• Tartalom

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet

a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

2020.09.17.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5–8. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a részvénytársasági formában működő hitelintézetre, a külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepére, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport hitelintézet tagjára (a továbbiakban együtt: hitelintézet) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a lakás-takarékpénztárra,

b) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,

c) a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re és

d)2 a KELER Zrt.-re.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. államkötvény: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott értékpapír;

2.3 egyéb szektor: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott központi bank, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, függetlenül attól, hogy rezidens vagy nem-rezidens;

3. egyéb követelés: a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelés és az egyéb aktív elszámolás;

4. egyéb mérlegen kívüli kötelezettség: olyan, szerződés alapján fennálló mérlegen kívüli kötelezettség, illetve követelés, amely pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására, illetve átvételére vonatkozik, a mérleg fordulónapján már fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése egy jövőbeni esemény bekövetkezésétől, vagy a szerződés teljesítésétől függ;

5.4 hátralévő lejárat: hitel, betét vagy egyéb instrumentum esetén a devizafinanszírozás megfelelési mutató számításának időpontja és a szerződésben meghatározott eredeti lejárat között fennálló időtartam; forrás tételeknél azt kell feltételezni, hogy a forrást elhelyező a legkorábbi időpontban él a visszahívási opciójával;

6. hitelkeret: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

7.5

8. könyv szerinti bruttó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

9. könyv szerinti nettó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

10. kötvény: a forgalomba hozatal helyének joga szerint kötvénynek minősülő pénzügyi eszköz;

11. külföldi: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott nem-rezidens személy, szervezet;

12. külföldi hitelintézet: a Magyarországon kívüli székhelyű hitelintézet, ideértve a nemzetközi pénzügyi intézményeket is;

13. lejárat nélküli tételek:

a) eszköz oldalon ide tartozik a konkrét lejárathoz nem köthető részvény, vagyoni részesedés, saját eszköz, törlesztési kötelezettséget nem tartalmazó hitel, és a lejárattal nem rendelkező nyújtott, nem visszaváltható alárendelt és egyéb kölcsöntőke, valamint a folyószámlához kapcsolódó hitelkeretből folyósított lejárat nélküli kölcsön, ha a szerződés nem tartalmaz a szerződéses feltételek utólagos módosítására ösztönző, vagy azt lehetővé tevő elemet,

b) a forrás oldalon ide tartozik a konkrét lejárathoz nem köthető saját tőke és a futamidő nélküli betét (a betéti okiratokat kivéve);

14. lejárt tételek: a devizafinanszírozás megfelelési mutató számításának időpontjáig esedékessé vált, de ki nem fizetett tőke-, kamat- és egyéb követelés könyv szerinti nettó értéke, ideértve azon mérlegben szereplő betéteket, illetve a hitelintézet által kibocsátott azon értékpapírokat és azok kamatát, járulékát is, amelyeket a lejárat után (az esedékességkor) az ügyfelek nem váltottak ki;

15. mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv): a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti vállalkozás;

16. óvadéki betét: olyan betét, amelyet az óvadékot biztosító a hitelfelvevővel szemben fennálló éven túli hátralévő lejárattal rendelkező követelés biztosítékaként (hitel) helyezett el a hitelintézetnél azzal, hogy a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a hitelintézet követelését a betét felhasználásával kielégítheti;

17. pénztárkészlet: a hitelintézetnél lévő forint és valuta készpénzállomány, a törvényes fizetőeszközül szolgáló nemesfém érmék, azok fizikai elhelyezésétől függetlenül, valamint a hitelintézet egységei közötti úton lévő készpénzállomány;

18. pénzpiaci alap: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott befektetési alap;

19.6 pénzügyi vállalat: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott egyéb monetáris pénzügyi intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, valamint biztosítók és nyugdíjpénztárak szektorába sorolt természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, függetlenül attól, hogy rezidens vagy nem-rezidens;

20. rezidens: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

21.7 stabil devizabetét: az a devizabetét, amely az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 24. cikke szerinti jellemzőkkel bír;

22. változó devizás hitelkeret: olyan le nem hívott hitelkeret, amely esetében a hitelintézet saját döntése a folyósított hitel denominációjának megválasztása, ideértve a forintban vagy a devizában denominált ilyen tulajdonsággal rendelkező hitelkereteket is.

3. § (1) A hitelintézet devizafinanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie az 1,00-s szintet.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti szintet az összevont alapú felügyelet alá tartozó, több hitelintézetet is tartalmazó csoport esetében az ezen összevont alapú felügyeleti körbe tartozó magyarországi székhelyű hitelintézeteknek (csoporttagoknak) együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.

(3) A devizafinanszírozás megfelelési mutató az 1. melléklet szerint számított mutatószám.

(4)9 A devizafinanszírozás megfelelési mutatót a hitelintézet által az MNB számára teljesített, MNB rendeletben, illetve az MNB hatósági határozatában előírt adatszolgáltatás alapján kell kiszámítani.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2)10 A 3. § (1) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A hitelintézet devizafinanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie

a)–c)11

d)–e)12

szintet.

5–8. §13

9. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 14/2014. (V. 19.) MNB rendelethez14

A devizafinanszírozás megfelelési mutató számításának módja

1. A devizafinanszírozás megfelelési mutató a devizaforrások, valamint a finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségek nettó értékeinek a hányadosaként számítandó ki.

2. A devizafinanszírozás megfelelési mutató számlálója – a devizaforrások – az alábbi táblázatban meghatározott beszámítandó elemek és a hozzájuk rendelt súlyok szorzata.

 

Beszámítandó elemek

Súlyok

1.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek

100%

1.1.

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

1.4.

 

 

1.5.

 

 

2.

Óvadéki devizabetét

100%

3.

Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek

95%

4.

Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási, stabilnak nem minősülő devizabetétek

90%

5.

Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv stabil devizabetétek

95%

6.

Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv, stabilnak nem minősülő devizabetétek

90%

7.

Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatok és egyéb szektorok devizabetétei

50%

8.

az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 27. cikke szerinti operatív betétek

50%

9.

Lejárat nélküli vagy 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú, nem banki pénzügyi vállalatok devizabetétei, ideértve a pénzpiaci alapok betéteit is

50%

10.

6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétek, ideértve a külföldi hitelintézetek betéteit is

50%

3. A devizafinanszírozás megfelelési mutató nevezője – a finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségek nettó értéken – az alábbi táblázatban meghatározott beszámítandó elemek és a hozzájuk rendelt súlyok szorzata.

 

Beszámítandó elemek

Súlyok

1.

Valuta pénztárkészlet

0%

2.

6 hónapon belüli hátralévő lejáratú, pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés

0%

3.

Fordított repóügyletek (csak deviza)

5%

4.

az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikke szerinti
1. szintű eszközök, ideértve az államkötvényeket is

0%

5.

6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú, pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés

50%

6.

az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerinti
2A. szintű eszközök

15%

7.

az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikke szerinti
2B. szintű eszközök

az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikk (2) bekezdése szerinti haircutokkal megegyezően

8.

a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló
2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 162. cikk
(3) bekezdés második albekezdés b) pontjában említett kereskedelemfinanszírozási ügyletek

10%

9.

1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek

50%

10.

Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő devizában denominált részvények

85%

11.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában denominált értékpapírok

85%

12.

Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású, lakóingatlannal fedezett devizakitettségek

65%

13.

1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek

50%

14.

Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök

 

14.1.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek

85%

14.2.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek

85%

14.3.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli pénzügyi vállalatnak nyújtott devizahitelek

100%

14.4.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek

85%

14.5.

Egyéb devizakövetelések

100%

14.6.

Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)

0%

14.7.

Saját devizaeszközök

100%

14.8.

Minden egyéb devizaeszköz

100%

15.

Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek

1%

16.

Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret

5%

17.

Változó devizás hitelkeret

2,5%

2–4. melléklet a 14/2014. (V. 19.) MNB rendelethez15

1

Az 1. § (1) bekezdése a 26/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 2. pontja a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 5. pontja a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § 7. pontját a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § 19. pontja a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § 21. pontja a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 26/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése az 5/2020. (III. 19.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a 26/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdés a)–c) pontját a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (3) bekezdés d)–e) pontját a 26/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 2–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére