• Tartalom

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)1 Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az 1. mellékletben felsorolt

a) Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez,

b) Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához

szükségesek.

(3)2

(4)3

(5)4 A Kormány a 2. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(6)5

2. §6 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti fejlesztéssel összefüggő, az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Budapest XIX. kerület belterület 168207 helyrajzi számú ingatlan telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti fejlesztés esetében a használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

2/A. §7 (1) Az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

3. § (1)8 A Nemzeti Stadionfejlesztési Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

3/A. §9 Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

3/B. §10 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok tekintetében a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az elő-, oldal- és hátsókert legkisebb mérete 0 méter,

b) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbusz- parkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §11 E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) beiktatott – 8. és 9. sorában felsorolt beruházásokkal összefüggő, a Módr1. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §13 E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) beiktatott – 10. sorában felsorolt beruházással összefüggő, a Módr2. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §15 (1) E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított – 14. és 15. sorában felsorolt beruházásokkal összefüggő, a Módr3. hatálybalépésekor16 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2. melléklet Módr3. 2. mellékletével megállapított 20a. pontját a Módr3. hatálybalépését17 követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

9. §18 E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2018. (X. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 2. §-át a Módr4. hatálybalépésekor19 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §20 E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 3/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor21 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §22 E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. § (2) bekezdését, 3/B. §-át és az 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sorát a Módr6. hatálybalépésekor23 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelethez24

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

Kedvezményezett neve

A beruházás azonosító adatai

2.

Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Balmazújváros Város Önkormányzata

Balmazújváros közigazgatási területén fekvő, 5179 helyrajzi számú ingatlan

3.

Pápa labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Pápa Város Önkormányzata

Pápa közigazgatási területén fekvő, 6356/9 helyrajzi számú ingatlan

4.

Siófok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Siófok Város Önkormányzata

Siófok közigazgatási területén fekvő, 4519/3 helyrajzi számú ingatlan

5.

Sopron labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron közigazgatási területén fekvő, 4225 helyrajzi számú ingatlan

6.

7.

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, 3013 és 5750/4 helyrajzi számú ingatlan

8.

Kaposvári labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kaposvár közigazgatási területén fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31, 2417/32, 2417/36 és 2417/37 helyrajzi számú ingatlan

9.

Békéscsabai labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba közigazgatási területén fekvő, 820 helyrajzi számú ingatlan

10.

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok

Budapest, IV. kerület közigazgatási területén fekvő, 74232, 74333 helyrajzi számú ingatlan

11.

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

Kisvárda Város Önkormányzata

Kisvárda közigazgatási területén fekvő, 945, 0176/1, 0177/1 helyrajzi számú ingatlan

12.

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dunaújváros közigazgatási területén fekvő, 316/7 helyrajzi számú ingatlan

13.

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok

Budapest közigazgatási területén fekvő, 168207 helyrajzi számú ingatlan

14.

15.

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Paks Város Önkormányzata

Paks közigazgatási területén fekvő, 2132 és 2133 helyrajzi számú ingatlanok

16.

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése és kapcsolódó közműfejlesztés

Beruházási Ügynökség

Nyíregyháza belterület 1390/1, 1391/1, 1391/2, 1391/2/A, 1391/3 és 1391/4 helyrajzi számú ingatlanok.

2. melléklet a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8.25

9. rendészeti hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11.26 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. erdővédelmi hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

20a.27 azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelethez28

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések

A

1.

Település, létesítmény

2.

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

3.

Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

4.

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

5.

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

6.

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

7.

8.

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

9.

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

10.

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

11.

12.

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

13.

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

14.

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

15.

16.

Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17.

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

18.

Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

19.

Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

20.

Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

21.

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

22.

Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

23.

Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

24.

25.

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

26.

Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

27.

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

1

Az 1. § (2) bekezdése az 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállaíptott szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 126. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 126. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 126. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (6) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 126. § c) pontja.

6

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 126. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 196/2018. (X. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2/A. §-t a 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdése az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 3/B. §-t az 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2014. március 27.

14

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 19.

16

A hatálybalépés napja 2016. február 10.

17

A hatálybalépés napja 2016. február 10.

19

A hatálybalépés időpontja 2018. október 18.

21

A hatálybalépés időpontja 2018. november 30.

22

A 11. §-t az 555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 30.

25

A 2. melléklet 8. pontját a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 2. melléklet 11. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

27

A 2. melléklet 20a. pontját a 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére