• Tartalom
Oldalmenü

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

2021.01.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott

a) szabadságvesztésre ítélt,

b) elzárásra ítélt,

c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

e) kényszergyógykezelt,

f)1 letartóztatott,

g)2 előzetes kényszergyógykezelt,

h) rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és

i) szabálysértési elzárást töltő

(a továbbiakban együtt: fogvatartott) letétjének kezelését és a fogvatartott birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárást szabályozza.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz,

2. konvertibilis pénznem: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvényben meghatározott fogalom,

3. külföldi fizetőeszköz: a valuta és a deviza.

2. A letétbe helyezhető tárgyak köre

2. § (1) A büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) letétbe kell helyezni

a) a fogvatartottnál lévő vagy utóbb a birtokába kerülő hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt és egyéb okiratot,

b) a fogvatartottnál lévő vagy utóbb a birtokába kerülő pénzeszközt – ide értve a fogvatartott munkadíját, a munkaterápiás foglalkoztatás vagy a tanulmányok folytatása után járó pénzbeli térítését (a továbbiakban együtt: pénzbeli térítés) és a bv. intézetbe folyósított rendszeres pénzellátását –, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt és a külföldi fizetőeszközt,

c) a nyomdai úton előállított értékpapírt, a takarékbetétkönyvet és a b) pont alá nem vonható egyéb értéktárgyat,

d) a szabadságvesztésre ítélt ruházatát és lábbelijét,

e) azokat a tárgyakat, amelyeket a fogvatartott magánál tarthat, de azok letétbe helyezését kéri,

f) azokat a tárgyakat, amelyeket a fogvatartott nem tarthat magánál, de letétbe helyezhetők és azok letétbe helyezését a fogvatartott kéri.

(2) Nem helyezhető letétbe olyan tárgy,

a) amelyet a fogvatartott a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 129. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem tarthat a bv. intézetben,

b) amelynek tárolása a Bv. 129. § (3) bekezdés b) pontja esetében a végrehajtás biztonságára veszélyt jelenthet,

c) amely a tárolásra közegészségügyi okból vagy más veszélyeztető jellege miatt nem alkalmas, így különösen a gyógyszer, a romlandó élelmiszer, az üvegcsomagolású termék, valamint az elem és az akkumulátor.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a letétbe helyezést meg kell tagadni és – a (4)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – ezzel egyidejűleg fel kell hívni a fogvatartottat arra, hogy harminc napon belül gondoskodjék a tárgy bv. intézeten kívüli megőrzéséről. Ha a fogvatartott ennek a megadott határidőre nem tesz eleget, az adott tárgyat – jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – meg kell semmisíteni.

(4) Az átvett gyógyszerről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a gyógyszerrel együtt az egészségügyi szakdolgozónak, hivatali időn túl történt befogadás esetén a biztonsági tisztnek kell megőrzésre átadni. Ha a fogvatartott nyilatkozata szerint a gyógyszer rendszeres szedése szükséges, haladéktalanul értesíteni kell a készenléti szolgálatot teljesítő büntetés-végrehajtási orvost, ennek hiányában a területileg illetékes orvost. A továbbiakban az orvos rendelkezése szerint kell eljárni.

(5) Ha a fogvatartottnál lőfegyver, lőszer, robbanó- vagy sugárzó anyag, kábítószer vagy olyan tárgy van, amelyről szemrevételezés alapján feltételezhető, hogy bűncselekmény útján jött létre, így pl. hamis közokirat, hamis pénz vagy hamis készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, akkor az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet kell értesíteni.

(6) A letétbe helyezhető tárgyak mennyiségét – a tárolási lehetőségek figyelembevételével – a bv. intézet parancsnoka határozza meg.

3. A letétkezelés szabályai

3. § (1) A befogadási eljárás során a bv. intézet igazolás ellenében átveszi a fogvatartottnál nem tartható tárgyakat, valamint azokat a tárgyakat, amelyeknek a letétbe helyezését fogvatartott kéri, a fogvatartott letétjébe helyezi.

(2) A letéti tárgyakat letétezéskor olyan részletességgel kell leírni, hogy azok a későbbiekben azonosíthatók legyenek. A letéti tárgyak elhelyezésére szolgáló borítékot, tasakot, zsákot a fogvatartott jelenlétében kell lezárni. A zsákot plombával, a borítékot, tasakot a fogvatartott által is aláírt papírszalaggal kell lezárni, átragasztani, olyan módon, hogy ahhoz az ólomzár feltörése, a papírszalag megsértése nélkül senki ne férhessen hozzá.

(3) A letétkezelésért költség nem számítható fel, a letét után kamat nem fizethető.

(4) A letétbe helyezett tárgyakat még a fogvatartott beleegyezésével sem szabad hasznosítani, használni vagy zálogba adni.

(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fogvatartott a letétjével szabadon rendelkezik. A fogvatartott rendelkező nyilatkozatát írásban teheti meg.

4. Az értékletét

4. § (1) A fogvatartott nyilatkozata szerint vagy a bv. intézet által értéktárgyként megjelölt tárgyakat értékletétként kell kezelni, e tárgyak vizsgálatát és értékbecslését a fogvatartott költségére a bv. intézet elvégeztetheti. Vizsgálat és értékbecslés hiányában az értéktárgy jelleget kizárólag a „feltételezett” megjelöléssel lehet feltüntetni.

(2) Értékletétbe kell helyezni az értéktárgyat, továbbá – azonosító szám feltüntetésével – a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, az értékpapírt, a takarékbetétkönyvet, a nyereményszelvényt, a törvényes fizetési eszköznek nem minősülő bankjegyet vagy érmét, a kulcsot, a mobiltelefont és annak tartozékait, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott kisméretű műszaki cikkeket, valamint a megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközt.

(3) A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, az értékpapír és a takarékbetétkönyv lejárati idejét a bv. intézet nem kíséri figyelemmel. Erről a fogvatartottat tájékoztatni kell, és kérelmére lehetővé kell tenni, hogy azok lejárati időpontját ellenőrizze és a szükséges intézkedés megtételére képviselőt hatalmazzon meg.

(4) A fogvatartottnál talált pénzeszközt a fogvatartottól jegyzőkönyv egyidejű felvételével értékletétbe kell helyezni. Az elvett pénzeszköz a fogvatartott tulajdona a másodletét szabályai szerint, ha pedig megszerzésével kapcsolatban bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének gyanúja merül fel, intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

5. A letéti pénz

5. § (1) A befogadási eljárás során a fogvatartott birtokában lévő törvényes fizetőeszközt a bv. intézet letétezi, majd kezeli és nyilvántartja a fogvatartott egyéni letéti számlalapján.

(2) Letéti pénzként kell kezelni a fogvatartott javára beérkező pénzküldeményt vagy befizetést, a fogvatartott munkadíját, rendszeres pénzbeli térítését és a bv. intézetbe folyósított rendszeres pénzellátását.

(3) A fogvatartott részére postai úton érkező pénzküldemények esetében az átvett postautalványokat és azok értékét a bv. intézet erre kijelölt személyi állományi tagja a letét pénztárba bevételezi és arról bevételi pénztárbizonylatot állít ki.

(4)3 A fogvatartott részére postai vagy banki úton beérkezett pénz csak abban az esetben könyvelhető egyéni számlalapjára, ha a küldő vagy az átutalási megbízást adó a fogvatartott kapcsolattartója, vele hivatalos minőségben kapcsolattartó vagy a fogvatartott nyilatkozata szerint pénzküldemény küldésére jogosult, illetve ha az az állam által kártérítés vagy kártalanítás címén kifizetett pénz. Egyéb esetben a pénzösszeget a feladó részére vissza kell küldeni.

(5) A bv. intézet házipénztárában a fogvatartott kapcsolattartója és a vele hivatalos minőségben kapcsolattartó – hivatali munkaidőben a fogvatartott részére letéti számláján pénzt helyezhet el.

6. § (1)4 A bv. intézet a befogadástól a szabadulásig végzi a fogvatartott letéti pénzét érintő könyvelési, előjegyzési, zárolási és a mobiltelefon óvadék kezelésével összefüggő feladatokat, a munkáltatásban részt vevő fogvatartottak bérkönyvelését, a pénzbeli térítés, jutalom, továbbá a kártérítések és letiltások nyilvántartását és kezelését, a levonások átutalását és a szabadulással összefüggő pénzügyi feladatokat.

(2)5 A letéti pénzek között elkülönítetten kell kezelni a fogvatartott részére telefonálásra, személyes szükségletre fordítható pénzösszegeket, valamint az ilyen jogcímen a fogvatartott javára beérkezett pénzküldeményt vagy befizetést és az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeget.

7. § (1)6 A véglegesen másik bv. intézetbe szállított fogvatartott letéti pénzét a Magyar Államkincstár útján három munkanapon belül a fogadó bv. intézet letéti számlájára kell utalni, ideértve azt az összeget is, amely az átszállítást követően a fogvatartást korábban foganatosító bv. intézethez érkezett.

(2) A fogvatartott szabadulásakor a letéti pénzének átvételét a bizonylaton aláírásával igazolja.

(3) Elhalálozott fogvatartott letéti pénzét – a tartozások levonása után – a hagyatéki eljárás befejezéséig a letéti számlán kell nyilvántartani. A letéti pénzt az átvételre való jogosultságot igazoló személyeknek lehet kiadni. Az öröklési jogosultságot igazoló okiratot a kiadási bizonylat mellékleteként meg kell őrizni.

6. Az okmányletét

8. § (1) Okmányletétként kell nyilvántartani és az értékletéttől elkülönítetten, külön borítékban kell kezelni a hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt és az egyéb okiratokat.

(2)7 Az okmányletétben elhelyezett személyazonosító igazolványt a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében meghatározott okból lehet kiadni.

7. A tárgyletét

9. § (1) Tárgyletétbe kell helyezni a fogvatartott 4. §, 5. § és 8. § körébe nem tartozó egyéb letéti tárgyait.

(2) A fogvatartott kérelmére a letéti raktárban elhelyezett tárgyai közül azokat, amelyeket magánál tarthat, ki kell adni, kivéve azt az évszaknak megfelelő ruházatot és lábbelit, amelyeknek a szabaduláskor rendelkezésre kell állniuk.

(3)8 Az elítélt fogvatartása alatt érkezett és részére át nem adható levelek eredeti példányát tárgyletétként kell kezelni.

8. A külföldi fizetőeszköz kezelésével kapcsolatos rendelkezések

10. § Ha a bv. intézetbe történő befogadáskor a fogvatartottnál külföldi fizetőeszköz van, vagy az később kerül a birtokába, a bv. intézet köteles tájékoztatást adni a külföldi fizetőeszköz kezeléséről szóló szabályokról.

11. § (1) A fogvatartottat – ha a külföldi fizetőeszköz tekintetében a devizajogszabály és a bv. intézetben elhelyezett fogvatartottakra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a konvertibilis pénznemű külföldi fizetőeszközének a megőrzését a bv. intézetre bízza, vagy meghatalmazza a bv. intézetet, hogy azt a nevére nyitott devizaszámlán a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézetnél helyezze el.

(2) A bv. intézet a fogvatartott nyilatkozatának megfelelően jár el. A nyilatkozatot a fogvatartott értékszelvénye mellett kell megőrizni. A fogvatartott később a nyilatkozatát módosíthatja. A módosító nyilatkozatot az eredeti nyilatkozathoz kell csatolni.

(3) A fogvatartott birtokában lévő nem konvertibilis pénznemű, de forgalomban lévő külföldi fizetőeszközt a bv. intézet megőrzésre veszi át. A fogvatartott az (1) bekezdés keretei között írásban ettől eltérően rendelkezhet. Ebben az esetben a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos egyéb ügyek intézésével a fogvatartott képviselőt hatalmazhat meg.

12. § (1) A fogvatartott a bv. intézetet is meghatalmazhatja, hogy a megőrzésre átadott konvertibilis pénznemű külföldi fizetőeszközt, a devizaszámláján fennálló követelést, valamint – ha a forintra történő átváltás lehetséges – a nem konvertibilis pénznemű külföldi fizetőeszközt forintra átváltsa. Az átváltással járó, okmányokkal igazolt költséget a fogvatartott viseli és köteles azt a bv. intézet részére megtéríteni.

(2) A devizaszámlán elhelyezett vagy a megőrzésre átvett külföldi fizetőeszköz forintra történő átváltását a fogvatartottnak írásban kell kérelmeznie. Az átváltást követően, annak bizonylatát a fogvatartottal alá kell íratni.

(3) A devizaszámla nyitásáról és a számlával való rendelkezésről szóló, illetve a külföldi fizetőeszköz átváltásakor kapott – a pénzváltási tevékenységről szóló a 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti –, továbbá a bv. intézet által a megőrzésről kiállított bizonylatokat a fogvatartottnak be kell mutatni, aki ezek tudomásulvételét az aláírásával igazolja.

13. § (1) A bv. intézet megőrzésében lévő külföldi fizetőeszközt, továbbá a 12. § (3) bekezdése szerinti bizonylatokat – a fogvatartott jelenlétében – zárt borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetni a külföldi fizetőeszköz pénznemét, névértékét, címletét, azok sorszámát, illetve a bizonylatok azonosítására vonatkozó adatokat. A borítékon feltüntetett adatok valódiságát és a boríték lezárásának a megtörténtét a bv. intézet képviselője és a fogvatartott együttes aláírása igazolja.

(2) A megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközben történt változást az értékszelvényen át kell vezetni, és azt a letétezési eljárás szabályai szerint új borítékba kell helyezni, melyre az elhelyezés időpontját is fel kell vezetni. Az új borítékban a régi borítékot el kell helyezni.

(3) A megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközből – a fogvatartott írásbeli kérelmére – az általa megjelölt személy részére a kiadást teljesíteni kell. A kiadást az értékszelvényen át kell vezetni.

14. § (1) A megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközre egyebekben az értékletét szabályai az irányadók.

(2) A devizaszámlán fennálló követelés vagy a bv. intézet megőrzésében lévő külföldi fizetőeszköz átváltásakor kapott forintösszeget a bv. intézet letéti pénzként kezeli.

9. Levonások, költségek és egyéb tartozások

15. § (1)9 A fogvatartott munkadíjából és a letétjéből levonásnak vagy végrehajtásnak csak az adó- és illeték jogszabályok, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény, valamint Bv. tv. 134. § és 144. § (3) bekezdés előírásai szerint van helye.

(2) A fogvatartott letéti pénzéből a bv. intézet az alábbi sorrendben levonja

a) a tartásra fordított költséghez való hozzájárulás napi összegét,

b) a szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összeget,

c)10 a végrehajtás alá vont követelések összegét,

d)11 a kártérítési eljárás szerint megállapított kár összegét,

e)12 a gyógyszer, illetve az egészségügyi ellátások költségét,

f)13 a szükségleti cikkek vásárlására fordított összeget,

g)14 a kimaradás, az eltávozás, a látogató bv. intézeten kívüli fogadása, valamint a rendkívüli eltávozás idejére fogvatartott részére kiutalandó összeget,

h)15 a többletszolgáltatások díját.

(3) Szabadulás idejére a Bv. tv. 133. § (4) bekezdés szerinti megfelelő összeget kell tartalékolni, melyet a bv. intézet a fogvatartott befogadásától kezdve havonta egyenlő részletekben von le a fogvatartott letéti pénzéből. Az alapmunkadíj változása esetén a szabadulásra tartalékolt összeget ki kell egészíteni.

(4) A szabadulás idejére kötelezően tartalékolt összegből levonás vagy a fogvatartott részére kiadás nem teljesíthető.

(4a)16 A mobiltelefon óvadék összegéből kizárólag a mobiltelefonnal összefüggésben megállapított kártérítésre kötelező határozat alapján van helye levonásnak. Ha a fogvatartott a bv. intézet által biztosított mobiltelefont sértetlenül visszaadja, a mobiltelefon óvadék összegének zárolását meg kell szüntetni.

(5) A jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel személyes használat céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a fogvatartott a felelősségét írásban elismerte és hozzájárul annak letéti számláján kezelt pénzéből történő megtérítéséhez, akkor a hiány összege – kártérítési eljárás mellőzésével – a szabaduláskor levonható.

10. A szabadulással összefüggő rendelkezések

16. § (1) A fogvatartott szabadulásával az intézeti letét megszűnik.

(2) A szabaduló fogvatartott letétjét aláírása ellenében kell kiadni.

(2a)17 Az elítélt fogvatartása alatt érkezett és részére át nem adható levelek eredeti példányát a szabaduláskor jegyzékkel kell átadni. A jegyzéknek ki kell terjednie a levelek számára, a levélküldemény feladójára, az utólagos átadás időpontjára, ha más személy az átvevő, akkor az átvevő természetes személyazonosító adataira, valamint az átvételt az elítélt, illetve az átvevő személy a jegyzéken aláírásával igazolja.

(3) Ha a kiadás azért nem teljesíthető, mert a fogvatartott szabadítása nem a bv. intézetből történt és a fogvatartott harminc napon belül nem jelentkezik a bv. intézetben, a letéti pénzt és a letében lévő egyéb tárgyakat – az át nem vett letéti pénz terhére – a bv. intézet postai úton megküldi a szabaduló fogvatartott bv. intézet által nyilvántartott lakcímére.

(4) Ha a szabaduló fogvatartott által át nem vett letéti pénznek vagy egyéb letéti tárgyaknak (3) bekezdés szerinti átadására nem kerül sor, úgy a bv. intézet legalább három hónapos határidő tűzésével írásban felszólítja a fogvatartottat, az át nem vett tárgyainak elszállítására.

(5) Ha a szabaduló fogvatartott a letéti tárgy átvételét megtagadja, írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy lemond-e a tárgy tulajdonjogáról. Ha a szabaduló fogvatartott lemond a tulajdonjogról, akkor a bv. intézet a tárgyat értékesítheti, a szabaduló fogvatartottak segélyezésére használhatja fel, vagy ha az értéktelen – jegyzőkönyv felvétele mellett – megsemmisítheti.

17. § (1) Ha a szabaduló fogvatartott a letéti tárgy átvételét megtagadja és az okmányletét, vagy az át nem vett tárgyak elszállításáról a 16. § (4) bekezdésében megjelölt határidő lejártáig nem gondoskodik, a bv. intézet

a) az okmányletétként tárolt át nem vett hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt a bv. intézet székhelye szerinti jegyzőnek küldi meg,

b) az a) ponttól eltérő tárgy esetén azt egy évig tovább őrzi a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén, ha az egy év eltelt, a tárgyat – az okirat és a letéti pénz kivétel – a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet szabályai szerint értékesíteni kell.

(3) A fogvatartott az (1) bekezdés b) pontja szerinti megőrzési kötelezettség ideje alatt és annak megszűnését követő öt éven belül a letéti pénzt, a tárgy értékesítése esetén annak ellenértékét, okirat esetén, továbbá, ha az értékesítés sikertelen volt, a tárgy kiadását követelheti. A kiadásra irányuló jog a megőrzési kötelezettség megszűnését követő öt év elteltével elévül. A bv. intézet az elévülés bekövetkeztéig a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint jár el. Ez idő alatt a bv. intézet a fogvatartott felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti elévülési idő eltelt

a) a bv. intézet az okiratokat a bv. intézet székhelye szerinti jegyzőnek küldi meg,

b) a letéti pénzt és a tárgy értékesítéséből befolyt ellenértéket a bv. intézet előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell utalni.

11. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

19. §18

1

Az 1. § (1) bekezdés f) pontja a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés g) pontja a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (4) bekezdése a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 73. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (1) bekezdése a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 23.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdését a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 70. §-a iktatta be.

9

A 15. § (1) bekezdése a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 15. § (2) bekezdés c) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 15. § (2) bekezdés d) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 15. § (2) bekezdés e) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 15. § (2) bekezdés f) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 15. § (2) bekezdés g) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

15

A 15. § (2) bekezdés h) pontját a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-a iktatta be.

16

A 15. § (4a) bekezdését a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 71. §-a iktatta be.

17

A 16. § (2a) bekezdését a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 72. §-a iktatta be.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.