• Tartalom

156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.06.30.

A Kormány

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13., 18., 20. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában és v) pont va) és vb) alpontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

155. § (1) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő, vagy
b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,
hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező kapacitásigényt nyújt be Magyarország államhatárának betáplálási pontjára, akkor az igényelt kapacitást a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható, a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra lehetővé tévő módon köteles biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés alapján betárolásra kerülő földgázmennyiség tárolása érdekében a földgáztárolói engedélyes köteles a tárolói mobil kapacitást, valamint betárolási és kitárolási kapacitást megszakítható módon biztosítani.
(3) Az (1) bekezdés alapján betárolt földgázmennyiség kitárolására a szállítási rendszerüzemeltető a tárolói betáplálási pontra igényelt kapacitást megszakítható, a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra lehetővé tévő módon köteles biztosítani. Az igénybejelentéskor jelezni kell, hogy a kitárolásra az (1) bekezdés alapján betárolásra került földgázmennyiség tekintetében kerül sor.”

(2) A Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Határkeresztező földgázszállító vezetéken 2015. március 1-jéig legfeljebb a 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra köthető le kapacitás.”

2. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 5/B. §-sal egészül ki:

5/B. § (1) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő a radioaktívhulladék-tárolók és radioaktív hulladék átmeneti tárolók (a továbbiakban: radioaktívhulladék-tárolók) tekintetében
a) negyvenöt nap
aa) a telephely vizsgálatára és értékelésére irányuló ügyekben, valamint
ab) az Atv. 17. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott ügyekben,
b) harminc nap az alábbi ügyekben:
ba) a radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények hatósági engedélyezése és ellenőrzése, továbbá az építmények felvonóinak hatósági engedélyezése,
bb) a radioaktívhulladék-tárolók rendszere és rendszereleme tekintetében az átalakítással, leszereléssel és lezárással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése és ellenőrzése,
bc) a radioaktívhulladék-tárolók átalakításához szükséges engedélyezés és ellenőrzés,
bd) a radioaktívhulladék-tárolók rendszerének, rendszerelemének, az engedélyes szervezeti felépítésének, irányítási rendszerének, műszaki és szabályozó dokumentumainak átalakításához szükséges engedélyezés és ellenőrzés,
be) a radioaktívhulladék-tárolók nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének jóváhagyásához szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés.
(2) A szakhatóság vezetője indokolt esetben a szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határidőt egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a szakhatóság értesíti az ügyfelet és az OAH-t.”

(2) Az R1. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az R1.

a) 5. §-ában az „1. melléklet” szövegrészek helyébe az „1. és 2. melléklet” szöveg, az „1. mellékletben” szövegrész helyébe az „1. és 2. mellékletben” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „a nukleáris biztonsággal, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, a sugárvédelemmel és a nukleárisbaleset-elhárítással” szövegrész helyébe az „a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, valamint a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok biztonságával és védettségével” szöveg

lép.

3. § (1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A biztonsági övezet határát az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: biztonsági övezetet kijelölő szerv) jelöli ki a létesítési engedély kiadásával egyidejűleg kiadott külön határozatában.”

(2) Az R2. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 7. § (3) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

(3) Az R2.

a) 6. § (3) bekezdésében a „létesítmény” szövegrész helyébe a „létesítmény és radioaktívhulladék-tároló” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a „létesítmény létesítése” szövegrész helyébe a „létesítmény telephelyének vizsgálata és értékelése, jellemzőinek és alkalmasságának megállapítása, létesítése, előkészítése, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységek megvalósításának” szöveg

lép.

4. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklet V. pontja és az abban található táblázat.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

7. § E rendelet 2. §-a a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az OAH radioaktívhulladék-tárolókhoz kapcsolódó hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

 

A

B

C

D

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Eljárás

Eljáró hatóság

2.

Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a levegő radioaktív szennyezés elleni védelmének, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

radioaktívhulladék-tároló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének és lezárásának engedélyezése

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Felügyelőség

3.

Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében, ha az engedélyezett tevékenység megváltoztathatja a létesítmény vonatkozásában a kibocsátásokat, a kibocsátási határértékeket, a kibocsátási határértékek számításául szolgáló adatokat, a kibocsátások ellenőrzését, a környezetellenőrzést, a hőterhelést; a kibocsátásra kerülő radioaktív izotópok, illetve radioaktív anyagok vonatkozásában megváltoztatja a keletkezés helyét, módját, a keletkező aktivitásokat, a kibocsátás módját, útvonalát, a kibocsátott radioaktív anyag aktivitását, aktivitás-koncentrációját, fizikai-kémiai jellemzőit, a kibocsátás időbeli alakulását, a kibocsátás tömeg- és térfogatáramát vagy a tervezett kibocsátási szinteket és az üzemeltetési engedély megváltoztatásával jár.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a levegő radioaktív szennyezés elleni védelmének, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakításának engedélyezése

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Felügyelőség

4.

Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében.

A lakosságnak és az üzemeltető személyzetnek a nukleáris létesítmény üzemeltetéséből adódó sugárterheléssel szembeni védelme sugár-egészségügyi és sugárvédelmi követelményeinek való megfelelés.

a) telepítési engedély,
b) létesítési engedély,
c) üzemeltetési engedély
d) átalakítási engedély
e) lezárási engedély

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

5.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakítása esetén, ha annak közegészségügyi vonatkozása is van.

A közegészségügyi jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelés.

radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakításának engedélyezése

Területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv

6.

A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés.

A sugár-egészségügyi, sugárvédelmi követelményeknek való megfelelés, annak feltételei.

Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

7.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmény építményeire vonatkozó eljárásokban, ha annak közegészségügyi vonatkozása is van.

A közegészségügyi jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelés.

építési (bontási) és használatbavételi engedély

Területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv

8.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmények biztonsági övezetének kijelölésére irányuló eljárásában.

Annak elbírálása, hogy a nukleáris létesítmény biztonsági övezete határának kijelölésével a sugáregészségügy és sugárvédelem követelményei teljesülnek-e.

biztonsági övezet kijelölése

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

9.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetén.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

a) telephely kutatási keretprogram engedély,
b) (fázisonkénti) telephelykutatási engedély
c) telepítési engedély
d) létesítési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) lezárási engedély

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága

10.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmény építményeire vonatkozó eljárásokban, ha annak földtani vonatkozása is van.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

építési (bontási) és használatbavételi engedély

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága

11.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakítása esetén, ha annak földtani vonatkozása is van.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakításának engedélyezése

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága

12.

A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés.

A radioaktívhulladék-tároló létesítmények telepítésére és tervezésére vonatkozó földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága

13.

Radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetében.

A baleset-elhárítási intézkedések telephelyen kívüli végrehajthatóságának vizsgálata.

a) (fázisonkénti) telephelykutatási engedély
b) telepítési engedély
c) létesítési engedély

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés.

A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló rendeletben meghatározott, a tűzvédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata

területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

15.

A radioaktívhulladék-tároló létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban, amennyiben annak tűzvédelmi vonzata van.

A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló rendeletben meghatározott, a tűzvédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata.

a) építési (bontási) engedély,
b) használatbavételi engedély

területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

16.

A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés.

Az Időszakos Biztonsági Jelentésben a katasztrófavédelemre vonatkozó követelmények teljesülésének vizsgálata.

Időszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17.

Az 1996. évi CXVI. törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv.

A terv katasztrófavédelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében.

balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezése

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18.

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási és intézkedési terve.

A terv katasztrófavédelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében.

balesetelhárítási és intézkedési terv jóváhagyása

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

Radioaktívhulladék-tároló létesítmény telepítése, létesítése termőföldön.

Termőföld mennyiségi védelme követelményeinek kérdésében.

telepítési engedély

járási földhivatal, több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetben a megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala

2. melléklet a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. melléklet 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyéb sajátos építmények:)
„4.2. az 1.1. pont szerinti kutatóépítmény, amely
4.2.1. földtani kutatást szolgálja,
4.2.2. a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani alkalmasságának igazolását szolgálja, vagy
4.2.3. nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához szükséges, és amelynek telephely vizsgálati és értékelési programját jóváhagyták, vagy ahhoz a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság a földtani, műszaki biztonsági és bányászati szakkérdések tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást adott,”

3. melléklet a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. mellékletének 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek]
„1.2. A 400 méter mélységet meg nem haladó mélyfúrás, az 5 méter mélységet meg nem haladó kutatóakna és a 2 méter mélységet meg nem haladó kutatóárok létesítése, ha
1.2.1. a szilárdásvány bányászat és a földtani kutatás területén a kutatást a hatóság engedélyezte, vagy
1.2.2. nukleáris létesítmény esetén a telephely vizsgálati és értékelési programot a hatóság engedélyezte, vagy a telephely vizsgálati és értékelési programhoz a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság a földtani, műszaki biztonsági, és bányászati szakkérdések tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást adott, vagy
1.2.3. a radioaktívhulladék-tároló és radioaktív hulladék átmeneti tárolója telephelyének telephely kutatási keretprogramját a hatóság engedélyezte.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére