• Tartalom

151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésére irányuló, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Zugligeti út 9–25. szám alatt található ingatlanon megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)2

2. §3

3. §4 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3/A. §5 A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 200 méter távolságon belül elhelyezkedő építmények esetében – az érintett építményekre vonatkozóan együttesen – csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

3/B. §6 A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §7 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 1-jén hatályát veszti.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §8 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3)11 E rendeletnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3/A. §-át, 3/B. §-át és a Módr2.-vel módosított 1–2. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez13

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztése

Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Zugligeti út 9-25. szám alatt található ingatlan

általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások, fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárások, kapcsolódó területek felszíni rendezése

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

5.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

14.

vízjogi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

15.

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

2. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez14

1

A rendelet a 4. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 1. napjával.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A 3/A. §-t a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3/B. §-t a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 4. § a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

11

A 6. § (3) bekezdését a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés napja: 2015. február 12.

14

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére