• Tartalom

15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás

15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól

2023.03.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 3–4. §-ára tekintettel kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint
e) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).

1/A.2 Az utasítás alkalmazásában rendőrségi létfontosságú rendszerelem: a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény alapján a rendőri szerv nemzeti létfontosságú rendszerelemként kijelölt kritikus infrastruktúrája.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A katasztrófavédelmi tevékenység ellátására kijelölt szervek
2.3 A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásában az ORFK, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vesznek részt.

3. Katasztrófaveszély esetén, illetve veszélyhelyzetben:
a)4 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjába az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály (a továbbiakban: VIO) és a Készenléti Rendőrség 1-1 főt;
b)5 a területi védelmi bizottság operatív munkaszervébe a területileg illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság legalább 1 főt;
c) a helyi védelmi bizottság operatív munkaszervébe a területileg illetékes rendőrkapitányság 1 főt, a szakterületét érintő esetben a határrendészeti kirendeltség 1 főt
delegál.

2. A katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kommunikációs feladatok

4. A rendőri szervek vezetői gondoskodnak a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 32/2011. (XII. 2.) BM utasításban meghatározott kommunikációs csatornák működtetéséről.

5. Az 1. pont a)–d) alpontjában felsorolt szervek vezetői gondoskodnak arról, hogy a kommunikációs csatornák működtetéséhez a vezetésük alatt álló szervek ügyeleti szolgálatai, törzsei és a kinevezett védelmi tisztek rendelkezzenek a szükséges felhasználói jogosultsággal.

6.6 A felhasználói jogosultsággal összefüggő koordinációs feladatokat a VIO végzi.

3. A veszélyelhárítási feladatterv elkészítése

7. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi veszélyelhárítási feladatterve figyelembevételével az 1. pont b)–e) alpontjában felsorolt szervek az illetékességi területükre vonatkozóan veszélyelhárítási feladattervet készítenek.

8. A veszélyelhárítási feladatterv szöveges része tartalmazza:
a) a szerv illetékességi területén a katasztrófák általi veszélyeztetettségre vonatkozó adatokat;
b) a védekezésben részt vevő rendőri erőket és eszközöket;
c) az irányítás, az együttműködés és a vezetés rendjét;
d) a lakosság védelmére vonatkozó eljárásokat;
e) az egyes katasztrófaveszélyekre vonatkozó rendőri feladatokat;
f) a rendőri feladatok műveleti sorrendjét;
g) a logisztikai támogatás rendjét és az együttműködő szervekkel történő kapcsolattartás rendjét.

9. A veszélyelhárítási feladatterv melléklete tartalmazza a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrásokat, valamint az együttműködők adatait (adattár).

10. Az 1. pont a)–d) alpontjában felsorolt szervek vezetői a nukleárisbaleset-elhárítási feladataikat a veszélyelhárítási feladatterveik részét képező nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terveikben határozzák meg.

11. A veszélyelhárítási feladatterv egy példányát az 1. pont a)–d) alpontjában felsorolt szervek és a határrendészeti kirendeltségek ügyeleti szolgálatai, valamint a rendőrkapitányságok szolgálatparancsnokai – a napi tevékenységet szabályozó adathordozóktól elkülönítetten – a különleges jogrendi időszakban ellátandó feladatok végrehajtására kidolgozott adathordozókkal együtt tárolják.

4. A rendőrségi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos feladatok7

11/A. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, a VIO állományából, valamint a rendőrségi létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában 1-1 fő biztonsági összekötőt kell kijelölni.

11/B. A rendőrségi létfontosságú rendszerelemet üzemeltető rendőri szerv vezetője:
a) a személyi állományából a 11/D. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő biztonsági összekötőt jelöl ki;
b) a kijelölt biztonsági összekötő személyéről és elérhetőségeiről írásban tájékoztatja a VIO vezetője útján a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettest, valamint a katasztrófavédelmi szerv illetékes szervezetének vezetőjét;
c) ha a biztonsági összekötő nemzetbiztonsági ellenőrzése során kockázati tényező merül fel, intézkedik új biztonsági összekötő kijelölésére;
d) a rendőrségi létfontosságú rendszerelemben bekövetkező minden olyan változásról, amely az azonosítási jelentés változtatását indokolja, soron kívül írásban tájékoztatja a VIO vezetője útján a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettest;
e) intézkedik a biztonsági összekötői feladatokat ellátó személyi állomány részére, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti, 100% mértékű megbízási díj folyósítására;
f) a biztonsági összekötő részére biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges feltételeket;
g) ellátja a hatáskörébe tartozó ágazati kijelölő hatósági feladatokat.

11/C. A biztonsági összekötő:
a) a kijelölt rendőrségi létfontosságú rendszerelem(ek) vonatkozásában az azonosítási jelentést és az üzemeltetői biztonsági tervet elkészíti, azokat a jogszabályokban meghatározott időközönként felülvizsgálja;
b) kapcsolatot tart a kijelölési eljárásban részt vevő hatóságokkal, szakhatóságokkal;
c) végzi a hatósági, szakhatósági eljárás során a közrend, a közbiztonság és a lakosságvédelem s4zempontjából a véleménynyilvánítással kapcsolatos feladatokat;
d)8 közreműködik a rendőri szervek feladatkörébe tartozó ágazati kijelölő hatósági feladatok végrehajtásában;
e) közreműködik a rendőrségi létfontosságú rendszerelem működése során bekövetkezett rendkívüli események kivizsgálásában;
f) a rendőrségi létfontosságú rendszerelemet érintő koordinált hatósági ellenőrzés során együttműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével.

11/D. A biztonsági összekötőnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott követelményeken felül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés;
b) hivatásos jogviszony.
11/E.9 A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az előző évben végrehajtott feladatokról jelentést készítenek, és azt minden év január 31-ig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére felterjesztik.

11/F.10 A 11/E. pontban meghatározott jelentés kötelező tartalmi elemei:
a) a kijelölt rendőrségi létfontosságú rendszerelemek megnevezése;
b) a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos szakhatósági eljárásában történő közreműködés (kijelölés, véleménynyilvánítás);
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által szervezett komplex ellenőrzésben való részvétel;
d) a rendőrségi létfontosságú rendszerelemmel kapcsolatban végrehajtott ellenőrzések megállapításai;
e) a kijelölt biztonsági összekötő személye, a képesítési követelmények teljesülése;
f) az üzemeltetői biztonsági terv megléte, az előírt követelmények teljesülése, időszakos felülvizsgálatának végrehajtása;
g) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén annak rövid leírása;
h) az Informatikai Biztonsági Szabályzat megléte;
i) az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásának megvalósulása;
j) az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy kijelölése, képesítési követelményeinek teljesülése.
11/G.11 A 11/E. pontban meghatározott jelentések alapján a rendőrségi létfontosságú rendszerelemek helyzetéről az összesített jelentést a VIO minden év február 15-ig elkészíti, és intézkedik a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára részére történő felterjesztés érdekében.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. A veszélyelhárítási feladatterv készítésére kötelezett rendőri szervek vezetői az utasítás hatálybalépését követő harminc napon belül intézkednek új veszélyelhárítási feladatterv készítésére, amelyeket a rendőri szerv vezetője hagy jóvá.

13.12 A rendőri szervek vezetői gondoskodnak a veszélyelhárítási feladatterv folyamatos naprakészségéről és évenkénti felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat eredményéről az 1. pont b)–d) alpontjában felsorolt rendőri szervek vezetői évente június 30-ig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettest a VIO útján írásban tájékoztatják.

14. A rendőri szervek vezetői gondoskodnak arról, hogy a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására az erők és eszközök rendelkezésre álljanak, valamint a személyi állomány a BM rendelet 4. §-ában meghatározott feladatokról oktatásban részesüljön.

15. A 14. pontban meghatározott oktatásról első alkalommal 2014. július 30-ig, majd azt követően évente kell gondoskodni.

16. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

17.13
1

Az 1. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 100. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1/A. pontot a 33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be, szövege a 16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 100. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. pont a) alpontja a 33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. pont a 33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

Az 4. alcímet (11/A–11/D. pont) a 33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

8

A 11/C. pont d) alpontja a 16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 11/F. §-t a 16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

11

A 11/G. §-t a 16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be, szövege 6/2023. (II. 28.) ORFK utasítás 2. pont c) és d) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 13. pont a 33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás 3. pont b) és c) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 17. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére