• Tartalom

15/2014. (III. 12.) KIM rendelet

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletnek és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról1

2014.03.15.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvvezető a születési anyakönyvbe a szülő adatait a gyámhivatal határozata alapján jegyzi be.”

2. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A hivatásos konzuli tisztviselő és a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzul az előtte megtett, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot a (7) és (8) bekezdés szerint terjeszti fel.”

3. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A születési anyakönyvbe a gyámhivatal jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be az anyakönyvvezető, ha)

a) nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, és a kiskorú gyermek anyja vagy a nagykorú gyermek a képzelt apa bejegyzését kérte, vagy”

4. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A születési anyakönyvbe a gyámhivatal jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be az anyakönyvvezető, ha)

b) a gyámhivatal képzelt anyát állapított meg.”

5. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A születési anyakönyvből a gyámhivatal jogerős határozata alapján a képzelt apa adatait törli az anyakönyvvezető, ha a nagykorú gyermek ezt kérte.”

6. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 53. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemben az anya nyilatkozhat arról, hogy a gyermek a képzelt apa vagy az anya családi nevét viseli.
(4) A (2) bekezdés szerinti kérelemben – ha a képzelt apa családi nevét viseli – a nagykorú gyermek nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban a képzelt apa vagy az anya családi nevét kívánja viselni.”

7. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. §-a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:

„(2a) A halálesetet nyilvántartó anyakönyvvezető a születést, a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető részére az anyakönyvi értesítőt, valamint a központi anyakönyvi szerv részére a 102. §-ban meghatározott anyakönyvi másolatot – ha anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra – az ASZA rendszeren keresztül továbbítja.”

8. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 101. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a gyermek születését apa adatai nélkül anyakönyvezték, és az apa adatainak bejegyzésére később sem került sor, az anyakönyvvezető a kiskorú gyermek elhunytáról anyakönyvi értesítést állít ki, és azt a bejegyzést követő nyolc napon belül megküldi a gyámhivatalnak.”

9. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 103. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1947. június 1. előtt teljesített születési anyakönyvi bejegyzésben, ha az érintettet ismeretlen szülőktől származóként anyakönyvezték, az érintett kérelmére, a gyámhivatal jogerős határozata alapján kell a képzelt szülők adatait bejegyezni.”

10. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 103/E. §-sal egészül ki:

103/E. § Az anyakönyvvezető az apa adatai nélküli születési anyakönyvi bejegyzést 2014. április 30-áig lezárja, és egyidejűleg a születési anyakönyvbe a gyermek családi neve rovatba az anya születési családi nevét jegyzi be, kivéve, ha az anya a Ptk. 4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése szerinti házassági nevet visel, ez esetben a gyermek családi neveként az anya házassági nevének családi név részét kell bejegyezni. Az apa adataira vonatkozó rovatokat a bejegyzés lezárása előtt ki kell húzni.”

11. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 103/F. §-sal egészül ki:

103/F. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 31. §-a szerinti esetben az apa adatainak bejegyzését az anyakönyvvezető hivatalból kezdeményezi. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető a házasság megkötése után a házassági anyakönyvi másolatot és az apai elismerő nyilatkozatot megküldi a gyermek születését nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”

12. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 53. §-át megelőző alcímében az „apa bejegyzése” szövegrész helyébe a „szülő bejegyzése és törlése” szöveg,

b) 53. § (1) bekezdésében a „képzelt apa” szövegrész helyébe a „képzelt szülő” szöveg,

c) 73. § a) pontjában az „a képzelt szülő” szövegrész helyébe a „– ha képzelt szülőt állapítottak meg – a képzelt szülő” szöveg,

d) 81/D. § (1) bekezdésében a „Csjt.” szövegrészek helyébe a „névviselés” szöveg,

e) 81/D. § (3) bekezdésében a „Csjt.-ben” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,

g) 89/B. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdésben szereplő” szövegrész helyébe az „(1)–(2a) bekezdésben meghatározott” szöveg,

h) 92. § (2) bekezdésében a „családi neve szerint jegyzi be a névmutatóba az anyakönyvvezető, kivéve, ha a gyermek névviselésére a 48. § (1) bekezdése, továbbá a 49. § (2) bekezdése az irányadó” szövegrész helyébe a „családi neve, ha az anya a Ptk. 4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése szerinti házassági nevet visel, a házassági nevének családi név része szerint jegyzi be a névmutatóba az anyakönyvvezető” szöveg,

i) 101. § (2) bekezdésében a „követő munkanapon” szövegrész helyébe a „követő nyolc napon belül” szöveg,

j) 102. §-ában az „és anyakönyvi kivonatot” szövegrész helyébe az „és – ha nemzetközi szerződés azt előírja – anyakönyvi kivonatot” szöveg

lép.

14. § (1) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 48. §-a, 49. §-a és a 48. §-t megelőző alcím.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 52. §-a és az azt megelőző alcím.

(3) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 59. § (2) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 78. § (4) bekezdés második mondata.

(5) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 78. § (5) bekezdése.

(6) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 94. §-a és az azt megelőző alcím.

15. § Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 41. § (1) bekezdésében a „magyar családjogi” szövegrész,

b) 81/A. § (4) bekezdésében a „ , valamint az azokról vezetett nyilvántartásra” szövegrész.

16. § A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg,

b) 3. § (6) bekezdésében az „állami irányítás egyéb jogi eszköze” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabályozó eszköz” szöveg,

c) 2. melléklet 2. alcím címében a „Tevékenyégre” szövegrész helyébe a „Tevékenységre” szöveg,

d) 2. melléklet 2. alcím VII. rész alatti táblázat 4. és 5. sorában az „Az Infotv.” szövegrész helyébe az „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény” szöveg

lép.

17. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 2. melléklet 2. pont 14. alpontjában az „apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, képzelt apa megállapítása” szövegrész helyébe a „képzelt szülő megállapítása” szöveg lép.

18. § (1) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról szóló 25/2008. (XI. 18.) IRM rendeletről szóló 29/2008. (XII. 18.) IRM rendelet.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet.

19. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2014. (III. 12.) KIM rendelethez

1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről: rész 6. pont 6.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.14. megjegyzés (ebben a rovatban kell szerepeltetni a titkolt terhesség tényét, valamint ha az apa vagy az anya menekült státussal rendelkezik, ennek tényét).”
2. Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről: rész 8. pont 8.2–8.4. alpontja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére