• Tartalom

18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet

18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet

egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2014.03.15.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 2. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint

a 3. § tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet módosítása

1. § (1) A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket.”

(2) Hatályát veszti az R1. 11. § (2) bekezdés d) pontjában a „jogi személyiségű gazdasági társaság vagy jogi személyiséggel nem rendelkező” szövegrész.

2. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

2. § A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „hozzátartozója” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

3. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

3. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:]

d) nonprofit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat.”

(2) Az R2. 7. § (3) bekezdésében az „a Gt. 66. §-a alapján” szövegrész helyébe a „jogutód nélkül” szöveg lép.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére