• Tartalom

13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás

13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás

a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról1

2014.09.15.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a „Bíróságok fejezet” hatálya alá tartozó intézményeknél történő egységes alkalmazása, a közbeszerzési, a minősített beszerzési és – ahol e szabályzat külön említi – a beszerzési eljárások lebonyolítása és a felelősségi rendszer legfontosabb szabályainak kialakítása érdekében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a következő szabályzatot alkotom:

A szabályzat hatálya

1. § A szabályzat hatálya a Kúriának, az ítélőtábláknak, a törvényszékeknek (a továbbiakban: Bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH), a Bíróság és az OBH (a továbbiakban együtt: Intézmények) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedéseket igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nbr.) szerinti beszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Minősített beszerzési eljárás) és – ahol e szabályzat külön említi – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, illetve a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: Beszerzési eljárás), valamint a fenti eljárások eredményeként megkötött szerződésekre terjed ki.

Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik

Az ajánlatkérő

2. § (1) A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérő: a Bíróság és az OBH. A Kbt., illetve az Nbr. által az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt valamennyi kötelezettséggel kapcsolatban a felelősség az ajánlatkérőt terheli.

(2) A Bíróság által végzett, a Kbt., valamint az Nbr. hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében – a 3. §-ban meghatározottak kivételével – ajánlatkérő a Bíróság.

(3) Az OBH által végzett, a Kbt., valamint az Nbr. hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében, továbbá a 3. §-ban meghatározott esetekben ajánlatkérő az OBH.

3. § (1) A Bíróság igazságszolgáltatási tevékenysége színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében az oktatási feladatok ellátása, valamint az Intézmények egységes informatikai rendszerének kialakítása és fenntartása, továbbá az Intézmények vagyonkezelésében lévő nemzeti ingatlanvagyon állomány állagának megőrzése és javítása céljából – a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, azok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében –

a) valamennyi, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti informatikai eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint az informatikai szolgáltatás megrendelése,

b) az OBH elnökének a 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott, ilyen tartalmú döntése alapján az építési beruházás,

c) a központi oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés

tárgyú, a „Bíróságok fejezet” központi kezelésű előirányzata terhére megvalósuló Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az OBH.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Bíróság által előterjesztett, és indoklással ellátott kérelem alapján, vagy egyéb indokolt esetben az OBH elnöke egyedileg eltérést engedhet.

(3) Az informatikai eszközök árubeszerzésére, valamint informatikai szolgáltatások megrendelésére vonatkozó Beszerzési eljárásokat az ajánlatkérő Bíróság saját hatáskörben bonyolítja le azzal, hogy az eljárás megindítását megelőzően – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti kisértékű informatikai eszközök beszerzése kivételével – a beszerzés műszaki-szakmai tartalmát tartalmazó vezetői összegzést elektronikus úton meg kell küldenie jóváhagyásra az OBH Informatikai Főosztályának vezetője részére az obhinformatika@obh.birosag.hu címre.

(4) Az OBH Informatikai Főosztályának vezetője a (3) bekezdés szerinti műszaki-szakmai tartalom jóváhagyásáról 5 munkanapon belül dönt, és a döntést tartalmazó nyilatkozatát elektronikus úton megküldi a Bíróság részére. A határidő az elektronikus úton való megküldés napját követő munkanapon kezdődik. Amennyiben 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a beszerzést jóváhagyja. A lefolytatott Beszerzési eljárások eredményéről, a megkötött szerződések teljesítéséről az OBH Informatikai Főosztályának vezetőjét tájékoztatni kell.

Az ajánlatkérő jogai és kötelezettségei

4. § (1) A Bíróság önálló közbeszerzési szabályzatban köteles meghatározni a Közbeszerzési eljárások tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, illetőleg testületek körét, a Közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. Amennyiben az ajánlatkérő Bíróság szükségesnek tartja, az önálló közbeszerzési szabályzatában meghatározhatja a szerződés megkötésének és teljesítésének közbeszerzési vonatkozású szabályait, illetve más – a beszerzésekkel, a Közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő – előírásokat.

(2) Az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 33. § (1) bekezdés szerinti, az OBH illetékes szakmai főosztályaival előzetesen egyeztetett éves összesített közbeszerzési tervét az adott év február 15. napjáig, továbbá – felmerülése esetén – az éves közbeszerzési terv módosítását a közbeszerzési tervmódosítás elkészítését követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési tervmódosítás tervezett hatálybalépésének napját 15 munkanappal megelőzően köteles jóváhagyásra megküldeni az OBH elnökének. Ha az ajánlatkérő Bíróság az adott évben nem tervez Közbeszerzési eljárást, a fenti határidőig köteles az erről szóló tájékoztatást megküldeni az OBH elnöke részére. Az OBH elnöke a jóváhagyási jogkört a határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén az adott év március 15. napjáig gyakorolja. A nem határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén – ha a közbeszerzési terv kézhezvétele az adott év március 15. napját legalább 15 munkanappal megelőzi – az adott év március 15. napjáig, amennyiben a kézhezvétel ezt követő időpontra esik, 15 munkanapon belül gyakorolja. Közbeszerzési terv módosítása esetén a jogkört haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül gyakorolja.

(3) Az ajánlatkérő Bíróság az éves összesített közbeszerzési tervét, továbbá annak módosítását – az OBH elnöke jóváhagyásának kézhezvételét követően – a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles közzétenni a honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.

(4) Ha az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 32. § (1) bekezdése szerint előzetes összesített tájékoztatót készít, akkor azt a Kbt. 32. § (7) vagy (8) bekezdése szerinti közzétételtől számított 15 napon belül, tájékoztatás céljából köteles az OBH elnöke részére megküldeni.

(5) Az ajánlatkérő Bíróság a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti éves statisztikai összegezést az abban meghatározott határidőig köteles elkészíteni és – az összegezés másolatának az OBH részére tájékoztatás céljából való egyidejű továbbítása mellett – megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére.

(6) Az ajánlatkérő Bíróság az adott évi közbeszerzési terve megvalósításának állásáról évente tárgyév július 15. napjáig féléves, annak teljesítéséről a tárgyévet követő év február 1. napjáig éves beszámolót köteles készíteni és azt az OBH elnöke részére – tájékoztatás céljából – megküldeni.

(7) Az Intézmények kötelesek gondoskodni a Kbt. 31. §-ában előírtak teljesítéséről.

(8) Az ajánlatkérő Bíróság köteles az OBH elnökét soron kívül tájékoztatni arról, ha

a) a Közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtanak be, vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, a kérelemmel kapcsolatos álláspontja egyidejű ismertetésével;

b) a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, a fedezet biztosítására vonatkozó javaslattal együtt.

(9) Az ajánlatkérő Bíróság a (8) bekezdés b) pontjában hivatkozott esetben az eljárás eredményére vonatkozó döntést csak az OBH elnöke egyetértésével hozhatja meg.

A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

5. § (1) Ha az ajánlatkérő az OBH, a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás ellenőrzését – annak különböző szakaszaiban – az OBH ellenőrzési nyomvonalaiban foglaltaknak megfelelően, az abban kijelölt ellenőrzésért felelősök, valamint az OBH Ellenőrzési Főosztálya az OBH elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyve alapján végzik, szakmai felügyeletét pedig az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya látja el.

Az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának feladatait részletesen az OBH közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos szabályzata határozza meg.

(2) Ha az ajánlatkérő a Bíróság, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést – az OBH elnökének döntése alapján, valamint az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint – az OBH Ellenőrzési Főosztálya végzi, nem érintve a bíróság függetlenített belső ellenőrének a külön jogszabályban meghatározott feladatait.

(3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az ajánlatkérőként eljáró Bíróság bármely előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárását ellenőrizni és ennek során azok közbenső vagy utóellenőrzését elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést végezheti az OBH elnöke által megbízott közbeszerzési szakértő is.

6. § (1) Az ellenőrzést végző a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során rendelkezésre álló iratokat tételes iratjegyzék kíséretében veszi át az OBH érintett főosztályától, illetve főosztályaitól, valamint a Bíróságtól, aki az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat ilyen formában is köteles átadni.

(2) A 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzés a Közbeszerzési, a Minősített beszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének különböző szakaszaiban elsősorban az alábbiakra terjed ki:

a) a közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági események során a jogszabályok előírásaiban és a belső szabályzatokban foglaltak, valamint az OBH elnökének döntése maradéktalanul érvényesültek-e,

b) a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás, valamint a teljesítésigazolás rendben megtörtént-e,

c) az adott szakaszban rendelkezésre álló forrás felhasználása a szerződésben foglaltak szerint valósult-e meg.

(3) A 5. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés arra terjed ki, hogy a Közbeszerzési eljárás és a Minősített beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása megfelelt-e a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek, valamint az Nbr. rendelkezéseinek.

Egyes közbeszerzési, minősített beszerzési eljárások lefolytatásával, az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítésével kapcsolatos sajátos rendelkezések

7. § (1) Az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás előkészítését az OBH illetékes belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítés keretében felméri az igényeket, a meglevő épületek állapotát, és a Bíróság elnökével történő egyeztetés alapján elkészíti a tervezési programot, meghatározza a várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó döntésre évente, a tárgyévet megelőző év december végéig előterjesztést készít az OBH elnöke részére.

(2) Az OBH elnöke – az OBH illetékes belső szervezeti egysége által a 7. § (1) bekezdése szerint előkészített előterjesztés alapján – dönt arról, hogy

a) mely tervezett építési beruházások megvalósítását engedélyezi, valamint

b) az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, illetőleg Minősített beszerzési eljárás ajánlatkérője az OBH vagy a Bíróság.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében meghozott OBH elnöki döntés alapján a Bíróság folytatja le a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást, úgy az eljárásba, valamint az eljárás lezárását követően a beruházás lebonyolításába műszaki szakértőként be kell vonni az OBH illetékes belső szervezeti egységét (a továbbiakban: Közreműködő), kivéve a Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott eljárásokat.

(4) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Közreműködőt együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Közreműködőnek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat – ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is –, a Közreműködő rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni.

(5) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a dokumentáció előkészítésében és a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás lefolytatásában, az annak során hozandó döntések előkészítésében, így jelen van az ajánlatok felbontásánál, tagja a bírálóbizottságnak vagy más olyan testületnek, mely a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során szükséges döntéseket előkészíti.

(6) A Közreműködő folyamatosan ellenőrzi az építési beruházás folyamatát és az építési beruházás lebonyolítását, részt vesz az építési beruházás eredményeként létrehozott építmény átadás-átvételi eljárásában, valamint végzi mindazon eljárási cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű és határidőre történő megvalósításához szükségesek. A Közreműködőt mind a közbeszerzési, minősített beszerzési eljárás során, mind az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése során minden eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.

(7) A Közreműködő a kivitelező, illetve kivitelezők és a kivitelezésben részt vevő további szereplő, illetve szereplők teljesítési igazolással ellátott számláját műszaki szakmai szempontból ellenőrzi, ennek során a teljesítési határidő figyelembevételével összeveti a számlán feltüntetett és ténylegesen elvégzett – a teljesítési igazoláson feltüntetett – teljesítést, az ellenőrzött számlára rávezeti a kifizetés engedélyezésének tényét. A kivitelező számlájának pénzügyi ellenőrzésére, majd kiegyenlítésére csak ennek megtörténtét követően kerülhet sor.

(8) A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által saját hatáskörben lefolytatott, építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti egységét, annak Közreműködőként való bevonása nélkül is valamennyi eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell. Az OBH elnöke ezen esetekben is dönthet úgy, hogy az OBH illetékes belső szervezeti egysége az eljárás lefolytatásában vagy a beruházás megvalósításában Közreműködőként részt vesz.

(9) A Bíróság által lefolytatandó építési beruházás tárgyú Beszerzési eljárást, valamint annak eredményeképp az építési beruházást az OBH illetékes belső szervezeti egységével együttműködve, őt valamennyi eljárási cselekményről előzetesen tájékoztatva kell lefolytatni.

8. § (1) Az OBH elnöke a 2. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárás bonyolultságára, összetettségére, műszaki tartalmára, nagyságára, kiemelt jelentőségére, gazdaságossági szempontokra vagy hasonló körülményekre tekintettel, így különösen, ha az adott eljárás több bíróság tevékenységével kapcsolatos, rendelkezhet úgy, hogy

a) a Kbt. 21. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást – a Kúria kivételével – a Bíróság javára az OBH bonyolítja le, vagy

b) a Bíróság által lefolytatandó Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásba az OBH olyan személyt jelöl ki (a továbbiakban: Kijelölt személy), aki részt vesz a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban.

(2) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Kijelölt személyt az eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Kijelölt személynek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat – ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is –, a rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni.

9. § (1) Az OBH elnökének a 3. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése alapján hozott döntése alapján az OBH által lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen megvalósított és kifizetett építési beruházást, szállított informatikai eszközöket és az informatikai eszközök bekerülési értékeként megjelenő szolgáltatást az OBH befejezetlen beruházásként tartja nyilván és aktiválás céljából – az informatikai eszközök kivételével – térítésmentesen átadja a Bíróság(ok) részére.

(2) Az OBH a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen igénybe vett és kifizetett, az informatikai eszköz bekerülési értékében meg nem jelenő szolgáltatások értékét a saját könyveiben számolja el.

(3) Az informatikai eszközök bíróságok részére történő üzemeltetésbe adásáról, az eszközök értékhatárától függetlenül az OBH részéről minden esetben egyedi döntés születik.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az utasítás a hatálybalépésekor folyamatban lévő Közbeszerzési, Minősített beszerzési és Beszerzési eljárásokra, valamint az ezek alapján megkötött szerződésekre is alkalmazandó.

(3) Az Intézmények az utasítás hatálybalépéséig kötelesek gondoskodni az utasítás és a saját közbeszerzési, illetőleg beszerzési szabályzatuk összhangjának megteremtéséről.

(4)2

1

Az utasítást az 5/2016. (V. 20.) OBH utasítás 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. június 19. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező utasítás 10. § (2)–(3) bekezdését.

2

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére