• Tartalom
Oldalmenü

162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról1

2015.02.28.

A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. rezsióradíj: a vagyonvédelmet ellátó vállalkozás által vagyonvédelmi feladat elvégzéséhez szükséges, egy munkaórára vetített minimális költsége,

2. vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek szervezésével és irányításával összefüggő tevékenység.

2. § (1) A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: Kamara) a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (a továbbiakban: MBÁPB) közösen minden év február 1-jéig elkészíti a rezsióradíj mértékére vonatkozó együttes javaslatát (a továbbiakban: javaslat).

(2) A javaslat elkészítésekor figyelembe kell venni a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) éves infláció mértékéről szóló ajánlását.

(3) A javaslat elkészítése során nem vehető figyelembe

a) a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, ruházat költsége,

b) a működési engedélyhez kapcsolódó díj, valamint

c) a felelősségbiztosítással járó költség.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a vállalkozások tényadataiból egy munkaórára számított értéket, amely magába foglalja

aa) az alapbért,

ab) a műszak pótlékot,

ac) a távolléti díjat,

ad) a foglalkoztatói járulékot,

ae) az aa)–ad) pontokban foglaltak adminisztrációs költségeit,

b) szöveges indokolást.

3. § (1)2 Ha az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyetért a javaslatban foglaltakkal, a miniszter a tárgyévre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékét megállapító kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előkészítése során figyelembe veszi a javaslatban foglaltakat, további egyeztetéseket nem kezdeményez.

(2) Ha a miniszter nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, úgy az észrevételeivel ellátott javaslatot átdolgozásra megküldi a Kamara és az MBÁPB részére.

(3) A Kamara és az MBÁPB közösen a (2) bekezdésben meghatározott észrevételek alapján a javaslatot módosíthatják. A módosított javaslatot közösen 5 napon belül felterjesztik ismételten a miniszter részére.

(4) Ha a Kamara és az MBÁPB egyeztetése nem vezet eredményre, úgy a saját módosító javaslatukat külön-külön, 5 napon belül felterjesztik a miniszternek azzal a tájékoztatással, hogy mely indokok alapján nem támogatják egymás javaslatát.

4. § (1)3 Ha a Kamara és az MBÁPB határidőben nem terjeszt fel közös javaslatot vagy közös módosított javaslatot, vagy a közös módosított javaslatban, vagy a külön felterjesztett saját javaslatban foglaltakkal nem ért egyet a miniszter, a kormányrendelet előkészítésekor a KSH által meghatározott éves inflációs rátát figyelembe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a miniszter egyeztetést kezdeményezhet.

5. §4 (1) A miniszter legkésőbb minden év április 1-jéig lezárja a Kamarával és a MBÁPB-vel, az adott évre megállapított rezsióradíj mértékére vonatkozó egyeztetési eljárást. Az egyeztetési eljárás lezárását követően a Kormány elé terjeszti a kormányrendelet tervezetét.

(2) Ha a Kormány nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, a Kormány felhívhatja a minisztert, hogy egyeztetéseket folytasson a Kamarával és MBÁPB-val.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. §5

1

A rendeletet a 374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2021. július 30. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 7. §-t a 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.