• Tartalom

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról1

2014.03.11.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Alapvető szabályok

1. § A külképviseleti megfigyelőt, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2014. május 15-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés, 245. § (3) bekezdés]

2. § A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2014. augusztus 25-én kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

2. A választási bizottságok

3. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2014. május 26-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2014. május 26-tól 2014. május 30-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

5. § 2014. május 25-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

6. § (1) Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. [Ve. 334. § (1) bekezdés]

(2) Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2014. május 15-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. [Ve. 334. § (2) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

7. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. március 28-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. április 7-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

8. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. március 28-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

9. § A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb 2014. május 10-ig értesíti az Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen adatok fogadására illetékes központi szerveit azokról az állampolgáraikról, akik a szavazóköri névjegyzékében szerepelnek. [Ve. 335. §]

10. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

(2) Az átjelentkező választópolgár 2014. május 23-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]

11. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. május 25-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

12. § A mozgóurna iránti 11. § a) pontja szerinti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. május 23-án bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

13. § (1) A 2014. május 23-án 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2014. május 24-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

14. § A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2014. június 10-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 101. §]

15. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2014. augusztus 25-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

(2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2014. augusztus 25-én kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

16. § (1) A 2014. május 9-ét követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

(4) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

(5) A külképviseleti névjegyzék adatait 2014. augusztus 25-én kell törölni. [Ve. 264. §]

7. A listaállítás

17. § A Nemzeti Választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. április 7-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

18. § A listát legkésőbb 2014. április 22-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 338. § (1) bekezdés]

19. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. április 22-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

20. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2014. augusztus 25-én megsemmisíti. [Ve. 128. §]

8. A választási kampány

21. § A választási kampányidőszak 2014. április 5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

22. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2014. március 14-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. június 10-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 148. § (4) bekezdés]

23. § A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2014. április 5-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

24. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. május 25-én nem folytatható. [Ve. 143. §]

25. § 2014. május 25-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]

26. § 2014. május 25-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

27. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. május 25-én nem léphet be. [Ve. 150. §]

28. § A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2014. május 25-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. május 25-én történő megsemmisítés esetén 2014. május 28-án 16.00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

29. § A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. június 24-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

9. A szavazás előkészítése

30. § A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. április 22-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

31. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2014. május 24-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2014. május 25-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

10. A szavazás

32. § A szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

33. § A külképviseleten 2014. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. május 24-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

34. § (1) A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2014. május 29-én 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

(2) A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2014. május 30-án bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

(3) Ha az urna határidőn túl vagy nem a Ve. 273. §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt – 2014. augusztus 25-én kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]

11. Az eredmény megállapítása

35. § A külképviseleten leadott szavazatok megszámlálását 2014. május 25-én 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 342. §]

36. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2014. május 28-án 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

37. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2014. augusztus 23-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2014. augusztus 25-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2014. augusztus 23-át követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

12. Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére