• Tartalom

2014. évi XIV. törvény

2014. évi XIV. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1

2023.12.23.

1. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. § (1) Az Ogytv. 22. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A nemzetiségeket képviselő bizottság a nemzetiségek érdekeit, jogait érintően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve, amely az Alaptörvényben, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben, valamint az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.”

(2) Az Ogytv. 22. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A nemzetiségeket képviselő bizottság elnevezésére, feladatkörének kiegészítésére, elnökének, alelnökének személyére a házelnök – a nemzetiségi listáról mandátumot szerző képviselők és a nemzetiségi szószólók indítványait mérlegelve – tesz javaslatot az Országgyűlésnek.”

(3) Az Ogytv. 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4a) A nemzetiséghez tartozó országgyűlési képviselő, a nemzetiségi listáról mandátumot szerző képviselő, valamint a nemzetiségi szószóló anyanyelvhasználatával összefüggésben felmerült kiadások a nemzetiségeket képviselő bizottság erre a célra rendelkezésre álló keretét terhelik.”

(4) Az Ogytv. 22. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A nemzetiségeket képviselő bizottságra a 15. § (2) és (4) bekezdését, a 19. § (1) bekezdés a), c) és – a nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke, alelnöke tekintetében – h) pontját, a 19. § (2) bekezdését, a 20. §-t, valamint a 21. §-t alkalmazni kell.”

17. §17

18. §18

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

25. §25

26. §26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

33. §33

34. §34

35. §35

36. §36

37. §37

38. §38

39. §39

40. §40

41. §41

42. §42

43. §43

44. §44

45. §45

46. §46

47. §47

48. §48

49. §49

50. §50

51. §51

52. §52

53. §53

54. §54

55. §55

56. §56

57. § Az Ogytv. 113. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

113. § (1) A képviselőcsoport a működésével járó kiadásokra havonta a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj tízszeresének, valamint – a képviselőcsoporthoz tartozó képviselőnként – kormánypárt esetében a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 30%-ának, ellenzéki párt esetében 40%-ának megfelelő összegre jogosult az Országgyűlés Hivatala költségvetéséből.
(2) A független képviselő a képviselői tevékenységével járó kiadásokra a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 40%-ának megfelelő összegre jogosult.”

58. § Az Ogytv. 114. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott költségek fedezésére a képviselő-csoport képviselőnként, valamint a független képviselő a 104. § (1) bekezdésében meghatáro-zott tiszteletdíj 20%-ának megfelelő összegű ellátási keret felhasználására jogosult az Országgyűlés Hivatala költségvetéséből.”

59. § (1) Az Ogytv. 115. § (2)–(4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A képviselőcsoport működését a képviselőcsoport létszámától függően, ha annak létszáma
a) nem haladja meg a tíz főt, öt fő,
b) tizenegy–húsz fő közötti, hét fő,
c) huszonegy–harmincnégy fő közötti, tíz fő,
d) harmincöt–ötven fő közötti, tizenkettő fő,
e) az ötven főt meghaladja, tizenöt fő,
valamint ezen túlmenően a képviselőcsoport létszámával megegyező számú felső- vagy középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő vagy munkavállaló segítheti.
(3) A képviselőcsoport a (2) bekezdésben meghatározott személyek foglalkoztatására a (4) bekezdésben meghatározott bérkeret erejéig jogosult. A bérkeret terhére polgári jogi jogviszony is létesíthető.
(4) A képviselőcsoport a (2) bekezdés szerint megállapított létszám
a) 20%-a után a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti főtanácsadói,
b) 30%-a után a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti tanácsadói,
c) 30%-a után a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti I. besorolási osztály 9. fokozata,
d) 20%-a után a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti II. besorolási osztály 10. fizetési fokozata
szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszámításokat is figyelembe vevő bérkeretre jogosult.”

(2) Az Ogytv. 115. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) A cafetéria-juttatások fedezetére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeget az Országgyűlés Hivatala külön biztosítja. A munkáltatói jogkört gyakorló döntési jogkörébe tartozó egyéb juttatásokra, valamint jutalmazásra a képviselőcsoport a (4) bekezdés szerinti bérkeret 10%-ának megfelelő fedezetre jogosult, amelynek terhére a (2) bekezdésben meghatározott személy nem foglalkoztatható.”

60. §57

61. §58

62. §59

63. §60

64. §61

65. §62

66. §63

67. §64

68. §65

69. §66

70. §67

71. §68

72. §69

73. §70

74. §71

75. §72

76. §73

77. §74

78. §75

2. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

79. §76

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

80. §77

4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

1997. évi CXL. törvény módosítása

81. §78

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

82. §79

6. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

83. §80

7. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény módosítása

84. §81

8. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

85. §82

9. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

86. §83

10. Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény módosítása

87. §84

11. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

88. §85

12. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

89. §86

13. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

90. §87

14. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

91. §88

15. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

92. §89

16. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

93. §90

17. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

94. §91

18. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

95. §92

19. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

96. §93

20. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

97. §94

21. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

98. § (1)95

(2) Az Áht.

a)96

b)–d)97

lép.

(3)98

22. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

99. §99

23. A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló

2012. évi CLXXXII. törvény hatályon kívül helyezése

100. §100

24. Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCIX. törvény módosítása

101. §101

25. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi XC. törvény módosítása

102. §102

26. Az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCVII. törvény módosítása

103. §103

27. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

104. §104

28. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosítása

105. §105

29. Záró rendelkezések

106. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 82. § 2014. március 16-án lép hatályba.

(3) A 63. § és a 69. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1–7. §, a 9–15. §, a 17–19. §, a 21. §, a 23–25. §, a 27–33. §, a 41–49. §, a 60. §, a 72–75. §, a 77. §, a 79. §, a 80. §, a 84. §, a 86–87. §, a 89–90. §, a 92–95. §, a 97. § és a 98. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

(5) A 96. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

107. § (1) E törvény

i) 93. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése,

alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 1–21. §-a, 26–47. §-a, 60–64. §-a, 70. § (2) bekezdése, 74. §-a, 76. § a) és b) pontja, 77. §-a, 105. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. február 24. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 25. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

3

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

4

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

5

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

6

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

7

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

8

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

11

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

12

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

13

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

14

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

15

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

16

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

17

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

18

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

19

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

22

A 22. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

24

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

25

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

28

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

29

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

30

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

31

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

32

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

33

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

34

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 34–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

42

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

43

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

44

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

45

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

46

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

47

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

48

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

49

A 41–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

50

Az 50. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

51

Az 51. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

52

Az 52. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

53

Az 53. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

54

Az 54. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

55

Az 55. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

56

Az 56. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

58

A 61–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 61–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 64–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 64–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 64–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 64–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 72–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

70

A 72–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

71

A 72–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

72

A 72–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

73

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

75

A 78. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

77

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

78

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

82

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

84

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

85

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

87

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

88

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

90

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

91

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

92

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

93

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

95

A 98. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 98. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

97

A 98. § (2) bekezdés b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 98. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

99

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére