• Tartalom

17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet

17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról1

2014.04.23.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Hatályát veszti az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet (a továbbiakban: R2.) mellékletében szereplő „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke” alcím 2., 5., 7., 12., 13., 16., 17., 20., 22., 24., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 41., 44., 45., 46., 47., 49., 52. és 53. pontja.

(2) Hatályát veszti az R2.

1. „2. Szobafestő-mázoló-tapétázó”;

2. „5. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő”;

3. „7. Látszerész”;

4. „12. Cukrász”;

5. „13. Női szabó (nőiruha-készítő)”;

6. „16. Esztergályos”;

7. „17. Háztartásigép szerelő”;

8. „20. Szerkezetlakatos”;

9. „22. Fémforgácsoló”;

10. „24. Ruhaipari”;

11. „27. Vendéglős-fogadós”;

12. „28. Pincér”;

13. „31. Kárpitos”;

14. „32. Bőrdíszműves”;

15. „33. Cipész”;

16. „34. Felvonószerelő”;

17. „35. Férfiszabó (férfiruha-készítő)”;

18. „36. Irodatechnikaikészülék-szerelő (irodagép-műszerész)”;

19. „38. Kőfaragó”;

20. „39. Műkőkészítő”;

21. „41. Hegesztő”;

22. „44. Építőanyag-ipari”;

23. „45. Cipőipari”;

24. „46. Ipari elektronikai”;

25. „47. Faipari”;

26. „49. Elektronikai műszerész”;

27. „52. Nyomdász (nyomtató)”;

28. „53. Cserépkályha- és kandallókészítő”

mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím.

3. § (1) Az ortopédiai cipész és az ortopédiai műszerész szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/1998. (VII. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) mellékletében foglalt „Jegyzék az egészségügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről” című táblázat helyébe a 3. mellékletben foglalt táblázat lép.

(2) Hatályát veszti az R3. mellékletében foglalt „Ortopédiai cipész mestervizsga követelmények” alcím.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázata a következő 16–37. sorral egészül ki.

16.

15.

Bőrdíszműves

17.

16.

Cipőkészítő

18.

17.

Cukrász

19.

18.

Elektromos gép- és készülékszerelő

20.

19.

Elektronikai műszerész

21.

20.

Épület- és szerkezetlakatos

22.

21.

Férfiszabó

23.

22.

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

24.

23.

Gépi forgácsoló

25.

24.

Hegesztő

26.

25.

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő

27.

26.

Ipari gépész

28.

27.

Kályhás

29.

28.

Kárpitos

30.

29.

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

31.

30.

Látszerész és fotócikk kereskedő

32.

31.

Női szabó

33.

32.

Ortopédiai cipész

34.

33.

Pincér

35.

34.

Szerszámkészítő

36.

35.

Vendéglátásszervező-vendéglős

37.

36.

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 2. melléklete a következő 15–36. pontokkal egészül ki:
15. BŐRDÍSZMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Bőrdíszműves mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A bőrdíszműves mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A bőrdíszműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Bőrdíszműves

34 542 01

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

Könnyűipari mérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A bőrdíszműves mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Bőrdíszműves

5 év

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

5 év

Könnyűipari mérnök

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A bőrdíszműves mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A bőrdíszműves mester munkaterületének leírása
A bőrdíszműves mester a munkaterületén előforduló korszerű gépekkel és kézi szerszámokkal, anyagokkal és technológiai eljárások alkalmazásával, kiváló minőségben elkészíti a bőrdíszműves szakma termékeit
A bőrdíszműves üzemet, műhelyt önállóan vezeti
A szükséges szakmai és adminisztratív teendőket, valamint a dolgozók irányítását, a tanulók nevelését és oktatásával kapcsolatos egyéb feladatokat maradéktalanul ellátja
A termelés technológiai irányítását elvégzi az anyagok beszerzésétől - a minta- és a késztermék előállításán keresztül - a termék tárolásáig, értékesítéséig, valamint a vállalkozás előkészítésével, fenntartásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokig kiterjedően
A szakmai tevékenysége erősen kötődik a mindenkori divathoz
Ezt követve a szakmai ismereteket rendszeresen kiegészíti, bővíti, új anyagokat, technológiákat, díszítőelemeket, divatszíneket és eljárásokat vezet be
A munkaterületén az új sajátosságokat figyelembe veszi
A bőrdíszműves munkaterületet a mindenkori munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások betartásának figyelembevételével üzemelteti
2.    A bőrdíszműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A bőrdíszműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Bőrdíszműves megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

100-12

Bőrdíszműves anyagok alkalmazása

101-12

Bőrdíszműves gyártmánytervezés

102-12

Bőrdíszműves termékek gyártása

103-12

Bőrdíszműves termékek javítása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
100-12 Bőrdíszműves anyagismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a bőrdíszműves termékek alapanyagait
Alkalmazza az alapanyagok tulajdonságait, feldolgozhatóságát
Alkalmazza a segéd és kellék anyagok tulajdonságait, feldolgozhatóságát
Összeállítja a modell alapanyag szükségletét
Összeállítja a modell egyéb, segéd és kellék anyagszükségletét
Meghatározza az alapanyagok jellemzőit
Ellenőrzi az alap-, kellék-, segédanyagok minőségét
Alkalmazza az anyagvizsgálati módszereket
Alkalmazza a minőségi osztályba sorolást
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagismereti alapfogalmak
Bőrgyártás
Bőr területi felosztása, jellemzői
Bőrhibák
Bőrdíszmű iparban alkalmazott természetes bőrök
Bőrdíszmű iparban alkalmazott műbőrök
Bőrdíszmű iparban alkalmazott textilanyagok
Bőrdíszmű iparban alkalmazott műanyagok
Bőrdíszmű iparban alkalmazott fémanyagok
Bőrdíszmű iparban alkalmazott papíranyagok
Bőrdíszmű iparban alkalmazott faanyagok
Bőrdíszmű iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek
Bőrdíszmű iparban alkalmazott gumianyagok
Bőrdíszmű ipari alkatrészek területének meghatározása
Optimális manipuláció meghatározása
Bőrdíszműves termékek anyag előirányzat meghatározása
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Számítógép, szakmai programok (CAD) alkalmazása
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Fogalmazó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
101-12 Bőrdíszműves gyártmánytervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Modellrajzot tervez
Kialakítja a modell méreteit
Megtervezi és kivitelezi a szabásmintát
Megtervezi és kivitelezi a dolgozómintákat
Meghatározza a megfelelő anyagokat és kellékeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Műszaki ábrázolás használata
Szakmai ábrázolási módok alkalmazása
Modellábrázolás, méretezés kivitelezése
Alapminta szerkesztés kidolgozása
Mintavágás elkészítése
Termék előállítási költségeinek megtervezése
A tervezett terméknek megfelelő anyag, technológia, gép, eszköz kiválasztása és alkalmazása
szakmai készségek:
Számítógép használata
Bőrdíszműves szakrajz olvasása, értelmezése,
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll/ellenőrzőképesség/
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
102-12 Bőrdíszműves termékek gyártása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szabástervet készít
Alkatrészeket szab kézzel, géppel
A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi
Alkatrészek szélét, egész felületét vékonyítja
Alkatrészeket felületét kierősíti
Alkatrészek felületét díszíti
Alkatrészek szélein szélmegmunkálásokat végez
Ragasztással, varrással összeerősíti az alkatrészeket
A technológiának megfelelően varrógépet, tűt, cérnát, öltésnagyságot választ
Különböző alaptechnológiát (vágott, behajtott, ellentétesen behajtott, varrásvédős, kanalas, egybeszabott) alkalmaz
Ragasztott (formaalakító, kazetta) technológiát alkalmaz
Különböző zárási módokat alkalmaz
Különböző fedélmegoldásokat alkalmaz
Különféle kereteket erősít fel
Elkészíti a különböző béléseket, bélészsebeket, válaszfalakat
Ellenőrzi a termék minőségét
Női táskát készít (különböző technológiával)
Aktatáskát készít (különböző technológiával)
Utazótáskát készít (különböző technológiával)
Bevásárlótáskát készít (különböző technológiával)
Sporttáskát készít (különböző technológiával)
Kazettát, bőröndöt készít (különböző technológiával)
Speciális táskát készít (különböző technológiával
Apróárut készít: levéltárcák, erszények, tokok, tartók stb. (különböző technológiával)
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szabásrendszerek
Szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezők
Kézi szabás
Gépi szabás
Bőrdíszműves alkatrészek csoportosítása
Bőrdíszműves alkatrészek jellemző tulajdonságai
Vékonyítás
Széleldolgozási módok
Díszítési módok
Összeerősítések fajtái
Varrógéptű, részei, kialakításának fajtái
Cérnák fajtái
Varrógépek fajtái, működése
Alaptechnológiák
Zárási módok
Fedélmegoldások
Keretmegoldások
Béléskészítés, zsebfajták, bélelési módok
Technológiák (női táska, aktatáska, utazótáska, bevásárlótáska, sporttáska, kazetta)
Speciális táskák technológiája
Minőség-ellenőrzés
Apróáruk technológiája (levéltárcák, erszények, tokok, tartók stb.)
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Szakmai fogalmak értelmezése, alkalmazása
Szabászgépek kezelése, alkalmazása
Varrógépek kezelése, alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Fogalmazó készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
103-12 Bőrdíszműves termékek javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megállapítja a javítandó bőrdíszműves termék hibáját
Előkészíti a bőrdíszműves terméket, és a javításhoz szükséges anyagot/anyagokat
Technológiát választ, anyagösszetételhez
Varratokat javít
Bélést javít, cserél
Fogókat cserél, javít
Alkatrészpótlásokat végez, javít, cserél
Kelléket pótol (csat, fűzőszem, szegecs, patent stb.)
Húzózárat javít, cserél
Betartja a munka-, tűz és környezetvédelmet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Javítható hibák ismerete
A javítás előkészítése
Javítási mód meghatározása
Varratok javítása
Bélés javítása, csere
Alkatrészpótlás, javítás, cserélés
Kellékek pótlása (csat, szegecs, patent stb.)
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Kézi, gépi szabás eszközeinek használata
Kézi varróeszközök használata
Varrógépek kezelése, alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítőkészség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgáztatásra bocsátás feltétele: A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek tervezése elkészítése, a hozzátartozó teljes műszaki dokumentációval.
Ennek tartalmaznia kell a termék:
Leírását, jellemzését
Látszati képét
Modellrajzát, metszetrajzát
Alkatrészeinek szerkesztett, méretezett rajzát
Szabász és dolgozómintáit
Díszítéseit, technológiai folyamat leírását
Az alkatrészek megmunkálásának gépeit, eszközeit, paramétereit
Anyagnorma számítását
Költségkalkulációját
A műszaki dokumentációnak a kővetkező kritériumoknak kell megfelelni:
Oldalszám: minimum 10, maximum 20 oldal
Oldalméret: A/4
Szöveg: szerkesztett formában
Jó minőségű nyomtatóval kinyomtatva, összefűzve
Margók: 2 cm
Betűtípus: Times New Roman
Betűnagyság: 12 pt
Leadás határideje: Az első vizsganap előtt három héttel.
A műszaki dokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71% -100% Megfelelt
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71% -100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Női divattáska elkészítése.
A vizsgafeladat ismertetése: Egy női divattáska elkészítése, megadott minta és technológia alapján. (szabás, díszítés, alkatrészek előkészítése, összeerősítés, befejező műveletek).
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott bőrdíszműves termék alapmintáinak szerkesztése, anyagának meghatározása, anyagnormájának kiszámítása, technológiájának meghatározása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése:
    Bőrdíszműves anyagismeret
    Bőrdíszműves gyártásismeret
    Bőrdíszműves termékek javítása
A vizsgafeladat ismertetése:
    A bőrdíszmű ipar anyagai, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei.
    A bőrdíszműves szakma termékeinek technológiai változatai, a hozzátartozó gépek berendezések működése, valamint a munkavédelmi előírások ismertetése.
    Különböző bőrdíszmű ipari termékek alkatrész cseréje, javítása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Bőrdíszműves mester

Kéziszerszámok

X

Szabászasztal

X

Szabászgépek, szabászkések

X

Vékonyító gépek (hasító, szélvékonyító),

X

Varrógépek (sima, karos, oszlopos, dísz,)

X

Díszítő eszközök (lyukasztók, festőgépek, csiszológépek,)

X

Kellékfelerősítő célgépek (patentozó, nitt felütők, zár felütők)

X

Számítógép

X

Nyomtató

X

16. CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

Cipőkészítő

34 542 02

Ortopédiai cipész

33 542 01

Divat- és stílustervező

54 211 02

Szakirányú középiskolai, főiskolai, egyetemi végzettség

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

4 év

Cipőkészítő

3 év

Ortopédiai cipész

3 év

Divat- és stílustervező

4 év

Szakirányú középiskolai, főiskolai, egyetemi végzettség

4 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A cipőkészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A cipőkészítő mester munkaterületének leírása
A cipőkészítő mester a munkaterületén előforduló korszerű gépekkel és kézi szerszámokkal, anyagokkal és technológiai eljárások alkalmazásával előállítja a lábbeli termékeit, kiváló minőségben
A cipőkészítő üzemet, műhelyt önállóan vezeti
A szükséges szakmai és adminisztratív teendőket, valamint a dolgozók irányítását, a tanulók nevelését és oktatásával kapcsolatos egyéb feladatokat maradéktalanul ellátja
A szakmai tevékenység erősen kötődik a mindenkori divathoz
A divatot követve a szakmai ismereteket rendszeresen kiegészíti, bővíti, új anyagokat, technológiákat, díszítőelemeket, divatszíneket és eljárásokat vezet be
A munkaterületén az új sajátosságokat figyelembe veszi
A termelés technológiai irányítását elvégzi az anyagok beszerzésétől - a minta- és a késztermék előállításán keresztül - a termék tárolásáig, értékesítéséig, valamint a vállalkozás előkészítésével, fenntartásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokig kiterjedően
A cipőkészítő munkaterületet a mindenkori munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások betartásának figyelembevételével üzemelteti
2.    A cipőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A cipőkészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Cipőkészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

104-12

Gyártmánytervezés

105-12

Cipőfelsőrész készítés

106-12

Alsó- és felsőrész összeszerelés

107-12

Cipőjavítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
104-12     Gyártmánytervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz a lábról
Rögzíti a láb hosszra vonatkozó méreteket (nagyságszámokat)
Rögzíti a kerületi, bőségméreteket
Megállapítja a láb egyedi sajátosságait
Kiválasztott kaptát és a lábat összehasonlít
Kialakítja, bővíti a kaptát
Modellt tervez
Az egyedi kaptáról kaptafamásolatot készít
Alapmintát, összeállítási rajzot készít
Alapmintáról részletmintákat, jelölő- és egyéb mintákat készít
Sorozatkifejtést végez
Szükséges felsőrész alkatrészek anyagnorma számítását végzi (szín és bélésalkatrészek)
Táblásárú anyag előirányzatot számol
Súly- és kellék normát meghatároz
Árkalkulációt készít
Technológiát, gép-, eszköz-, és szerszámigényt készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A láb anatómiája
Lábanatómiai rendellenességek
A láb méreteinek, mérésének módjai
Területmérési módszerek
Cipőipari méretrendszerek fajtái
Méretrendszerek közti összefüggések
Műszaki rajzolás alapjai
Kaptaismeret
Kapta talprész-szerkesztés
Kaptamásolat készítés
Kaptamásolat utáni cipőszerkesztés
Cipőipari szerkesztési számítások
Alapminta-szerkesztés (női, férfi,gyermek)
Félcipő szerkesztés (női, férfi,gyermek)
Magas szárú cipő felsőrészek szerkesztése
Divatcipő felsőrészek szerkesztése
Körömcipő felsőrészek szerkesztése
Sportcipő felsőrészek szerkesztése
Csizma felsőrészek szerkesztése
Szandál felsőrészek szerkesztése
Egyéb lábbeli felsőrészek szerkesztése
Alsórész alkatrészek szerkesztése
Alapminták, részletminták, jelölőminták készítése
Mintasorozatok készítése
Számítógépes sorozatkifejtés
szakmai készségek:
Számítógép használata
Cipőipari szakrajz olvasása, értelmezése, modellrajz készítése
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kézügyesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Rivalizáló készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
105-12     Cipőfelsőrész készítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkatrészeket szab kézzel
Alkatrészeket szab géppel
A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi
Alkatrészek felületét, szélét vékonyítja
Alkatrészek felületét csiszolja, borzolja, festi, ragasztja
Felsőrész alkatrészen szabást kiegészítő műveleteket végez
Felsőrész alkatrészen tűzödei előkészítő műveleteket végez
A technológiának megfelelően varrógépet, tűt, cérnát, öltésnagyságot választ
Beállítja az alkalmazott gépeket
Felsőrészeket modellkialakítástól függően összeszereli
Alulfejes technológiát alkalmaz
Felülfejes technológiát alkalmaz
Kombinált technológiát alkalmaz
Kellékeket felszereli a felsőrészre
Tisztázza a felsőrészt
A kész felsőrészt ellenőrzi
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Felsőrész készítés alapanyagainak tulajdonságai
Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények
Szabásrendszerek
Szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezők
Kézi szabás
Gépi szabás
Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, technológiai jellemzői
Lábbeli alkatrészek csoportosítása
Felsőrész alkatrészek jellemző tulajdonságai
Felsőrész alkatrészek szabást kiegészítő műveletei
Felsőrész alkatrészek előkészítő műveletei
Vékonyítás
Széleldolgozási módok
Alaktartósság biztosítása
Ragasztóanyag felvitel
Díszítési módok
Kierősítő alkatrészek előkészítése
Összeerősítések fajtái (varrás, ragasztás, hegesztés)
Öltésfajták
Öltésképzés folyamata
Varrógéptű, részei, kialakításának fajtái
Cérnák fajtái
Varrógépek fajtái, működése
Varrásos összeerősítés (rávarrás, összevarrás, szétvarrás, felvarrás)
Alulfejes technológia
Felülfejes technológia
Kombinált technológia
Különleges felsőrészek gyártástechnológiája
Felsőrész minőség-ellenőrzése, minőségi előírások
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Szakmai fogalmak értelmezése, alkalmazása
Gyártmány-, modellrajz értelmezése, alkalmazása
Gépek, berendezések, szerszámok beállítása, használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktuskerülő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
106-12 Alsó- és felsőrész összeszerelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alsórész alkatrészeket szab kézzel
Alsórész alkatrészeket szab géppel
A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi
Alsórész alkatrészeket összeszereléshez előkészíti
Fára foglalást előkészíti
Kaptát előkészíti
Merevítő alkatrészeket előkészíti
Felsőrészt előkészíti
Fára foglalja a felsőrészt
Gyártásközi minőségellenőrzést végez
Előkészíti a felsőrészt és az alsórészt az összeszereléshez
Ragasztott technológiát alkalmaz
Varrott technológiát alkalmaz
Szegezett technológiát alkalmaz
Fröccsöntött, vulkanizált technológiát alkalmaz
Kombinált technológiát alkalmaz
Felerősíti a sarokrészt
Kikészíti a kész cipőt
Minőségellenőrzést végez
Minőségi osztályba sorol
Költségkalkulációt készít
Csomagol, áraz
Kiválasztja, beállítja, kezeli a cipő összeszerelésnél alkalmazott gépeket, berendezéseket, eszközöket, szerszámokat
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Alsórész készítés alapanyagainak tulajdonságai
Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények
Szabásrendszerek
Szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezők
Kézi szabás
Gépi szabás
Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése, technológiai jellemzői
Lábbeli alkatrészek csoportosítása
Alsórész alkatrészek jellemző tulajdonságai
Kapta előkészítése
Merevítőanyagok előkészítése
Felsőrész előkészítése
Fárafoglalási technológiák
Fárafoglalás befejező műveletei
Alsórész-előkészítés technológiák
Mechanikai alsórész-felerősítési technológiák
Szeges (fa, fém)
Varrott (flexi-, iker-, rámán-, keresztülvarrott)
Vegyi alsórész felerősítési technológiák
Kombinált alsórész felerősítési technológiák
Sarokrész felerősítési technológiák
Kikészítési technológiák
Előkészítés, fárafoglalás, sarokfoglalás, kikészítés gépei, berendezései, működése, kezelése
Minőségi előírások
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Fárafoglaló gépek kezelése
Talpfelerősítés, sarokfoglalás, kikészítés gépeinek berendezéseinek kezelése
Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térbeli tájékozódás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
107-12     Cipőjavítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szemrevételezi a javítandó cipőt
Feltárja a lábbeli hibáit
Anyag és árkalkulációt készít
A javításhoz szükséges anyagokat kiszabja, előkészíti
Öltéseket javít
Felsőrész-alkatrészt javít, cserél
Bélés-alkatrészeket javít, cserél
Merevítő- alkatrészeket javít, cserél
Sarok, sarokflekk cserét végez, sarkat javít
Cipőt talpal, féltalpat készít, járótalpat cserél
Kelléket javít, pótol, cserél
Cipőt méretre igazít, tágít, szűkít
Lábbeli alsó, felső részét kikészíti
Kiválasztja, beállítja, kezeli a cipő javításnál alkalmazott gépeket, berendezéseket, eszközöket, szerszámokat
Betartja a munka-, tűz és környezetvédelmet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A javítás alapanyagainak tulajdonságai
Kellék és segédanyagok tulajdonságai
Színalkatrészek javítása, cseréje
Bélés alkatrészek javítása, cseréje
Foglalótalpbélés javítása
Belső, merevítő alkatrészek javítása, cseréje
Sarkak javítása, cseréje
Járótalp javítása, cseréje
Lábbeli kellékek javítása, pótlása, cseréje
Lábbeli méretre igazítása tágítás, szűkítés
Lábbeli felsőrész, alsórész kikészítése
Cipőjavító gépek, beállítása, kezelése, technológiai jellemzői
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Elemi számolási készség
Cipőjavító gépek kezelése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Közérthetőség
Kompromisszum-készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: vizsgaremek elkészítése és leadása a vizsga megkezdése előtt három héttel.
A vizsgaremek tartalma: a vizsgázó által tetszőlegesen kiválasztott cipőmodell készítése, a cipőfelsőrész és az összeszerelt cipő műszaki dokumentációja.
A cipőmodellel szembeni követelmény: I. osztályú minőségben értékesíthető termék, amelyen kézzel és géppel végrehajtott műveletek is megnevezhetők. A vizsgázó törekedjen arra, hogy a felsőrész készítése gépek segítségével az alsó- és felsőrész összeszerelés kézzel történjen
A műszaki dokumentációval szembeni tartalmi és formai követelmények:
- saját tervezésű modell, szabadkézi rajza
- a kész cipő műszaki leírása
- a cipőfelsőrész, szerkesztéssel készült összeállítási rajza és alkatrészek mintái
- az alkatrész minták közül egy pár főalkatrész anyagszükséglete (paralelogramma rajz, szakmai számítások)
- a kész cipő (felsőrész, alsó-felsőrész összeállítása) elkészítéséhez szükséges
technológiai utasítás, gépek berendezések megjelölésével
- a vizsgaremek dokumentációja számítógépen szövegszerkesztővel készüljön
- terjedelem minimum 5, maximum 10 oldal
- betűméret 12 pont,
- sortávolság 1,5,
- alsó, felső margó 2,5
- jobb, bal margó 2,5
- szerkesztések, rajzok, a műszaki rajz előírásai alapján készüljenek
- készüljön borító, lefűzhető esztétikus kialakítás igényes feladatmegoldás
- a vizsga remek értékelése % -ban kifejezve történik
- vizsga remeket a vizsgabizottság, a műszaki dokumentáció teljessége, szakmai megfelelőssége alapján értékeli.
- eredményes a vizsga remek, ha az értékelés során a minősítés a 71%-ot elérte.
értékelési szempontok: külalak 5%
gyártmányrajz 5%
műszaki leírás, technológiai utasítás 10%
összeállítási rajz, minták 10%
anyagnorma 5%
felsőrészkészítés 30%
alja összeszerelés 30%
kikészítés 5%
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A gyakorlati feladat központilag kiadott a vizsgabizottság által jóváhagyott cipő elkészítése.
A vizsgafeladat illeszkedjen a mestervizsga helyszínének helyi sajátosságaihoz. A mesterjelölt hozza magával a lábbeli készítéshez szükséges alapvető kéziszerszámokat.
A) A vizsgafeladat megnevezése: Alkatrészek szabása
A vizsgafeladat ismertetése: Kézi és gépi szabásmódokat alkalmazva szabja ki az adott modell egy párhoz szükséges alkatrészeit.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Felsőrész készítés (I-es vagy II-es alaptechnológiával készített félcipő- vagy magas szárú cipő-felsőrész készítése)
A vizsgafeladat ismertetése: Állítsa össze az adott modell egy pár felsőrészét.
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Lábbeli készítés
- fára foglaló műveletek: szabadon választott kézi vagy gépi technológia alkalmazása
- talpfelerősítés művelete: - mechanikai talpfelerősítés (faszeges, flexi varrott, rámán varrott, iker varrott, keresztül varrott)
- vegyi talpfelerősítés (ragasztott technológia)
A vizsgafeladat ismertetése: Kézi és gépi műveleteket alkalmazva gyártsa le az adott modellt a megfelelő alsó- és felsőrész összeszerelési technológiának megfelelően.
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A modulokban meghatározott "szakmai ismeretek", a szakmai kompetenciákban megadottak szerint központilag kiadott feladatlap elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Lábbeli készítés gyártástechnológiája, alapanyagai, eszközei.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a modulokban meghatározott témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 25 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100 % Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Cipőkészítő mester

Rajzeszközök

X

Tervezőasztal

X

Kéziszabász-kés

X

Munkaasztal

X

Szabászgép, gépi szabászkések

X

Köszörűgép

X

Varrógépek

X

Szélvékonyító gép

X

Hasító gép

X

Lyukasztó, ringliző gép

X

Foglaló-gépek

X

Csiszoló, kalapáló gépek

X

Talpprés gép

X

Talp és sarokmaró gép

X

Talpaktiváló berendezés

X

Sarokfelerősítő-gép

X

Kaptasorozat

X

Kéziszerszámok felsőrész készítéshez

X

Kéziszerszámok alsórész készítéshez

X

Díszítő kéziszerszámok

X

Tágító-gép

X

17. CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Cukrász

33 811 01 1000 00 00

Pék-cukrász

33 541 05 1000 00 00

Vendéglátó szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02

Üzleti szakoktató vendéglátó szakirányban

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Cukrász szakmai gyakorlat, cukrász vagy pék cukrász bizonyítvánnyal középszintű szakképesítéssel

5 év

Cukrász szakmai gyakorlat, vendéglátó szakmenedzser vagy üzleti szakoktató vendéglátó szakirányban felsőfokú szakképesítéssel

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
Adott szakirányú munkaterületen eltöltött gyakorlat és munkaviszony igazolása fogadható el.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Cukrász mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.     A Cukrász mester munkaterületének leírása
A hatályos rendeletek betartása mellett önállóan készíti a cukrászati termékeket
A saját előállítású termékeit értékesíti, forgalmazza
A termék előállításnál figyelembe veszi a felhasználásra kerülő anyagok biológia, kémiai, fizikai tulajdonságait, megmunkálás közbeni viselkedését
A feladat elvégzéséhez, alkalmassá teszi a nyersanyagokat, eszközöket, gépeket
A cukrászati termékeket saját, vagy hagyományos receptúrák alapján készíti
Receptúra alapján kiszámítja, ellenőrzi az anyagszükségletet
A technológiai szabályok betartásával kimagasló minőségben cukrásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész termékeket: tésztákat, töltelékeket, bevonó anyagokat, tartós gyümölcskészítményeket készít
A technológiai szabályok betartásával kimagasló minőségben különféle uzsonna süteményeket, kikészített süteményeket, teasüteményeket, bonbonokat, tányérdesszerteket, fagylaltokat, pohárkrémeket és egyéb édesipari termékeket készít
Különleges táplálkozási igényeknek megfelelő diétás cukrászati termékeket állít elő
Alkalmi rendelésekhez esztétikus ötletes díszmunkákat, díszeket készít marcipán, karamell, csokoládé stb. felhasználásával
Betartja és betartatja a cukrász tevékenységre vonatkozó higiéniai, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és fogyasztóvédelmi szabályokat
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét
Értékeli és minősíti a végzett munkát
A cukrászati termékek receptúrája alapján kalkulációt, árajánlatot, számlát, gyártmánylapot készít
2.    A Cukrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Cukrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Pék mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Cukrász megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

071-12

Cukrászati termék előállítás

072-12

Cukrászati adminisztrálás

073-12

Cukrászati tevékenység alapjai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot    
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3        A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti tervet készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
071-12 Cukrászati termékek előállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkájához alkalmazza az eszközöket, berendezéseket, gépeket
Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat
Felméri és összekészíti a szükséges anyagokat, eszközöket
Cukrásztechnológiai alapműveleteket végez
Cukrászati félkész termékeket készít
Cukorkészítményeket készít
Töltelékeket készít
Gyümölcsöket tartósít
Bevonó anyagokat készít és/vagy alkalmassá teszi a felhasználáshoz
Tésztákat készít és feldolgoz
Cukrászati késztermékeket készít
Uzsonnasüteményeket készít
Teasüteményeket készít
Kikészített süteményeket készít
Eredeti technológiával készíti a hagyományőrző magyar cukrászati termékeket
Nemzetközi cukrászat termékeit készíti
Fagylaltot főz, fagylaltkeveréket készít, fagyaszt, fagylaltkelyhet készít
Parfékat készít
Pohárkrémeket készít
Tányérdesszerteket készít, tálal
Csokoládét temperál, bonbonokat készít
Különleges táplálkozási igényeket kielégítő diétás cukrászati termékeket készít
Díszít, alkalmi dísztortákat készít
Munkaszervezési feladatokat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Cukrász szakma munkavédelmi előírásai
A    Cukrásztechnológiai alapműveletek és termékcsoportok
A    Cukorkészítmények, töltelékek, bevonó anyagok
A    Gyümölcstartósítás
A    Tészták, sütési eljárással készült félkész termékek előállítása
A    Uzsonnasütemények
A    Édes és sós teasütemények
A    Torták, szeletek, tekercsek
A    Minyonok, desszertek, csemegék
A    Krémes és tejszínes készítmények
A    Hagyományőrző magyar cukrászati termékek
A    Nemzetközi cukrászat termékei
A    Fagylaltok
A    Parfék, pohárkrémek
A    Tányérdesszertek készítése
A    Diétás cukrászati termékek
A    Díszítés
A    Bonbonok készítése
A    Cukrászati készítmények minősége és forgalomba hozatala
A    Munkaszervezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Mennyiségérzék
5    Elemi számolási készség
5    Kéziszerszámok, szeletelők, vágók, kiszúrók használata
5    Cukrászati gépek használata
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Személyes kompetenciák:
Ízérzékelés
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
072-12 Cukrászati adminisztrálás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít
Veszteségszámításokat végez
Receptúra alapján anyaghányadot számol, kalkulációt készít
Árajánlatot készít
Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki
Kiszámítja a cukrászati termékek tápanyag- és energiatartalmát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek
A    Cukrászati termékek anyaghányad számítása
A    Cukrászati termékek kalkulációja
A    Bizonylat kiállítás szabályai
B    Cukrászati termékek gyártmánylapja
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
073-12 Cukrászati tevékenység alapjai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkája során figyelembe veszi a felhasználásra kerülő anyagok, biológia, kémiai, fizikai tulajdonságait, megmunkálás közbeni viselkedését
Munkája során alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit
Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk minőségét
Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi szabályokat
Betartja és betartatja a HACCP előírásait
Betartja és betartatja a higiéniai, élelmiszerbiztonsági előírásokat
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során
Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket
Betartja és betartatja a takarítás, tisztítás szabályait.
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat
Betartja és betarttatja a szakmában elvárható magatartási követelményeket, emberi kapcsolattartás szabályait a vásárlóval, a munkatárssal és a tanulóval szemben.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Táplálkozástudományi alapismeretek
A    Élelmiszerek tápértékének megőrzése
A    Mikroorganizmusok jellemzői
A    Malomipari termékek
A    Természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek
A    Zsiradékok
A    Tej, tejtermékek
A    Tojás
A    Zöldségek, gyümölcsök
A    Édesipari termékek, koffein tartalmú élelmiszerek
A    Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok
A    Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok
B    Élelmiszer vizsgálat
A    A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alapelvei
A    Személyi higiénia
A    Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei
A    Cukrász termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak meghatározása
A    Cukrász műhely, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése
A    Cukrász tevékenység környezetvédelmi előírásai
B    Fogyasztóvédelmi szabályok
B    Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak a „I. A Cukrász .mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2.     A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
071-12 Cukrászati termékek előállítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Központi tételsor alapján:
A)    Két különböző termékcsoportból meghatározott darabszámú cukrászati késztermék és a hozzájuk tartozó cukrászati félkész termék előállítása, munkavédelmi, higiéniai előírások betartása, munkaszervezési feladatok végzése. (A cukrászati késztermékeket az uzsonnasütemények, teasütemények, torták szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek, csemegék, krémesek, tejszínes készítmények, magyar hagyományőrző termékek, nemzetközi trend szerint készülő termékek, fagylaltok, pohárkrémek, tányérdesszertek, diétás készítmények termékcsoportból választhatók)
    40 %
B)    Meghatározott darabszámú bonbon és a hozzájuk tartozó töltelék készítése, csokoládé temperálása.     20 %
C)    Alkalmi dísztorta készítése     40 %
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 480 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cukrászati félkész termékek, késztermékek technológiájának, a készítés munkavédelmi előírásának bemutatása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-74% Nem felelt meg, 75-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
072-12 Cukrászati adminisztrálás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A 071-12 Cukrászati termékek előállítása szakmai követelménymodul gyakorlati vizsgán elkészített egyik termék receptúra alapján: meghatározott darabszámú cukrászati termék anyaghányadának, kalkulációjának kiszámítása, árajánlat készítése, nyugta, számla kitöltése, a cukrászati termék tápanyag és energiatartalmának kiszámítása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
073-12 Cukrászati tevékenység alapjai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A) A cukrászati nyers anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei
B) Minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása a cukrászatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és –vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Cukrász mester

Kéziszerszámok

X

Főző, sütő berendezések

X

Gyúró, keverő, nyújtó, berendezések

X

Hűtő, mélyhűtő, sokkoló,

X

Fagylalt gépek

X

Darálók

X

Rozsdamentes és márványlapos munkaasztalok

X

Karamell lámpák

X

Hőmérők

X

Mérlegek

X

18. ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Elektromos gép- és készülékszerelő

34 522 02

Villamos gép- és készülék üzemeltető

35 522 13

Villanyszerelő

34 522 04

Erősáramú elektrotechnikus

54 522 01

Villamosmérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Szakmunkás végzettséggel

5 év

Szakirányú közép- és felsőfokú végzettséggel

3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az elektromos gép- és készülékszerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    Az elektromos gép- és készülékszerelő mester munkaterületének leírása
A vállalkozói ismeretekkel is rendelkező elektromos gép- és készülékszerelő mester jogosult mindazon ellenőrzési, szerelési, javítási, karbantartási munkák elvégzésére, amelyre képesítéssel, esetlegesen szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve amelyet jogszabály nem tilt
Az elektromos gép- és készülékszerelő mester a telepítés helyszínén, vagy műhelyben szereli, beüzemeli, javítja, szükség esetén beszabályozza, beállítja az elektromos gépek, készülékek vezérlő, szabályozó és védelmi egységeit
Egyedi elektromos gépet és készüléket szerel, javít, karbantart
Munkája során alkalmazza a javítási, szerelési technológiákat, méréstechnikai elveket és eszközöket,ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat
Kompetenciái révén együttműködik a társszakmák munkatársaival
Tevékenysége során az alábbi feladatokat látja el:
Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat
Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzés feltételeit
Előkészíti a munkát, és befejező műveleteket végez
A villamos gép- és berendezések szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet
Irányítástechnikai elemeket szerel, javít
Villamos berendezések, készülékek áramköreit készíti, javítja
Méri az alkalmazott villamos gépek – egyen áramú gépek, váltakozó áramú gépek – üzemi jellemzőit, szükség esetén hibakeresést, hibafeltárást, végez
Javítja, és/vagy karbantartja a berendezéseket, készülékeket
Villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez
Meghatározott munkaterületen elvégzi a transzformátorok és forgógépek tekercseinek ellenőrzését, karbantartását, felújítását
Szervezi és irányítja a munkatevékenységet
Nem villamos mennyiségek mérését végzi
Szervezi és irányítja a munkatevékenységet
Gondot fordít a szakmai utánpótlásra, lehetőség szerint részt vesz a szakmunkástanulók gyakorlati képzésében
Alkalmazza a szerelési, javítási technológiákat, valamint a tevékenység végzése és a mérések közben a biztonságtechnikai előírásokat
Munkáját szakmai dokumentáció alapján, és/vagy a szakmai szabályok, technológiai előírások, követelmények figyelembevételével végzi
Munkavégzése során betartja és alkalmazza a hatályos törvényi előírásokat, rendeleteket és szabvány előírásokat
Munkájáról dokumentációt készít
2.    Az elektromos gép- és készülékszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az elektromos gép- és készülékszerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Villanyszerelő mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az elektromos gép- és készülékszerelő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

154-12

Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése

108-12

Mechanikai és villamos üzemi mérések

109-12

Villamos gépek üzemeltetése, ellenőrzése

110-12

Villamos készülékek kiválasztása, szerelése, ellenőrzése

111-12

Villamos gépek, berendezések védelme

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
154-12 Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elektrotechnikai alapismeretek
Elektronikus áramkörök
Villamos gépek biztonságtechnikája
Teljesítményelektronikai áramkörök
Gépelemek
Finommechanikai elemek
Mechanika
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai alapok
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Informatikai angol nyelv
szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
108-12 Mechanikai és villamos üzemi mérések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Analóg és digitális villamos mérőműszerekkel mér
Alapvető mennyiségeket (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás, fordulatszám, hőmérséklet) mér
Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat
Ellenőrzi az átalakítók működését
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök kimeneti jellemzőit méri.
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi
Méri, vagy ellenőrzi a szabályozók kimeneti jellemzőit
Méri, vagy ellenőrzi a vezérlők kimeneti jellemzőit
Villamos gépek villamos jellemzőinek, vagy egyéb üzemi paramétereinek számítógéppel támogatott mérését végzi
Érintésvédelmi méréseket végez
Mérésekkel villamos gépek és készülékek hibadiagnosztikai vizsgálatát végzi, hibát keres
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérési módszerei
Aszinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei
Digitális mérőműszerek
Egyenáramú gépek jellemzőinek mérési módszerei
Érintésvédelmi mérési módszerek
Hőfejlesztő készülékek jellemzőinek mérési módszerei
Kapcsoló készülékek jellemzőinek mérési módszerei
Szinkron gépek jellemzőinek mérési módszerei
Transzformátorok jellemzőinek mérési módszerei
Világítási készülékek jellemzőinek mérési módszerei
Méréstechnikai alapismeretek
Elektromechanikus műszerek
Menetek jellemzői
Fogaskerekek jellemzői
Villamos mérések biztonságtechnikája
Távolság, elmozdulás és szögelfordulás
Alakhűség és méretpontosság
szakmai készségek:
Érintésvédelmi jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség
Villamos szerelési, kapcsolási rajz olvasása, értelmezése, készítése
Mechanikai és villamos mérőeszközök használata
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
109-12 Villamos gépek üzemeltetése, ellenőrzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkafolyamatok megkezdése előtt elvégzi a munkavégzésre vonatkozó egyeztetéseket a megrendelővel
A munkafolyamatok megkezdése előtt elvégzi a munkavégzésre vonatkozó egyeztetéseket a kapcsolodó szakmák képviselőivel
A munkavégzés megkezdése előtt, a biztonságtechnikai előírások betartásával feszültségmentesítést végez
Villamos gépekkel kapcsolatosan, a munkavégzés során ellenőrző számításokat végez
A villamos forgógépek szét-és összeszerelését végzi technológiai dokumentációk alapján
A transzformátorok hibafeltárása során alkalmas mérőeszközöket és módszereket alkalmaz
Az aszinkron motorok hibafeltárása során alkalmas mérőeszközöket és módszereket alkalmaz
Villamos gépeket szállít, telepít, üzembehelyez és üzemeltet
Univerzális motorokat telepít, illeszt a hajtott berendezéshez
Különleges villamos motorokat telepít
Aszinkrongépeket üzemeltet és az üzemvitelüket biztosítja
Aszinkron motorokat telepít
Aszinkron gépeken hibakeresést végez, javít, karbantart
Az egyenáramú motorok hibafeltárása során alkalmas mérőeszközöket és módszereket használ
Univerzális, különleges villamos forgógépeket szakszerűen össze- és szétszerel, ellenőriz, javít, karbantartart
A szinkron gépek hibafeltárása során megfelelő mérőeszközöket és módszereket alkalmaz.
Szinkrongépeket telepít, illeszt a hajtó és hajtott berendezéshez
A villamos berendezéseknél alkalmazott gépelemeket szerel
Önállóan kiválasztja és alkalmazza a munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Beköti a villamos hálózatra kis feszültségű, kis teljesítményű transzformátort, ellenőriz az üzemeltetést
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató), telepít, beüzemel, ellenőriz, hibakeresést végez, javít
Elektromechanikus vezérlések működést ellenőrzi, hibakeresést végez, javít
Elektronikus vezérléseket szerel, ellenőriz, üzemeltet
Elektronikus szabályozásokat szerel, ellenőriz, üzemeltet
A munkavégzés helyszínén biztosítja a tűz és balesetmentes munkavégzés szükséges eszközeit (védelmi, megelőző és egyéb segédeszközök)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Aszinkron motorok felépítése, működése
Aszinkron motorok üzemeltetése
Aszinkron motorok ellenőrzése, javítása, karbantartása
Biztonságtechnika, érintésvédelem
Digitális mérőműszerek
Egyenáramú gépek felépítése, működése
Egyenáramú gépek üzemeltetése
Egyenáramú gépek ellenőrzése, javítása, karbantartása
Gépelemek
Gyártásimeret
Villamos gépek automatikái
Különleges villamos gépek
Különleges transzformátorok alkalmazásai (takarékkapcsolású, hegesztő, mérő)
Méréstechnikai ismeretek
Motorvezérlések
Szinkron generátor szerkezeti felépítése, működése
Szinkron generátorok üzeme, üzemeltetése
Szinkron gépek ellenőrzése, karbantartása, javítása
Szinkronmotorok szerkezeti felépítése, működése
Szinkronmotorok üzeme, üzemeltetése
Transzformátorok jellemző hibái
Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai
Univerzális villamos motorok
Univerzális és különleges villamos gépek üzemi jellemzői, alkalmazás
Villamos anyagok és készülékek
Villamos gépek üzeme
Villamos gépek ellenőrző mérései
Villamos gépek üzemi jellemzőinek mérése
Villamos gép javítási technológia
Villamos mérőműszerek alkalmazása
szakmai készségek:
Villamos gépek biztonságtechnikai előírásainak értelmezése
Szakmai számolási készség
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konszenzus készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatmegoldás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
110-12 Villamos készülékek kiválasztása, szerelése, ellenőrzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a villamos készülékeket, üzembehelyezi és az üzembehelyezéséhez szükséges ellenőrző méréseket végez
Megállapítja a villamos gépek forgórészeinek hibáit, kiszereli és cserével vagy egyéb módon javítja
Kiválasztja a villamos gép működtetéséhez, vezérléséhez szükséges villamos szekrényt, dokumentáció alapján beköti, a működőképességet ellenőrzi
Villamos motoros háztartási készüléken helyszínen, vagy műhelyben hibafeltárást végez, megállapítja villamos motor hibáját
Elvégzi a szereléshez, javításhoz a villamos berendezések, feszültségmentesítését
Ellenőrzi a javított és beépített alkatrészek működőkéességét
Villamos dokumentáció alapján elkészíti a villamos berendezések vezérlési áramköreit.
Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám változtató kapcsolások) telepítését, beüzemelését végzi
Háztartási készülékek, kereskedelmi,- és vendéglátó ipari gépek, készülékek villamos motorjainak javítását végzi
Elkészíti a villamos gépek, készülékek villamos hálózatba történő bekötését
Villamos dokumentáció alapján elkészíti a villamos berendezések szabályozási áramköreit
Kiválasztja az univerzális és különleges villamos gépek működtetéséhez szükséges készülékeket
Kiválasztja a szerelési technológiához a készülékeket a vonatkozó szabványok figyelembevételével
A villamos gépekhez alkalmazott világítási áramköröket szerel, feltárja a hibákat, elvégzi javításukat
Teljesítményelektronikai eszközöket alkalmaz (lágyindítók, frekvenciaváltók)
Beköti a programozható logikai vezérlőket
Kiválasztja, beépíti, készre szereli, működteti a villamos gépek működtetéséhez, vezérléséhez, szabályozásához szükséges készülékeket
Komplett villamos berendezéseket, üzemeltet, hibakeresést végez, javít
Villamos hőfejlesztő és fűtőberendezéseket szerel, javít
Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készít
Ismeri és betartja a munkájával kapcsolatos speciális környezetvédelmi előírásokat
Kezeli és tárolja a hulladékokat, veszélyes anyagokat
Kiválasztja, beköti, működteti, üzemelteti a villamos gépek hálózatra csatlakoztatásához szükséges erősáramú kapcsolókészülékeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Villamos forgógépek készítésének technológiái
Transzformátorok készítési, szerelési elve
Tengelyek, tengelykapcsolók
Ipari, háztartási villamos hőfejlesztő- és fűtőkészülékek jellemzői
Ipari, háztartási villamos hőfejlesztő- és fűtőkészülékek jellemző hibái, javításuk
Kapcsoló készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái, javításuk
Különleges villamos kapcsoló- és vezérlő berendezések
Villamos készülékek szerelési technológiái
Teljesítményelektronika
Világítási készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái, javításuk
Villamos hálózatok, villamos áramkörök jellemzői
Különleges villamos gépek, alkalmazás, üzembe helyezés, üzemeltetés
Villamos anyagismeret
Villamos gépek biztonságtechnikája
Villamos gépek alkatrészei, jellemzői
Mechanikus, elektro,mechanikus és elektronikus mérőműszerek
Szerelvények, készülékek bekötése
Elektronikai technológia
szakmai készségek:
Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata
Szakmai számolási készség
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Konszenzus készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
111-12 Villamos gépek, berendezések védelme
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja, beépíti, ellenőrizi a villamos gépek védelmi készülékeit
Villamos gépek és berendezések és készülékek túlterhelés és zárlatvédelmét valósítja meg
Beköti a villamos gépek és berendezések túlfeszültségvédelmét
Villamos dokumentációk alapján kiválasztja a villamos gépek, berendezések, készülékek, védelmi,szabályozó és vezérlő szekrényeit
Villamos védelmi berendezésket, készülékeket, szerelvényeket választ ki, épít be
Ellenőrző számításokat végez a túláramvédelmi készülékek szelektivitására vonatkozóan
Ellenőrzi a villamos gépek, berendezések és készülékek érintésvédelmi osztályát, és a védelem megvalósulását
Kiépíti vagy ellenőrzi az EPH rendszert
Szereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót
Szereléseknél ismeri és alkalmazza a védővezetéke és a védővezeték nélküli érintésvédelmi módoknál előírtakat
Elektromechanikus vezérléseket épít, működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató), telepít, beüzemel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kapcsolókészülékek jellemzői, kiválasztása
Túláramvédelmi készülékek
Érintésvédelem
Biztosítók jellemzői, kiválasztása
Túláram- és zárlatvédelmek
Túlfeszültség védelmek
Védelmi készülékek telepítése, szerelése
szakmai készségek:
Érintésvédelmi jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áramutas rajz olvasása, értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásának a „I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki alapok
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki terv, leírás olvasása, értelmezése, anyagszükséglet kiválasztása, műveleti sorrend meghatározása, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése.
Időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex gyakorlati feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Egy meghibásodott villamos gép hibafeltárásához szükséges villamos és mechanikai ellenőrző mérések elvégzése. A mérés, ellenőrzés során feltárt hibás, kopott, elhasználódott alkatrészek cseréje. A javításhoz szükséges alkatrész, alkatrészek műszaki dokumentáció alapján történő elkészítése, beépítése. A villamos gép működtetéséhez szükséges kapcsolószekrény villamos dokumentáció alapján történő előkészítése, szerelvényezése, működtető – és vezérlő áramkörök huzalozása. Villamos hálózatra csatlakoztatás és üzembe helyezés előtt a működőképesség vizsgálata. Ellenőrző mérések elvégzése, annak dokumentálása. A munkafeladat elvégzését követően anyag és szerszám jegyzék készítése. Az elvégzett munkatevékenység dokumentálása (Munkalap kiállítása).
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Szakrajzi, számítási, szerkezeti és működési ismeretekkel kapcsolatos feladatok megoldása. Műszaki dokumentáció, műszaki számítások, villamos gépek és készülékek, villamos védelmek, villamos mérések, munka és környezetvédelmi, a munkavégzéssel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek témakörökből
A vizsgafeladat időtartama: 135 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai elmélet
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza (Szakmai, technológiai, mérési, elektrotechnikai, munkaegészségügyi, munka-biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek).
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0    - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0    - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
Interaktív tevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Elektromos gép- és
készülékszerelő mester

Számítógép

X

Nyomtató

X

Szoftverek

X

Hálózati kapcsolat

X

Villamos kéziszerszámok

X

Villamos szerelés,- javítás kéziszerszámai

X

Mechanikai szerelés, - javítás eszközei, kéziszerszámai

X

Forrasztási technológia eszközei

X

Műszaki dokumentációk (gépkönyv, kapcsolási rajz, műszaki leírás, szabvány)

X

Mechanikai mérőeszközök

X

Analóg- és digitális villamos mérőműszerek

X

Transzformátorok (egy- és háromfázisú kivitel)

X

Villamos forgógépek (különböző típusok)

X

Szabályozástechnikai berendezés

X

Jelátalakítók

X

Villamos kapcsoló készülékek, berendezések a villamos hajtások üzemeltetésére

X

Javító, szerelő anyagok (villamos és mechanikai anyagok, alkatrészek)

X

Túláram védelmi készülékek

X

Érintésvédelmi eszközök, készülékek

X

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

19. ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Elektronikai műszerész

34 522 03

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

Elektronikai technikus

54 523 02

Automatikai technikus

54 523 01

Mechatronikai technikus

54 523 04

Villamosmérnöki Bsc (Elektronikai tervezés és gyártás szakirány)

 

Villamosmérnök Bsc (Ipari automatizálás és kommunikáció szakirány)

 

Villamosmérnök Bsc (Távközlési és multimédia szakirány)

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Szakmunkás képesítés

5 év

Technikusi képesítés

4 év

Felsőfokú képesítés

3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az elektronikai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    Az elektronikai műszerész mester munkaterületének leírása
Az elektronikai műszerész mester a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere
Szakmai tudása és munkatapasztalata birtokában hozzájárul a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához
Beméri, javítja és karbantartja az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékeket, berendezéseket és műszereket. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibákat (hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresi és megszünteti
Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Automatizált gépeket, berendezéseket és rendszereket szerel, üzembehelyez, karbantart és javít. Alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, valamint a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába
Szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretei révén részt vesz a tanulóképzésben és ezzel szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítésében
A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező elektronikai műszerész mester jogosult mindazon kivitelezési, javítási, karbantartási munkák elvállalására és elvégzésére, amelyre képesítéssel, esetlegesen szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve amelyet jogszabály nem tilt
Alkalmazásban álló elektronikai műszerész mester munkakörében elvégezhető mindazon kivitelezési, javítási, karbantartási munka, amelyre képesítéssel rendelkezik
A mesterképesítéssel rendelkező:
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez
Villamos kapcsolásokat értelmez
Villamos méréseket végez
Mérési jegyzőkönyvet készít
Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat
Elektronikai áramköröket épít, üzembe helyez
Feszültség alá helyezi az áramkört
Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart
Műszeres hibakeresést végez és irányít
Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi
Irányítástechnikai rendszereket programoz
PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken
Mikrovezérlőket (PIC-et) használ
Mechatronikai rendszereket működtet
Elektronikai tervező programokat telepít, beállít és használ
Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel
Elektronikus vezérléseket, szabályzásokat kezel, működtet
Távvezérléseket alkalmaz, működtet
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint
Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat
2.    Az elektronikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az elektronikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Elektromos gép- és készülékszerelő mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Elektronikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

154-12

Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése

112-12

Elektronikai áramkörök szerelése, mérése, javítása

113-12

Számítógép alkalmazása az elektronikában

114-12

Irányítástechnikai rendszerek kialakítása és üzemeltetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
154-12     Informatikai, munkaszervezési és technológiai műveletek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elektrotechnikai alapismeretek
Elektronikus áramkörök
Villamos gépek biztonságtechnikája
Teljesítményelektronikai áramkörök
Gépelemek
Finommechanikai elemek
Mechanika
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Műszerelemek
Anyagismeret
Gyártásismeret
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Szabványok
Műszaki dokumentáció
Általános munkavédelem
Érintésvédelem
Elsősegélynyújtás
Általános tűzvédelem
Tűzoltó készülékek
Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok kezelése
Digitális technikai alapok
Perifériák
Számítógépes hálózatok típusai
Informatikai angol nyelv
szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
112-12 Elektronikai áramkörök szerelése, mérése, javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez
Villamos kapcsolási rajzot, kiviteli tervet készít, értelmez, használ
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri
Elektronikai áramköröket épít
NYÁK lemezt készít
Beszereli a mechanikai alkatrészeket
Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
Készre szereli az áramkört
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat
Feszültség alá helyezi az áramkört
Elektronikai áramkörkészítést, gyártást irányít
Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart
Dokumentáció alapján összeállítja a mérőrendszert
Villamos méréseket végez, mérési jegyzőkönyvet készít
Teszteli az elektronikai áramkör működösét
Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
Behatárolja a hibás alkatrészt
Műszeres hibakeresést végez és irányít
Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Villamos hibafeltárási, hibajavítási eljárások, módszerek
Villamos hibajavítások dokumentációi
A műszaki ábrázolás módszerei
Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői, szabványos jelölései
Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői
Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzok
Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek
Villamos mérések
Villamos számítások, alapvető méretezések
A villamos áram hatásai
Villamos anyagismeret
Mérési jegyzőkönyv
Elektrotechnikai ismeretek
Elektronikai ismeretek
Digitális technikai ismeretek
Irányítástechnikai ismeretek
Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű erősítők)
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai
Optoelektronika (fotoellenállás, fotódióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda,
optocsatoló, optikai kijelzők)
Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Teljesítményelektronikai áramkörök
Impulzustechnikai áramkörök
Műszeres méréstechnika
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Mérési jegyzőkönyv
Villamos gépek biztonságtechnikája
Bekötési, huzalozási rajzok
Kapcsolási rajzok
Szerelési rajzok
szakmai készségek:
Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Villamos kéziszerszámok kezelése, használata
Mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
113-12 Számítógép alkalmazása az elektronikában
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszerezi a digitális irányítás eszközeit
Elemzi a PLC felépítését, működését
PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken
Paramétereket beállít
Off-line, on-line üzemmódot használ, diagnosztizál
Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába (WatchDog alkalmazása)
A kapcsolódó kezelőszervek, fény- hangjelzőket ellenőrzi
Grafikus megjelenítő eszközöket (PC, programozható terminál) használ
Buszrendszerek kiépítésében részt vesz
Ipari buszrendszert alkalmaz kommunikációhoz
Ellenőrzi a terepi buszrendszerek kommunikációját
Rendszerezi a digitális irányító eszközök kapcsolatait
Elemzi az irányítási hálózatokat Programozható Logikai Vezérlőket használ
Programozható Logikai Rendszerekkel vezérelt rendszereket üzemeltet
Irányítástechnikai rendszereket programoz
Mikrovezérlőket (PIC-et) használ
Mikrovezérlővel vezérelt rendszereket üzemeltet
Mikroszámítógépes egységeket programoz
Dokumentáció alapján egyszerű és összetett programozásokat végez
Irányítástechnikai rendszereket programoz
Mechatronikai rendszereket működtet
Elektronikai tervező programokat telepít, beállít és használ
Kapcsolási rajzokat, alkatrészjegyzéket és blokkvázlatokat készít
Nyomtatott áramköröket tervez
Szimulációs programokat telepít és használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Számítástechnikai alapismeretek
Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
Számítógépek ipari alkalmazása
PLC program elemei
PLC hardver
PLC I/O rendszer elemei
Soros kommunikáció elemei
PC-PLC kommunikáció
PLC-PLC kommunikáció
Struktúrált programozás alapok
Irányítástechnikai alapok
Irányítástechnikai rendszerek programozása
Matematikai alapok
Technológiai vázlatok elemei
Grafikus megjelenítő eszközök jellemzői
Grafikus eszközök program elemei
Mikrovezérlők felépítése
Mikrovezérlők programozása
Áramkörtervező programok
Szimulációs programok
szakmai készségek:
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Mennyiségérzék
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák
Kézügyesség
Türelmesség
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
114-12 Irányítástechnikai rendszerek kialakítása és üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi
Felszereli/összeszereli a vezérlések és szabályozások készülékeit
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel
Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat
Ellenőrzi az átalakítók működését
Kezeli az automatizált berendezéseket
Elektronikus vezérléseket és szabályozások kezel, működtet
Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezetékes, vezeték nélküli)
Előírás alapján elindítja /leállítja a rendszert, vagy alrendszert
Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz és beállít
Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken, digitális vezérlőkön, szabályzókon
Számítógépes tesztprogramokat futtat
Szoftvert frissít a programozható készülékeken
Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez
Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési/karbantartási előírásokat
Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat
Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint
Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat
Részt vesz az új technológiák bevezetésében
Irányítja a berendezések beállítását
Irányítja és ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit a technológiai fegyelem betartását
Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét
Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Irányítástechnikai ismeretek
Irányítástechnikai jelölések, ábrázolási módok
Vezérlések működése
Szabályozások működése
Egyszerű szabályozási körök
Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői
Villamos távadók felépítése, működése és jellemzői
Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
Villamos gépek alapjai
Villamos kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői
Villamos és elektronikai készülékek szerelési technológiái
Felületszerelési technológia
Korszerű huzalozási rendszerek
Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek
A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek csoportosítása és felépítése
Gyártás előkészítési műveletek
A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai
Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek)
Villamos gépek üzemeltetési műveletei
Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei
Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése
Gyártórendszerek programozása
Mérő és diagnosztikai rendszerek
szakmai készségek:
Jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
Szakmai nyelvű szöveg megértése
Személyes kompetenciák
Pontosság
Türelmesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat 1 db tervezési, számítási feladatból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat a MKIK által kiadott mesterdolgozatok témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni. Az értékelésre, megvédésre a szóbeli vizsgatevékenységen kerül sor.
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki alapok
A vizsgafeladat ismertetése:
Műszaki terv, leírás olvasása, értelmezése, anyagszükséglet kiválasztása, műveleti sorrend
meghatározása, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelel
B) A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció
A vizsgafeladat ismertetése:
Elektronikai áramkör építés kész NYÁK-lemezbe :
- alkatrészek szakszerű beültetése, beforrasztása
- mechanikai alkatrészek, kivezetések és csatlakozók bekötése
- kész áramkör beüzemelése és beállítása és méréstechnikai vizsgálata
- mérési jegyzőkönyv készítése
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelel
C) A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Egyszerű alapvezérlési feladathoz villamos vezérlés tervezése, megépítése és tesztelése.
Vezérléstechnikai áramkör programozása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása elektrotechnika/elektronika, digitális technika, irányítástechnika tananyagból.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Mesterdolgozat megvédése
A vizsgafeladat ismertetése: A mesterdolgozat ismertetése, vizsgabizottság előtti megvédése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70 % Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
Interaktív vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Elektronikai műszerész mester

Kéziszerszámok

X

Kéziműszerek

X

Jelgenerátorok

X

Oszcilloszkóp

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Tápegység

X

Nyomtató

X

Egyéni és csoportos védőfelszerelések, berendezések

X

20. ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Épület- és szerkezetlakatos

34 582 03

Gépgyártástechnológiai technikus

54 521 03

Szerkezetépítő mérnök

 

Gépgyártástechnológiai mérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Épület- és szerkezetlakatos

3 év

Gépgyártástechnológiai technikus

3 év

Szerkezetépítő mérnök

3 év

Gépgyártástechnológiai mérnök

3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az épület- és szerkezetlakatos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    Az épület- és szerkezetlakatos mester munkaterületének leírása
Az épület- és szerkezetlakatos mester szakmai képesítéssel rendelkező mester, szakmájának gyakorlása során önállóan végez, illetve irányításával végeztet kézi és gépi eszközökkel munkatevékenységet, amely kiterjed a következőkre.
-    árajánlatok készít (papír és digitális alapú);
-    digitális alapismereteket alkalmaz;
-    gyártási és szerelési utasításokat készít;
-    anyagokat kiválaszt az adott szerkezethez, műszaki táblázatok használ;
-    hajlított, szerelt és hegesztett szerelvényeket önálló készít, felületeket kezel és minőséget ellenőriz;
-    fém és nem fémes elemek gyártásához szükséges gépeket és berendezéseket kezel, ehhez szükséges társszakmák gépeit ismeri;
-    számjegyvezérlésű gépeket programoz, kezel;
-    épületlakatos szerkezeteket készít fémes és nem fémes szelvényekből;
-    gyártmánytervek alapján gyártást előkészít kézi és gépi megmunkálásra, összeállításra, minőségellenőrzésre, felület kikészítésre, korrózióelleni védelemre;
-    szendvicspanel elő-gyártmányokat szerel, szerelést irányít;
-    rácsos, gerinclemezes szaruzatokat, keretszerkezetű főtartókat, tömör és rácsos oszlopokat, darupálya-tartókat, merevítéseket, falváz-szerkezeteket, felülvilágítókat legyárt, irányítja a gyártást és a szerelést, javaslatot tehet a tervdokumentációk változtatására
-    acélszerkezetű épületkapcsolódó szerkezeti elemeinek méreteit ellenőrzi, helyszíni organizációs terveket önállóan készít, szerkezeteket összeszerel és szereltet;
-    magasban szerelési munkákat végez, vezet és ellenőriz;
-    építési napló vezet;
-    vállalkozása érdekében marketingtevékenység végez;
-    munkáltató, munkavállaló jogait és kötelezettségeit ismeri, ezeket munkája során alkalmazza;
-    környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat alkalmaz és gyakorol;
-    szakmai tudását folyamatosan fejleszti;
-    számítógépet használ: internetet, adatbázis kezelést, szöveg és táblázatkezelést alkalmaz;
-    digitális levelezést alkalmaz és gyakorol;
2.    Az épület- és szerkezetlakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az épület- és szerkezetlakatos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az épület- és szerkezetlakatos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

115-12

Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai

116-12

Szakmai tudás fejlesztése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredmény kimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
115-12 Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelést vesz fel, árajánlatot készít (papír és digitális alapon)
Gyártási, szerelési és műveleti utasításokat készít, értelmez
Vázlatokat készít helyszíni szemle és megrendelői kívánság alapján
Célszerszámokat rendel, készít
Adott szerkezethez az anyagok minőségét meghatározza és kiválasztja
Műszaki táblázatokat, szabványokat használ
Acél, alumínium és más fémes anyagokat megmunkál kézi és gépi eszközökkel
Fémipari kötéseket méretez, készít, készíttet és ellenőriz
Hajlított és hegesztett szerelvényeket önállóan készít, ill. készíttet
Acélszerkezetű oszlopokat, tartókat készít, készíttet
A fém elemek gyártásához szükséges gépeket és berendezéseket önállóan kezel, ehhez szükséges társszakmák gépeit használja
Számjegyvezérlésű gépeket kezel, programoz
Épületlakatos szerkezeteket készít acél, és más fémes, nem fémes szelvényekből
Épületlakatos szerkezetek gyártását előkészíti, ill. előkészítteti, kézi és gépi megmunkálását végzi, ill. végezteti
Épületlakatos szerkezeteket összeállítja vagy összeállíttatja
Épületszerkezeti tetőszerkezetek (rácsos és gerinclemezes szaruzatok), 6 m fesztávig kiválaszt és kivitelezését elvégzi
Összeállítási rajzokból, tervekből gyártási és műveleti sorrend tervet készít
A gyártmánytervek alapján rácsos, gerinclemezes szaruzatokat, keretszerkezetű főtartókat, tömör és rácsos oszlopokat, darupálya-tartókat, merevítéseket, falváz- szerkezeteket, felülvilágítókat legyárt, ill. legyártat, szerel
Acélszerkezetű épület, kapcsolódó szerkezeti elemeinek méretellenőrzését, helyszíni organizációs tervek önálló készítését, szerkezet összeszerelését, elemek beemelését szerelését végzi, irányítja
A szerkezetek, szerkezeti elemek felületkezelését végzi, ill. végezteti
A szerkezetek, szerkezeti elemek minőségellenőrzését elvégzi, elvégezteti, a hibákat javítja, ill. javíttatja
Magasban végzett munkát végez, munkák vezetését és ellenőrzését végzi
Építési naplót vezet, munkájával kapcsolatos adminisztrációt elvégez
Betartja a munkahely biztonságos kialakításának követelményeit
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Kapcsolatot tart a megrendelőkkel, szűkség esetén ellenőrző hatóságokkal, felügyelő szervekkel
Szakmai tudását folyamatosan fejleszti
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
SI mértékegységrendszer
Anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
Előgyártmányok gyártási technológiája, anyagjellemzői
Fémes és nemfémes anyagok megmunkálása
Tartószerkezetek statikája és szilárdságtani ellenőrzése
Fémipari kötési módok
Fémipari kötések szilárdságtani ellenőrzése
Hőkezelések
Gyártási hibák okai, megelőzés
Gépész és építész műszaki rajzok szabályai
Műszaki mérés eszközei és módszerei, mérési hibák
Szabványok, műszaki irányelvek, rendeletek értelmezése
Új technológiák megismerése (kiállítások, továbbképzések, kiadványok)
Digitális alapfogalmak, látványtervek értelmezése, tanulmányozása
Minőségirányítás
szakmai készségek:
Műszaki mérés eszközeinek használata (mechanikus, optikai, lézer)
Műszaki rajz, vázlat készítése, a műszaki rajz jelképeinek értelmezése, használata
Kéziszerszámok, kisgépek, megmunkáló-gépek, hegesztő berendezések, számítógép használata
Különböző hegesztési eljárások alkalmazása
Minőségbiztosítási eszközök és módszerek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
116-12 Szakmai tudás fejlesztése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai tudását folyamatosan fejleszti
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat
Figyelemmel kíséri a változásokat (új technológiák és anyagok stb.)
Figyelemmel kíséri a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során alkalmazza, aktualizálja
Fejleszti a gyártástechnológiai eljárásokat, az új technológiákat elsajátítja
Számítástechnikai ismereteit fejleszti
Fejlett, új technológiákat megismeri és alkalmazza
Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt
Számítógép alkalmazásával árajánlatot készít, CAD rajzokat olvas, üzleti tervet készít, szakmai anyagokat internet segítségével kutat
Munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos előírások változását követi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Új technológiák megismerése (kiállítások, továbbképzések, kiadványok Internet, Web oldalak)
Informatikai alapismeretek
Számítástechnikai (digitális) ismeretek fejlesztése
Számítógép felhasználói programok: Word, Excel, internet, adatbázis, CAD
Anyagismeret
Minőségbiztosítás
szakmai készségek:
Számítógép használata
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat vagy vizsga-remek készítése a 115-12 Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai és a 116-12 Szakmai tudás fejlesztése modulok feladatprofiljában meghatározott feladatok alapján.
a)    A Mestervizsga Bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsga-remek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval. A vizsga-remek lehet: ablakkeret, aknatető, lépcsőfeljáró /3-4 lépcső/, zárszerelés, /kilincs/, kerítésbetét, erkélykorlát, üvegkorlát szerkezetek stb.
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsga-remek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
b)    A mesterdolgozat 1 db tervezési, költségvetés-készítési feladatból, számítási feladatokból és technológiai (műszaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozatok témaköreiből. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20, A4 oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése előtt kell leadni.
A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: Épületlakatos vagy egyéb acélszerkezet készítés, beszerelés
A vizsgafeladat időtartama:    360 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71% - 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos munka tervezése
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki rajzon megadott szerkezet elkészítésének munkaterve. Gyártmányrajz szabadkézi vázlattal, anyagválasztás táblázatból.
    Műveleti és műveleti sorrendtervek készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a III. szakmai követelmények fejezetben megadott 115-12 Épület- és szerkezetlakatos mester feladatai és a 116-12 Szakmai tudás fejlesztése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (30 perc felkészülés 15 perc felelet)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
Interaktív vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai tudás fejlesztése
A vizsgafeladat ismertetése:
Árajánlat készítése egy konkrét műszaki rajzzal megadott szerkezetről. A szerkezethez szükséges anyagot (anyagmennyiséget, anyagminőséget) az interneten elérhető ajánlásokból válasszon. Az árajánlatot a megrendelőnek elektronikusan csatolt levélként küldje el.
Szakmai tartalmú prezentációk készítése,
Keressen szakmai anyagokat a neten, és rövid szakmai ismertetőt állítson össze belőle munkatársai számára. A szakmai továbbképzések lehetőségeiről is tájékoztassa őket.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60 % Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és a Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Épület- és szerkezetlakatos mester

Állványok

X

Anyagmozgató eszközök

X

Bak

X

Egyéni védőeszközök

X

Emelőgépek, emelőberendezések, emelőeszközök

X

Forrasztás eszközei

X

Hajlítógép

X

Hegesztés eszközei

X

Hengerítőgép

X

Kéziszerszámok

X

Kisgépek

X

Mérőeszközök, ellenőrzőeszközök

X

Munkavédelmi eszközök

X

Rögzítő elemek

X

Számítógépek

X

Szoftverek

X

Szerszámgépek

X

Táblaolló

X

21. FÉRFISZABÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Férfiszabó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A férfiszabó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A férfiszabó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Férfiszabó

34 542 04

Ruhaipari technikus

54 542 02

Könnyűipari mérnök

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A férfiszabó mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Férfiszabó

3 év

Ruhaipari technikus

4 év

Könnyűipari mérnök

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A férfiszabó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A férfiszabó mester munkaterületének leírása
Alkati sajátosságoknak megfelelő egyedi méretes férfiruházati terméket készít
Mérettáblázatnak megfelelően férfiruházati terméket készít
Ruházati terméket készít, átalakít
Szervezi és irányítja a gyártástechnológiai folyamatokat
Férfiruházati termék alapmintákat szerkeszt, az alkati sajátosságoknak és a fazonnak megfelelően modellez
Férfiruházati szabásmintákat szériáz
Ruhaipari alap- és kellékanyagokat használ
Szabászati műveleteket végez
Szabászeszközöket használ, szabászgépeket üzemeltet
Hagyományos vagy ragasztásos technológiai eljárásokat alkalmaz
Vasalási eljárásokat végez
A gyártástechnológiának megfelelően ruhaipari alap- és speciálgépeket üzemeltet
Termékkalkulációt készít
Minőségi kifogásokat és fogyasztóvédelmi panaszokat kezel
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
2.    A férfiszabó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A férfiszabó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

Női szabó mester

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

férfiszabó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

117-12

Ruhaipari alap- és kellékanyagok felhasználása

118-12

Ruházati termékek gyártmánytervezése

119-12

Ruházati termékek összeállítása

120-12

Méretes, egyedi férfiruházati termékek készítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
117-12 Ruhaipari alap- és kellékanyagok felhasználása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszerezi és csoportosítja a textilipari nyersanyagokat
Elvégzi az egyszerűbb textilipari nyersanyagvizsgálatokat
Meghatározza a ruházati textíliák fajtáit alapanyaguk szerint
Meghatározza a ruházati textíliák fajtáit gyártástechnológiájuk és kikészítésük szerint
Alkalmazza a ruházati textíliákat és kellékeket feldolgozhatóságuk és kezelhetőségük szerint
Rendszerezi a különféle textíliákat összedolgozhatóságuk szerint
Kiválasztja a fazonhoz megfelelő alapanyagot és kelléket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Textilipari szálasanyagok fajtái, tulajdonságai
A fonalak és cérnák fajtái, tulajdonságaik és felhasználásuk összefüggése az alapanyagokkal
Ruhaipari textíliák fajtái és tulajdonságai nyersanyaguk szerint
A textíliák felületi struktúrája és szerkezetének összefüggése a feldolgozással
A ruhaipari textíliák felhasználási területei a férfiruházati cikkek készítésében
Anyagösszetétel vizsgálat lehetőségei
Anyagvizsgálati eszközök biztonságtechnikája
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Jelképek szimbólumok, kezelési utasítások értelmezése
Anyagvizsgálati jegyzőkönyvek értelmezése, készítése
Egyszerű anyagvizsgálati módszerek és eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Tapintás
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés, - feltárás
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
118-12 Ruházati termékek gyártmánytervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz, alkalmazza a levett méreteket
Modellrajzot, gyártmányrajzot készít, tanácsot ad a modell kiválasztásához
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Anyagszükségletet számol
Alapmintát készít
Alapmintát modellez a megrendelő igénye szerint
Szabásmintát és szériát készít
Felfektetési rajzot készít
Terítékrajzot készít
Meghatározza a termékkészítés műveleti sorrendjét
Műszaki dokumentációt készít
Alkatrészeket szab
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
Alapszabásminták szerkesztése, modellezése, szériázása
Anyagmennyiség meghatározása
Szakmai számítások
Felfektetés és a szabás módja
Hulladékkezelés szabályai
Szabászeszközök használata
Műveleti, technológiai utasítások
Gyártás-előkészítő programok
szakmai készségek:
Ruhaipari tervező program alkalmazása
Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Idegen nyelvű kifejezések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
119-12 Ruházati termékek összeállítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretet vesz különféle ruhaipari termékek készítéséhez
Alkalmazza a mért méreteket
Beazonosítja a mért méreteket
Kiválasztja a mért adatok alapján a méretnagyságot a nyers és kész mérettáblázatból
Értelmezi a különböző ruhaipari ábrázolási módokat
Elkészíti és szakszerűen használja a szabásmintákat a felfektetésnél
Felismeri és értelmezi az alap- és kellékanyagok feldolgozási tulajdonságait
Kiválasztja a szabás módját
Elvégzi a szabást
Elvégzi a szabászati jelöléseket leigazító minták segítségével
Működteti a ragasztó és vasaló berendezéseket
Felismeri a kiszabott alkatrészeket
Elkészíti és használja a jelölősablonokat
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket a rendelkezésre bocsátott műszaki leírás alapján
Használja a huroköltésű és speciális varrógépeket
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges terület rendjéről, tisztaságáról és környezetvédelmi előírásainak betartásáról
Betartja a gépek, berendezések munkavédelmi előírásait, használja a védőeszközöket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Méretvétel különböző ruházati termékekhez
Mérettáblázatok, méretjelölések
Méretnagyság beazonosítás
Szabásminta, leigazító minta és jelölőminta készítés
Alap- és kellékanyagok tulajdonságai
Műszaki leírás készítés, értelmezés
Terítés, felfektetés, szabás
Ragasztás technológia
Vasalás technológia
Alkatrészek összeállítása
Gépek biztonságtechnikája
Védőeszközök fajtái
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Gépi szabászat eszközeinek működtetése
Kézi szabáseszközök használata
Gyorsvarrógépek és speciál gépek működtetése
Kézi varróeszközök használata
Vasalók és ragasztóprések működtetése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
120-12 Méretes, egyedi férfiruházati termékek készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Marketing feladatokat végez
Felveszi a megrendelést
Árkalkulációt készít, fazont és alapanyagot ajánl
Méretet vesz
Elkészíti a szabásmintát
Kiszabja a férfiruházati terméket
Meghatározza az elkészítés módját, technológiai sorrendjét
Összeállítja első próbára a férfiruházati terméket
Elvégzi az első próbát
Elvégzi a leigazításokat, átalakításokat, módosítja a szabásmintát
Elkészíti a végleges varratokat
Az igazítások függvényében elvégzi a második ellenőrző próbát
Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat
Befejezi a férfiruházati terméket
Meggyőződik a termék minőségéről
Elkészíti a számlát
Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Férfi divatirányzatok
Férfiruhák alap- és kellékanyagai
Méretvétel szabályai
Árkalkuláció készítés tartalmi elemei
Szerkesztési, modellezési ismeretek
Szabás módjai
Férfiruhák munkaműveletei, technológiai sorrendje
Próba szempontjai
Jelölések ismerete
Munka- és környezetvédelmi szabályok
Minőségi követelmények
Fogyasztóvédelmi szabályok
Számla alaki és tartalmi követelményei
szakmai készségek:
Kézi és gépi varrás eszközeinek használata
Kézi és gépi szabászeszközök használata
Speciál és automata gépek működtetése
Vasalók, vasalóprések, ragasztóprések működtetése
Gyártástechnológiák értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes gyártástechnológiai dokumentációval. A mesterremek férfi felsőruházati termék: felöltő, klasszikus öltöny, alkalmi öltöny, sport öltöny.
A mesterremek egyeztetése a vizsgabizottsággal, a szakmai vizsga megkezdése előtt 45 nap.
A mesterremek és az ehhez kapcsolódó teljes gyártástechnológiai dokumentáció leadásának határideje a vizsga megkezdése előtt 10 nap.
A gyártástechnológiai dokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A mesterremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Az elkészített mesterremek egy, a vizsgabizottság által meghatározott részfeladatának elkészítése a gyakorlati vizsgán
A vizsgafeladat ismertetése: A mesterremek kiválasztott részfeladatának elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése: Férfiruházati termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Véletlenszerűen választott modellrajz alapján férfiruházati termék modellezése készen kapott alapszabásminta segítségével.
Szabásminták felfektetése, szabása, kellékanyagok szabása
Férfiruházati termék elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A ruhaiparban alkalmazott férfiruházati alapanyagok feldolgozhatóságát befolyásoló fizikai és kémiai tulajdonságok.
Gyártmány- vagy modellrajz alapján szabásminta készítése.
Gyártmány- vagy modellrajz alapján műszaki dokumentáció készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek és gyártástechnológiai dokumentációjának bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Az elkészített és leadott méretes férfiruházati termék gyártástechnológiai dokumentációjának ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése: Férfiruhák cikktechnológiája és értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a következő témaköröket tartalmazza:
Férfiruhák cikktechnológiája (munka- és környezetvédelmi szabályok, minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi ismeret)
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg, 71 - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0    - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Férfiszabó mester

Rajzeszközök

X

Kéziszerszámok

X

Mérő-, jelölő- és rajzeszközök (méretrúd, mérőszalag, grafitceruza, szabókréta, körző, vonalzó, sablonok stb.)

X

Szabászasztal, munkaasztal

X

Szabászgépek

X

Terméktároló állvány, vállfával

X

Próba tükör

X

Próbababa

X

Vasalóállvány

X

Hőfokszabályzós kézi vasaló

X

Gőzvasaló

X

Vasalóprés

X

Segédeszközök (vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.)

X

Síkragasztó prés

X

Munkaszék

X

Varrógéptűk

X

Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszűk, gombostűk, varratbontó stb.)

X

Huroköltésű ipari gyorsvarrógépek

X

Láncöltésű varrógép

X

Szegő-varrógépek (3, 4 fonalas)

X

Fedővarrógép

X

Cikcakk varrógép

X

Gomblyukazó gépek (egyenes, szemes)

X

Számítógép és perifériái

X

Anyagvizsgáló eszközök

X

22. FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
    Az festő, díszítő, mázoló és tapétázó, mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

megnevezése

azonosító száma

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

33 582 04 1000 00 00

Közép- és felsőfokú szakirányú végzettség (magasépítő technikusi, magasépítő mérnöki képesítés)

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

3 év

Közép- és felsőfokú szakirányú végzettség
(magasépítő technikusi, magasépítő mérnöki képesítés)

3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
Adott szakirányú munkaterületen eltöltött gyakorlat és munkaviszony igazolása fogadható el.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester munkaterületének leírása
Előkészíti a munkafolyamatot
Festendő felületet felmér, anyag, időnormát számol, számoltat
Szakszerű felületvizsgálatot, felületdiagnosztikát, feltárást végez, végeztet
Előkészíti-, készíteti, előkezeli - kezelteti a felületet megválasztott technikával
Megválasztott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez, végeztet
Felújítási munkát végez, végeztet
Fest, festet, mázol, mázoltat, kül- és beltérben egyaránt
Különleges díszítő munkát végez, végeztet
Homlokzat díszítését elkészíti, festését elvégzi különböző anyagokkal, vékonyvakolatokkal
Tapétáz, tapétáztat
Elvégzi, elvégezteti a befejező munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét
Értékeli és minősíti a végzett munkát
Dokumentációt vezet, ellenőriz
2.    A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

003-09

Építőipari közös feladatok

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

074-12

Felületalakítás, festési technológiák

075-12

Mázolási- fényezési munkák Fa-, Fal-, Fém, és Speciális felületeken

076-12

Tapétázás, plakátragasztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D     A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D     A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
D    A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C    A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
D    A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D    A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D    A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
D    Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
E    A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
D    A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E    A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E    A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
E    A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
D    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
D    A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
E    A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
E    A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
E    A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Mennyiségérzék
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Elemi számolási készség
3    Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3    Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3    Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4    Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3    Motivációs készség
3    A gyermek tanulásának segítése
3     A pedagógiai módszerek használata
3     Pedagógiai beszédkészség
3     A szakképzési eszközök használata
4     A gyakorlati képzés módszertana
4    Oktatási eszközök használata
3    A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3    A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4    A célorientált munkavégzés készsége
4    A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4    Az önálló munkavégzés készsége
3    A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3    A minőségi munkavégzés készsége
4    A szakmai probléma-megoldási készsége
4    Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3    A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
-    Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
-    Intézi a működési engedélyek beszerzését
-    Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
-    Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
-    Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
-    Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Üzleti terv készít
-    Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
-    Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
-    PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
-    Kitölti az adónyomtatványokat
-    Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
-    Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
-    Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
-    Pénzügyi tervet készít
-    Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A    A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B    Egyéni vállalkozás
B    Egyéni cég
C    Gazdasági társaságok csoportosítása
B    Gazdasági társaságok működésének szabályai
B    Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A    Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B    Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B    A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
C    Piacgazdaság, piac
C    A vállalkozások erőforrásai
C    A vállalkozások reálszférája
C    A vállalkozás személyi feltételei
A    A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C     Az elképzelés, az ötlet próbája
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
B    A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B    Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B    A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B    A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B    Számviteli rendszer kialakítása
C    A vállalkozás felelősségi rendszere
B    Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B    Az üzleti terv felépítése és részei
B    A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B    A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
B    A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
C    Hitelezés és támogatás
C    Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B    Adózás és társadalombiztosítás
C    A munkaszervezés alapjai
B    Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4     Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Telefonálási technikák
4    Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság    
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09    Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Anyagmennyiség-meghatározás
B    Rendelési dokumentumok
B    Szállítás
B    Munka megkezdésének feltételei
A    Munkaterület átadás-átvételének szabályai
B    Az elvégzett munka dokumentálása
A    Hulladékkezelés
A    Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása
B    Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
B    Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A    Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A    Elsősegélynyújtás
A    Tűzvédelem
A    Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
B    Hatósági előírások
A    Védőruhák, védőfelszerelések használata
A    Környezetvédelem
B    Felmérés szabályai
B    Kiviteli tervek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
4    Elemi számolási készség
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
5    Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
5    Építészeti jelképek értelmezése
5    Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikusgondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
074-12 Felületalakítás, festési technológiák
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelővel egyeztet, munkát felmér, írásosan rögzíti
Felületvizsgálatot, feltárást végez - végeztet, kül - és beltérben
Felvonul a munkaterületre a szükséges munkaerővel, gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja - vizsgáltatja, kül - és beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálja
Írásos szakmai véleményt ad a felújítandó felület minősítéséről, meghatározza a megfelelő technológiát, anyag használatát, bevonatrendet épít
Műemléki és szakmatörténeti felületeket, bevonatokat, díszítéseket felismer
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli - kezelteti
Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát, környezetvédelmi előírásokat figyelembe tartva
Anyagmennyiséget számol - számoltat tervrajzról, és helyszínen
Nem festendő felületeket megóv (takarást, maszkolást végez)
Alapvakolat felületét javítja - javítatja kül - és beltérben
Szükség szerint felületerősítést végez - végeztet, sarkok, nyílászárók káváinak éleit erősíti, (felületerősítő háló, élvédő)
Különböző glettanyaggal simítja – simítatja a felületet kül - és beltérben
Kézi, gépi csiszolással finomítja - finomítatja a felületet
Portalanítja, tisztítja, az előkészíttet felületet
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez – végeztet
Szükség szerint speciális előkezelő anyagokat hord fel
Színezést végez különböző pigmentekkel (lúgálló, saválló, uv. álló)
Színtervet, színösszeállítást készít a színdinamika szabályai alapján
Színminta alapján a gyári készítmények színét módosítja vagy szükség esetén a kívánt színt kikeveri
Mészfestést készít - készíttet új vagy régi felületre kül - és beltérben
Mészfestést készít - készíttet fehér, és színes kivitelben
Enyv kötőanyagú festést készít - készíttet
Kazein kötőanyagú festést készít - készíttet
Műgyanta -, szilikát kötőanyagú festést végez - végeztet beltérben
Műgyanta -, szilikát kötőanyagú festést végez - végeztet külső homlokzaton
Homlokzat színezését megtervezi, elkészíti - elkészítteti különböző anyagokkal (díszítő vékonyvakolat)
Modern anyagokat, technológiákat használ, használtat
Építészeti stílusokat, korokat, díszítőelemeket ismer
Különleges díszítéseket végez a falfelületeken alkalmazható bevonati anyagokkal (sablonmintázás, plasztikus festés, márványozás, patinázás).
Önállóan alkalmazza a különböző bevonattípusok sajátosságainak megfelelő hagyományos és újszerű sík és térbeli díszítési lehetőségeket
Stukkófestést készít, készíttet
Aranyozási technikákat alkalmaz, alkalmaztat
Díszítő sablonállást készít, készíttet
Keretezést, sávozást készít, készíttet
Faerezet utánzatú festést készít, készíttet
Márványutánzatú festést készít, készíttet
Textil-mintázatú festést készít, készíttet
Strukturált felületet képez (masszamunka)
Síkornamentikát fest, festet
Modern szekkó hatású festést készít, készíttet (fal-lazúrfestési technikával)
Modern díszítést készít (effekt, lazúr, metál festési technika)
Szükség szerint sablont készít, készíttet gipszmintához
Stukkódíszítést végez, végeztet
Márványozási technikákat alkalmaz, alkalmaztat
A patinázás technikáit alkalmazza, alkalmaztatja
Plasztikus vonalazást alkalmaz, alkalmaztat
Antikolt felületeket hoz létre
Díszítő sablonálast készít, készíttet
Munkafolyamatokat elvégeztet, ellenőriz, átvesz
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
Elvégzi - végezteti a szükséges utómunkálatokat (szerszám- eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés, értékelés, dokumentációk)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Munka megkezdésének és végzésének feltételeinek ismerete
A    Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
A    Falfelületek vizsgálata
A    Falfelületek előkészítése
A    Szakmai vélemény készítése    
A    Festékfelhordási technológiák ismerete
A    Felületpótló, kiegyenlítő anyagok
A    Anyagszükségletet számítás
A    Színezőanyagok
A    Festési technológiák
A    Díszítési technológiák
A    Építészeti korok, stílusok
A    Szakmatörténeti korok, stílusok, technikák
B    Alapfelületek anyagai
B    Alapfelületek fajtái
B    Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, gletteléssel
B    Alapozás (impregnálás)
B    Mészfestés
B    Vékonyvakolatok
B    Diszperziós glettek, műgyanta kötőanyagú festékek
B    Struktúraképzés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Létra használata
5    Anyagok, szerszámok használata
5    Állvány használata
5    Kéziszerszámok használata
5    Festőipari gépek használata
4    Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4    Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4    Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
3    Elemi szintű számítógép-használat
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
075-12    Mázolási- fényezési munkák Fa-, Fal-, Fém, és Speciális felületeken
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelővel előre egyeztetett munkát felmér, írásosan rögzít
Megrendelőtől, tervezőtől tájékoztatást kér a festendő felület igénybevételére; pl. savak, lúgok, vegyi folyamatoknak kitett igénybe vett felületre vonatkozóan.
Felvonul a munkaterületre a szükséges munkaerővel, gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Felületvizsgálatot, feltárást végez kül- és beltérben
Korróziót megállapít, írásosan rögzíti
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja kül- és beltérben
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Meghatározza a megfelelő technológiát, anyag használatát, bevonatrendet
Anyag- időszükségletet számol, számoltat tervrajzról, és helyszínen
Anyagfelhasználásnál figyelembe veszi a környezetszennyező tényezőket a VOC irányvonalaknak megfelelően (VOC – Illékony Szerves Vegyület)
Nem festendő felületeket megóv (takarással, maszkolással, ragasztással, leszereléssel)
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli, előkészíti kül- és beltérben
Gépeket, berendezéseket szakszerűen kezel, beállít, ellenőriz
Kézi, gépi csiszolással alakítja a felületet
Festékszóró berendezéseket használ, beállít, karbantart
Portalanítja, tisztítja, az előkészíttet felületet
Termék adatlapot vizsgál, értelmez, értelmeztet
Fafelületek és szerkezetek tűzállóságát fokozó bevonatainak elkészítése, elkészítetése
Fémfelületek és szerkezetek tűzállóságát fokozó bevonatainak elkészítése, elkészítetése
Preventív (megelőző) anyagokat, technológiákat alkalmaz, alkalmaztat
Alapfelületnek, választott technológiának megfelelően előkezelést, előkészítést végez, végeztet
Csiszolást, portalanítást, szükség szerint zsírtalanítást végez a rétegek között
Felületeti egyenetlenségeket, hibákat javít, javítat, kül- és beltérben
Választott technológiának megfelelő alapozást végez, végeztet
Szükség szerint utójavítást végez, végeztet
Színezés esetén beállítja a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végez, végeztet
Pácolást, lazúrozást végez, végeztet
Közbenső réteget hord, hordat fel
Szükség szerint finomjavítást végez, végeztet
Fedőréteget hord, hordat fel
Különböző stílusban betűt fest, címfestést készít
Különleges, magas minőségű mázolást, lakkozást készít
Polírozást végez, végeztet
Mázolás különleges díszítéseit ismeri, megtervezi, kivitelezi (floder, márvány, patinázás, antikozás)
Betartja, betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Elvégzi, végezteti a szükséges utómunkálatokat (szerszám- eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés, értékelés, dokumentálás)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Munka megkezdésének és végzésének feltételeinek ismerete
A    Munka és környezetvédelmi előírások
A    Szakmai vélemény készítése
A    Anyagszükséglet számítás
A    Felületek vizsgálata
A    Felületek előkészítése, előkezelése
A    Festékfelhordási technológiák ismerete
A    Felületpótló, kiegyenlítő anyagok
A    Közbensőbevonatok típusai, felhasználásuk
A    Fedőbevonatok típusai, felhasználásuk
A    Mázolómunka különleges díszítései
B     Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete
B    Alapfelületek anyagai
B    Alapfelületek fajtái
B    Preventív anyagok csoportosítása
B    Felülettisztítás eszközei és módjai
B    Bevonati, mázoló anyagok csoportosítása
B    Speciális bevonatok anyagai
B    Mázolási technológiák
B    Felületalakító, tapadásjavító anyagok
B    Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Létra használata
5    Gépek, kéziszerszámok használata
4    Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3    Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
076-12    Tapétázás, plakátragasztás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelővel előre egyeztetett munkát felmér, írásosan rögzít
Tapétázandó felületet vizsgál, bevonatrendszert felépít, írásosan szakmai véleményez
Felvonul a munkaterületre a szükséges munkaerővel, gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Anyagszükségletet számol - számoltat tervrajzról, és helyszínen
Megfelelő kompatibilis anyagokat, eszközöket választ, azokat szakszerűen használ
Elvégzi, elvégezteti a tapétázás, plakátragasztás előkészítő munkálatait
Felületet kellősít, makulatúráz
Ragasztót kever, előkészít
Alapfelületet, tapétát, ragasztót ellenőriz, - próbaragasztás végez, végeztet
Tapétát méretre vág, vágat
Különleges minőségű tapétát, plakátot ragaszt, ragasztat
Lesimítja, lesimítatja a tapétát, plakátot
Szükség szerin utómunkát végez, végeztet
Tapétázás különleges díszítéseit ismeri, megtervezi, kivitelezi
Tapéta felújítást (tisztítás), végez, végeztet
Elvégzi, végezteti a szükséges utómunkálatokat (szerszám- eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés, értékelés, dokumentálás)
Betartja, betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Munkaterületet átadja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Munka megkezdés, végzés, befejezés feltételeinek ismerete
A    Munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások    
A    Felületek fajtái, előkészítése
A    Szervetlen és szerves kötőanyagok
A    Tapéták, plakátok típusai, tulajdonságai
A    Tapéták különleges díszítései
B    Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete
B    Adalékanyagok, segédanyagok
B    Tapétázás díszítőelemei
B    Vonatkozó környezetvédelmi előírások ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Magasban végzett munka szabályainak betartása
5     Munkaszint kialakításához szükséges létra – állvány használata
5    Kéziszerszámok, segédeszközök használata
5    Festőipari, tapétázási gépek használata
4    Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4    Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4    Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi szintű számítógép-használat
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett a felületkialakítás, a festési technológiák követelmény modulhoz kapcsolódó vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval.
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70 % Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsgázó a megadott felületeket saját maga készíti elő. Az előkészítést nem a vizsga ideje alatt, hanem a vizsgát megelőzően végzi el.
2.    A mestervizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09    Építőipari közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
074-12 Felületalakítás, festési technológiák
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott új, vagy felújítandó felület vizsgálata, szakmai véleményezése, következő új bevonati rendszer összeállítása, írásos rögzítése, anyag, időkalkuláció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előre előkészíttet felületen a fedőréteg kialakítása, adott különleges díszítés készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Anyagok tulajdonságai, segédanyagok, pigmentek, speciális anyagok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
4. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
075-12    Mázolási- fényezési munkák Fa-, Fal-, Fém, és Speciális felületeken
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott új, vagy felújítandó felület vizsgálata, szakmai véleményezése, következő bevonati rendszer összeállítása, írásos rögzítése, anyag, időkalkuláció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előre előkészíttet felületen fedőréteg felhordása, adott különleges díszítés elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Festékfelhordási technikák, segédanyagok ismerete, előírásai, szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
076-12    Tapétázás, plakátragasztás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott új, vagy felújítandó felület vizsgálata, szakmai véleményezése, következő bevonati rendszer összeállítása, írásos rögzítése, anyag, időkalkuláció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előre előkészíttet felület tapétázása, adott különleges díszítés elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tapétázási, plakátragasztási technikák, segédanyagok, ismerete, előírásai, szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat    0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési- és vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék