• Tartalom

132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.04.19.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában és a 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az alapképzési szakok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A mesterképzési szakok és az osztatlan szakok jegyzékét – a tanári mesterképzési és a tanári osztatlan képzési szakokat kivéve – a 2. számú melléklet tartalmazza.”

4. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdésében az „egységes,” szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelethez

Az alapképzési szakok jegyzéke

A
Képzési
terület

B
Képzési ág

C
Alapképzési szak

D
Szakhoz
rendelt
kreditek száma

1.

agrár

agrár műszaki

földmérő és földrendező mérnöki

180+30

2.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

3.

tájrendező és kertépítő mérnöki

4.

gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

180+30

5.

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

6.

élelmiszer- és kertészmérnöki

élelmiszermérnöki

180+30

7.

kertészmérnöki

8.

szőlész-borász mérnöki

9.

környezetgazdálkodási és
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

180+30

10.

természetvédelmi mérnöki

11.

vadgazda mérnöki

12.

mezőgazdasági

állattenyésztő mérnöki

180+30

13.

mezőgazdasági mérnöki

14.

mezőgazdasági szakoktató

15.

növénytermesztő mérnöki

16.

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

17.

bölcsészet-
tudomány

magyar

magyar

180

18.

történelem

történelem (történelem, régészet szakirányok)

180

19.

néprajz

20.

modern filológia

anglisztika

180

21.

germanisztika (német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok)

22.

romanisztika (francia, olasz, portugál, román, román nemzetiségi, spanyol szakirányok)

23.

romológia

24.

szlavisztika (orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát, horvát nemzetiségi, szerb, szerb nemzetiségi, szlovák, szlovák nemzetiségi, szlovén, szlovén nemzetiségi, ukrán, ukrán nemzetiségi szakirányok)

25.

ókori és keleti filológia

ókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, egyiptológia, klasszika-filológia szakirányok)

180

26.

keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)

27.

pedagógia és pszichológia

andragógia

180

28.

pedagógia

29.

pszichológia

30.

szabad bölcsészet

szabad bölcsészet

180

31.

társadalom-
tudomány

politikatudomány

nemzetközi tanulmányok

180

32.

politológia

33.

szociális

szociális munka

180+30

34.

szociálpedagógia

35.

 

társadalomismeret

informatikus könyvtáros

180

36.

kommunikáció és médiatudomány

37.

kulturális antropológia

38.

szociológia

39.

társadalmi tanulmányok

40.

informatika

informatikai

gazdaságinformatikus

210

41.

mérnökinformatikus

42.

programtervező informatikus

180

43.

jogi

igazságügyi

igazságügyi igazgatási

180

44.

munkajogi

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

180

45.

közigaz-
gatási, rendészeti és katonai

közigazgatási

közigazgatás-szervező

180

46.

nemzetközi igazgatási

47.

rendészeti

bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányok)

180

48.

rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási, migrációs szakirányok)

49.

büntetés-végrehajtási nevelő

50.

katasztrófavédelem (katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonsági szakirányok)

51.

nemzetbiztonsági

nemzetbiztonsági

180

52.

honvédelmi és katonai

biztonság- és védelempolitikai

180

53.

védelmi igazgatási

54.

katonai vezetői

240

55.

katonai gazdálkodási

210

56.

katonai üzemeltetés

240

57.

katonai logisztika

58.

gazdaság-
tudományok

közgazdasági

alkalmazott közgazdaságtan

180

59.

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

60.

közszolgálati

61.

üzleti

gazdálkodási és menedzsment

180+30

62.

kereskedelem és marketing

63.

nemzetközi gazdálkodás

64.

pénzügy és számvitel

65.

turizmus-vendéglátás

66.

üzleti szakoktató

67.

emberi erőforrások

180

68.

műszaki

anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki

anyagmérnöki

210

69.

faipari mérnöki

70.

könnyűipari mérnöki

71.

bio-, környezet- és vegyészmérnöki

biomérnöki

210

72.

környezetmérnöki

73.

vegyészmérnöki

74.

molekuláris bionika mérnöki

75.

építőmérnöki és műszaki földtudományi

építőmérnöki

240

76.

műszaki földtudományi

210

77.

építészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki

építészmérnöki

240

78.

ipari termék- és formatervező mérnöki

210

79.

 

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki

210

80.

közlekedésmérnöki

81.

mechatronikai mérnöki

82.

járműmérnöki

83.

logisztikai mérnöki

84.

had- és biztonságtechnikai mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki

210

85.

villamos- és energetikai mérnöki

energetikai mérnöki

210

86.

villamosmérnöki

87.

műszaki menedzser, műszaki szakoktató

műszaki menedzser

210

88.

műszaki szakoktató

89.

orvos- és egészség-
tudomány

egészségtudományi

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányok)

240

90.

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus szakirányok)

91.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

92.

egészségügyi szervező

210

93.

pedagógus-
képzés

óvodapedagógus, tanító

csecsemő- és kisgyermeknevelő

180

94.

óvodapedagógus (nemzetiségi szakirány)

95.

tanító (nemzetiségi szakirány)

240

96.

konduktor

97.

gyógypedagógia

gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia, autizmus spektrum pedagógiája szakirányok)

210+30

98.

sport-
tudomány

sport

testnevelő-edző

180

99.

testkultúra

sportszervező

180

100.

rekreációszervezés és egészségfejlesztés

101.

humánkineziológia

102.

természet-
tudomány

élő természettudomány

biológia

180

103.

élettelen

fizika

180

104.

természettudomány

kémia

105.

föld- és

földrajz

180

106.

földrajztudományi

földtudományi

107.

környezettudomány

környezettan

180

108.

matematikatudomány

matematika

180

109.

művészet

építőművészet

építőművészet

180

110.

iparművészet

kerámiatervezés

180

111.

üvegtervezés

112.

fémművesség

113.

formatervezés

114.

textiltervezés

115.

tervezőgrafika

116.

fotográfia

117.

alkalmazott látványtervezés

118.

design- és művészetelmélet

119.

képzőművészet

képzőművészet-elmélet

180

120.

film- és videoművészet

mozgókép (film- és televíziórendező, vágó, hangmester szakirányok)

180

121.

kameraman

122.

gyártásszervező

123.

televíziós műsorkészítő

124.

animáció

125.

 

zeneművészet

előadóművészet (klasszikus hangszer*, jazzhangszer*, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene*, népzene* szakirányok)

180

126.

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet, alkalmazott zeneszerzés szakirányok)

127.

 

táncművészet

táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányok)

180

128.

koreográfus

129.

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányok)

130.

multimédia

média design

180

131.

művészet-
közvetítés

zenekultúra

ének-zene

180

132.

vizuális kultúra

kézműves

180

133.

környezetkultúra

134.

plasztikai ábrázolás

135.

képi ábrázolás

136.

elektronikus ábrázolás

137.

drámakultúra

drámainstruktor

180

138.

mozgóképkultúra

mozgóképkultúra és médiaismeret

180

 

* Választható szakirányok:

klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika

jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob

egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés,

népzene: népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének.

2. melléklet a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelethez

A mesterképzési szakok és az osztatlan szakok jegyzéke1.

 

A
Képzési terület

B
Mesterképzési szak

C
Osztatlan szak

D
A szakhoz
rendelt
kreditek
száma

1.

agrár

állatorvosi

300+30

2.

birtokrendező mérnöki

120

3.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

4.

tájépítész mérnöki

5.

erdőmérnöki

300

6.

gazdasági agrármérnöki

120

7.

vidékfejlesztési agrármérnöki

8.

szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki

9.

élelmiszermérnöki

10.

élelmiszerbiztonsági és
-minőségi mérnöki

11.

kertészmérnöki

12.

díszkertészeti mérnöki

13.

szőlész-borász mérnöki

14.

környezetgazdálkodási agrármérnöki

15.

mezőgazdasági biotechnológus

16.

agrármérnöki

17.

ökológiai gazdálkodási mérnöki

18.

állattenyésztő mérnöki

19.

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

20.

növényorvosi

21.

növénytermesztő mérnöki

22.

természetvédelmi mérnöki

23.

vadgazda mérnöki

24.

bölcsészettudomány

magyar nyelv és irodalom

120

25.

finnugrisztika

26.

irodalom- és kultúratudomány

27.

nyelvtudomány

28.

alkalmazott nyelvészet

29.

elméleti nyelvészet

30.

színháztudomány

31.

hungarológia

32.

történelem

33.

levéltár

34.

történeti muzeológia

35.

régészet

36.

vallástörténet

37.

néprajz

38.

anglisztika

39.

amerikanisztika

40.

német nyelv, irodalom és kultúra

41.

német nemzetiségi nyelv és irodalom

42.

néderlandisztika

43.

skandinavisztika

44.

francia nyelv, irodalom és kultúra

45.

olasz nyelv, irodalom és kultúra

46.

portugál nyelv, irodalom és kultúra

47.

román nyelv, irodalom és kultúra

48.

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

49.

Latin-Amerika tanulmányok

50.

romológia

51.

szlavisztika

52.

bolgár nyelv és irodalom

53.

cseh nyelv és irodalom

54.

horvát nyelv és irodalom

55.

lengyel nyelv és irodalom

56.

orosz nyelv és irodalom

57.

szerb nyelv és irodalom

58.

szlovák nyelv és irodalom

59.

szlovén nyelv és irodalom

60.

ukrán nyelv és irodalom

61.

ruszisztika

62.

altajisztika

63.

mongolisztika

64.

tibetológia

65.

arabisztika

66.

indológia

67.

iranisztika

68.

japanológia

69.

turkológia

70.

sinológia

71.

buddhizmus

72.

iszlám tanulmányok

73.

koreanisztika

74.

újgörög nyelv, irodalom és kultúra

75.

klasszika-filológia

76.

hebraisztika

77.

egyiptológia

78.

asszíriológia

79.

andragógia

80.

emberi erőforrás tanácsadó

 

81.

kulturális mediáció

82.

neveléstudományi

83.

interkulturális pszichológia és pedagógia

84.

pszichológia

85.

művészettörténet

86.

filozófia

87.

esztétika

88.

etika

89.

vallástudomány

90.

filmtudomány

91.

vizuális kultúratudomány

92.

fordító és tolmács

93.

reneszánsz tanulmányok

94.

logika és tudományelmélet

95.

a természettudomány története és filozófiája

96.

kulturális örökség tanulmányok

97.

terminológia

98.

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány

99.

szemiotika

100.

digitális bölcsészet

101.

Közép-Európa tanulmányok

102.

 

mentálhigiénés családtudományi és családterápiás

 

103.

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

104.

afrikanisztika

105.

beszédtudomány

106.

társadalomtudomány

nemzetközi tanulmányok

 

120

107.

politikatudomány

108.

szociális munka

109.

szociálpolitika

110.

szociálpedagógia

111.

informatikus könyvtáros

112.

kommunikáció- és médiatudomány

113.

kulturális antropológia

114.

szociológia

115.

társadalomkutató

116.

társadalmi nemek tanulmánya

117.

survey statisztika

118.

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

119.

kisebbségpolitika

120.

közösségi és civil tanulmányok

121.

összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok

122.

humánökológia

123.

Kelet-Ázsia tanulmányok

124.

informatika

gazdaságinformatikus

120

125.

mérnökinformatikus

126.

programtervező informatikus

127.

orvosi biotechnológia

128.

jogi

jogász

300

129.

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

120

130.

kriminológia

131.

európai és nemzetközi üzleti jog

60

132.

kodifikátor

133.

összehasonlító állam- és jogtudományok

134.

közigazgatási, rendészeti
és katonai

közigazgatási

120

135.

európai és nemzetközi igazgatás

136.

 

nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (nemzetközi közigazgatási, biztonsági tanulmányok, rendészeti, Európa-tanulmányok szakirányok)

 

 

137.

védelmi igazgatási

138.

biztonság- és védelempolitikai

139.

nemzetbiztonsági

140.

katonai vezetői

60

141.

katonai üzemeltetés

142.

katonai műveleti logisztika

143.

büntetés-végrehajtási vezető

120

144.

rendészeti vezető

145.

biztonsági szervező

146.

gazdaságtudományok

közgazdasági elemző

120

147.

gazdaság-matematikai elemző

148.

biztosítási és pénzügyi matematika

149.

közgazdálkodás és közpolitika

150.

Master of Business Administration (MBA)

151.

vállalkozásfejlesztés

152.

vezetés és szervezés

153.

regionális és környezeti gazdaságtan

154.

marketing

155.

logisztikai menedzsment

156.

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

157.

pénzügy

158.

számvitel

159.

turizmus-menedzsment

160.

műszaki

anyagmérnöki

120

161.

kohómérnöki

162.

faipari mérnöki

163.

könnyűipari mérnöki

164.

biomérnöki

165.

környezetmérnöki

166.

vegyészmérnöki

167.

gyógyszervegyész-mérnöki

168.

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

169.

info-bionika mérnöki

 

170.

szerkezet-építőmérnöki

 

90

171.

infrastruktúra-építőmérnöki

 

 

172.

földmérő- és térinformatikai mérnöki

 

 

173.

településmérnöki

120

174.

létesítménymérnöki

175.

bánya- és geotechnikai mérnöki

176.

olaj- és gázmérnöki

177.

olajmérnöki (kizárólag angol nyelvű képzés)

178.

hidrogeológus mérnöki

179.

előkészítés-technikai mérnöki

180.

földtudományi mérnöki

181.

építészmérnöki

300

182.

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

 

90

183.

szerkezettervező építészmérnöki

 

184.

tervező építészmérnöki

 

185.

urbanista építészmérnöki

 

186.

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

120

187.

ipari terméktervező mérnöki

188.

forma- és vizuális környezettervező mérnöki

189.

gépészmérnöki

190.

gépészeti modellezés

191.

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki

192.

közlekedésmérnöki

193.

logisztikai mérnöki

194.

járműmérnöki

195.

mechatronikai mérnöki

196.

biztonságtechnikai mérnöki

197.

katasztrófavédelmi mérnöki

198.

katonai logisztikai

199.

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

200.

energetikai mérnöki

201.

villamosmérnöki

202.

műszaki menedzser

203.

egészségügyi mérnöki

204.

orvos- és

egészségtudomány

általános orvos

360

205.

fogorvos

300

206.

gyógyszerész

207.

ápolás

90

208.

fizioterápia

209.

 

népegészségügyi

210.

táplálkozástudományi

120

211.

egészségügyi menedzser

90

212.

klinikai laboratóriumi kutató

213.

egészségügyi szociális munka

120

214.

egészségpszichológia

215.

komplex rehabilitáció

216.

radiográfia

90

217.

pedagógusképzés

gyógypedagógia

90

218.

sporttudomány

szakedző

120

219.

sportmenedzser

220.

rekreáció

221.

humánkineziológia

222.

természettudomány

biológus

120

223.

molekuláris biológia

224.

hidrobiológus

225.

ökotoxikológus

226.

humánbiológia-antropológia

227.

immunológia

228.

biotechnológia

229.

csillagász

230.

fizikus

231.

biofizikus

232.

vegyész

233.

geográfus

234.

geológus

235.

meteorológus

236.

geofizikus

237.

földtudomány

238.

térképész

239.

környezettudomány

240.

alkalmazott matematikus

241.

matematikus

242.

anyagtudomány

243.

 

tudománykommunikáció a természettudományban

244.

kognitív tanulmányok

245.

mű-

vészet

építőművészet

építőművész

120

246.

tájépítész és kertművész

247.

belsőépítész környezettervező művész

248.

építőművész

300

249.

iparművészet

kerámiatervezés

120

250.

fémművesség

251.

formatervező művész

252.

divat- és textiltervezés

253.

tervezőgrafika

254.

fotográfia

255.

látványtervező művész

256.

designelmélet

257.

design- és művészetmenedzsment

258.

képző-
művészet

festőművész

300

259.

szobrászművész

260.

grafikusművész

261.

restaurátorművész

262.

intermédia-művész

263.

kortárs művészet-elméleti és kurátori ismeretek

 

120

264.

színház-
művészet

színművész

300

265.

színházrendező

266.

színházi dramaturg

267.

film- és
videoművészet

filmrendező művész

120

268.

dokumentumfilm-rendező művész

269.

filmoperatőr művész

270.

filmmaking (kizárólag angol nyelvű képzés)

271.

televíziós műsorkészítő művész

272.

animáció

273.

film- és televízió producer

274.

mozgóképművész

275.

filmdramaturg

300

276.

zeneművészet

klasszikus hangszerművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, zongorakísérő-korrepetitor, orgona, harmonika, csembaló, szaxofon szakirányok)

120

277.

 

régi-zene hangszerművész (csembaló, fortepiano, barokk hegedű, viola da gamba, barokk gordonka, blockflöte, barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto, natúrtrombita, natúrkürt, barokk harsona, lant szakirányok)

278.

klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok)

279.

karmester (zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy szakirányok)

280.

kóruskarnagy

281.

egyházzene-művész (egyházzene orgonaművész, egyházzene kóruskarnagy szakirányok)

282.

zeneszerző

283.

muzikológus

284.

zeneteoretikus

285.

Kodály-zenepedagógia

60

286.

táncművészet

kortárstánc művész

120

287.

klasszikus balettművész

288.

néptáncművész

289.

koreográfus

290.

multimédia

média design

120

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 20. napjával.

1.

A mesterképzési és osztatlan képzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterképzési és a tanári osztatlan képzési szakokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére