• Tartalom

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

2022.04.27.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott

a) szabadságvesztésre ítélt,

b) elzárásra ítélt,

c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

e) kényszergyógykezelt,

f)1 letartóztatott,

g)2 előzetes kényszergyógykezelt,

h) rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és

i) szabálysértési elzárást töltő

(a továbbiakban együtt: fogvatartott) letétjének kezelését és a fogvatartott birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárást szabályozza.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz,

2. konvertibilis pénznem: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvényben meghatározott fogalom,

3. külföldi fizetőeszköz: a valuta és a deviza.

4.3 úti okmány: az úti okmányok azon köre, amelyek esetében a bv. intézet minősül az úti okmány visszatartását végrehajtó szervnek.

2. A letétbe helyezhető tárgyak köre

2. § (1) A büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) letétbe kell helyezni

a) a fogvatartottnál lévő vagy utóbb a birtokába kerülő hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt és egyéb okiratot,

b) a fogvatartottnál lévő vagy utóbb a birtokába kerülő pénzeszközt – ide értve a fogvatartott munkadíját, a munkaterápiás foglalkoztatás vagy a tanulmányok folytatása után járó pénzbeli térítését (a továbbiakban együtt: pénzbeli térítés) és a bv. intézetbe folyósított rendszeres pénzellátását –, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt és a külföldi fizetőeszközt,

c) a nyomdai úton előállított értékpapírt, a takarékbetétkönyvet és a b) pont alá nem vonható egyéb értéktárgyat,

d) a szabadságvesztésre ítélt ruházatát és lábbelijét,

e) azokat a tárgyakat, amelyeket a fogvatartott magánál tarthat, de azok letétbe helyezését kéri,

f)4 különös méltánylást érdemlő esetben – így különösen, ha a fogvatartott lakhatása nem biztosított – azokat a tárgyakat, amelyeket a fogvatartott nem tarthat magánál, de letétbe helyezhetők, és azt a fogvatartott kéri.

(2) Nem helyezhető letétbe olyan tárgy,

a) amelyet a fogvatartott a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 129. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem tarthat a bv. intézetben,

b) amelynek tárolása a Bv. 129. § (3) bekezdés b) pontja esetében a végrehajtás biztonságára veszélyt jelenthet,

c)5 amely a tárolásra közegészségügyi okból vagy más veszélyeztető jellege miatt nem alkalmas, így különösen a gyógyszer, a romlandó élelmiszer, az üvegcsomagolású termék, valamint az elem és az elektronikai eszköz beépített, el nem távolítható akkumulátora kivételével az akkumulátor.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a letétbe helyezést meg kell tagadni és – a (4)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – ezzel egyidejűleg fel kell hívni a fogvatartottat arra, hogy harminc napon belül gondoskodjék a tárgy bv. intézeten kívüli megőrzéséről. Ha a fogvatartott ennek a megadott határidőre nem tesz eleget, az adott tárgyat – jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – meg kell semmisíteni.

(4) Az átvett gyógyszerről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a gyógyszerrel együtt az egészségügyi szakdolgozónak, hivatali időn túl történt befogadás esetén a biztonsági tisztnek kell megőrzésre átadni. Ha a fogvatartott nyilatkozata szerint a gyógyszer rendszeres szedése szükséges, haladéktalanul értesíteni kell a készenléti szolgálatot teljesítő büntetés-végrehajtási orvost, ennek hiányában a területileg illetékes orvost. A továbbiakban az orvos rendelkezése szerint kell eljárni.

(5) Ha a fogvatartottnál lőfegyver, lőszer, robbanó- vagy sugárzó anyag, kábítószer vagy olyan tárgy van, amelyről szemrevételezés alapján feltételezhető, hogy bűncselekmény útján jött létre, így pl. hamis közokirat, hamis pénz vagy hamis készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, akkor az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet kell értesíteni.

(6) A letétbe helyezhető tárgyak mennyiségét – a tárolási lehetőségek figyelembevételével – a bv. intézet parancsnoka határozza meg.

3. A letétkezelés szabályai

3. § (1) A befogadási eljárás során a bv. intézet igazolás ellenében átveszi a fogvatartottnál nem tartható tárgyakat, valamint azokat a tárgyakat, amelyeknek a letétbe helyezését fogvatartott kéri, a fogvatartott letétjébe helyezi.

(2)6 A letéti tárgyakat letétezéskor olyan részletességgel kell leírni, hogy azok a későbbiekben azonosíthatók legyenek. A letéti tárgyak elhelyezésére szolgáló borítékot, tasakot, zsákot a fogvatartott jelenlétében kell lezárni. A zsákot plombával, a borítékot, tasakot a fogvatartott által is aláírt papírszalaggal kell lezárni, átragasztani, olyan módon, hogy ahhoz a plomba feltörése, a papírszalag megsértése nélkül senki ne férhessen hozzá.

(3) A letétkezelésért költség nem számítható fel, a letét után kamat nem fizethető.

(4) A letétbe helyezett tárgyakat még a fogvatartott beleegyezésével sem szabad hasznosítani, használni vagy zálogba adni.

(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fogvatartott a letétjével szabadon rendelkezik. A fogvatartott rendelkező nyilatkozatát írásban teheti meg.

4. Az értékletét

4. § (1) A fogvatartott nyilatkozata szerint vagy a bv. intézet által értéktárgyként megjelölt tárgyakat értékletétként kell kezelni, e tárgyak vizsgálatát és értékbecslését a fogvatartott költségére a bv. intézet elvégeztetheti. Vizsgálat és értékbecslés hiányában az értéktárgy jelleget kizárólag a „feltételezett” megjelöléssel lehet feltüntetni.

(2) Értékletétbe kell helyezni az értéktárgyat, továbbá – azonosító szám feltüntetésével – a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, az értékpapírt, a takarékbetétkönyvet, a nyereményszelvényt, a törvényes fizetési eszköznek nem minősülő bankjegyet vagy érmét, a kulcsot, a mobiltelefont és annak tartozékait, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott kisméretű műszaki cikkeket, valamint a megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközt.

(3) A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, az értékpapír és a takarékbetétkönyv lejárati idejét a bv. intézet nem kíséri figyelemmel. Erről a fogvatartottat tájékoztatni kell, és kérelmére lehetővé kell tenni, hogy azok lejárati időpontját ellenőrizze és a szükséges intézkedés megtételére képviselőt hatalmazzon meg.

(4) A fogvatartottnál talált pénzeszközt a fogvatartottól jegyzőkönyv egyidejű felvételével értékletétbe kell helyezni. Az elvett pénzeszköz a fogvatartott tulajdona a másodletét szabályai szerint, ha pedig megszerzésével kapcsolatban bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének gyanúja merül fel, intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

5. A letéti pénz

5. § (1) A befogadási eljárás során a fogvatartott birtokában lévő törvényes fizetőeszközt a bv. intézet letétezi, majd kezeli és nyilvántartja a fogvatartott egyéni letéti számlalapján.

(2) Letéti pénzként kell kezelni a fogvatartott javára beérkező pénzküldeményt vagy befizetést, a fogvatartott munkadíját, rendszeres pénzbeli térítését és a bv. intézetbe folyósított rendszeres pénzellátását.

(3) A fogvatartott részére postai úton érkező pénzküldemények esetében az átvett postautalványokat és azok értékét a bv. intézet erre kijelölt személyi állományi tagja a letét pénztárba bevételezi és arról bevételi pénztárbizonylatot állít ki.

(4)7 A fogvatartott részére postai vagy banki úton beérkezett pénz csak abban az esetben könyvelhető egyéni számlalapjára, ha a küldő vagy az átutalási megbízást adó a fogvatartott kapcsolattartója, vele hivatalos minőségben kapcsolattartó vagy a fogvatartott nyilatkozata szerint pénzküldemény küldésére jogosult, illetve ha az az állam által kártérítés vagy kártalanítás címén kifizetett pénz. Egyéb esetben a pénzösszeget a feladó részére vissza kell küldeni.

(5)8

6. § (1)9 A bv. intézet a befogadástól a szabadulásig végzi a fogvatartott letéti pénzét érintő könyvelési, előjegyzési, zárolási és a mobiltelefon óvadék kezelésével összefüggő feladatokat, a munkáltatásban részt vevő fogvatartottak bérkönyvelését, a pénzbeli térítés, jutalom, továbbá a kártérítések és letiltások nyilvántartását és kezelését, a levonások átutalását és a szabadulással összefüggő pénzügyi feladatokat.

(2)10 A letéti pénzek között elkülönítetten kell kezelni a fogvatartott részére telefonálásra, személyes szükségletre fordítható pénzösszegeket, valamint az ilyen jogcímen a fogvatartott javára beérkezett pénzküldeményt vagy befizetést és az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeget.

7. § (1)11 A véglegesen másik bv. intézetbe szállított fogvatartott letéti pénzét a Magyar Államkincstár útján három munkanapon belül a fogadó bv. intézet letéti számlájára kell utalni, ideértve azt az összeget is, amely az átszállítást követően a fogvatartást korábban foganatosító bv. intézethez érkezett.

(2) A fogvatartott szabadulásakor a letéti pénzének átvételét a bizonylaton aláírásával igazolja.

(3) Elhalálozott fogvatartott letéti pénzét – a tartozások levonása után – a hagyatéki eljárás befejezéséig a letéti számlán kell nyilvántartani. A letéti pénzt az átvételre való jogosultságot igazoló személyeknek lehet kiadni. Az öröklési jogosultságot igazoló okiratot a kiadási bizonylat mellékleteként meg kell őrizni.

6. Az okmányletét

8. § (1) Okmányletétként kell nyilvántartani és az értékletéttől elkülönítetten, külön borítékban kell kezelni a hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt és az egyéb okiratokat.

(2)12 Az okmányletétben elhelyezett személyazonosító igazolványt a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében meghatározott okból lehet kiadni.

(3)13 Annak a fogvatartottnak a magyar hatóság által kiállított úti okmányát, aki a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, a bv. intézet az okmányletétek között, elkülönített nyilvántartás szerint kezeli.

7. A tárgyletét

9. § (1) Tárgyletétbe kell helyezni a fogvatartott 4. §, 5. § és 8. § körébe nem tartozó egyéb letéti tárgyait.

(2) A fogvatartott kérelmére a letéti raktárban elhelyezett tárgyai közül azokat, amelyeket magánál tarthat, ki kell adni, kivéve azt az évszaknak megfelelő ruházatot és lábbelit, amelyeknek a szabaduláskor rendelkezésre kell állniuk.

(3)14 Az elítélt fogvatartása alatt érkezett és részére át nem adható levelek eredeti példányát tárgyletétként kell kezelni.

8. A külföldi fizetőeszköz kezelésével kapcsolatos rendelkezések

10. § Ha a bv. intézetbe történő befogadáskor a fogvatartottnál külföldi fizetőeszköz van, vagy az később kerül a birtokába, a bv. intézet köteles tájékoztatást adni a külföldi fizetőeszköz kezeléséről szóló szabályokról.

11. § (1) A fogvatartottat – ha a külföldi fizetőeszköz tekintetében a devizajogszabály és a bv. intézetben elhelyezett fogvatartottakra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a konvertibilis pénznemű külföldi fizetőeszközének a megőrzését a bv. intézetre bízza, vagy meghatalmazza a bv. intézetet, hogy azt a nevére nyitott devizaszámlán a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézetnél helyezze el.

(2) A bv. intézet a fogvatartott nyilatkozatának megfelelően jár el. A nyilatkozatot a fogvatartott értékszelvénye mellett kell megőrizni. A fogvatartott később a nyilatkozatát módosíthatja. A módosító nyilatkozatot az eredeti nyilatkozathoz kell csatolni.

(3) A fogvatartott birtokában lévő nem konvertibilis pénznemű, de forgalomban lévő külföldi fizetőeszközt a bv. intézet megőrzésre veszi át. A fogvatartott az (1) bekezdés keretei között írásban ettől eltérően rendelkezhet. Ebben az esetben a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos egyéb ügyek intézésével a fogvatartott képviselőt hatalmazhat meg.

12. § (1) A fogvatartott a bv. intézetet is meghatalmazhatja, hogy a megőrzésre átadott konvertibilis pénznemű külföldi fizetőeszközt, a devizaszámláján fennálló követelést, valamint – ha a forintra történő átváltás lehetséges – a nem konvertibilis pénznemű külföldi fizetőeszközt forintra átváltsa. Az átváltással járó, okmányokkal igazolt költséget a fogvatartott viseli és köteles azt a bv. intézet részére megtéríteni.

(2) A devizaszámlán elhelyezett vagy a megőrzésre átvett külföldi fizetőeszköz forintra történő átváltását a fogvatartottnak írásban kell kérelmeznie. Az átváltást követően, annak bizonylatát a fogvatartottal alá kell íratni.

(3) A devizaszámla nyitásáról és a számlával való rendelkezésről szóló, illetve a külföldi fizetőeszköz átváltásakor kapott – a pénzváltási tevékenységről szóló a 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti –, továbbá a bv. intézet által a megőrzésről kiállított bizonylatokat a fogvatartottnak be kell mutatni, aki ezek tudomásulvételét az aláírásával igazolja.

13. § (1) A bv. intézet megőrzésében lévő külföldi fizetőeszközt, továbbá a 12. § (3) bekezdése szerinti bizonylatokat – a fogvatartott jelenlétében – zárt borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetni a külföldi fizetőeszköz pénznemét, névértékét, címletét, azok sorszámát, illetve a bizonylatok azonosítására vonatkozó adatokat. A borítékon feltüntetett adatok valódiságát és a boríték lezárásának a megtörténtét a bv. intézet képviselője és a fogvatartott együttes aláírása igazolja.

(2) A megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközben történt változást az értékszelvényen át kell vezetni, és azt a letétezési eljárás szabályai szerint új borítékba kell helyezni, melyre az elhelyezés időpontját is fel kell vezetni. Az új borítékban a régi borítékot el kell helyezni.

(3) A megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközből – a fogvatartott írásbeli kérelmére – az általa megjelölt személy részére a kiadást teljesíteni kell. A kiadást az értékszelvényen át kell vezetni.

14. § (1) A megőrzésre átvett külföldi fizetőeszközre egyebekben az értékletét szabályai az irányadók.

(2) A devizaszámlán fennálló követelés vagy a bv. intézet megőrzésében lévő külföldi fizetőeszköz átváltásakor kapott forintösszeget a bv. intézet letéti pénzként kezeli.

9. Levonások, költségek és egyéb tartozások

15. § (1)15 A fogvatartott munkadíjából és a letétjéből levonásnak vagy végrehajtásnak csak az adó- és illeték jogszabályok, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény, valamint Bv. tv. 134. § és 144. § (3) bekezdés előírásai szerint van helye.

(2) A fogvatartott letéti pénzéből a bv. intézet az alábbi sorrendben levonja

a) a tartásra fordított költséghez való hozzájárulás napi összegét,

b) a szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összeget,

c)16 a végrehajtás alá vont követelések összegét,

d)17 a kártérítési eljárás szerint megállapított kár összegét,

e)18 a gyógyszer, illetve az egészségügyi ellátások költségét,

f)19 a szükségleti cikkek vásárlására fordított összeget,

g)20 a kimaradás, az eltávozás, a látogató bv. intézeten kívüli fogadása, valamint a rendkívüli eltávozás idejére fogvatartott részére kiutalandó összeget,

h)21 a többletszolgáltatások díját.

(3) Szabadulás idejére a Bv. tv. 133. § (4) bekezdés szerinti megfelelő összeget kell tartalékolni, melyet a bv. intézet a fogvatartott befogadásától kezdve havonta egyenlő részletekben von le a fogvatartott letéti pénzéből. Az alapmunkadíj változása esetén a szabadulásra tartalékolt összeget ki kell egészíteni.

(4) A szabadulás idejére kötelezően tartalékolt összegből levonás vagy a fogvatartott részére kiadás nem teljesíthető.

(4a)22 A mobiltelefon óvadék összegéből kizárólag a mobiltelefonnal összefüggésben megállapított kártérítésre kötelező határozat alapján van helye levonásnak. Ha a fogvatartott a bv. intézet által biztosított mobiltelefont sértetlenül visszaadja, a mobiltelefon óvadék összegének zárolását meg kell szüntetni.

(5) A jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel személyes használat céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a fogvatartott a felelősségét írásban elismerte és hozzájárul annak letéti számláján kezelt pénzéből történő megtérítéséhez, akkor a hiány összege – kártérítési eljárás mellőzésével – a szabaduláskor levonható.

10. A szabadulással összefüggő rendelkezések

16. § (1) A fogvatartott szabadulásával az intézeti letét megszűnik.

(2) A szabaduló fogvatartott letétjét aláírása ellenében kell kiadni.

(2a)23 Az elítélt fogvatartása alatt érkezett és részére át nem adható levelek eredeti példányát a szabaduláskor jegyzékkel kell átadni. A jegyzéknek ki kell terjednie a levelek számára, a levélküldemény feladójára, az utólagos átadás időpontjára, ha más személy az átvevő, akkor az átvevő természetes személyazonosító adataira, valamint az átvételt az elítélt, illetve az átvevő személy a jegyzéken aláírásával igazolja.

(3)24 Ha a szabaduló fogvatartott a letéti tárgy átvételét megtagadja, írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy felhagy-e a tárgy tulajdonjogával. Ha a fogvatartott a nyilatkozattételt megtagadja, vagy nemlegesen nyilatkozik, a bv. intézet három hónapos határidő megadásával írásban felszólítja a fogvatartottat az át nem vett tárgyainak elszállítására, egyben figyelmezteti arra, hogy ha a megadott határidőn belül a letéti tárgyak elszállításáról nem gondoskodik, – az okmányletét és a letéti pénz kivételével – a 17. § (4) bekezdése szerint azok értékesítésére vagy megsemmisítésére kerülhet sor, továbbá tájékoztatja a 17. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról. A felszólítás átvételét a fogvatartott aláírásával igazolja.

(4)25 Ha a fogvatartott letartóztatásban van, vagy előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt áll, és a bíróság elé állítására kerül sor, ezt megelőzően a bv. intézet

a) tájékoztatja arról, hogy ha a letéti tárgyak átvételére nem tart igényt, a tájékoztatással egyidejűleg írásbeli nyilatkozatot tehet azok tulajdonjogának felhagyásáról,

b) felhívja arra, hogy szabadítása esetén harminc napon belül jelentkeznie kell a bv. intézetben a letéti tárgyak átvétele érdekében, valamint

c) írásban felszólítja arra, hogy legkésőbb a szabadulás napjától számított három hónapon belül gondoskodjon a letéti tárgyak elszállításról, ennek hiányában – az okmányletét és a letéti pénz kivételével – a 17. § (4) bekezdése szerint azok értékesítésére vagy végső soron megsemmisítésére kerülhet sor, továbbá tájékoztatja a 17. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról. A felszólítás átvételét a fogvatartott aláírásával igazolja.

(5)26 A feltételes szabadságra bocsátott és a reintegrációs őrizetbe helyezett fogvatartott részére a külföldre utazási korlátozás érvényesítése érdekében visszatartott úti okmány a szabadságvesztés végrehajtása utolsó vagy a végrehajthatósága megszűnésének a napjáig nem adható ki. A bv. intézet a büntetés kitöltése vagy a végrehajthatóság megszűnése időpontjában az érvényes úti okmánynak az érintett, az érvényességi idő lejárta esetén pedig a kiállító útlevélhatóság részére postai úton történő továbbítása iránt intézkedik.

17. §27 (1) Ha a szabaduló fogvatartott által át nem vett letéti tárgy

a) letéti pénz, a bv. intézet – az át nem vett letéti pénz terhére – postai úton megküldi a szabaduló fogvatartott bv. intézet által nyilvántartott lakcímére,

b) okmányletét, a bv. intézet postai úton megküldi

ba) a hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt az azt kiállító szervnek,

bb) a magyar hatóság által kiállított úti okmányt – a 16. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az azt kiállító útlevélhatóságnak.

(2) Ha a szabaduló fogvatartott írásbeli nyilatkozatban felhagy a letéti tárgy tulajdonjogával, a bv. intézet a letéti tárgyat értékesítheti és a szabaduló fogvatartottak segélyezésére használhatja fel, a szabaduló fogvatartottak ruházattal történő ellátására fordíthatja, vagy ha az értékesítésre alkalmatlan – jegyzőkönyv felvétele mellett – megsemmisítheti.

(3) Ha a szabaduló fogvatartott részére a letéti tárgy három hónapos határidőn belül történő elszállítására vonatkozó felszólítást nem lehetett szabályszerűen kézbesíteni, a bv. intézet

a) hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány, illetve a magyar hatóság által kiállított úti okmány esetén az (1) bekezdés szerint jár el,

b) egyéb tárgy esetén azt egy évig tovább őrzi a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint.

(4) Ha a fogvatartott a letéti tárgy átvételéről a 16. § (3) bekezdése és a 16. § (4) bekezdés c) pontja szerinti felszólítás ellenére nem gondoskodott, továbbá a (3) bekezdés b) pontja esetén, ha az egy év eltelt, a letéti tárgyat – az okirat és a letéti pénz kivételével – a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet szabályai szerint értékesíteni kell. Ha a tárgy értékesítésre alkalmatlan, vagy az értékesítés sikertelen volt, és a megőrzése aránytalan terhet jelent, a bv. intézet – jegyzőkönyv felvétele mellett – azt megsemmisítheti.

(5) A fogvatartott a megőrzési kötelezettség ideje alatt és annak megszűnését, illetve a 16. § (3) bekezdése és a 16. § (4) bekezdés c) pontja szerinti felszólítás esetén a megadott határidő leteltét követő öt éven belül a letéti tárgy kiadását, a tárgy értékesítése vagy megsemmisítése esetén annak ellenértékét követelheti.

(6) A bv. intézet az (5) bekezdés szerinti határidő bekövetkeztéig a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint jár el. Ez idő alatt a bv. intézet a fogvatartott felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.

(7) Ha az (5) bekezdés szerinti idő eltelt,

a) a bv. intézet az okiratokat a bv. intézet székhelye szerinti jegyzőnek küldi meg,

b) a letéti pénzt és a tárgy értékesítéséből befolyt ellenértéket a bv. intézet előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell utalni.

11. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

18/A. §28 (1) Ha az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2022. (IV. 26.)IM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés f) pontja alapján a fogvatartott magánál nem tartható tárgyainak letétbe helyezését a bv. intézet parancsnoka a továbbiakban nem engedélyezi, a bv. intézet harmincnapos határidő megadásával felhívja a fogvatartottat arra, hogy gondoskodjon e tárgyak bv. intézeten kívüli megőrzéséről.

(2) Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2022. (IV. 26.)IM rendelettel megállapított 16. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú felszólítás postai úton is kiküldhető, ha a szabadításra a módosítás hatálybalépését29 megelőzően került sor, és a fogvatartott a letéti tárgyak elszállításáról nem gondoskodott.

(3) Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2022. (IV. 26.)IM rendelettel megállapított 17. § (4) bekezdése szerinti megsemmisítésre vonatkozó rendelkezés a hatálybalépés30 időpontjában legalább két éve őrzött tárgyletétek esetén is alkalmazható akkor, ha a fogvatartottat igazolható módon, írásban felszólították a letéti tárgyak elszállítására, és arról határidőben nem gondoskodott.

19. §31

1

Az 1. § (1) bekezdés f) pontja a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés g) pontja a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés 4. pontját a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 33. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 39. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdése a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (5) bekezdését a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 40. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (1) bekezdése a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 73. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdése a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 23.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. § (3) bekezdését a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 35. §-a iktatta be.

14

A 9. § (3) bekezdését a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 70. §-a iktatta be.

15

A 15. § (1) bekezdése a 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 15. § (2) bekezdés c) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

17

A 15. § (2) bekezdés d) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 15. § (2) bekezdés e) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 15. § (2) bekezdés f) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 15. § (2) bekezdés g) pontja a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 15. § (2) bekezdés h) pontját a 18/2020. (XII. 29.) IM rendelet 5. §-a iktatta be.

22

A 15. § (4a) bekezdését a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 71. §-a iktatta be.

23

A 16. § (2a) bekezdését a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelet 72. §-a iktatta be.

24

A 16. § (3) bekezdése a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16. § (4) bekezdése a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16. § (5) bekezdése a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

27

A 17. § a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

28

A 18/A. §-t a 12/2022. (IV. 26.) IM rendelet 38. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés időpontja 2022. április 27.

30

A hatálybalépés időpontja 2022. április 27.

31

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére