• Tartalom

161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2014.07.01.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„11. végrehajtó szervezet: Phare programok esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, Átmeneti Támogatás esetén a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység; a végrehajtó szervezetek feladata a Phare és az Átmeneti Támogatás által támogatott programok pályáztatása, a szerződések megkötése, a kifizetések teljesítése és a technikai megvalósítás;”

(2) Az R1. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kormány a KPSZE feladatainak ellátására a Phare intézményfejlesztési programjai és az Átmeneti Támogatás programjai végrehajtó szervezeteként a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.”

2. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:

A programok tervezéséért, lebonyolításáért és ellenőrzéséért felelős intézmények:)

ad) alkifizető hatóság: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda);
ae) közreműködő szervezet: Széchenyi Programiroda;”

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) Működési Kézikönyv: az irányító hatóság, illetve a nemzeti hatóság, valamint a Széchenyi Programiroda által végzett tevékenységek részletes leírását és szabályozását tartalmazó dokumentum.”

3. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„27. Végrehajtó Ügynökség: Az együttműködési megállapodások „A” mellékletében felsorolt feladatokat ellátó szervezet, mely a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretein belül működik.”

4. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

b) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda);”

(2) Az R3. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének e)-f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

d) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikkében foglalt feladatellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;”

(3) Az R3. 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

b) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;”

(4) Az R3. 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének c), d), valamint i)–k) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda.”

(5) Az R3. 3. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének k) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

b) a nemzeti kapcsolattartó pont: a Széchenyi Programiroda.”

(6) Az R3. 3. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;”

(7) Az R3. 3. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;”

5. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 115/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Keretmegállapodás 2. és 3. mellékletében felsorolt, a KSz hatáskörébe tartozó feladatokat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.”

6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sorában a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére