• Tartalom

18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

egyes rendeleteknek a közreműködő szervezetek integrációjával összefüggő módosításáról1

2014.04.15.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. „ A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet.

2. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról,
valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló
40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet módosítása

2. § A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A KKK a miniszterrel kötött szerződésben foglalt feltételek szerint európai uniós források bevonásával az irányító hatóság feladataihoz műszaki szakmai támogatást nyújt, illetve szakmai koordinációs feladatokat lát el a nemzeti és az európai uniós támogatási források felhasználásának műszaki ellenőrzésében, továbbá az állami vagyon védelme érdekében a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során a műszaki megvalósítás szakmai koordinációját biztosítja.
(2) A KKK az európai uniós támogatási források felhasználásának műszaki ellenőrzését ellátó mérnök (a továbbiakban: felügyelő mérnök) munkájának koordinálása során:
a) megszervezi, irányítja és ellenőrzi a felügyelő mérnök munkáját;
b) a projektek előrehaladása alatt műszaki tanácsadást biztosít az irányító hatóság részére;
c) az irányító hatóság számára javaslatot tesz a felügyelő mérnök teljesítésigazolására vonatkozóan;
d) szakmai véleményt ad a felügyelő mérnök által benyújtott jelentésekhez kapcsolódóan az irányító hatóság részére;
e) kidolgozza a felügyelő mérnök által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendet, valamint a felügyelő mérnök által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendi dokumentumokra vonatkozó követelményeket;
f) véleményezi a felügyelő mérnök által javasolt sürgős intézkedéseket és intézkedést javasol az irányító hatóság felé a soron kívüli döntést igénylő szakmai kérdések megoldására;
g) javaslatot tesz az irányító hatóság részére a havi ellenőrzési program összeállítására.”

3. Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. § a) és c) pontja.

4. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 2. § n) pontja.

5. A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló
8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosítása

5. § (1) A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TC fedezetet biztosít)

m) a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására,”

(2) Az R1. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási szerződés módosítása tárgyában a Támogató a kérelem – hiánypótlás esetében a hiánypótlás keretében bekért információk – kézhezvételétől számított 60 napon belül dönt, és döntéséről haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet, valamint szükség esetén egyidejűleg részére megküldi a szerződésmódosítás tervezetét.”

(3) Az R1. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázat benyújtását követően előzetes helyszíni szemlére, a szerződéskötést követően megvalósítási, fenntartási, valamint a projekt lezárását megelőző ellenőrzésre kerülhet sor.”

6. § Az R1.

a) 7. §-ában a „fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe a „nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért” szöveg,

b) 18. § (4) és (5) bekezdésében és 22. § (6) bekezdésében a „MAG Zrt.” szövegrész helyébe a „Támogató” szöveg,

c) 18. § (6) bekezdésében a „MAG Zrt.” szövegrészek helyébe a „Támogató” szöveg lép,

d) 22. § (1) bekezdésében a „MAG Zrt.-hez” szövegrész helyébe a „Támogatóhoz” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 19. § (2) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében az „ , illetve a MAG Zrt.” szövegrész,

b) 26. § (2) bekezdésében az „és a MAG Zrt.” szövegrész,

6. A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet módosítása

8. § (1) A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az előirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít]

b) a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján
ba) a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC), és
bb) a Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)
működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.”

(2) Az R2. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok megvalósítására a Támogató szerződést köt a KKC és NBC forrásaiból egyes hátrányos helyzetű megyék részére decentralizált támogatási keretek terhére kötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó megyei önkormányzatokkal vagy az általuk megbízott ügynökségekkel.”

9. § Az R2.

a) 12. § (1)–(3) bekezdésében és 16. § (1) és (2) bekezdésében a „MAG Zrt.” szövegrész helyébe a „Támogató” szöveg,

b) 13. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 15. § b) pontjában a „MAG Zrt.” szövegrész helyébe a „Támogató” szöveg,

c) III. Fejezetének címében a „működtetése, az előirányzat-kezelő szerv feladatai” szövegrész helyébe a „működtetése” szöveg,

d) 6. alcímének címében az „és az előirányzathoz kapcsolódó kezelő szervi feladatok” szövegrész helyébe a „feladatok” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R2.

a) 13. § (1) bekezdésében az „és MAG Zrt.” szövegrész;

7. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosítása

11. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 78/B. § (1) bekezdésében a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központi Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.)” szövegrész helyébe a „Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban: MT Zrt.)” szöveg,

b) 78/B. § (2) bekezdésében az „a MAG Zrt.” szövegrész helyébe az „az MT Zrt.” szöveg,

c) 78/B. § (3) bekezdésében az „A MAG Zrt. ellátja” szövegrész helyébe az „Az MT Zrt. ellátja” szöveg, az „a MAG Zrt.-vel” szövegrész helyébe az „az MT Zrt.-vel” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R3.

a) 35. § (5) bekezdésében az „NFÜ-vel megkötött” szövegrész;

b) 35. § (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja, valamint 47. és 48. alcíme.

8. A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet módosítása

13. § (1) A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A ZFR kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a ZFR bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására) a kezelő szerv által, valamint a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján a ZFR legfeljebb 7%-a használható fel.”

14. § Az R4. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előirányzat kezelő szerveként a pályázati kiírás az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölheti ki. Kezelő szerv kijelölése hiányában az e rendeletben a kezelő szervnek címzett feladat- és hatásköröket a támogató gyakorolja.”

9. Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló
79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet módosítása

15. § Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 12. § b) pontjában, valamint 13. § (1) és (2) bekezdésében a „MAG Zrt.” szövegrész helyébe a „támogató” szöveg;

b) 4. alcímének címében az „és az előirányzathoz kapcsolódó kezelő szervi feladatok” szövegrész helyébe a „feladatok” szöveg

lép.

10. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet 2014. április 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. április 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére