• Tartalom
Oldalmenü

18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról1

2017.01.26.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 59. § (4) bekezdésében meghatározott jogszabályok közül a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében azon kérelmek, illetve bejelentések megtételére terjed ki, amelyekhez kapcsolódóan e rendelet elektronikus űrlap vagy ÁNYK-űrlap alkalmazását írja elő.

(2) E rendelet hatálya azon személyekre és szervezetekre terjed ki, amelyek az (1) bekezdés szerinti ügyekben a kérelem benyújtására jogosultak, illetve a bejelentés megtételére kötelezettek.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. ABA: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott kollektív befektetési forma;

2. ABAK: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott befektetési alapkezelő;

3. ÁÉKBV: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott fogalom;

4. ÁÉKBV-alapkezelő: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott befektetési alapkezelő;

5. ajánlattevő:

6. ÁNYK-űrlap: általános nyomtatványtervező programmal előállított, kizárólag a benyújtás céljára szolgáló űrlap;

7. befektetési alap: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott kollektív befektetési forma;

8. befektetési alapkezelő: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személy;

9. cél-ÁÉKBV: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott fogalom;

10. elektronikus kapcsolattartás: a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) és az ügyfél között lévő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 28/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás, ide nem értve a telefaxot;

11. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

12. ERA rendszer: az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;

13. forgalmazó: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 51. pontjában meghatározott személy;

14. gyűjtő-ÁÉKBV: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 48. pontjában meghatározott fogalom;

15. kibocsátó: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 67. pontjában meghatározott fogalom;

16. kizárólagos elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek: az MNB tv. 1. mellékletében meghatározott ügyek;

17. kockázati tőkealap: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 59. pontjában meghatározott befektetési forma;

18. magántőkealap: a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 70. pontjában meghatározott fogalom;

19. nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír: olyan értékpapír, amelynek forgalomba hozatala nem minősül zártkörűnek;

20. zártkörűen forgalomba hozott értékpapír: olyan értékpapír, amelyet a Tpt. 14. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének megfelelően hoznak forgalomba.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ügyek esetében a kérelem benyújtására jogosultnak, illetve a bejelentés megtételére kötelezettnek a 4–13. §-ban meghatározott elektronikus űrlapot vagy ÁNYK-űrlapot kell benyújtania a Magyar Nemzeti Bank elnökének az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 19/2014. (VI. 3.) MNB rendeletében (a továbbiakban: a technikai rendelet) foglalt szabályok szerint.

(2) Amennyiben az ügyfél nevében nem természetes személy képviselő jár el, a kérelemhez, bejelentéshez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú meghatalmazást kell mellékelni.

4. § (1) A zártkörűen forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának a Tpt. 17. § (1) bekezdésében foglalt – értékpapír zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(2) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának

1. a Tpt. 21. § (3) bekezdésében foglalt – a forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 3. mellékletben,

2. a Tpt. 22. § (3) bekezdésében foglalt – az értékesíteni, illetve juttatni kívánt értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információkat tartalmazó – bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben,

3. a Tpt. 27. § (3) bekezdésében foglalt – a kibocsátott értékpapír végleges ajánlati árával, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiségével kapcsolatos információkra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 5. mellékletben,

4.2 a Tpt. 27. § (6) bekezdésében foglalt – a forgalomba hozatal végleges feltételeivel kapcsolatos információkra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét – a végleges feltételek és az ahhoz kapcsolódó összefoglaló, valamint amennyiben szükséges, az összefoglaló fordításának egyidejű mellékelésével – a 6. mellékletben,

5. a Tpt. 34. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt – a tájékoztatóban szereplő egyes adatokat tartalmazó – bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a 7. mellékletben,

6. a Tpt. 35. § (5) bekezdésében foglalt – a kereskedelmi kommunikáció tervezetére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 8. mellékletben,

7. a Tpt. 44. § (2) bekezdésében foglalt – az ismertető előzetes benyújtására vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 9. mellékletben,

8. a Tpt. 44. § (5) bekezdésében foglalt – az értékpapírban foglalt jogok vagy a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített ismertető tartalmának megváltoztatásával kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 10. mellékletben,

9. a Tpt. 45. § (2) bekezdésében foglalt – a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez készült ismertető egyes adataira vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 11. mellékletben,

10. az értékpapír forgalomba hozatalának eredményével kapcsolatos – a Tpt. 48. § (4) bekezdésén, valamint a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 4. melléklet 1.2. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 12. mellékletben,

11. a Tpt. 55. § (2) bekezdése szerinti, a szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről hozzá érkező tájékoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a 13. mellékletben,

12. a kibocsátó elérhetőségével kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.17. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét az 14. mellékletben,

13. a kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változással és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő értékpapír mennyiségével kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 15. mellékletben,

14. a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból a tulajdonukban álló értékpapírokra vonatkozó tulajdoni változással kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.6. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 16. mellékletben,

15. a kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változással kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.13. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 17. mellékletben,

16. a kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésével, kivezetésével, átvezetésével kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén, valamint a Tpt. 63. § (3) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.3. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 18. mellékletben,

17. a Tpt. 63. § (3) bekezdésében foglalt – a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntéssel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 19. mellékletben,

18. a Tpt. 63/A. § (8) bekezdésében foglalt – az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének szolgáltatásával kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 20. mellékletben,

19.3 az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (4) bekezdésében meghatározott – a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetésével kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 21. mellékletben,

20. a könyvvizsgáló adataival kapcsolatos – a Tpt. 391. § (1) bekezdés r) pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 22. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(3) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a Tpt.-ben előírt, a (2) bekezdésben nem megjelölt bejelentési kötelezettségét az MNB által működtetett hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren keresztül történő közzététellel teljesíti.

(4) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója tekintetében, ha legalább a 12–18., 21–22. mellékletben megjelölt adattartalommal, a Tpt.-ben megjelölt határidőben a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet szerint bejelentést teljesített az MNB részére, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettsége is teljesítettnek tekintendő.

(5)4 A (2) bekezdés 19. pontja tekintetében kibocsátón a kibocsátási egységek piacának szereplőjét is érteni kell.

(6)5 Az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a bennfentes személyek jegyzékére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét

a) a kibocsátó, a kibocsátási egységek piacának szereplője, az aukciós platform, az árverező, az aukcióellenőr, valamint az ezek nevében vagy javára eljáró nem természetes személy a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 1. formanyomtatványában meghatározott tartalomnak megfelelő formátumú, amennyiben a bennfentesek jegyzéke tartalmazza az állandó bennfentesekre vonatkozó kiegészítő szakaszt, ezt a szakaszt a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 2. formanyomtatványának megfelelő formátumú elektronikus űrlapon,

b) a kkv-tőkefinanszírozási piacra bevezetett pénzügyi eszköz kibocsátója a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében található formanyomtatványnak megfelelő formátumú elektronikus űrlapon,

c) az a természetes személy, aki a kibocsátó, a kibocsátási egységek piacának szereplője, az aukciós platform, az árverező, az aukcióellenőr nevében vagy javára jár el, a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 1. formanyomtatványának megfelelő formátumú, amennyiben a bennfentesek jegyzéke tartalmazza az állandó bennfentesekre vonatkozó kiegészítő szakaszt, ezt a szakaszt a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 2. formanyomtatványának megfelelő formátumú ÁNYK űrlapon

teljesíti.

(7)6 A szabályozott piac piaci szereplője, a befektetési vállalkozás, valamint a multilaterális kereskedési rendszert és szervezett kereskedési rendszert működtető piaci szereplő az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a pénzügyi eszközökre vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/378/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke szerinti követelményekre figyelemmel a 2016/909/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklet 2. táblázatában meghatározott tartalommal elektronikus űrlapon teljesíti.

(8)7 A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás keretében információt közzétevő piaci szereplő az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét

a) a megítélése szerint bennfentes információnak minősülő információ közzététele esetén a 2016/959/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával,

b) a megítélése szerint bennfentes információnak nem minősülő információ közzététele esetén a 2016/959/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával

elektronikus űrlapon teljesíti.

(9)8 A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás keretében információt közzétevő piaci szereplő az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (6) bekezdésében meghatározott – a közzétett információ bennfentes jellegének megszűnésére vonatkozóan adott tájékoztatással kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 2016/959/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványnak megfelelően, elektronikus űrlapon teljesíti.

(10)9 A kibocsátó, az ajánlattevő vagy az ilyen személyek nevében vagy tőlük függetlenül stabilizációt végző szervezet az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) és (5) bekezdésében meghatározott – a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációra vonatkozó mentességgel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 22/A. mellékletben meghatározott tartalommal elektronikus űrlapon teljesíti.

5. § A nem természetes személy ügyfélnek

a) a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá való csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 23. mellékletben,

b) a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság nem természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 24. mellékletben,

c) a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 25. mellékletben,

d) a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 26. mellékletben,

e) a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 27. mellékletben,

f) a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében meghatározott – a vételi jog gyakorlására vonatkozó szándékkal kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 28. mellékletben,

g)10 az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyek által kötött ügyletekre vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/523/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

6. § A természetes személynek

a) a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 30. mellékletben,

b) a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 31. mellékletben,

c) a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 32. mellékletben,

d) a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 33. mellékletben,

e) a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 34. mellékletben,

f) a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt – a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 35. mellékletben,

g)11 az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a vezetői feladatokat ellátó személyek, valamint a velük szoros kapcsolatban álló személyek által kötött ügyletekre vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/523/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében

meghatározott adattartalmú ÁNYK-űrlapot alkalmazva kell teljesítenie.

7. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának vagy az értékpapír szabályozott piacra való bevezetését kezdeményező személynek a Tpt. 22. § (6) bekezdésében foglalt – a Tpt. 22. § (4) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott esetek kapcsán a bevezetni kívánt értékpapír fajtájára, darabszámára, valamint a forgalomba hozatal okának és körülményének részleteire vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 37. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(2) A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra való bevezetését kezdeményező személynek, a multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személynek, illetve a forgalmazónak a Tpt. 38. § (5) bekezdésében foglalt – a tájékoztató helyesbítésével (kiegészítésével, módosításával) kapcsolatos tényre vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 38. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(3) Az árjegyzőnek a Tpt. 61. § (12) bekezdés b) pontján alapuló bejelentési kötelezettségét a 39. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(4)12 A kereskedési helyszínt működtető piaci szereplő és befektetési vállalkozás, valamint a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott – a gyanús ügyletekre és megbízásokra vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/957/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával elektronikus űrlapon teljesíti.

8. § (1) A befektetési alapkezelőnek

a) a Kbftv. 73. § (3) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának módosítására vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 42. mellékletben,

b) a Kbftv. 83. § (5) bekezdésén alapuló – az egyesült kockázati tőkealapok egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 43. mellékletben,

c) a Kbftv. 83. § (5) bekezdésén alapuló – az egyesült magántőkealapok egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 44. mellékletben,

d)13 a Kbftv. 99. § (4) bekezdésén alapuló – az ÁÉKBV-k, ABA-k egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 45. mellékletben,

e) a Kbftv. 100. § (2) bekezdésén alapuló – a kollektív befektetési formák szétválásáról szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 46. mellékletben,

f) a Kbftv. 105. § (3) bekezdésén alapuló – a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 47. mellékletben,

g) a Kbftv. 113. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 48. mellékletben,

h) a Kbftv. 114. § (3) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 49. mellékletben,

i) a Kbftv. 122. § (2) bekezdésén alapuló – a nem uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjainak belföldi forgalmazása esetén a letétkezelői feladatok elvégzésére kijelölt intézményre vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 50. mellékletben,

j) a Kbftv. 128. § (7) bekezdésén alapuló – az illikviddé vált eszközök elkülönítésére, az elkülönítés megszüntetésére, illetve az ezzel kapcsolatos döntés indokaira vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 51. mellékletben,

k) a Kbftv. 139. § (1) bekezdésén alapuló – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét az 52. mellékletben,

l) a Kbftv. 140. § (1) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap éves jelentésének megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 53. mellékletben,

m)14

n) a Kbftv. 167. § (1) bekezdés l) pontján alapuló – az általa kezelt befektetési alap Kbftv. 164. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – adataiban bekövetkezett változására vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 55. mellékletben,

o)15 a Kbftv. 196. § (1) bekezdésén alapuló – az általa kezelt befektetési alap éves könyvvizsgálatára vonatkozó szerződéssel, illetve valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves jelentéssel kapcsolatban készített jelentésre vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 55/A. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(2) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek a Kbftv. 143. § (5) bekezdésén alapuló – a gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 56. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(3) A gyűjtő-ÁÉKBV-nek a Kbftv. 146. § (3) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV tájékoztatójára, kiemelt befektetői információjára és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 57. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

(4) A cél-ÁÉKBV-nek a Kbftv. 149. § (1) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba befektető gyűjtő-ÁÉKBV-re vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 58. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.

9. § (1) Egy elektronikus űrlapon egy vagy több adatot, vagy azok változását is be lehet jelenteni, de egy elektronikus űrlapon – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – csak egy bejelentésre kötelezettel kapcsolatban lehet bejelentési kötelezettséget teljesíteni.

(2) A 8. § (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt esetekben egy űrlapon több bejelentésre kötelezettre vonatkozó bejelentési kötelezettség is teljesíthető.

(3) Az elektronikus űrlaphoz vagy az ÁNYK-űrlaphoz csatolni kell az adat változását, és – amennyiben releváns – a változás hatálybalépésének időpontját alátámasztó dokumentumokat.

10. § (1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel – ideértve a bejelentésben foglaltak dokumentumokkal történő alátámasztását is –, az MNB a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek teljesítésére. A bejelentésre kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését az elektronikus űrlap vagy az ÁNYK-űrlap ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára, valamint a megfelelő rovatnak tartalmaznia kell a bejelentés megismételt jellegét.

(2) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

11. § (1) A kibocsátónak vagy a szabályozott piacra bevezetést kezdeményező személynek a Tpt. 22. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatala iránti kérelmét az 59. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.

(2) A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személynek és a forgalmazónak

a) a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 60. mellékletben,

b) az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 61. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.

(3) A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személynek

a) a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 62. mellékletben,

b) az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 63. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.

(4) A Tpt. 23. számú mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmény, valamint az olyan nemzetközi intézmény, amelynek az Európai Unió legalább egy tagállama a tagja, az ismertető közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 64. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.

(5) A helyi önkormányzatnak, az Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzatának az általa kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzatának az általa garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 65. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.

(6) A harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátónak a tájékoztatója közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 66. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(7) A zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátónak a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítése iránti kérelmét a 67. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(8) A nem természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak

a) a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 68. mellékletben,

b) a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 69. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(9) A nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak

a) a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 70. mellékletben,

b) a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 71. mellékletben

meghatározott adattartalmú ÁNYK űrlapon kell, az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(10)16 A hitelintézetnek vagy pénzügyi vállalkozásnak minősülő kibocsátó a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében a bennfentes információ közzététele késleltetésének jóváhagyására vonatkozó kérelmét a 71/A. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon nyújtja be.

12. § (1) A befektetési alapkezelőnek

1. nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a 72. mellékletben,

2. nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a 73. mellékletben,

3. nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 74. mellékletben,

4. nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 75. mellékletben,

5. a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét a 76. mellékletben,

6. az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét a 77. mellékletben,

7. nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ABA értékpapíralap esetén a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a 78. mellékletben,

8. nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap esetén a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására irányuló kérelmét a 79. mellékletben,

9. nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 80. mellékletben,

10. nyilvános befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 81. mellékletben,

11. zártkörű befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 82. mellékletben,

12. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmet a 83. mellékletben,

13. határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejárata esetén a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 84. mellékletben,

14. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelemét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le, a 85. mellékletben,

15. a zárt végű befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelemét, ha arra azért kerül sor, mert az összes befektetési jegy a kezelési szabályzatban eredetileg meghatározott feltételek szerint bevonásra került, a 86. mellékletben,

16. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot, a 87. mellékletben,

17. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált, a 88. mellékletben,

18. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak, a 89. mellékletben,

19. nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap esetén a letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 90. mellékletben,

20. befektetési alappal kapcsolatos megszűnési eljárás esetén az értékesítésre megállapított határidő meghosszabbításának engedélyezése iránti kérelmét a 91. mellékletben,

21. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 92. mellékletben,

22. a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmét a 93. mellékletben,

23. a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezése iránti kérelmét a 94. mellékletben

24. a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmét a 95. mellékletben,

25. a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának jóváhagyása iránti kérelmét a 96. mellékletben,

26. az ABA-k egyesülésének engedélyezése iránti kérelmét a 97. mellékletben,

27. az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezése iránti kérelemét a 98. mellékletben,

28. a kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 99. mellékletben,

29. a kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 100. mellékletben,

30. a Kbftv. 82. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó – ugyanazon befektetési alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő – egyesülés engedélyezése iránti kérelmét a 101. mellékletben

31.17 a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 101/A. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.

(2) A befektetési alapkezelőnek

1. egyesülés esetén a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelmét a 102. mellékletben,

2. a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmét a 103. mellékletben,

3. az ingatlanértékelővel kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelmét a 104. mellékletben,

4. az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának jóváhagyása iránti kérelmét a 105. mellékletben,

5. a gyűjtő-ÁÉKBV cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezése iránti kérelmét a 106. mellékletben,

6. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV egy másik cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát, a 107. mellékletben,

7. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV módosítsa a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább, a 108. mellékletben,

8. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon, a 109. mellékletben,

9. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő ÁÉKBV-je maradjon, a 110. mellékletben,

10. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás eredményeként létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse, a 111. mellékletben,

11. a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV számára annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a Kbftv. 143. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a Kbftv. 143. § (6) bekezdés c) pontja szerint nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább, a 112. mellékletben,

12. a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása miatt kerül sor, a 113. mellékletben,

13. annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen, a 114. mellékletben,

14. annak engedélyezése iránti kérelmet, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább, a 115. mellékletben,

15. annak a befektetésnek a jóváhagyása iránti kérelmet, hogy ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik, a 116. mellékletben,

16. annak engedélyezése iránti kérelmet, ha a gyűjtő-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő olyan ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től, a 117. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(3) A letétkezelőnek

a) a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét az MNB visszavonta, a 118. mellékletben

b) a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert az MNB kötelezte a befektetési alapkezelőt a befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át, a 119. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(4) Az ABAK-nak az arra irányuló kérelmét, hogy az általa kezelt más EGT-államban engedélyezett uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait Magyarországon lakossági befektetők számára is forgalmazhassa, a 120. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania.

(5)18 Az (1) bekezdés 22–24. pontjában meghatározott esetben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg a 121. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapot is be kell nyújtania.

13. § (1) Kizárólagos elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek esetén, amennyiben az eljárás során az MNB a kérelmezőt az elektronikus postaládán keresztül küldött ügyiratában hiánypótlásra, a kérelem kiegészítésére vagy módosítására, a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, vagy a kérelemben foglaltak alátámasztására szólítja fel, a kérelmező

a) a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 122. mellékletben,

b) a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, továbbá módosítására szóló felhívásnak a 123. mellékletben,

c) a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szóló felszólításnak a 124. mellékletben,

d) a kérelemben foglaltak alátámasztására szóló felszólításnak a 125. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap kitöltésével és a technikai rendelet rendelkezései szerinti benyújtásával tesz eleget.

(2) Az elektronikus űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat.

(3) A kérelmező egyéb beadványt a 126. mellékletben meghatározott elektronikus űrlapon nyújthat be.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § (1) bekezdés m) pontja és az 54. melléklet a Kbftv. 157. § (13) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(3)19

1. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Nyilatkozat a Magyar Nemzeti Bank előtti – elektronikus kapcsolattartással érintett – hatósági ügyben nem természetes személy által történő képviseletre
Alulírott(ak) mint a …………………………………………………………………. (cégjegyzékszám: ………………………, székhely:……………………………………..) (a továbbiakban: Meghatalmazó) cégjegyzésre jogosult képviselője(képviselői) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére az alábbi nyilatkozatot teszem(tesszük).
1.    Meghatalmazom (meghatalmazzuk) a ………………………………………………-t (cégjegyzékszám: …………, székhely:……………………………………..) (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az MNB előtti – elektronikus kapcsolattartással érintett – hatósági ügyben a 2. és 3. pontban meghatározott feltételekkel a Meghatalmazó nevében és helyette eljárjon.
2.    A meghatalmazás az MNB előtti, alábbiakban felsorolt hatósági ügyekre (eljárásokra, bejelentésekre) vonatkozik:20

2.1.

Konkrét ügy esetén:

 

2.2.    Egyéb esetben    …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
3.    A Meghatalmazás a 2. pontban felsorolt hatósági ügyek tekintetében
3.1.    kiterjed az elektronikus űrlap aláírására;
3.2.    kiterjed az elektronikus űrlap és mellékleteinek MNB-hez történő elektronikus (üzemzavar esetében az arra vonatkozó szabályok szerinti) benyújtására;
3.3.    az MNB által elektronikusan aláírt és a Meghatalmazónak címzett iratoknak az MNB által a Meghatalmazott részére biztosított kézbesítési tárhelyen (továbbiakban: ERA postaláda) történő fogadására21
3.3.1.    □ kiterjed;
3.3.2.    □ nem terjed ki;
3.4.    kiterjed a hatósági ügyintézés során a Meghatalmazott tudomására kerülő, a Meghatalmazóval kapcsolatos személyes adatok és törvény által védett adatok kezelésére.
4.    Tudomásul veszem (vesszük), hogy amennyiben a Meghatalmazás a 3.3.1 pontban tett kézbesítési rendelkezés szerint kiterjed az ERA postaládában a Meghatalmazott részére küldött iratok fogadására, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az MNB az iratot kizárólag a Meghatalmazott részére kézbesíti annak saját ERA postaládájába, a Meghatalmazó részére azt nem küldi meg.
5.    Tudomásul veszem (vesszük), hogy ha az irat MNB által a Meghatalmazott ERA postaládájában történt elhelyezését követően a Meghatalmazott az iratot nyolc napon belül nem veszi át, az iratot az ERA postaládán történt elhelyezését követő kilencedik napon kézbesítettnek kell tekinteni.
6.    Jelen meghatalmazás annak aláírásától visszavonásig/……-ig érvényes. Meghatalmazó a meghatalmazás visszavonásáról írásban értesíti az MNB-t. A meghatalmazás visszavonása az erről való írásbeli értesítés hiányában az MNB irányában nem hatályos és az MNB az ebből származó károkért nem felelős.
Kelt:

……………………………………

…………………………………

cégszerű aláírás helye

cégszerű aláírás helye

2. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 17. § (1) bekezdésében foglalt – az értékpapír zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő címe
1.3. a bejelentő adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1. Kibocsátó jegyzett tőkéjének összege (forgalomba hozatalt követően)
1.1. ebből a jegyzett tőke pénzbeli mértéke
2. Értékpapír megnevezése
3. Értékpapír ISIN azonosítója
4. Értékpapír névértéke
5. Pénznem
6. Kibocsátási árfolyam
7. Pénznem
8. Értékpapír előállításának a módja
8.1. dematerializált
8.2. nyomdai
9. Forgalomba hozatal össznévértéke
10. Kibocsátási érték
11. Kibocsátás/forgalomba hozatal időpontja vagy jegyzési időszak
12. Befektetési szolgáltató megnevezése
13. Forgalomba hozatal módja
13.1. jegyzés
13.2. aukció
13.3. egyéb
14. Forgalmazó, forgalmazók megnevezése
15. Kibocsátás jellege
15.1. alapítás
15.2. tőkeemelés
15.3. átalakulás
15.4. tőkeleszállítás
15.5. részvénycsere
15.6. MRP
16. Részvény esetén
16.1. részvény fajtája
16.1.1. törzs
16.1.2. elsőbbségi
16.1.2.1. osztalékelsőbbségi
16.1.2.2. likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi
16.1.2.3. szavazatelsőbbségi
16.1.2.4. vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi
16.1.2.5. elővásárlási jogot biztosító
16.1.2.6. egyéb elsőbbségi jogot biztosító
16.1.3. dolgozói
16.1.4. kamatozó
16.1.5. visszaváltható
16.2. egy részvényhez fűződő szavazati jog
16.3. nem rezidensek által szerzett mennyiség
16.4. rezidensek által szerzett mennyiség
16.4.1. ebből a lakosság által szerzett mennyiség
17. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén
17.1. forgalomba hozatal módja
17.1.1. kibocsátási program
17.1.1.1. a kibocsátási program keretösszege
17.1.2. adagolt kibocsátás
17.1.3. forgalomba hozatal
17.2. kamatlábak meghatározásának módja
17.3. kamatmértéke
17.4. futamidő kezdete
17.5. futamidő vége
17.6. tőketörlesztés kezdete
17.7. kibocsátás megjelölt célja
17.8. értékpapír jegyzők köre
18.22 18. A forgalomba hozatal zártkörű jellegét megalapozó körülmény
19.23 Egyéb információ

3. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 21. § (3) bekezdésében foglalt – forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő címe
1.3. a bejelentő adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1. Értékpapír megnevezése
2. Értékpapír ISIN azonosítója
3. A tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka
3.1. tizenkét hónapnál rövidebb eredeti lejáratú pénzpiaci eszköz forgalomba hozatala
3.2. nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy forgalomba hozatala
3.3. értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén, ha a szabályozott piacra bevezetendő értékpapír kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül nem haladja meg az ötmillió eurót vagy az annak megfelelő összeget, és az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
3.4. a kibocsátó korábban már forgalomba hozott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények forgalomba hozatala nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését
3.5. az értékpapírt részvénytársaságban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek
3.6. az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek
3.7. a részvénytársaság a részvényeseinek osztalékként olyan azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik
3.8. az értékpapírt a kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának értékesíti, juttatja, ha
3.8.1. a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye az Európai Unió területén található, és az értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak, vagy
3.8.2. a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó valamely értékpapírja szabályozott piacra, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott elismert tőzsdére már be van vezetve és az értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak
3.9. az azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket ugyanarra a szabályozott piacra már korábban bevezették, és tizenkét hónapon belül a bevezetendő részvények darabszáma nem haladja meg a korábban a szabályozott piacra bevezetett részvény darabszám tíz százalékát
3.10. a részvény a korábban ugyanazon szabályozott piacra bevezetett, azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvény helyébe lép, ha a részvénycsere nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését
3.11. az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel, és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. § (5) bekezdésben meghatározott feltételek
3.12. az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel, és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. § (5) bekezdésben meghatározott feltételek
3.13. a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket, vagy osztalékként azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik, ha ezeket a részvényeket korábban ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
3.14. az értékpapírt kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, illetve volt munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak értékesíti, illetve juttatja, ha az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
3.15. valamely értékpapír átváltásából vagy az általa megtestesített jog gyakorlásából származó részvény bevezetése esetén, ha az azzal azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
3.16. az értékpapírt más szabályozott piacra már bevezették, amennyiben az értékpapírt vagy az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt a másik szabályozott piacra már legalább tizennyolc hónapja bevezették, a bevezetés során más tagállam hatályos jogszabályai által előírt tájékoztatót tettek közzé, a forgalomban tartás során fennálló kötelezettségeket teljesítették és a szabályozott piacra történő bevezetést kezdeményező személy a Tpt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott összefoglalót tesz közzé magyar nyelven a Tpt. 34. §-ban meghatározott módon
4. Forgalomba hozott értékpapírok száma
5. Forgalomba hozott értékpapírok jellege/fajtája
6. Azon szabályozott piac, piacok megjelölése, amelyre az értékpapír már be van vezetve
6.1. bevezetés időpontja
7. Forgalomba hozatal indoka
8. Forgalomba hozatal további részletei
9. A forgalomba hozott értékpapírok számára és jellegére, valamint a forgalomba hozatal indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állásának helye
10. Egyéb információ

4. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 22. § (3) bekezdésében foglalt – az értékesíteni, illetve juttatni kívánt értékpapírok számával és jellegével, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaival és részleteivel kapcsolatos információkra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő címe
1.3. a bejelentő adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1. Értékpapír megnevezése
2. Értékpapír ISIN azonosítója
3. Tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka
3.1. a részvénytársaság a részvényeseinek osztalékként olyan azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik
3.2. az értékpapírt a kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának értékesíti, juttatja
4. Juttatni/értékesíteni kívánt értékpapírok száma
5. Juttatni/értékesíteni kívánt értékpapírok jellege/fajtája
6. Azon szabályozott piac, piacok megjelölése, amelyre az értékpapír már be van vezetve
6.1. bevezetés időpontja
7. Értékesítés/Juttatás indoka
8. Értékesítés/Juttatás további részletei
9. A juttatni/értékesíteni kívánt értékpapírok számára és jellegére, valamint a juttatás/értékesítés indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állásának helye
10. Egyéb információ

5. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 27. § (3) bekezdésében foglalt – a kibocsátott értékpapír végleges ajánlati árára, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiségre vonatkozó – információk bejelentésének teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő címe
1.3. a bejelentő adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1. Tájékoztató engedély száma
2. Értékpapír megnevezése
3. Értékpapír ISIN azonosítója
3.1. sorozatrészlet megjelölése
4. Forgalomba hozatal össznévértéke
4.1. minimum
4.2. maximum
5. Végleges ajánlati ár
5.1. minimum
5.2. maximum
6. Egyéb információ

6. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 27. § (6) bekezdésében foglalt – a forgalomba hozatal végleges feltételeire vonatkozó – információk bejelentésének teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő címe
1.3. a bejelentő adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.1.24 Alaptájékoztató engedély száma
1.2.25 Alaptájékoztató engedélyezésének ideje (engedélyező határozat kelte)
2. Értékpapír megnevezése és fajtája
3. Értékpapír ISIN azonosítója
3.1. sorozatrészlet megjelölése
4. Forgalomba hozatal módja
5. Forgalomba hozatal helye
6. Forgalomba hozatal kezdő napja (éééé.hh.nn.)
7. Forgalomba hozatal össznévértéke
7.1. minimum
7.2. maximum
8. Végleges ajánlati ár
8.1. minimum
8.2. maximum
9. Értékpapírok futamideje
9.1. kezdete (éééé.hh.nn.)
9.2. vége (éééé.hh.nn.)
10. Értékpapír kamata
10.1. kamatszámítási alap
10.2. kamatmértéke
11. Egyéb járulékok
12. Egyéb információ

7. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 34. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt – a tájékoztatóban szereplő egyes adatok MNB-hez történő – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő címe
1.3. a bejelentő adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1. Kibocsátóra vonatkozó adatok
1.1. név
1.2. adószám
1.3. székhely
1.4. alapításának időpontja (éééé.hh.nn.)
1.5. jegyzett tőke összesen
1.5.1. ebből: jegyzett tőke pénzbeli
2. Vezető állású személyekre vonatkozó adatok
2.1. név
2.2. születési név
2.3. anyja neve
2.4. születési hely
2.5. születési idő (éééé.hh.nn.)
2.6. lakcím
2.7. tisztség megnevezése
2.8. vezetői megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
2.9. vezetői megbízás vége (éééé.hh.nn.)
2.10. első számú vezető (igen/nem)
2.11. kibocsátó alkalmazottja (igen/nem)
2.12. részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok
2.12.1. értékpapír megnevezése
2.12.2. értékpapír ISIN azonosítója
2.12.3. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány
3. Kibocsátó tulajdonosainak adatai
3.1. természetes személy esetén
3.1.1. név
3.1.2. születési név
3.1.3. születési hely és idő
3.1.4. anyja születési családi és utóneve
3.1.5. lakcíme
3.1.6. kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
3.1.6.1. értékpapír ISIN azonosítója
3.1.6.2. birtokolt mennyiség
3.2. nem természetes személy esetén
3.2.1. név
3.2.2. adószám
3.2.3. székhely
3.2.4. kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
3.2.4.1. értékpapír ISIN azonosítója
3.2.4.2. birtokolt mennyiség
4. Bennfentes személyek adatai
4.1. természetes személy esetén
4.1.1. név
4.1.2. születési név
4.1.3. születési hely és idő
4.1.4. anyja születési családi és utóneve
4.1.5. lakcíme
4.1.6. kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
4.1.6.1. értékpapír ISIN azonosítója
4.1.6.2. birtokolt mennyiség
4.2. nem természetes személy esetén
4.2.1. név
4.2.2. adószám
4.2.3. székhely
4.2.4. kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
4.2.4.1. értékpapír ISIN azonosítója
4.2.4.2. birtokolt mennyiség
5. Könyvvizsgálóra vonatkozó adatok
5.1. könyvvizsgáló társaság adatai
5.1.1. könyvvizsgáló társaság neve
5.1.2. megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
5.1.3. megbízás vége (éééé.hh.nn.)
5.1.4. adószám
5.1.5. székhely
5.1.6. telefon
5.1.7. telefax
5.1.8. e-mail
5.1.9. weblap
5.1.10. kamarai tagság száma
5.1.11. kamarai státusz
5.1.12. pénzügyi intézményi minősítés száma
5.1.13. befektetési vállalkozási minősítés száma
5.1.14. IFRS minősítés száma
5.1.15. kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
5.2. könyvvizsgáló személy adatai
5.2.1. könyvvizsgáló személy neve
5.2.2. megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
5.2.3. megbízás vége (éééé.hh.nn.)
5.2.4. születési név
5.2.5. anyja neve
5.2.6. születési hely
5.2.7. születési idő (éééé.hh.nn.)
5.2.8. lakcím
5.2.9. kamarai tagság száma
5.2.10. kamarai státusz
5.2.11. pénzügyi intézményi minősítés száma
5.2.12. befektetési vállalkozási minősítés száma
5.2.13. IFRS minősítés száma
5.2.14. kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
6. Egyéb információ

8. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 35. § (5) bekezdésében foglalt – a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő minősége
1.1. kibocsátó
1.2. ajánlattevő
1.3. forgalmazó
1.4. jegyzési garanciavállaló
1.5. szabályozott piacra bevezetést kérelmező személy
2. A bejelentő adatai
2.1. a bejelentő neve
2.2. a bejelentő lakcíme/székhelye
2.3. képviselő neve
2.4. képviselő címe/székhelye
3. Az értékpapír adatai
3.1. az értékpapír megnevezése
3.2. az értékpapír ISIN azonosítója
3.3. az értékpapír sorozata
4. A bejelentés jellege
4.1. új bejelentés
4.2. megismételt bejelentés
5. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
6. A forgalomba hozatali eljárás lezárásának időpontja
7. A szabályozott piacon a kereskedés megkezdésének időpontja
8. A kereskedelmi kommunikáció nyilvánosságra hozatalának időpontja
9. A kereskedelmi kommunikáció jellege
9.1. reklám
9.2. egyéb
10. A MNB engedélyező határozatának száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. Megismételt bejelentés esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3. Egyéb információ

9. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 44. § (2) bekezdésében foglalt – az ismertető előzetes benyújtására vonatkozó – benyújtási kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A benyújtó adatai
1.1. a benyújtó neve
1.2. a benyújtó lakcíme/székhelye
1.3. képviselő neve
1.4. képviselő címe/székhelye
2. Az értékpapír adatai
2.1. az értékpapír megnevezése
2.2. az értékpapír ISIN azonosítója
2.3. az értékpapír sorozata
3. Az értékpapír jellege
3.1. állampapír
3.2. garantált értékpapír
4. Állampapír esetén a kibocsátás jellege
4.1. egyszeri
4.2. kibocsátási program
5. A benyújtás jellege
5.1. új benyújtás
5.2. megismételt benyújtás
6. A benyújtás megismétlésének alapját képező korábbi benyújtás száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. Megismételt benyújtás esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3. Egyéb információ

10. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 44. § (5) bekezdésén alapuló – az értékpapírban foglalt jogok vagy a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített ismertető tartalmának megváltoztatására vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő adatai
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő lakcíme/székhelye
1.3. képviselő neve
1.4. képviselő címe/székhelye
2. Az értékpapír adatai
2.1. az értékpapír megnevezése
2.2. az értékpapír ISIN azonosítója
2.3. az értékpapír sorozata
3. Az értékpapír jellege
3.1. állampapír
3.2. garantált értékpapír
4. Állampapír esetén a kibocsátás jellege
4.1. egyszeri
4.2. kibocsátási program
5. A bejelentés jellege
5.1. új bejelentés
5.2. megismételt bejelentés
6. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
7. A változtatás tervezett időpontja
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. Megismételt bejelentés esetén dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3. Egyéb információ

11. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 45. § (2) bekezdésében foglalt – a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez készült ismertető egyes adataira vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő adatai
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő lakcíme/székhelye
1.3. adószáma
1.4. képviselő neve
1.5. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. Értékpapír megnevezése
2. Értékpapír ISIN azonosítója
2.1. sorozat- és sorszámok
3. Értékpapír névértéke
4. Pénznem
5. Kibocsátási árfolyam
6. Árfolyam-meghatározás módszere
7. Értékpapírhoz kapcsolódó jogok
8. Forgalomba hozatal össznévértéke
8.1. minimum
8.2. maximum
9. Kifizető és letéti helyek megnevezése és címe (csatolmány)
10. Kibocsátás célja
11. Átruházás korlátai
12. Forgalomba hozatal technikája
12.1. jegyzés
12.2. aukció
12.3. egyéb
13. Forgalmazó megnevezése és címe
14. Forgalomba hozatal kezdő napja (éééé.hh.nn.)
15. Forgalomba hozatal záró napja (éééé.hh.nn.)
16. Befizetés módja
17. Befizetésre nyitva álló fizetési számla
18. Túl- és aluljegyzés esetén követendő eljárás, allokáció leírás
19. Forgalomba hozatallal megszerzendő tőke felhasználásának célja
20. Jegyzési garanciát vállalók megnevezése és címe
20.1. a lejegyzésre vállalt összeg feltüntetése
21. Értékpapír szövege, vagy mintája
22. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
23. Megismételt bejelentés esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
24. Egyéb információ

12. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 48. § (4) és 56. § (4) bekezdésében, valamint a PM rendelet 4. melléklet 1.2. pontjában foglalt – értékpapír forgalomba hozatala eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Az értékpapír megnevezése
2. Az értékpapír ISIN azonosítója
2.1. sorozatrészlet megnevezése
3. A forgalomba hozatal össznévértéke
4. Kibocsátás dátuma (forgalomba hozatal utolsó napja)
5. Kibocsátási (átlag)árfolyam
6. Kibocsátási program, alaptájékoztató készítése esetén
6.1. a kibocsátási program megnevezése
6.2. az alaptájékoztató engedély száma
7. Nem kibocsátási programban történő forgalomba hozatal esetén
7.1. részvény esetén az egy részvényhez fűződő szavazati jogok száma
7.2. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén
7.2.1. kamatszámítási alap
7.2.2. kamat mértéke
7.2.3. futamidő kezdete (éééé.hh.nn.)
7.2.4. futamidő vége (éééé.hh.nn.)
8. Amennyiben sem alaptájékoztató, sem tájékoztató nem készült, akkor a tájékoztató-készítés alóli mentesülés indoka
9. Egyéb információ

13. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 55. § (2) bekezdésében foglalt – a Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a kibocsátóhoz érkező tájékoztatással kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
2. A bejelentés oka
2.1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2. pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3. A bejelentésre kötelezett személy neve
4. A részvényes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték, illetve küszöbértékek
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
7.1. értékpapír adatok
7.1.1. ISIN azonosító
7.1.2. részvények osztálya/típusa
7.2. kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1. részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2. részvények száma összesen
7.2.3. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3. a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1. közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2. közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3. közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4. közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6. közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7. közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8. közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1. a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
8.2. a lejárat időpontja (éééé.hh.nn.)
8.3. felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.4. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5. szavazati jogok %-a
8.6. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
8.7. szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
9. Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után (7.3.5. + 8.6.)
10. Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után (7.3.8. + 8.7.)
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
11.1. az ellenőrzött vállalkozás neve
11.2. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
11.3. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1. meghatalmazott neve
12.2. részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.3. szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
13. Egyéb információ

14. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 56. § (4) bekezdésében és a PM rendelet 4. melléklet 1.17. pontjában foglalt – a kibocsátó elérhetőségére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Kibocsátó neve
2. Kibocsátó székhelye
3. Adószám
4. Levelezési cím
5. Telefon
6. Telefax
7. E-mail
8. Weblap

15. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 56. § (4) bekezdésében és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontjában foglalt – a kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változással és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyiséggel kapcsolatos- bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Név
2. Születési név
3. Anyja neve
4. Születési hely
5. Születési idő (éééé.hh.nn.)
6. Lakcím
7. Tisztség megnevezése
8. Vezetői megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
9. Vezetői megbízás vége (éééé.hh.nn.)
10. Első számú vezető (igen/nem)
11. Kibocsátó alkalmazottja (igen/nem)
12. Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok
12.1. az értékpapír megnevezése
12.2. az értékpapír ISIN azonosítója
12.3. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány
13. Egyéb információ

16. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 56. § (4) bekezdésében és a PM rendelet 4. melléklet 2.6. pontjában foglalt – a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból a tulajdonukban álló értékpapír tulajdonváltozásával kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Név
2. Születési név
3. Anyja neve
4. Születési hely
5. Születési idő (éééé.hh.nn.)
6. Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok
6.1. az értékpapír megnevezése
6.2. az értékpapír ISIN azonosítója
6.3. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állományában bekövetkezett változás
6.3.1. a változás időpontja (éééé.hh.nn.)
6.3.2. mennyiség
6.3.3. árfolyam
6.3.4. az ügylet pénzneme
6.3.5. az igénybe vett befektetési vállalkozás
6.3.5.1. neve
6.3.5.2. adószáma
6.4. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állománya az ügyletet követően
7. Egyéb információ

17. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 56. § (4) bekezdésében és a PM rendelet 4. melléklet 1.13. pontjában foglalt – kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változással kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Az értékpapír megnevezése
2. Az értékpapír ISIN azonosítója
3. A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás
3.1. az ügyletkötés jellege
3.2. az ügyletkötés dátuma (éééé.hh.nn.)
3.3. mennyiség
3.4. ár/átlagár
3.5. az ügylet pénzneme
3.6. az ügyletkötés helye
4. Az ügyletet követően birtokolt összmennyiség
5. Egyéb információ

18. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 56. § (4) és 63. § (3) bekezdésében, valamint a PM rendelet 4. melléklet 1.3. pontjában foglalt – a kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésével, kivezetésével és átvezetésével kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Az értékpapír megnevezése
2. Az értékpapír ISIN azonosítója
3. A döntéssel kapcsolatos információk
3.1. kivezetés/átvezetés
3.2. azon szabályozott piac, illetve piacok megnevezése, amelyről az értékpapír ki lesz vezetve
3.3. azon szabályozott piac, illetve piacok megnevezése, amelyre az értékpapír át lesz vezetve
3.4. kivezetés/átvezetés tervezett időpontja (éééé.hh.nn.)
3.5. a döntést tartalmazó határozat (csatolmány)
4. Az értékpapír szabályozott piacra történő tényleges bevezetése, kivezetése
4.1. a szabályozott piac, illetve piacok megnevezése
4.2. a szabályozott piacra történő bevezetés dátuma
4.3. a szabályozott piacról történő kivezetés dátuma
5. Egyéb információ

19. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 63. § (3) bekezdésében foglalt – a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntésre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a kibocsátó neve
1.2. a kibocsátó székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
4. A képviselő adatai
4.1. a képviselő neve
4.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A részvény ISIN azonosítója
2. A döntés jellege
2.1. kivezetés
2.1.1. érintett szabályozott piac, piacok megjelölése
2.2. átvezetés
2.2.1. azon szabályozott piac, piacok megjelölése, ahol eddig a részvény be volt vezetve
2.2.2. azon szabályozott piac, piacok megjelölése, ahová a részvényt át kívánják vezetni
2.2.3. a 2.2.2. pontban megjelölt szabályozott piac, piacok elérhetősége, elérhetőségei
3. A döntést hozó szerv megjelölése
4. A döntés időpontja
5. Az érintett szabályozott piac, piacok értesítése
6. A kivezetésről szóló döntésről a részvénykönyvben bejegyzett részvényeseknek történő értesítés módja, körülményei
7. A kivezetésről szóló döntés közzétételének módja, körülményei
8. A tranzakció tervezett időpontja
8.1. a kivezetés időpontja, időpontjai (az érintett szabályozott piaconként megjelölve)
8.2. az átvezetés időpontja, időpontjai (az érintett szabályozott piaconként megjelölve)
9. Egyéb információ

20. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 63/A. § (8) bekezdésében foglalt – az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a kibocsátó neve
1.2. a kibocsátó székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
4. A képviselő adatai
4.1. a képviselő neve
4.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. Ellenérték teljesítése megtörtént
1.1. igen
1.2. nem
2. Nemleges vagy részleges teljesítés indoka
3. Egyéb információ

21. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez26

Bejelentő űrlap az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (4) bekezdésében meghatározott – a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetésével kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Bejelentésre kötelezett nem természetes személy azonosító adatai
1.1. a kibocsátó/a kibocsátási egységek piaca szereplőjének teljes neve
1.2. adószám
1.3. székhely
1.4. levelezési cím
1.5. telefonszám
1.6. telefax száma
1.7. cégjegyzékszám
2. A bejelentést végző természetes személy azonosító adatai
2.1. név
2.2. a kibocsátónál/a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél betöltött pozíció
2.3. munkahelyi e-mail-cím
2.4. munkahelyi telefonszám
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A késleltetett közzététel tárgyát képező, nyilvánosan közzétett bennfentes információ meghatározása
1.1. a bennfentes információ tárgya
1.2. a bennfentes információ keletkezésének ideje
1.3. az információ bennfentes jellege
1.3.1. a bennfentes információ egy esemény vagy körülmény egészére vonatkozik
1.3.2. a bennfentes információ részinformáció, egy jövőbeni eseményt vagy körülményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépése
2. A közzétételi nyilatkozat címe
3. A közzétételi nyilatkozat hivatkozási száma
4. A közzététel dátuma és időpontja
5. A bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja
6. A közzététel késleltetésére vonatkozó határozatért felelős személy, személyek személyazonosító adatai
6.1. név
6.3. a kibocsátónál/a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél betöltött pozíció
6.4. munkahelyi e-mail-cím
6.5. munkahelyi telefonszám
7. A közzététel késleltetésének indoka, indokai
7.1. annak alátámasztása, hogy
7.1.1. az azonnali közzététel valószínűleg sértené a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének jogszerű érdekeit
7.1.2. a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető
7.1.3. a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piacának szereplője gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről
7.2. egyéb körülmény
8. Egyéb információ

22. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 391. § (1) bekezdés r) pontjában foglalt – a könyvvizsgáló adataira vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. Könyvvizsgáló társaság adatai
1.1. könyvvizsgáló társaság neve
1.2. megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
1.3. megbízás vége (éééé.hh.nn.)
1.4. adószám
1.5. székhely
1.6. telefon
1.7. telefax
1.8. e-mail
1.9. weblap
1.10. kamarai tagság száma
1.11. kamarai státusz
1.12. pénzügyi intézményi minősítés száma
1.13. befektetési vállalkozási minősítés száma
1.14. IFRS minősítés száma
1.15. kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
2. Könyvvizsgáló személy adatai
2.1. könyvvizsgáló személy neve
2.2. megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
2.3. megbízás vége (éééé.hh.nn.)
2.4. születési név
2.5. anyja neve
2.6. születési hely
2.7. születési idő (éééé.hh.nn.)
2.8. lakcím
2.9. kamarai tagság száma
2.10. kamarai státusz
2.11. pénzügyi intézményi minősítés száma
2.12. befektetési vállalkozási minősítés száma
2.13. IFRS minősítés száma
2.14. kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
3. Egyéb információ

22/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez27

Bejelentő űrlap az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) és (5) bekezdésében meghatározott – a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációra vonatkozó mentességgel kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Bejelentésre kötelezett nem természetes személy azonosító adatai
1.1. név
1.2. adószám
1.3. székhely
1.4. levelezési cím
1.5. telefonszám
1.6. telefax száma
1.7. cégjegyzékszám
1.8. bejelentői minősége
1.8.1 kibocsátó
1.8.2. ajánlattevő
1.8.3. stabilizációt végző szervezet
1.8.3.1. független
1.8.3.2. megbízott
1.8.3.2.1. megbízó neve
1.8.3.2.2. megbízó címe
2. A bejelentést végző természetes személy azonosító adatai
2.1. név
2.2. a bejelentésre kötelezett nem természetes személynél betöltött pozíció
2.3. munkahelyi e-mail-cím
2.4. munkahelyi telefonszám
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. Bejelentéssel érintett értékpapír adatai
1.1. az értékpapír megnevezése
1.2. az értékpapír ISIN azonosítója
1.3. az értékpapír sorozata
2. a mentesüléssel kapcsolatos információk
2.1. a mentesülés jogcíme
2.1.1. részvény-visszavásárlási program
2.1.2. stabilizáció
3. részvény-visszavásárlási program esetén
3.1. a részvény-visszavásárlási program célja
3.1.1. a kibocsátó tőkéjének csökkentése
3.1.2. az olyan kötelezettségek teljesítése, amelyek tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra cserélhető hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközökből erednek
3.1.3. részvényopció-programokból vagy a részvények más módon, a kibocsátó vagy egy kapcsolt társaság alkalmazottainak, illetve ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervei tagjainak történő juttatásából eredő kötelezettségek teljesítése
3.2. a részvény-visszavásárlási program közzétételének helye
3.3. a részvény-visszavásárlási program közzétételének dátuma és időpontja
4. stabilizáció esetén
4.1. a stabilizáció időtartama
4.2. a stabilizációra vonatkozó információk közzétételének helye
4.3. a stabilizációra vonatkozó információk közzétételének dátuma és időpontja
5. A kereskedésre vonatkozó adatok
5.1. a kereskedés helyszíne
5.2. a kereskedés időpontja, időpontjai
5.3. ár
5.4. darabszám
5.5. egyéb körülmény
6. Egyéb információ

23. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő természetes személy adatai
1.1. név
1.2. lakcím
1.3. telefonszám
1.4. egyéb információ
2. A bejelentésre kötelezett nem természetes személy adatai
2.1. név
2.2. székhely
2.3. telefonszám
2.4. egyéb információ
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
2. A bejelentés oka
2.1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2. pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3. Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve
4. A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
7.1. értékpapír adatok
7.1.1. ISIN azonosító
7.1.2. részvények osztálya/típusa
7.2. a kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1. részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2. részvények száma összesen (a szavazati jogok összesítése alapján)
7.2.3. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3. a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1. közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2. közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3. közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4. közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6. közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7. közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8. közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1. a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
8.2. a lejárat időpontja
8.3. felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.4. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5. szavazati jogok %-a
8.6. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
8.7. szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
9. Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után
10. Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
11.1. az ellenőrzött vállalkozás neve
11.2. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
11.3. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1. a meghatalmazott neve
12.2. részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.3. a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
13. Egyéb információ

24. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság nem természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Bejelentésre kötelezett nem természetes személy azonosító adatai
1.1. név
1.2. adószám
1.3. székhely
1.4. levelezési cím
1.5. telefonszám
1.6. telefax száma
1.7. cégjegyzékszám
2. Ellenőrzött vállalkozás azonosító adatai
2.1. név
2.2. adószám
2.3. portfoliókezelési engedély száma
2.4. portfoliókezelési engedélyt kiadó, felügyeletet ellátó hatóság megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A kollektív befektetési forma meghatározása
1.1. név
1.2. ISIN azonosító
2. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
3. Értékpapír ISIN azonosítója
4. Az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető szavazati jogot gyakorló – vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet a részvényestől függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogokat (Igen/Nem)
5. A bejelentésre kötelezett az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető szavazati jogot gyakorló – vállalkozást, befektetési vállalkozást, hitelintézetet megillető szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely más módon nem avatkozik be (Nem avatkozik be/Beavatkozik)
6. Egyéb információ

25. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő jogi személy neve
1.2. az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3. az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2. A céltársaságra vonatkozó adatok
2.1. a céltársaság neve
2.2. a céltársaság székhelye
2.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
3. A részvények adatai
3.1. a részvény sorszáma
3.2. a részvény névértéke
3.3. a részvény sorozata
4. A felügyeleti határozat száma
5. Az ellenérték megfizetésének határideje
6. Az elálló részvényes adatai
6.1. az elálló részvényes neve
6.2. az elálló részvényes címe/székhelye
7. Az elállással érintett részvények adatai
7.1. a részvény sorszáma
7.2. a részvény névértéke
7.3. a részvény sorozata
8. A bejelentés jellege
8.1. új bejelentés
8.2. megismételt bejelentés
9. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
10. A képviselő adatai
10.1. a képviselő neve
10.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. Az elállási jog gyakorlásának bejelentése
1.1. az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
1.1.1. megfizetés nélkül telt le a 30 napos határidő
1.1.2. elállás történt
1.2. a nemfizetés indoka
2. Egyéb információ

26. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő jogi személy neve
1.2. az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3. az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2. A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1. a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2. a befektetési szolgáltató székhelye
2.3. a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3. A céltársaság adatai
3.1. a céltársaság neve
3.2. a céltársaság székhelye
3.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
4. A részvények adatai
4.1. a részvény sorszáma
4.2. a részvény névértéke
4.3. a részvény sorozata
5. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6. A felügyeleti határozat száma
7. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.3. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9. A versenyfelügyeleti engedély megadásának időpontja
10. A bejelentés jellege
10.1. új bejelentés
10.2. megismételt bejelentés
11. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
12. A képviselő adatai
12.1. a képviselő neve
12.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A vételi ajánlat eredménye
2. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy valamennyi részvényt átvette
3. Egyéb információ

27. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő jogi személy neve
1.2. az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3. az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2. A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1. a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2. a befektetési szolgáltató székhelye
2.3. a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3. A céltársaság adatai
3.1. a céltársaság neve
3.2. a céltársaság székhelye
3.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
4. A részvények adatai
4.1. a részvény sorszáma
4.2. a részvény névértéke
4.3. a részvény sorozata
5. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6. A felügyeleti határozat száma
7. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.3. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9. A versenyfelügyeleti engedély megadásának időpontja
10. A bejelentés jellege
10.1. új bejelentés
10.2. megismételt bejelentés
11. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
12. A képviselő adatai
12.1. a képviselő neve
12.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A vételi ajánlat ellenértéke teljesítésének vagy nem teljesítésének ténye
2. Az ellenérték nem teljesítése esetén a nem, vagy részleges teljesítés indokai
3. Egyéb információ

28. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében meghatározott – a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő jogi személy neve
1.2. az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3. az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2. A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1. a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2. a befektetési szolgáltató székhelye
2.3. a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3. A céltársaságra vonatkozó adatok
3.1. a céltársaság neve
3.2. a céltársaság székhelye
3.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
4. A részvények adatai
4.1. a részvény sorszáma
4.2. a részvény névértéke
4.3. a részvény sorozata
5. A felügyeleti engedély száma
6. A bejelentés jellege
6.1. új bejelentés
6.2. megismételt bejelentés
7. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
8. A képviselő adatai
8.1. a képviselő neve
8.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A vételi jog gyakorlására irányuló szándék
2. A részvények átadásának-átvételének helye
3. A részvények átadásának-átvételének ideje
4. A részvények átadásának-átvételének módja
5. A részvények ellenértéke
6. A részvények ellenértéke megfizetésének ideje
7. A részvények ellenértéke megfizetésének módja
8. Egyéb információ
9. A vételi jog gyakorlásának alapja
9.1. vételi ajánlat
9.2. önkéntes vételi ajánlat
10. Nyilatkozat arról, hogy mely részvényekre terjed ki a vételi jog gyakorlása
11. Azon letéti számla megnevezése, amelyre az ellenértéket folyósítják
12. Azon hitelintézet megnevezése, ahol a letéti számlát vezetik
III. Az ajánlattevő csatolja a fedezetigazolást arról, hogy az ajánlattevő megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez

29. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez28

30. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő természetes személy adatai
1.1. név
1.2. lakcím
1.3. telefonszám
1.4. egyéb információ
2. A bejelentésre kötelezett természetes személy adatai
2.1. név
2.2. lakcím
2.3. telefonszám
2.4. egyéb információ
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
2. A bejelentés oka
2.1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2. pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3. Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve
4. A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
7.1. értékpapír adatok
7.1.1. ISIN azonosító
7.1.2. részvények osztálya/típusa
7.2. a kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1. részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2. részvények száma összesen (a szavazati jogok összesítése alapján)
7.2.3. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3. a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1. közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2. közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3. közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4. közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6. közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7. közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8. közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1. a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
8.2. a lejárat időpontja
8.3. felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.4. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5. szavazati jogok %-a
8.6. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
8.7. szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
9. Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után
10. Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
11.1. az ellenőrzött vállalkozás neve
11.2. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
11.3. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1. a meghatalmazott neve
12.2. részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.3. a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
13. Egyéb információ

31. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Bejelentésre kötelezett természetes személy azonosító adatai
1.1. név
1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési hely
1.5. születési idő
1.6. lakcím
2. Ellenőrzött vállalkozás azonosító adatai
2.1. neve
2.2. adószáma
2.3. portfoliókezelési engedély száma
2.4. portfoliókezelési engedélyt kiadó, felügyeletet ellátó hatóság megnevezése
3. Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
4. Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
5. A bejelentés jellege
5.1. új bejelentés
5.2. megismételt bejelentés
6. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A kollektív befektetési forma meghatározása
1.1. név
1.2. ISIN azonosító
2. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
3. Értékpapír ISIN azonosítója
4. Az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető szavazati jogot gyakorló – vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet a részvényestől függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogokat (Igen/Nem)
5. A bejelentésre kötelezett az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető szavazati jogot gyakorló – vállalkozást, befektetési vállalkozást, hitelintézetet megillető szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely más módon nem avatkozik be (Nem avatkozik be/Beavatkozik)
6. Egyéb információ

32. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő természetes személy neve
1.2. az ajánlattevő természetes személy címe
2. A céltársaságra vonatkozó adatok
2.1. a céltársaság neve
2.2. a céltársaság székhelye
2.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
3. A részvények adatai
3.1. a részvény sorszáma
3.2. a részvény névértéke
3.3. a részvény sorozata
4. A felügyeleti határozat száma
5. Az ellenérték megfizetésének határideje
6. Az elálló részvényes adatai
6.1. az elálló részvényes neve
6.2. az elálló részvényes címe/székhelye
7. Az elállással érintett részvények adatai
7.1. a részvény sorszáma
7.2. a részvény névértéke
7.3. a részvény sorozata
8. A bejelentés jellege
8.1. új bejelentés
8.2. megismételt bejelentés
9. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
10. A képviselő adatai
10.1. a képviselő neve
10.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. Az elállási jog gyakorlásának bejelentése
1.1. az ajánlattevő nyilatkozata
1.1.1. megfizetés nélkül telt le a 30 napos határidő
1.1.2. elállás történt
1.2. a nemfizetés indoka
2. Egyéb információ

33. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő természetes személy neve
1.2. az ajánlattevő természetes személy címe
2. A befektetési szolgáltató adatai
2.1. a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2. a befektetési szolgáltató székhelye
2.3. a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3. A céltársaság adatai
3.1. a céltársaság neve
3.2. a céltársaság székhelye
3.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
4. A részvények adatai
4.1. a részvény sorszáma
4.2. a részvény névértéke
4.3. a részvény sorozata
5. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6. A felügyeleti határozat száma
7. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.3. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9. A bejelentés jellege
9.1. új bejelentés
9.2. megismételt bejelentés
10. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
11. A képviselő adatai
11.1. a képviselő neve
11.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A vételi ajánlat eredménye
2. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy valamennyi részvényt átvette
3. Egyéb információ

34. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő természetes személy neve
1.2. az ajánlattevő természetes személy címe
2. A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1. a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2. a befektetési szolgáltató székhelye
2.3. a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3. A céltársaság adatai
3.1. a céltársaság neve
3.2. a céltársaság székhelye
3.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
4. A részvények adatai
4.1. a részvény sorszáma
4.2. a részvény névértéke
4.3. a részvény sorozata
5. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6. A felügyeleti határozat száma
7. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8. A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1. a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.3. vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9. A versenyfelügyeleti engedély megadásának időpontja
10. A bejelentés jellege
10.1. új bejelentés
10.2. megismételt bejelentés
11. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
12. A képviselő adatai
12.1. a képviselő neve
12.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A vételi ajánlat ellenértéke teljesítésének vagy nem teljesítésének ténye
2. A vételi ajánlat ellenértékének nem teljesítése esetén a nem vagy részleges teljesítés indokai
3. Az alapkezelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
3.1. mely részvények tekintetében teljesített teljes körűen
3.2. mely részvények tekintetében teljesített részlegesen, ennek indoka
3.3. mely részvények tekintetében nem teljesített, ennek indoka
4. Egyéb információ

35. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt – a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1. az ajánlattevő természetes személy neve
1.2. az ajánlattevő természetes személy címe
2. A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1. a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2. a befektetési szolgáltató székhelye
2.3. a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3. A céltársaságra vonatkozó adatok
3.1. a céltársaság neve
3.2. a céltársaság székhelye
3.3. a céltársaság cégjegyzékszáma
4. A részvények adatai
4.1. a részvény sorszáma
4.2. a részvény névértéke
4.3. a részvény sorozata
5. A felügyeleti engedély száma
6. A bejelentés jellege
6.1. új bejelentés
6.2. megismételt bejelentés
7. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
8. A képviselő adatai
8.1. a képviselő neve
8.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1. A vételi jog gyakorlására irányuló szándék
2. A részvények átadásának-átvételének helye
3. A részvények átadásának-átvételének ideje
4. A részvények átadásának-átvételének módja
5. A részvények ellenértéke
6. A részvények ellenértéke megfizetésének ideje
7. A részvények ellenértéke megfizetésének módja
8. Egyéb információ
9. A vételi jog gyakorlásának alapja
9.1. vételi ajánlat
9.2. önkéntes vételi ajánlat
10. Nyilatkozat arról, hogy mely részvényekre terjed ki a vételi jog gyakorlása
11. Azon letéti számla megnevezése, amelyre az ellenértéket folyósítják
12. Azon hitelintézet megnevezése, ahol a letéti számlát vezetik
III. Az ajánlattevő csatolja a fedezetigazolást arról, hogy az ajánlattevő megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez

36. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez29

37. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 22. § (6) bekezdésében foglalt – a Tpt. 22. § (4) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott esetek vonatkozásában a bevezetni kívánt értékpapír fajtájára, darabszámára, valamint a forgalomba hozatal okának és körülményének részleteire vonatkozó – információk bejelentésének teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1. a bejelentő neve
1.2. a bejelentő minősége
1.2.1. kibocsátó
1.2.2. szabályozott piacra bevezetést kérő személy, amennyiben nem azonos a kibocsátóval
1.3. a bejelentő címe
1.4. a bejelentő adószáma
1.5. képviselő neve
1.6. képviselő címe/székhelye
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1. Értékpapír megnevezése
2. Értékpapír ISIN azonosítója
3. Értékpapír fajtája
4. Értékpapír mennyisége
5. Tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka
5.1. a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket, vagy osztalékként azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik, ha ezeket a részvényeket korábban ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
5.2. az értékpapírt kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, illetve volt munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak értékesíti, illetve juttatja, ha az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
5.3. valamely értékpapír átváltásából vagy az általa megtestesített jog gyakorlásából származó részvény bevezetése esetén, ha az azzal azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
5.4. az értékpapírt vagy ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt más szabályozott piacra már legalább 18 hónapja bevezették, a bevezetés során más tagállam hatályos jogszabályai által előírt tájékoztatót tettek közzé és a forgalomban tartás során fennálló kötelezettségeket teljesítették. A szabályozott piacra történő bevezetést kezdeményező személy a Tpt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott összefoglalót tesz közzé magyar nyelven a Tpt. 34. §-ban meghatározott módon. Az összefoglalóban feltüntetésre kerül, hogy a befektető hol tekintheti meg a legutolsó kibocsátási tájékoztatót és a rendszeres tájékoztatási kötelezettség szerint kiadott pénzügyi információt
6. Forgalomba hozatal oka
7. Forgalomba hozatal körülményei
8. Azon szabályozott piac, piacok megjelölése, amelyre az értékpapír már be van vezetve
8.1. bevezetés időpontja
9. Egyéb információ

38. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Tpt. 38. § (5) bekezdésében foglalt – a tájékoztató helyesbítésével (kiegészítés, módosítás) kapcsolatos tényre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő minősége
1.1. kibocsátó
1.2. ajánlattevő
1.3. forgalmazó
1.4. szabályozott piacra bevezetést kérelmező személy
2. A bejelentő adatai
2.1. a bejelentő neve
2.2. a bejelentő lakcíme/székhelye
2.3. képviselő neve
2.4. képviselő címe/székhelye
3. Az értékpapír adatai
3.1. az értékpapír megnevezése
3.2. az értékpapír ISIN azonosítója
3.3. az értékpapír sorozata
4. A bejelentés jellege
4.1. új bejelentés
4.2. megismételt bejelentés
5. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
6. A tájékoztató engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyszám
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. Megismételt bejelentés esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3. A bejelentő tudomására jutott tény vagy körülmény, amely a benyújtott tervezet helyesbítését (kiegészítését, módosítását) szükségessé teszi
4. Fent nevezett ténynek vagy körülménynek a bejelentő tudomására jutásának időpontja
5. Fent nevezett tény vagy körülmény, valamint a tudomásra jutás időpontjának igazolására vonatkozó, ezeket alátámasztó dokumentum
6. Egyéb információ

39. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
az árjegyzőnek a Tpt. 61. § (12) bekezdés b) pontján alapuló bejelentési kötelezettsége teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. A bejelentő adatai
1.1. a mentesülő jogi személy (árjegyző) neve
1.2. adószáma
2. A bejelentés jellege
2.1. új bejelentés
2.2. megismételt bejelentés
3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés oka
1. A mentesülő személy árjegyzői tevékenységet szándékozik végezni a következő kibocsátóval kapcsolatban
1.1. a kibocsátó neve
1.2. a kibocsátó adószáma
1.3. az árjegyző tevékenységet a 2004/39/EK irányelv alapján engedélyező hatóság megnevezése
1.4. az engedély kiállításának dátuma (éééé.hh.nn.)
1.5. a mentesülő személy árjegyző kijelenti, hogy a Tpt. 61. § (12) bekezdés a) pontja alapján biztosítja, hogy részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa, illetve a Tpt. 61. § (12) bekezdés c) pontja alapján elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzői tevékenységhez szükséges részvényekről és pénzügyi eszközökről
2. A mentesülő személy megszüntette az árjegyzői tevékenység végzését a következő kibocsátóval kapcsolatban
2.1. kibocsátó neve
2.2. a kibocsátó adószáma
2.3. árjegyzői tevékenység megszüntetésének dátuma (éééé.hh.nn.)
3. Egyéb információ

40–41. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez30

42. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 73. § (3) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának módosítására vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. A dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3. Egyéb információ

43. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 83. § (5) bekezdésén alapuló – az egyesült kockázati tőkealapok egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1. jogelőd kockázati tőkealap neve
1.2. jogelőd kockázati tőkealap székhelye
2.1. jogelőd kockázati tőkealap neve
2.2. jogelőd kockázati tőkealap székhelye
3.1. jogutód kockázati tőkealap neve
3.2. jogutód kockázati tőkealap székhelye
4. egyesülés időpontja (amelyre a portfóliójelentés vonatkozik)
5. az egyesülést jóváhagyó felügyeleti határozat száma

44. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 83. § (5) bekezdésén alapuló – az egyesült magántőkealapok egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1. jogelőd magántőkealap neve
1.2. jogelőd magántőkealap székhelye
2.1. jogelőd magántőkealap neve
2.2. jogelőd magántőkealap székhelye
3.1. jogutód magánalap neve
3.2. jogutód magántőkealap székhelye
4. egyesülés időpontja (amelyre a portfóliójelentés vonatkozik)
5. az egyesülést jóváhagyó felügyeleti határozat száma

45. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez31

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 99. § (4) bekezdésén alapuló – az ÁÉKBV-k, ABA-k egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1. jogelőd ÁÉKBV/ABA neve
1.2. jogelőd ÁÉKBV/ABA székhelye
2.1. jogelőd ÁÉKBV/ABA neve
2.2. jogelőd ÁÉKBV/ABA székhelye
3.1. jogutód ÁÉKBV/ABA neve
3.2. jogutód ÁÉKBV/ABA székhelye
4. egyesülés időpontja (amelyre a portfóliójelentés vonatkozik)
5. az egyesülést jóváhagyó felügyeleti határozat száma

46. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 100. § (2) bekezdésén alapuló – a kollektív befektetési forma szétválásáról szóló jelentés megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1. jogelőd kollektív befektetési forma neve
1.2. jogelőd kollektív befektetési forma székhelye
2.1. jogutód kollektív befektetési forma neve
2.2. jogutód kollektív befektetési forma székhelye
3.1. jogutód kollektív befektetési forma neve
3.2. jogutód kollektív befektetési forma székhelye
4. szétválás időpontja (amelyre a portfóliójelentés vonatkozik)
5. a szétválást jóváhagyó felügyeleti határozat száma

47. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 105. § (3) bekezdésén alapuló – a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. Egyéb információ

48. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 113. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása szüneteltetésével kapcsolatos információk
1. Az érintett alap megnevezése (alaponként)
2. Az érintett sorozat megnevezése (sorozatonként)
3. A szünetelés ideje
3.1. kezdő időpont
3.2. záró időpont
4. A szünetelés oka
4.1. a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a befektetési alapkezelő működési körében felmerülő okból nem végezhető
4.2. a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a letétkezelő működési körében felmerülő okból nem végezhető
4.3. a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő okból nem végezhető
4.4. a befektetési jegyek mennyisége elérte a forgalmazási maximumot
5. A szünetelésről szóló rendkívüli közzététel megjelentetésének dátuma
6. Egyéb információ

49. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 114. § (3) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A befektetési jegyek visszaváltásának, illetve vételének felfüggesztésével kapcsolatos információk
1. Az érintett alap megnevezése (alaponként)
2. Az érintett sorozat megnevezése (sorozatonként)
3. A felfüggesztés érinti
3.1. a vételt és a visszaváltást egyaránt
3.2. kizárólag a visszaváltást
4. A felfüggesztés ideje
5. A felfüggesztés oka
5.1. a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg az alábbiak miatt
5.1.1. a befektetési alap saját tőkéje több mint 10 százalékára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztették
5.1.2. egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ
5.1.3. egyéb ok
5.2. a befektetési alapkezelő nem képes a tevékenységét ellátni
5.3. a letétkezelő nem képes a tevékenységét ellátni
5.4. a forgalmazó nem képes a tevékenységét ellátni
5.5. a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált
5.6. a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása – figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló időt – veszélybe kerül
6. A rendkívüli közlemény megjelentetésének dátuma
7. Értesített más felügyeletek
7.1. megnevezése
7.2. értesítésének dátuma
8. Egyéb információ

50. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 122. § (2) bekezdésén alapuló – a nem uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjainak belföldi forgalmazása esetén a letétkezelői feladatok elvégzésére kijelölt intézményre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1. a nem uniós ABA-t kezelő ABAK neve
1.2. a nem uniós ABA-t kezelő ABAK székhelye
2.1. a nem uniós ABA neve
2.2. a nem uniós ABA székhelye
3.1. a Kbftv. 120. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat nem teljesítő uniós gyűjtő-ABA neve
3.2. a Kbftv. 120. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat nem teljesítő uniós gyűjtő-ABA székhelye
4.1. a kijelölt letétkezelő neve:
4.2. a kijelölt letétkezelő székhelye
4.3. a kijelölt letétkezelő kapcsolattartójának neve
4.4. a kijelölt letétkezelő kapcsolattartójának címe
4.5. a letétkezelési feladatok ellátására szóló szerződés hatálybalépésének időpontja

51. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 128. § (7) bekezdésén alapuló – az illikviddé vált eszközök elkülönítésére, az elkülönítés megszüntetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. Az eszközök elkülönítésével és az elkülönítés megszüntetésével kapcsolatos információk
1. Az érintett sorozat megnevezése
2. Az eszközök elkülönítésével kapcsolatos információk
2.1. az eszközök elkülönítésének időpontja
2.2. az eszközök elkülönítésével kapcsolatos döntés száma
2.3. az eszközök elkülönítésével kapcsolatos döntés indoka
2.4. a befektetők tájékoztatásának
2.4.1. módja
2.4.2. ideje
2.5. egyéb információ
3. Az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos információk
3.1. Az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés jellege
3.1.1. az elkülönítés megszüntetése teljes mértékben
3.1.2. az elkülönítés megszüntetése részben
3.2. az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés száma
3.3. az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés indoka
3.4. a befektetők tájékoztatásának
3.4.1. módja
3.4.2. ideje
4. Egyéb információ

52. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 139. § (1) bekezdésén alapuló – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. Csatolandó dokumentumok
1. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közzététel megküldése
2. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közzététel megküldése
3. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közzététel megküldése
4. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel megküldése
5. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel megküldése
6. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés f) pontja szerinti közzététel megküldése
7. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közzététel megküldése
8. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közzététel megküldése
9. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közzététel megküldése
10. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés j) pontja szerinti közzététel megküldése
11. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés k) pontja szerinti közzététel megküldése
12. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja szerinti közzététel megküldése
13. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés m) pontja szerinti közzététel megküldése
14. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés n) pontja szerinti közzététel megküldése
15. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés o) pontja szerinti közzététel megküldése
16. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés p) pontja szerinti közzététel megküldése
17. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés q) pontja szerinti közzététel megküldése
18. A Kbftv. 139. § (1) bekezdés r) pontja szerinti közzététel megküldése
III. Egyéb információk

53. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 140. § (1) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap éves jelentésének megküldésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1. befektetési alap neve
2. befektetési alap székhelye
3. éves jelentés által átfogott időszak

54. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez32

55. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 167. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő megnevezése
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismétlés alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A befektetési alapra vonatkozó adatok
1. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszám)
2. A befektetési alap vagy részalap megnevezése
3. A befektetési alap típusa
4. A befektetési alap fajtája
4.1. nyílt végű befektetési alap
4.2. zárt végű befektetési alap
5. A befektetési alap harmonizációja
5.1. az ÁÉKBV irányelv alapján harmonizált befektetési alap
5.2. az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap
6. Részalap esetében annak az alapnak a megnevezése, amelyen belül a részalap kialakításra került
7. A befektetési alap futamideje
7.1. határozatlan futamidejű befektetési alap
7.2. határozott futamidejű befektetési alap
7.2.1. határozott futamidő kezdete
7.2.2. határozott futamidő vége
8. A befektetési szabályoknak megfelelő kategória
8.1. értékpapíralap
8.2. ingatlanalap
9. A befektetési alap közzétételi helye
10. Nyilvános alap esetén felügyeleti engedélyének száma
11. Nyilvános alap esetén a felügyeleti engedély kiadásának időpontja
12. A nyilvántartásba vétel időpontja
13. A nyilvántartásból törlés időpontja
14. A tájékoztató utolsó módosítása hatálybalépésének időpontja
14.1. A tájékoztató módosítással érintett része
15. A kezelési szabályzat utolsó módosítása hatálybalépésének időpontja
15.1. A kezelési szabályzat utolsó módosítással érintett része
16. A jogelőd befektetési alap neve
17. A jogutód befektetési alap neve
III. Az értékpapírra vonatkozó adatok (sorozatonként töltendő ki)
1. A forgalomba hozott befektetési jegy ISIN kódja
2. Az értékpapír-sorozat megnevezése
3. A befektetési jegy forgalomba hozatalának módja
3.1. nyilvános forgalomba hozatal
3.2. zártkörű forgalomba hozatal
4. Azon országok megnevezése, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják
IV. Közreműködő szervezetek
1. Az alapkezelő társaság megnevezése
2. Az alapkezelő társaság
2.1. székhelye
2.2. cégbírósági nyilvántartási száma
3. A letétkezelő
3.1. megnevezése
3.2. székhelye
3.3. cégbírósági nyilvántartási száma
4. A könyvvizsgáló cég
4.1. neve a jogi forma megjelölésével
4.2. székhelye
4.3. kamarai nyilvántartási száma
5. A könyvvizsgáló természetes személy
5.1. neve
5.3. kamarai nyilvántartási száma
6. Ingatlanalap esetén az ingatlanértékelő
6.1. megnevezése
6.2. székhelye

55/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez33

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 196. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési alap éves könyvvizsgálatára vonatkozó szerződéssel, illetve valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves jelentéssel kapcsolatosan készített jelentésre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I.        Alapadatok
1.    Az alapkezelő adatai
1.1.    az alapkezelő megnevezése
1.2.    az alapkezelő székhelye
1.3.    az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.    Az alap megnevezése
3.    A bejelentés jellege
3.1.    új bejelentés
3.2.    megismételt bejelentés
4.    A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5.    A képviselő adatai
5.1.    a képviselő neve
5.2.    a képviselő címe/székhelye
II.        A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.    a bejelentés tárgya
2.    az éves könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgáló adatai
2.1.    a könyvvizsgáló neve
2.2.    a könyvvizsgáló címe
2.3.    a könyvvizsgálói engedély száma
2.4.    a könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
2.5.    a könyvvizsgáló kamarai minősítése, minősítései
3.    a könyvvizsgálati feladatot ellátó természetes személy könyvvizsgáló adatai
3.1.    a természetes személy könyvvizsgáló neve
3.2.    a természetes személy könyvvizsgáló könyvvizsgálói engedély száma
3.3.    a természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
3.4.    a természetes személy könyvvizsgáló kamarai minősítése, minősítései
4.    a könyvvizsgálati tevékenység ellátására adott megbízás időtartama
5.    A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
6.    Egyéb információ

56. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 143. § (5) bekezdésén alapuló – a gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésével kapcsolatos információk
1. A megszüntetés tervezett időpontja
2. A megszüntetésről szóló döntés
2.1. száma
2.2. indoka
3. Értesített más felügyeletek
3.1. megnevezése
3.2. értesítésének dátuma
4. Egyéb információk

57. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 146. § (3) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV tájékoztatójára, kiemelt befektetői információjára és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. A gyűjtő-alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A cél-ÁÉKBV-vel kapcsolatos adatok
1. A cél-ÁÉKBV megnevezése
2. A cél-ÁÉKBV székhely szerinti tagállama
3. Egyéb információ
III. A csatolt dokumentum, dokumentumok
1. A cél-ÁÉKBV tájékoztatója vagy ennek módosítása
1.1. módosítás esetén a változás bemutatása
2. A cél-ÁÉKBV kiemelt befektetői információja vagy ennek módosítása
2.1. módosítás esetén a változás bemutatása
3. A cél-ÁÉKBV éves jelentése
4. A cél-ÁÉKBV féléves jelentése

58. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap
a Kbftv. 149. § (1) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba befektető gyűjtő-ÁÉKBV-re vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
1.1 a cél-ÁÉKBV neve
1.2 a cél ÁÉKBV székhelye
2.1 a gyűjtő ÁÉKBV neve
2.2 a gyűjtő ÁÉKBV székhelye
3. a befektetés tárgyát képező sorozat ISIN azonosítója
4. a befektetés tárgyát képező értékpapírok darabszáma
5. a befektetés időpontja

59. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a Tpt. 22. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében döntsön a rendelkezésre álló dokumentumban foglalt információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségéről.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

60. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze.

14.

A kért kiegészítés sorszáma

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

61. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír tekintetében az alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze.

12.

A kért kiegészítés sorszáma

13.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

14.

Egyéb csatolt dokumentum

15.

Egyéb megjegyzés

16.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

17.

Keltezés helye

18.

Keltezés dátuma

62. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak

 

a) nyilvános forgalomba hozatala

 

b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása

 

c) szabályozott piacra történő bevezetése

 

tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

63. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

12.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír

 

a) nyilvános forgalomba hozatala

 

b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása

 

c) szabályozott piacra történő bevezetése

 

tekintetében az alaptájékoztató és hirdetmény közzétételét engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

64. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az ismertető közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak kizárólag Magyarországon történő

 

a) nyilvános forgalomba hozatala

 

b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása

 

c) szabályozott piacra történő bevezetése

 

tekintetében az ismertető közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

65. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak kizárólag Magyarországon történő

 

a) nyilvános forgalomba hozatala

 

b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása

 

c) szabályozott piacra történő bevezetése

 

tekintetében a tájékoztató közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

66. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó tájékoztatója közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak

 

a) nyilvános forgalomba hozatala

 

b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása

 

c) szabályozott piacra történő bevezetése

 

tekintetében a kibocsátási tájékoztató közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

67. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátó nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kibocsátót a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesítse.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

68. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

A nem természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá.

18.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

19.

Egyéb csatolt dokumentum

20.

Egyéb megjegyzés

21.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

22.

Keltezés helye

23.

Keltezés dátuma

69. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

A nem természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá.

18.

Eredeti vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem iktatószáma

19.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

20.

Egyéb csatolt dokumentum

21.

Egyéb megjegyzés

22.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

23.

Keltezés helye

24.

Keltezés dátuma

70. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

A természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) címe

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá.

18.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

19.

Egyéb csatolt dokumentum

20.

Egyéb megjegyzés

21.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

22.

Keltezés helye

23.

Keltezés dátuma

71. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

A természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) címe

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá.

18.

Az eredeti vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem iktatószáma

19.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

20.

Egyéb csatolt dokumentum

21.

Egyéb megjegyzés

22.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

23.

Keltezés helye

24.

Keltezés dátuma

71/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez34

Kérelem bennfentes információ nyilvános közzétételének − a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében történő – késleltetése jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az ügyfél (kérelmező) típusa

10.1.

hitelintézet

10.2.

pénzügyi vállalkozás

11.

A bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja

12.

A közzététel késleltetésére vonatkozó határozatért felelős személy, személyek azonosító adatai

12.1

név

12.2

cím

12.3

a kibocsátónál betöltött pozíció

12.4

munkahelyi e-mail-cím

12.5

munkahelyi telefonszám

13.

A késleltetéssel érintett bennfentes információ rövid meghatározása

14.

A bennfentes információ nyilvános közzétételének tervezett időpontja

15.

Kérem, hogy az MNB a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében hagyja jóvá a 13. pontban meghatározott bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetését.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

72. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze, a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

73. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze, a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

12.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

13.

Egyéb csatolt dokumentum

14.

Egyéb megjegyzés

15.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

16.

Keltezés helye

17.

Keltezés dátuma

74. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze, és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

75. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételét, valamint a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

12.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

13.

Egyéb csatolt dokumentum

14.

Egyéb megjegyzés

15.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

16.

Keltezés helye

17.

Keltezés dátuma

76. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

77. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében az alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze.

12.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

13.

Egyéb csatolt dokumentum

14.

Egyéb megjegyzés

15.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

16.

Keltezés helye

17.

Keltezés dátuma

78. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ABA értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

79. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt és a kezelési szabályzatot, továbbá a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

80. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá, továbbá az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

81. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nyilvános befektetési alap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot vegye nyilvántartásba.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

82. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem zártkörű befektetési alap esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot vegye nyilvántartásba.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

83. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

84. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejárata esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

85. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, amennyiben a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

86. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a zárt végű befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha arra azért kerül sor, mert az összes befektetési jegy a kezelési szabályzatban eredetileg meghatározott feltételek szerint bevonásra került

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

87. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

88. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

89. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha arra azért kerül sor esetében, mert a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

90. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap esetén a letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői szerződés módosításának hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

91. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alappal kapcsolatos megszűnési eljárás esetén az értékesítésre megállapított határidő meghosszabbításának engedélyezése iránt

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap megszűnési eljárása tekintetében az értékesítésre megállapított határidőt hosszabbítsa meg.

14.
15.

Eredeti határidő
Új határidő

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

92. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

93. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében a kezelési szabályzat módosítását engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

94. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az új alapkezelő megnevezése

14.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap kezelésének a 13. pontban meghatározott alapkezelő részére történő átadását engedélyezze.

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

95. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében az átalakuláshoz készített tájékoztatót hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

96. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulását hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

97. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az ABA-k egyesülésének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. és 13. pontban meghatározott befektetési alapok tekintetében a befektetési alapok egyesülését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

98. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. és 13. pontban meghatározott befektetési alapok tekintetében a befektetési alapok egyesülését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

99. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a szétválást engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

100. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett részalap elnevezése

12.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

13.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

14.

Kérem, hogy az MNB a 11. pontban meghatározott részalap tekintetében a szétválást engedélyezze.

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

101. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a Kbftv. 82. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó - ugyanazon befektetési alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő - egyesülés engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapnak a 13. pontban meghatározott befektetési alap részalapjává válásával történő egyesülést engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

101/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez35

Kérelem a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

102. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezésére egyesülés esetén

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének időtartama

14.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve értékpapír sorozatai tekintetében a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a 13. pontban foglaltak szerint engedélyezze.

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

103. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének eredeti időtartama

14.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének új időtartama

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve értékpapír-sorozatai tekintetében a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a 14. pontban foglaltak szerint hosszabbítsa meg.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

104. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az ingatlanértékelővel kötött szerződés jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az ingatlanértékelő megnevezése

14.

Az ingatlanértékelő címe/székhelye

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a 13. pontban meghatározott ingatlanértékelővel kötött szerződést hagyja jóvá.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

105. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az ingatlanértékelő megnevezése

14.

Az ingatlanértékelő címe/székhelye

15.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a 13. pontban meghatározott ingatlanértékelővel kötött szerződés módosítását hagyja jóvá.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

106. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a gyűjtő-ÁÉKBV cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapnak a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

107. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV egy másik cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap eszközeinek legalább 85 százalékát jelentő, a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

108. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV módosítsa a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 13. pontban meghatározott befektetési alap megszűnésére tekintettel a 10. pontban meghatározott befektetési alap nem gyűjtő ÁÉKBV-ként való továbbműködése érdekében a kezelési szabályzatának módosítását engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

109. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében engedélyezze, hogy az a 13. pontban meghatározott befektetési alap gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

110. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő ÁÉKBV-je maradjon

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében engedélyezze, hogy az a 13. pontban meghatározott befektetési alap gyűjtő-ÁÉKBV-jé váljon.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

111. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás eredményeképp létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap eszközeinek legalább 85 százalékát jelentő, a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

112. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV számára annak engedélyezésére, hogy a Kbftv. 143. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a Kbftv. 143. § (6) bekezdés c) pontja szerint nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében engedélyezze, hogy nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

113. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlésére

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásból törölje.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

114. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB engedélyezze, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

115. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Kérem, hogy az MNB engedélyezze, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a tervezett szétválás után a 13. pontban meghatározott befektetési alapként működhessen tovább.

17.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

18.

Egyéb csatolt dokumentum

19.

Egyéb megjegyzés

20.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

21.

Keltezés helye

22.

Keltezés dátuma

116. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem annak a befektetésnek a jóváhagyására, hogy ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Az érintett befektetési alap elnevezése

17.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

18.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

19.

Kérem, hogy az MNB hagyja jóvá, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a 13. és 16. pontban meghatározott befektetési alapok tervezett egyesülése következtében a 16. pontban meghatározott befektetési alap befektetőjévé váljon.

20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

21.

Egyéb csatolt dokumentum

22.

Egyéb megjegyzés

23.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

24.

Keltezés helye

25.

Keltezés dátuma

117. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem annak engedélyezésére, ha a gyűjtő-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő olyan ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett befektetési alap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Az érintett befektetési alap elnevezése

17.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

18.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

19.

Kérem, hogy az MNB hagyja jóvá, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a 13. pontban meghatározott befektetési alap szétválása következtében a 16. pontban meghatározott befektetési alap befektetőjévé váljon.

20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

21.

Egyéb csatolt dokumentum

22.

Egyéb megjegyzés

23.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

24.

Keltezés helye

25.

Keltezés dátuma

118. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha arra azért kerül sor esetében, mert az MNB az alapkezelő engedélyét visszavonta

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

119. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha arra azért kerül sor esetében, mert az MNB kötelezte a befektetési alapkezelőt a befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

120. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem arra, hogy az ABAK által kezelt más EGT-államban engedélyezett uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait Magyarországon lakossági befektetők számára is forgalmazhassa

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett uniós ABA elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait Magyarországon lakossági befektetők számára is történő forgalmazását engedélyezze.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

121. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Űrlap a nyilvánosan működő befektetési alap kezelési szabályzata módosításának bemutatásához

Iktatószám:

A kezelési szabályzat szövege, annak fellelhetősége a módosítás előtt

A kezelési szabályzat szövege, annak fellelhetősége a módosítás után

A kezelési szabályzat kötelező tartalmi eleme

szöveg

oldalszám

szöveg

oldalszám

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

 

 

 

 

1. A befektetési alap alapadatai

 

 

 

 

1.1. A befektetési alap neve

 

 

 

 

1.2. A befektetési alap rövid neve

 

 

 

 

1.3. A befektetési alap székhelye

 

 

 

 

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma

 

 

 

 

1.5. A befektetési alapkezelő neve

 

 

 

 

1.6. A letétkezelő neve

 

 

 

 

1.7. A forgalmazó neve

 

 

 

 

1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

 

 

 

 

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

 

 

 

 

1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

 

 

 

 

1.11. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap az ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap

 

 

 

 

1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

 

 

 

 

1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

 

 

 

 

1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesség biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

 

 

 

 

2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

 

 

 

 

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

 

 

 

 

II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

 

 

 

 

4. A befektetési jegy ISIN azonosítója

 

 

 

 

5. A befektetési jegy névértéke

 

 

 

 

6. A befektetési jegy devizaneme

 

 

 

 

7. A befektetési jegy előállításának módja

 

 

 

 

8. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja

 

 

 

 

9. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai

 

 

 

 

10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen

 

 

 

 

11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl. tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)

 

 

 

 

12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

 

 

 

 

13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

 

 

 

 

14. Az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

 

 

 

 

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható

 

 

 

 

16. A portfólió devizális kitettsége

 

 

 

 

17. Ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása

 

 

 

 

18. Hitelfelvételi szabályok

 

 

 

 

19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti be

 

 

 

 

20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága

 

 

 

 

21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni

 

 

 

 

22. A cél-ÁÉKBV, illetve annak részalapjának megnevezése

 

 

 

 

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

 

 

 

 

24.1. Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség

 

 

 

 

24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

 

 

 

 

24.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt

 

 

 

 

24.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok

 

 

 

 

24.5. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai

 

 

 

 

24.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése

 

 

 

 

24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

 

 

 

 

24.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát

 

 

 

 

24.9. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések

 

 

 

 

25.1. Annak megjelölése, hogy hozamtermelő vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba fektet be az ingatlanalap

 

 

 

 

25.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú (lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet be az ingatlanalap

 

 

 

 

25.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban fektet be az ingatlanalap

 

 

 

 

25.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma összegszerűen

 

 

 

 

25.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma az összes eszközhöz viszonyítottan

 

 

 

 

25.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya

 

 

 

 

25.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok

 

 

 

 

25.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és megvalósításának főbb elvei

 

 

 

 

25.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelőző forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az apportálandó ingatlanok részletes bemutatása

 

 

 

 

IV. A kockázatok

 

 

 

 

26. A kockázati tényezők bemutatása

 

 

 

 

V. Az eszközök értékelése

 

 

 

 

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás

 

 

 

 

28. A portfólió elemeinek értékelése

 

 

 

 

29. A származtatott ügyletek értékelése

 

 

 

 

30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

VI. A hozammal kapcsolatos információk

 

 

 

 

31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

 

 

 

 

32. Hozamfizetési napok

 

 

 

 

33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

VII. A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

 

 

 

 

34.1. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)

 

 

 

 

34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem)

 

 

 

 

35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

VIII. Díjak és költségek

 

 

 

 

36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

 

 

 

 

36.1. A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

 

 

 

 

36.2. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

 

 

 

 

36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

 

 

 

 

37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 36. pontban említett költségeket

 

 

 

 

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke

 

 

 

 

39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

 

 

 

 

40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

 

 

 

 

41. A befektetési jegyek vétele

 

 

 

 

41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

 

 

 

 

41.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

 

 

 

 

41.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

 

 

 

 

42. A befektetési jegyek visszaváltása

 

 

 

 

42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

 

 

 

 

42.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

 

 

 

 

42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

 

 

 

 

43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai

 

 

 

 

43.1. A forgalmazási maximum mértéke

 

 

 

 

43.2. A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei

 

 

 

 

44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása

 

 

 

 

44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága

 

 

 

 

44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez - részben vagy egészben - a befektetési alapot, a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg

 

 

 

 

45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák

 

 

 

 

46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák

 

 

 

 

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

 

 

 

 

X. A befektetési alapra vonatkozó további információ

 

 

 

 

48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható

 

 

 

 

49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

 

 

 

 

50. A befektetési alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira

 

 

 

 

51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni
a felkínált befektetési lehetőségről

 

 

 

 

XI. Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk

 

 

 

 

52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

 

 

 

 

53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

 

 

 

 

54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

 

 

 

 

55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

 

 

 

 

56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

 

 

 

 

57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

 

 

 

 

122. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Űrlap a hiánypótlás benyújtásához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

123. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Űrlap a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

124. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Űrlap a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

125. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Űrlap a kérelemben foglaltak alátámasztásához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

126. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Űrlap egyéb beadvány benyújtásához

Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

1

A rendeletet a 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet 11. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 10. §-át.

2

A 4. § (2) bekezdés 4. pontja a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdés 19. pontja az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (5) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (6) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (7) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (8) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 4. § (9) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (10) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 5. § g) pontja az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § g) pontja az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (4) bekezdése az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. § (1) bekezdés d) pontja a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (1) bekezdés m) pontja a 14. § (2) bekezdése alapján a 2014: XVI. törvény 157. § (13) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

15

A 8. § (1) bekezdés o) pontját a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 11. § (10) bekezdését az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 5. §-a iktatta be.

17

A 12. § (1) bekezdés 31. pontját az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 12. § (5) bekezdése az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Ha a meghatalmazás konkrét ügyre vonatkozik és ismeri az ügy számát, kérjük ezt tüntesse fel a 2.1. pontban; egyéb esetben kérjük hivatkozzon az ügy típusának megfelelo, az MNB honlapján megtalálható listából kiválasztható elektronikus űrlap azonosítójára a 2.2 pontban.

21

Attól függoen, hogy a nyilatkozatban a Meghatalmazó a 3.3.1. vagy a 3.3.2. pontot jelöli meg, az adott eljárásban az iratokat az MNB – a Ket. 40. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazottnak (3.3.1) vagy a Meghatalmazónak (3.3.2) kézbesíti.

22

A 2. melléklet II. 18. pontja a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet II. 19. pontját a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 2. §-a iktatta be.

24

A 6. melléklet II. 1.1. pontja a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 6. melléklet II. 1.2. pontja a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

26

A 21. melléklet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

27

A 22/A. mellékletet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 8. §-a iktatta be.

28

A 29. mellékletet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

29

A 36. mellékletet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

30

A 40–41. mellékletet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 45. melléklet a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 54. melléklet a 14. § (2) bekezdése alapján a 2014: XVI. törvény 157. § (13) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

33

Az 55/A. mellékletet a 16/2016. (V. 11.) MNB rendelet 5. §-a iktatta be.

34

A 71/A. mellékletet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 9. §-a iktatta be.

35

A 101/A. mellékletet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet 10. §-a iktatta be.