• Tartalom

18/2014. (XII. 22.) IM rendelet

18/2014. (XII. 22.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

2014.12.30.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az ügyviteli vizsgára vonatkozó általános követelmények

1. § (1) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál (a továbbiakban: BVOP) és a büntetés-végrehajtási intézeteknél és intézményeknél (a továbbiakban: bv. intézet) a pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők kötelesek a munkakörüknek megfelelő területen a büntetés-végrehajtási és igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tenni.

(2) Vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

(3) A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát letette, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga letétele alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(4) A vizsgát megelőzően a jelentkezők szakmai oktatáson vesznek részt. A szakmai oktatás célja, hogy a résztvevő megismerje a BVOP szervezetére, bv. intézetekre, tevékenységükre és az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat, elsajátítsa az ügyvitel, az iratkezelés szabályait, továbbá a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges ismereteket, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a résztvevők vizsgakötelezettségüknek határidőben eleget tehessenek.

(5) A vizsgára történő felkészülést segítő szakmai oktatást vagy konzultációt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) által kijelölt oktatási intézményben kell megtartani.

2. § (1) A bv. intézet alkalmazottainak közvetlen vezetőjük útján, a BVOP alkalmazottainak közvetlenül az országos parancsnoknál kell a vizsgára írásban jelentkezniük. A jelentkezésben a beosztást és a munkavégzés helyét fel kell tüntetni.

(2) A vizsga helyét és időpontját az országos parancsnok állapítja meg és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

(3) A BVOP-n ügyviteli vizsgabizottságokat kell alakítani. A vizsgabizottságok számát az országos parancsnok határozza meg.

(4) A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.

(5) Az országos parancsnok az ügyviteli vizsgabizottság elnökét ötéves időtartamra a BVOP-nál a vizsgával érintett szakmai területen tevékenykedő személyek közül nevezi ki, a vizsgabizottsági tagsági feladatok ellátására pedig az érintett szakmai terület felügyeletét ellátó minisztérium képviselőjét is felkéri.

3. § (1) A vizsgáról a vizsgabizottság az 1. melléklet szerinti vizsgalapot állítja ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt”, „közepes”, „jó”, „kitűnő”, illetve „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

(2) Ha a vizsgabizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt – legalább három hónapot – amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

4. § (1) A vizsgabizottság a vizsgáról valamennyi vizsgázó eredményét feltüntető jegyzőkönyvet készít.

(2) A vizsga iratanyagát a BVOP őrzi.

2. A vizsga tárgyai és egyéb követelmények

5. § (1) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

a) büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői ismeretek: a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítése, a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtása, az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási tevékenység és a szabadságvesztésből szabadultak utógondozásának ellátása,

b) a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezetek felépítése, feladatai,

c) jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális jog főbb szabályai,

d) a szabálysértési, büntető és büntetés-végrehajtási ügyekben alkalmazható, külön törvényekben meghatározott közvetítői eljárásokra vonatkozó alapismeretek,

e) az áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek,

f) kriminológiai alapismeretek,

g) gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,

h) szociális munka alapismeretek,

i) addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,

j) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,

k) ügyviteli és iratkezelési szabályok.

(2) A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők az (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekből is, a kormányzati ügykezelők a kinevező által az (1) bekezdés a) és b), valamint k) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott vizsga letétele e rendelet hatálybalépését1 követően végzett büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység végzéséhez megfelelő azzal, hogy az ilyen vizsgával rendelkező személyek számára a különbözeti ismeretek oktatásáról a BVOP e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül gondoskodik.

1. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) IM rendelethez

................................................................................................ Vizsgabizottság
Szám: ............................
VIZSGALAP
A      Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
    , aki .................. év .................................................... hó ................... napján született,
............................................... ügyviteli vizsgát
.......................................................... eredménnyel letette.
.........................................................................., ................ év ......................................................... hó .................... napján.
P. H.
………………………………………
a vizsgabizottság elnöke

………………………………………

………………………………………

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

1

A hatálybalépés időpontja: 2014. december 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére