultságra jutó értékét, amennyiben az kiszámítható és értelmezhető.

(5) Az értékesítési adattár adatainak elektronikus megosztását biztosítani kell a kölcsönös elfogadást biztosító társaságok, valamint az ellátásért felelősök számára.

(6) A bérletek és utazási okmányok kölcsönös elfogadásánál az elfogadónak regisztrálnia kell legalább a bérlet, okmány egyedi azonosítóját, valamint rögzítenie kell elektronikus adattárban legalább

a) az elfogadáshoz kapcsolódó regisztráció keltét (dátum, időpont),

b) az elfogadáshoz kapcsolódó regisztrációt végző közlekedési szolgáltató kódját, azonosítóját vagy azonosítását lehetővé tévő adatát,

c) azt, hogy az elfogadáshoz kapcsolódó regisztráció mely vonalhoz és szolgáltatáshoz (járathoz), valamint – ha értelmezhető – melyik megállóhoz kapcsolódik.

(7) Az elfogadás regisztrációs adatait tartalmazó adattár adatainak elektronikus megosztását biztosítani kell a kibocsátást és az elfogadást biztosító társaságok, valamint az ellátásért felelősök számára.

(8) A tételes pénzügyi elszámolás során az értékesítési és regisztrációs adattár adatai alapján

a) a díjmegosztásnak teljesítmény-arányosnak kell lennie,

b) a bérletet, utazási okmányt kiadó értékesítési jutalékot számolhat el.

12. § (1) Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódó menetjegyes és bérletes utazások meghatározott adatfelbontású regisztrációját az ellátásért felelősök a közszolgáltatási szerződésben írják elő az alkalmazás részletes feltételeivel.

(2) Az utazások az Sztv. 32. § (1) bekezdés g) pontja szerinti felbontású regisztrációját és az adatok rögzítését a kötelezetteknek elektronikus adattárakba kell biztosítaniuk, valamint fel kell készüljenek az adatok központi adattárakkal történő megosztására.

(3) Az utazások adatait az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatások tekintetében az utazási jogosultság igazolásához felhasznált menetjegyek és bérletek esetében legalább az alábbi felbontásban kell rögzíteni:

a) minden egyes utazás a szolgáltatáshoz (járat) kötötten és ezáltal a vonalhoz rendelten kimutatható legyen azáltal, hogy a menetjegyet vagy bérletet a szolgáltatás nyújtásakor a közlekedési szolgáltató regisztrálja,

b) az egyes utazások díjövezete vagy közvetlenül a menetjegy vagy bérlet regisztrációjakor letárolandó, amennyiben ezt a menetjegyen vagy bérleten tárolt és leolvasható adatok biztosítják, vagy a regisztrált menetjegy vagy bérlet azonosítója alapján az értékesítési adattárból háttérfeldolgozásban is összerendelhető az utazással,

c) a díjövezet esetében mind a valós utazási távolság, mind a menetjegy- vagy bérletfajtához tartozó díjszabási távolság övezeti értéke megfelelő adatot biztosít,

d) az utazások induló és érkezési állomásának rögzítésére alkalmazható, fel- és leszálláskori regisztráció, vagy a menetjegyen vagy bérleten tárolt adatok feldolgozása, vagy a menetjegy vagy bérlet azonosítója alapján történő háttérfeldolgozáskor történő adat összerendelése, illetve a megnevezett módszerek kombinációja,

e) az utazásokhoz kötött induló és érkezési állomások megállapításánál elfogadott, a menetjegy vagy bérlet megváltásakor megadott viszonylati adatok felhasználásával történő közvetett megállapítás,

f) meghatározott érvényességi időponthoz vagy időszakhoz kötött menetjegyek vagy bérlet esetében legalább a menetjegy vagy bérlet érvényesítési dátuma és az érvényesítés időpontjában az adott járaton érvényben lévő érvényességi időszak, vagy ennek hiányában az érvényesítés időpontja tárolandó,

g) az utazásnál regisztrált menetjegyek vagy bérletek esetében a menetjegy vagy bérlet kedvezménykategóriája eltárolandó, vagy közvetlenül a menetjegyen vagy bérleten tárolt és leolvasható adatok alapján vagy a regisztrált menetjegy vagy bérlet azonosítója alapján az értékesítési adattárból háttérfeldolgozásban az utazással történő összerendeléssel.

(4) Az utazások adatainak rögzítése a helyi személyszállítási közszolgáltatások tekintetében az utazási jogosultság igazolásához felhasznált menetjegyek és bérletek esetében legalább az alábbi felbontásban biztosítandó:

a) minden egyes utazás a szolgáltatáshoz (járat) kötötten és ezáltal a helyi vonalhoz (helyi, járat azonosítóval, járatszámmal ellátott viszonylat) rendelten kimutatható legyen azáltal, hogy a menetjegyet vagy bérletet a szolgáltatás nyújtásakor a közlekedési szolgáltató regisztrálja,

b) meghatározott érvényességi időponthoz vagy időszakhoz kötött menetjegyek vagy bérletek esetében legalább a menetjegy vagy bérlet érvényesítési dátuma és az érvényesítés időpontjában az adott járaton érvényben lévő érvényességi időszak, vagy ennek hiányában az érvényesítés időpontja tárolandó,

c) az utazásnál regisztrált menetjegyek vagy bérletek esetében a menetjegy vagy bérlet kedvezménykategóriája eltárolandó, vagy közvetlenül a menetjegyen vagy bérleten tárolt és leolvasható adatok alapján vagy a regisztrált menetjegy vagy bérlet azonosítója alapján az értékesítési adattárból háttérfeldolgozásban az utazással történő összerendeléssel.

(5) Ha valamely utazáshoz rögzített adat származtatása háttérfeldolgozásban történik a menetjegyek vagy bérletek értékesítési adatbázisában tárolt információk alapján, akkor a származtatott adatot az utazási regisztrációs adattárban is tárolni szükséges.

13. § (1) Az országos, elővárosi és regionális közlekedési szolgáltatások menetjegyekből képződő személyszállítási bevételeinek nyilvántartására a közlekedési szolgáltató az elektronikus adattárban köteles tárolni legalább

a) a viteldíjat beszedő közlekedési szolgáltató azonosítóját vagy azonosítását lehetővé tévő adatát,

b) a menetjegy vagy bérlet azonosítóját (száma, jelzése), amely a közlekedési szolgáltató értékesítési rendszerén belül egyedi azonosítónak kell lennie, ezért tartalmazhatja a kibocsátó berendezés, eszköz azonosítóját is,

c) az egyedi kódot, amelyet a közlekedési szolgáltató azonosítója és a menetjegy vagy bérlet azonosítója kell alkosson,

d) a bevétel beszedés időpontját, vagyis dátumát és idejét,

e) azt, hogy a bevétel milyen árkategóriába eső szolgáltatás kifizetésére szolgált (országos, elővárosi, regionális),

f) az egyes szakaszok és a rájuk jutó bevételek külön kimutathatóságát, ha egy menetjegyen vagy bérleten olyan viszonylat került értékesítésre, amely több árkategóriába tartozó szakaszokból épül fel,

g) a bevétel viszonylati adatát legalább az induló és érkező állomás megjelölésével,

h) a szolgáltatáshoz (járat) kötött menetjegy vagy bérlet eladása esetén a járat azonosítóját.

(2) A meghatározott felbontású utazási adatok megosztását a működtető által közzétett adatcsere interfészre vonatkozó műszaki dokumentáció alapján kell kialakítani.

14. § (1) A fővárosi vagy megyei jogú város helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások igénybevételét biztosító, az elektronikus jegyrendszer keretén belül megvalósított egységes jegy- és bérletrendszer a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform műszaki leírása hiányában a rendszer kellő mélységű megismerését biztosító műszaki dokumentáció és szakmai konzultációk alapján, a koordinációs szervezet előterjesztésére a közlekedésért felelős miniszter egyedi jóváhagyásával alakítható ki.

(2) Nem elektronikus jegyrendszer alkalmazásával megvalósított helyi és elővárosi egységes jegy- és bérletrendszer esetében a bevétel és utazási regisztrációs adattárak elektronikus összekapcsolásával kell megteremteni az utazási jogosultságok átjárhatóságát és elszámolhatóságát.

15. § (1) A közlekedési szolgáltatók vagy a közlekedésszervezők által kialakítandó elektronikus jegy- és bérlet-ellenőrzési rendszer minden olyan rendszer, amelyben a kiadott menetjegyek és bérletek ellenőrzése valamilyen azonosító elektronikus leolvasásával, valamint az ellenőrzési adatok elektronikus eltárolásával és feldolgozásával történik.

(2) Az elektronikus alapú ellenőrzési információk adattárának az adatok kimutatása érdekében legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

a) ellenőrzött menetjegyek és bérletek esetében a menetjegyek és bérletek darabszámát szétválasztva kell tárolni,

b) ellenőrzés során rögzíteni kell az ellenőrzés elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatás (járat) és ehhez kapcsolódó vonal (helyi szolgáltatás esetében helyi járat azonosítója) adatot,

c) az ellenőrzött menetjegyekhez és bérletekhez kapcsolódó indulási és amennyiben lehetséges az érkezési állomás szerinti kimutatást az ellenőrzés elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatás (járat) induló és érkező állomása alapján kell biztosítani.

16. § (1) A helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásban alkalmazható elektronikus adathordozón rögzített, időalapú hozzáférést biztosító

a) rendszerek alkalmazását a személyszállítási közszolgáltatási ellátásért felelősök a közszolgáltatási szerződésben írhatják elő;

b) rendszereket a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform műszaki előírásainak megfelelően kell kialakítani.

(2) A helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásban alkalmazható nem elektronikus adathordozón rögzített, időalapú hozzáférést biztosító jegyrendszer alkalmazása esetén az alábbi feltételeket kiszolgáló informatikai rendszer kialakítása szükséges:

a) a menetjegy rendelkezzen legalább perc pontosságú érvényesítési időbélyegzéssel, amely meghatározza az időalapú hozzáférés kezdetét, valamint az időben meghatározott érvénytartam feltüntetése vagy a lejárati időpont feltüntetése is biztosított legyen,

b) minden egyes időalapú menetjegynek tartalmaznia kell a kibocsátó azonosítóját és a menetjegy egyedi azonosítóját, sorszámát,

c) az időalapú menetjegy kibocsátása és érvényesítése (az időalapú hozzáférés kezdete) megegyezhet,

d) a kialakítandó rendszernek az időalapú hozzáférést biztosító menetjegy kibocsátása, érvényesítése (időbélyegzése), valamint az időalapú menetjegy további jegykezelése regisztrált módon történjen,

e) a kibocsátáskori és érvényesítéskori regisztrációnak elektronikus módon rögzítenie kell a menetjegy kibocsátójának, érvényesítőjének, kezelőjének azonosító adatát, a regisztráció helyét (vonal és járat szinten), a regisztráció dátumát és időpontját,

f) regisztráció az adatok automatikus leolvasó egységen történő kezelésével (például vonalkód olvasó, képi feldolgozás) vagy akár ellenőrzőszámmal kombinált kézi adatbevitellel is elvégezhető.

(3) A közös időalapú jegyrendszert alkalmazó társaságok elfogadási és elszámolási megállapodást kötelesek kötni az ellátásért felelősök jóváhagyásával, mely szerződésben rendelkezni kell legalább:

a) a menetjegyeken alkalmazott kibocsátói azonosítókról, valamint az adatcsere és elszámolási szabályok részleteiről;

b) az időalapú hozzáférést biztosító menetjegyek tételes pénzügyi, statisztikai elszámolásának elveiről és a bevételek megosztásáról.

5. Egyéb rendelkezések

17. § A személyszállítási közszolgáltatás keretében végzett tevékenységhez kapcsolódó adatok és adatkommunikációs technológiák egységességének és átjárhatóságának biztosítására az elektronikus jegyrendszernek az alábbi feltételeknek és előírásoknak kell megfelelnie:

a) a helyi, elővárosi, országos és regionális személyszállítási közszolgáltatásban kialakított elektronikus jegyrendszernek az azonos, egységes és ütközésmentes kódrendszer használata érdekében – a Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform részét képező – országosan egységes hely- és díjszabási azonosító rendszeren kell alapulnia;

b) az elektronikus adathordozón rögzített, időalapú jegyrendszer, elektronikus adathordozón tároló, elektronikus jegyrendszer, az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó elektronikus ellenőrzési rendszer kialakítása esetén a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni;

c) az elektronikus adathordozón tároló, elektronikus jegyrendszert alkalmazó rendszernek a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel (a továbbiakban: NEK) kapcsolatos, valamint a működtető által kiadott és meghirdetett műszaki feltételeknek is meg kell feleljen;

d) ha az elektronikus jegyrendszer nem alkalmaz saját elektronikus utasmédiát, abban az esetben is képesnek kell lennie elfogadni a NEK kompatibilis utasmédiát mint elektronikus azonosítót.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

(2) A nem elektronikus adathordozón rögzített utazási okmányok és bérletek kölcsönös elfogadását biztosító, e rendelet hatálybalépésekor már üzemelő rendszerek esetében, annak üzemelése idejére a 11. § alkalmazásától a közlekedésért felelős miniszter engedélye alapján el lehet térni.

19. §2 A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 5. § (3) bekezdése szerinti szerződést a Módr. hatálybalépésétől3 számított hatvan napon belül kell megkötni.

1

Az 5. § a 327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A hatálybalépés időpontja 2017. november 9.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére