• Tartalom

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1–2a. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 3. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)2 Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az 1–2a. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3)–(4)3

(5) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban az R.-ben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében kijelölt hatóságok járnak el.

2. §4 Az 1–2a. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §5

4. § (1)6 A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–53., 55–66., 68–73. és 75–77. sora szerinti beruházások, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 27. sora szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

4/A. §7 Az 1–2a. mellékletben felsorolt beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4/B. §8 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

4/C. §9 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/D. §10 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/E. §11 (1) A 2a. mellékletben foglalt táblázat szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkére a beépítés sajátos szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)–(31) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(31) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(31) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(3) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

c) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

d) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(4) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(5) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tervezett épület a telken szabadon elhelyezhető.

(6) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(7) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(8) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(9) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 13. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítés módja kialakult, szabadon álló,

b) a kialakítható legkisebb telekméret 700 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,0 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) a kialakítandó új telek legkisebb szélessége 20 méter, mélysége 40 méter,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2.

(10) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter.

(11) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(12) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(13) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(14) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(15) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(16) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

e) a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

(17) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(18) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(19) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 26. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 12 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.

(20) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 28. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(21) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

f) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

h) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

i) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(22) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(23) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 32. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

b) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(24) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(25) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(26) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 35. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(27) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 36. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(28) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 37. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7,5 méter.

(29) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 38. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,5 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(30) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 39. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(31) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 40. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §12 E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §14 A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2r.) megállapított rendelkezéseket a Mód2r. hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §16 E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §18 A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 2. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/A–E. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjét, B:30 mezőjét, B:32 mezőjét, B:38 mezőjét, 65. sorát, továbbá 2a. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor19 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez20

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

tanteremfejlesztés

Nagykovácsi közigazgatási területén fekvő,
133 helyrajzi számú ingatlan

3.

tanteremfejlesztés

Vácduka közigazgatási területén fekvő,
202 helyrajzi számú ingatlan

4.

tanteremfejlesztés

Budakalász közigazgatási területén fekvő,
886 helyrajzi számú ingatlan

5.

tanteremfejlesztés

Nagytarcsa közigazgatási területén fekvő,
72/5 helyrajzi számú ingatlan

6.

tanteremfejlesztés

Aranyosapáti közigazgatási területén fekvő,
702, 704, 705, 706 helyrajzi számú ingatlan

7.

tanteremfejlesztés

Erk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan

8.

tanteremfejlesztés

Petőfiszállás közigazgatási területén fekvő,
163 helyrajzi számú ingatlan

9.

tanteremfejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/1 helyrajzi számú ingatlan

10.

tanteremfejlesztés

Visegrád közigazgatási területén fekvő,
88 és 84/1 helyrajzi számú ingatlan

11.

tanteremfejlesztés

Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő,
1268/2 helyrajzi számú ingatlan

12.

tanteremfejlesztés

Ecser közigazgatási területén fekvő,
883 helyrajzi számú ingatlan

13.

tanteremfejlesztés

Győrújbarát közigazgatási területén fekvő,
3288 helyrajzi számú ingatlan

14.

tanteremfejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő,
4798 és 3432/2 helyrajzi számú ingatlan

15.

tanteremfejlesztés

Biatorbágy közigazgatási területén fekvő,
110 helyrajzi számú ingatlan

16.

tanteremfejlesztés

Solymár közigazgatási területén fekvő,
423/2 helyrajzi számú ingatlan

17.

tanteremfejlesztés

Sződ közigazgatási területén fekvő,
158 helyrajzi számú ingatlan

18.

tanteremfejlesztés

Telki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan

19.

tanteremfejlesztés

Mikepércs közigazgatási területén fekvő,
335 helyrajzi számú ingatlan

20.

tanteremfejlesztés

Veresegyház közigazgatási területén fekvő,
26 helyrajzi számú ingatlan

21.

tanteremfejlesztés

Diósd közigazgatási területén fekvő,
2541/1 helyrajzi számú ingatlan

22.

tanteremfejlesztés

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő,
29978/166 helyrajzi számú ingatlan

23.

tanteremfejlesztés

Győr közigazgatási területén fekvő,
4016 helyrajzi számú ingatlan

24.

tanteremfejlesztés

Budapest XX. kerület közigazgatási területén fekvő,
179422/4 helyrajzi számú ingatlan

25.

tornaterem-fejlesztés

Szécsény közigazgatási területén fekvő,
551 helyrajzi számú ingatlan

26.

tornaterem-fejlesztés

Erk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan

27.

tornaterem-fejlesztés

Hejőpapi közigazgatási területén fekvő,
230 helyrajzi számú ingatlan

28.

tornaterem-fejlesztés

Dabas közigazgatási területén fekvő,
2256/32 helyrajzi számú ingatlan

29.

tornaterem-fejlesztés

Konyár közigazgatási területén fekvő,
589 helyrajzi számú ingatlan

30.

tornaterem-fejlesztés

Andocs közigazgatási területén fekvő,
162/1 helyrajzi számú ingatlan

31.

tornaterem-fejlesztés

Bogyiszló közigazgatási területén fekvő,
490 helyrajzi számú ingatlan

32.

tornaterem-fejlesztés

Görgeteg közigazgatási területén fekvő,
440 helyrajzi számú ingatlan

33.

tornaterem-fejlesztés

Nagyberény közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan

34.

tornaterem-fejlesztés

Báránd közigazgatási területén fekvő,
3/2 helyrajzi számú ingatlan

35.

tornaterem-fejlesztés

Nagyrábé közigazgatási területén fekvő,
943/1 helyrajzi számú ingatlan

36.

tornaterem-fejlesztés

Szomód közigazgatási területén fekvő,
561/2 helyrajzi számú ingatlan

37.

tornaterem-fejlesztés

Jászfelsőszentgyörgy közigazgatási területén fekvő,
655 helyrajzi számú ingatlan

38.

tornaterem-fejlesztés

Dunaalmás közigazgatási területén fekvő,
4264 helyrajzi számú ingatlan

39.

tornaterem-fejlesztés

Zichyújfalu közigazgatási területén fekvő,
8638/2 helyrajzi számú ingatlan

40.

tornaterem-fejlesztés

Tiszatarján közigazgatási területén fekvő,
12 helyrajzi számú ingatlan

41.

tornaterem-fejlesztés

Érd közigazgatási területén fekvő,
15253/4 helyrajzi számú ingatlan

42.

tornaterem-fejlesztés

Pázmánd közigazgatási területén fekvő,
496 helyrajzi számú ingatlan

43.

tornaterem-fejlesztés

Sárrétudvari közigazgatási területén fekvő,
1038/2 helyrajzi számú ingatlan

44.

tornaterem-fejlesztés

Szerep közigazgatási területén fekvő,
164 helyrajzi számú ingatlan

45.

tornaterem-fejlesztés

Gárdony közigazgatási területén fekvő,
3655/2 helyrajzi számú ingatlan

46.

tornaterem-fejlesztés

Kaba közigazgatási területén fekvő,
141/3 helyrajzi számú ingatlan

47.

tornaterem-fejlesztés

Kistarcsa közigazgatási területén fekvő,
357/1 helyrajzi számú ingatlan

48.

tornaterem-fejlesztés

Nyírbogát közigazgatási területén fekvő,
225/5 helyrajzi számú ingatlan

49.

tornaterem-fejlesztés

Csanádpalota közigazgatási területén fekvő,
309 helyrajzi számú ingatlan

50.

tornaterem-fejlesztés

Tiszabő közigazgatási területén fekvő,
192 helyrajzi számú ingatlan

51.

tanuszoda-fejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/34 helyrajzi számú ingatlan

52.

tanuszoda-fejlesztés

Gyál közigazgatási területén fekvő,
499/3 helyrajzi számú ingatlan

53.

tanuszoda-fejlesztés

Sárbogárd közigazgatási területén fekvő,
1083 helyrajzi számú ingatlan

54.

tanuszoda-fejlesztés

Budapest XI. kerület közigazgatási területén fekvő,
1783/6 helyrajzi számú ingatlan

55.

tanuszoda-fejlesztés

Kemecse közigazgatási területén fekvő,
1290/1 helyrajzi számú ingatlan

56.

tanuszoda-fejlesztés

Füzesgyarmat közigazgatási területén fekvő,
512/30 helyrajzi számú ingatlan

57.

tanuszoda-fejlesztés

Sümeg közigazgatási területén fekvő,
543 helyrajzi számú ingatlan

58.

tanuszoda-fejlesztés

Enying közigazgatási területén fekvő,
1474/58 helyrajzi számú ingatlan

59.

tanuszoda-fejlesztés

Putnok közigazgatási területén fekvő,
1130/1 helyrajzi számú ingatlan

60.

tanuszoda-fejlesztés

Tolna közigazgatási területén fekvő,
970/121 helyrajzi számú ingatlan

61.

tanuszoda-fejlesztés

Edelény közigazgatási területén fekvő,
1193/4 helyrajzi számú ingatlan

62.

tanuszoda-fejlesztés

Sásd közigazgatási területén fekvő,
111/1 helyrajzi számú ingatlan

63.

tanuszoda-fejlesztés

Abádszalók közigazgatási területén fekvő,
3014/1 helyrajzi számú ingatlan

64.

tanuszoda-fejlesztés

Bélapátfalva közigazgatási területén fekvő,
966 helyrajzi számú ingatlan

65.

tanuszoda-fejlesztés

Tokaj közigazgatási területén fekvő,
1047/15 helyrajzi számú ingatlan

66.

tanuszoda-fejlesztés

Derecske közigazgatási területén fekvő,
834 helyrajzi számú ingatlan

67.

tanuszoda-fejlesztés

Pannonhalma közigazgatási területén fekvő,
473/1 helyrajzi számú ingatlan

68.

tanuszoda-fejlesztés

Baktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
576/1 helyrajzi számú ingatlan

69.

tanuszoda-fejlesztés

Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan

70.

tanuszoda-fejlesztés

Csenger közigazgatási területén fekvő,
1063/1 helyrajzi számú ingatlan

71.

tanuszoda-fejlesztés

Fehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan

72.

tanuszoda-fejlesztés

Szob közigazgatási területén fekvő,
579 helyrajzi számú ingatlan

73.

tanuszoda-fejlesztés

Törökszentmiklós közigazgatási területén fekvő,
3995 helyrajzi számú ingatlan

74.

75.

tanuszoda-fejlesztés

Mezőcsát közigazgatási területén fekvő,
3272/5 helyrajzi számú ingatlan

76.

iskolafejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő,
2306/65 helyrajzi számú ingatlan

77.

óvodafejlesztés

Szárföld közigazgatási területén fekvő,
477 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez21

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

tornaterem-fejlesztés

Mohács közigazgatási területén fekvő, belterület 563/4 helyrajzi számú ingatlan

3.

tornaterem-fejlesztés

Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, belterület 3008 helyrajzi számú ingatlanok

4.

tornaterem-fejlesztés

Arló közigazgatási területén fekvő, belterület 902 helyrajzi számú ingatlan

5.

tornaterem-fejlesztés

Mezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő, belterület 569 helyrajzi számú ingatlan

6.

tornaterem-fejlesztés

Nyírmeggyes közigazgatási területén fekvő, belterület 627/1 helyrajzi számú ingatlan

7.

tornaterem-fejlesztés

Pilisborosjenő közigazgatási területén fekvő, külterület 0135/11 helyrajzi számú ingatlan

8.

tornaterem-fejlesztés

Öcsöd közigazgatási területén fekvő, belterület 260 helyrajzi számú ingatlan

9.

tornaterem-fejlesztés

Mezőszilas közigazgatási területén fekvő, belterület 452/6 helyrajzi számú ingatlan

10.

tornaterem-fejlesztés

Csákánydoroszló közigazgatási területén fekvő, belterület 589 helyrajzi számú ingatlanok

11.

tornaterem-fejlesztés

Besenyőtelek közigazgatási területén fekvő, belterület 403 helyrajzi számú ingatlan

12.

tornaterem-fejlesztés

Esztár közigazgatási területén fekvő, belterület 76 helyrajzi számú ingatlanok

13.

tornaterem-fejlesztés

Rum közigazgatási területén fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlan

14.

tornaterem-fejlesztés

Tomajmonostora közigazgatási területén fekvő, belterület 249/3 helyrajzi számú ingatlanok

15.

tornaterem-fejlesztés

Csengele közigazgatási területén fekvő, belterület 44/1 helyrajzi számú ingatlan

16.

tornaterem-fejlesztés

Hajmáskér közigazgatási területén fekvő, belterület 616/9 helyrajzi számú ingatlan

17.

tornaterem-fejlesztés

Földeák közigazgatási területén fekvő, belterület 21 helyrajzi számú ingatlan

18.

tornaterem-fejlesztés

Maroslele közigazgatási területén fekvő, belterület 17 helyrajzi számú ingatlan

19.

tornaterem-fejlesztés

Nyírpazony közigazgatási területén fekvő, belterület 16 helyrajzi számú ingatlanok

20.

tornaterem-fejlesztés

Ajak közigazgatási területén fekvő, belterület 970 helyrajzi számú ingatlan

21.

tanuszoda-fejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő, belterület 2415/2 helyrajzi számú ingatlan

22.

tanuszoda-fejlesztés

Cigánd közigazgatási területén fekvő, belterület 1108/2 helyrajzi számú ingatlanok

23.

tanuszoda-fejlesztés

Encs közigazgatási területén fekvő, belterület 546/140 helyrajzi számú ingatlan

24.

tanuszoda-fejlesztés

Heves közigazgatási területén fekvő, belterület 1213/6 helyrajzi számú ingatlan

25.

tanuszoda-fejlesztés

Kapuvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1323/4 helyrajzi számú ingatlan

26.

tanuszoda-fejlesztés

Kisbér közigazgatási területén fekvő, belterület 1027/6 helyrajzi számú ingatlan

27.

tanuszoda-fejlesztés

Kisvárda közigazgatási területén fekvő, belterület 2487/2 helyrajzi számú ingatlanok

28.

tanuszoda-fejlesztés

Letenye közigazgatási területén fekvő, belterület 1668/3 helyrajzi számú ingatlanok

29.

tanuszoda-fejlesztés

Mosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1727/13 helyrajzi számú ingatlan

30.

tanuszoda-fejlesztés

Orosháza közigazgatási területén fekvő, belterület 45/1 helyrajzi számú ingatlanok

31.

tanuszoda-fejlesztés

Pásztó közigazgatási területén fekvő, belterület 2362/2 helyrajzi számú ingatlan

32.

tanuszoda-fejlesztés

Pétervására közigazgatási területén fekvő, belterület 127 helyrajzi számú ingatlan

33.

tanuszoda-fejlesztés

Pilisvörösvár közigazgatási területén fekvő, külterület 097/120 helyrajzi számú ingatlanok

34.

tanuszoda-fejlesztés

Rétság közigazgatási területén fekvő, belterület 356/61 helyrajzi számú ingatlan

35.

tanuszoda-fejlesztés

Sarkad közigazgatási területén fekvő, belterület 4320/2 helyrajzi számú ingatlan

36.

tanuszoda-fejlesztés

Szentlőrinc közigazgatási területén fekvő, belterület 152/55 helyrajzi számú ingatlan

37.

tanuszoda-fejlesztés

Szécsény közigazgatási területén fekvő, belterület 2802/1 helyrajzi számú ingatlan

38.

tanuszoda-fejlesztés

Tapolca közigazgatási területén fekvő, belterület 3437/113 helyrajzi számú ingatlan

39.

tanuszoda-fejlesztés

Tét közigazgatási területén fekvő, belterület 1704/6 helyrajzi számú ingatlanok

40.

tanuszoda-fejlesztés

Tiszakécske közigazgatási területén fekvő, belterület 3696/8 helyrajzi számú ingatlanok

41.

tanuszoda-fejlesztés

Várpalota közigazgatási területén fekvő, belterület 141/2 helyrajzi számú ingatlan

42.

tanuszoda-fejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 367/14 helyrajzi számú ingatlan

43.

tanuszoda-fejlesztés

Zirc közigazgatási területén fekvő, belterület 1904/3 helyrajzi számú ingatlan

44.

tanteremfejlesztés

Balatonfüred közigazgatási területén fekvő, belterület 3088 helyrajzi számú ingatlan

45.

tanteremfejlesztés

Budajenő közigazgatási területén fekvő, belterület 132 helyrajzi számú ingatlan

46.

tanteremfejlesztés

Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 7281 helyrajzi számú ingatlan

47.

tanteremfejlesztés

Budapest II. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 11658/12 helyrajzi számú ingatlan

48.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 148113 helyrajzi számú ingatlan

49.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 155607/6 helyrajzi számú ingatlan

50.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 140482/5 helyrajzi számú ingatlan

51.

tanteremfejlesztés

Dabas közigazgatási területén fekvő, belterület 3865/50 helyrajzi számú ingatlan

52.

tanteremfejlesztés

Felsőörs közigazgatási területén fekvő, belterület 94/2 helyrajzi számú ingatlan

53.

tanteremfejlesztés

Göd közigazgatási területén fekvő, belterület 4362 helyrajzi számú ingatlan

54.

tanteremfejlesztés

Herceghalom közigazgatási területén fekvő, belterület 242 helyrajzi számú ingatlan

55.

tanteremfejlesztés

Kerepes közigazgatási területén fekvő, belterület 504/3 helyrajzi számú ingatlan

56.

tanteremfejlesztés

Penc közigazgatási területén fekvő, belterület 329/2 helyrajzi számú ingatlan

57.

tanteremfejlesztés

Perbál közigazgatási területén fekvő, belterület 4 helyrajzi számú ingatlan

58.

tanteremfejlesztés

Szada közigazgatási területén fekvő, belterület 4423 és 918/2 helyrajzi számú ingatlanok

59.

tanteremfejlesztés

Szárliget közigazgatási területén fekvő, belterület 1 helyrajzi számú ingatlan

60.

tanteremfejlesztés

Szentendre közigazgatási területén fekvő, belterület 2969 helyrajzi számú ingatlan

61.

tanteremfejlesztés

Sződliget közigazgatási területén fekvő, belterület 30 és 35 helyrajzi számú ingatlanok

62.

tanteremfejlesztés

Telki közigazgatási területén fekvő, belterület 722/5 helyrajzi számú ingatlan

63.

tanuszoda-fejlesztés

Csorna közigazgatási területén fekvő, belterület 208/15 helyrajzi számú ingatlan

64.

tanuszoda-fejlesztés

Tamási közigazgatási területén fekvő, belterület 1875/8 helyrajzi számú ingatlan

65.

tanuszoda-fejlesztés

Tiszavasvári belterület 6661/2 helyrajzi számú ingatlan

2a. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez22

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

tornaterem-fejlesztés

Átány belterület,
422 helyrajzi számú ingatlan

3.

tornaterem-fejlesztés

Bakonysárkány belterület,
56 helyrajzi számú ingatlan

4.

tornaterem-fejlesztés

Bakonyszentkirály belterület,
564 helyrajzi számú ingatlan

5.

tornaterem-fejlesztés

Borsodszirák belterület,
114 helyrajzi számú ingatlan

6.

tornaterem-fejlesztés

Csécse belterület,
471/4 helyrajzi számú ingatlan

7.

tornaterem-fejlesztés

Csókakő belterület,
357 helyrajzi számú ingatlan

8.

tornaterem-fejlesztés

Csonkahegyhát belterület,
254 és 256 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

9.

tornaterem-fejlesztés

Dorogháza belterület,
156 helyrajzi számú ingatlan

10.

tornaterem-fejlesztés

Ecséd belterület,
3/2 helyrajzi számú ingatlan

11.

tornaterem-fejlesztés

Enese belterület,
152 helyrajzi számú ingatlan

12.

tornaterem-fejlesztés

Gyöngyöstarján belterület,
431 helyrajzi számú ingatlan

13.

tornaterem-fejlesztés

Hévízgyörk belterület,
795/6, 795/7 és 795/8 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

14.

tornaterem-fejlesztés

Izsófalva belterület,
874 helyrajzi számú ingatlan

15.

tornaterem-fejlesztés

Kecskemét belterület,
8319 helyrajzi számú ingatlan

16.

tornaterem-fejlesztés

Magyarhomorog belterület,
383 és 384/2 helyrajzi számú ingatlanok

17.

tornaterem-fejlesztés

Magyarpolány belterület,
470, 471, 488 és 489 helyrajzi számú ingatlanok

18.

tornaterem-fejlesztés

Mezőtárkány belterület,
469, 476 és 477/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

19.

tornaterem-fejlesztés

Mocsa belterület,
635/14 helyrajzi számú ingatlan

20.

tornaterem-fejlesztés

Nagykáta belterület,
604 helyrajzi számú ingatlan

21.

tornaterem-fejlesztés

Nagykónyi belterület,
312 és 313/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

22.

tornaterem-fejlesztés

Nagymaros belterület,
629 és 630 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

23.

tornaterem-fejlesztés

Nagyoroszi belterület,
65/1 helyrajzi számú ingatlan

24.

tornaterem-fejlesztés

Nagyvázsony belterület,
916 helyrajzi számú ingatlan

25.

tornaterem-fejlesztés

Nyírpilis belterület,
350 helyrajzi számú ingatlan

26.

tornaterem-fejlesztés

Ostoros belterület,
70, 71/1, 71/2, 72/1 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok

27.

tornaterem-fejlesztés

Pétervására belterület,
127 helyrajzi számú ingatlan

28.

tornaterem-fejlesztés

Petőfiszállás belterület,
163/1 helyrajzi számú ingatlan

29.

tornaterem-fejlesztés

Pilisszántó belterület,
549, 550/1 és 551/1 helyrajzi számú ingatlanok

30.

tornaterem-fejlesztés

Pilisszentkereszt belterület,
423 és 438 helyrajzi számú ingatlanok

31.

tornaterem-fejlesztés

Rábapaty belterület,
29/4 helyrajzi számú ingatlan

32.

tornaterem-fejlesztés

Súr belterület,
542/1 és 547 helyrajzi számú ingatlanok

33.

tornaterem-fejlesztés

Sümegcsehi belterület,
269/2 helyrajzi számú ingatlan

34.

tornaterem-fejlesztés

Szalonna belterület,
91 helyrajzi számú ingatlan

35.

tornaterem-fejlesztés

Szikszó belterület,
1280/7 helyrajzi számú ingatlan

36.

tornaterem-fejlesztés

Szolnok belterület,
4345 helyrajzi számú ingatlan

37.

tornaterem-fejlesztés

Szolnok belterület,
1562 helyrajzi számú ingatlan

38.

tornaterem-fejlesztés

Ugod belterület,
241 helyrajzi számú ingatlan

39.

tornaterem-fejlesztés

Vácszentlászló belterület,
1 és 9/1 helyrajzi számú ingatlanok

40.

tornaterem-fejlesztés

Vámosújfalu belterület,
96/1 helyrajzi számú ingatlan

41.

tornaterem-fejlesztés

Zalaszentiván belterület,
362 helyrajzi számú ingatlan

42.

tanuszoda-fejlesztés

Bóly belterület,
595 helyrajzi számú ingatlan

43.

tanuszoda-fejlesztés

Kunszentmiklós belterület,
1/3 helyrajzi számú ingatlan

44.

tanuszoda-fejlesztés

Nagykőrös belterület,
254/1 helyrajzi számú ingatlan

45.

tanuszoda-fejlesztés

Püspökladány belterület,
488/7 helyrajzi számú ingatlan

46.

tanuszoda-fejlesztés

Siófok belterület,
10083/1 helyrajzi számú ingatlan

47.

tanuszoda-fejlesztés

Tiszafüred belterület,
1085/17 helyrajzi számú ingatlan

48.

tanuszoda-fejlesztés

Vasvár belterület,
0363/1 és 0363/2 helyrajzi számú ingatlanok

3. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez23

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3)–(4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 137. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § nyitó szövegrésze a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §-a, a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 137. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdése a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4/A. §-t a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A hatálybalépés időpontja 2015. április 10.

15

A hatálybalépés időpontja 2017. szeptember 23.

17

A hatálybalépés időpontja 2018. november 30.

19

A hatálybalépés napja 2021. december 28.

20

Az 1. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 3. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére