• Tartalom

18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás

az egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatok módosításáról1

2015.01.01.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot adom ki:

1. A büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról szóló 12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás egyes módosuló nyomtatványai

1. § A büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról szóló 12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás 8. és 12. melléklete helyébe az 1. és a 2. melléklet lép.

2. A szabálysértési eljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról szóló 5/2014. (IV. 18.) OBH utasítás egyes módosuló nyomtatványai

2. § A szabálysértési eljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról szóló 5/2014. (IV. 18.) OBH utasítás 1., 5. és 16. melléklete helyébe a 3., 4. és az 5. melléklet lép.

3. A büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló
5/2003. OIT szabályzat egyes módosuló nyomtatványai

3. § A büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló 5/2003. OIT szabályzat Mellékletének 214., 222., 238. és 266. számú nyomtatványa helyébe a 6., 7., 8. és a 9. melléklet lép.

4. § Ez az utasítás 2015. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] vádlott részére
A [Bíróság megnevezése] a [bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra vádlottként megidézi. A tárgyaláson köteles személyesen megjelenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy ha a tárgyaláson az idézés ellenére nem jelenik meg, vagy engedély nélkül eltávozik, rendőri elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie. Ha pedig önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, a következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi.
Ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
A személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan tanulmányozza át, a következőkben annak a magyarázatát olvashatja.
Az idézés azt jelenti, hogy az ügyben az ott megjelölt helyen és időben, megfelelő öltözékben és minden káros szer befolyásától mentes állapotban vádlottként kell bíróság elé állnia. A tárgyaláson az ügyész ismerteti a vádat, és azt követően a vádiratban megjelölt cselekménnyel kapcsolatos bizonyítékok felsorakoztatása történik: az Ön kihallgatására, a tanúk kihallgatására, szakértői vélemények és más okiratok felolvasására kerül sor. Az Ön jogairól és kötelességeiről a bíró a tárgyaláson szóban nyújt felvilágosítást a kihallgatása elején. Ha valami nem érthető ezek közül, a bírótól kérheti, hogy magyarázza el.
A tárgyaláson általában jelen lehetnek szülei is, akiket külön értesített a bíróság, de ha ők nem jelennek meg, ettől függetlenül Ön kihallgatható.
Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud elmenni a tárgyalásra, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Ha az idézésre igazolatlanul nem jelenik meg, elővezetése is elrendelhető, amellyel a bíróság intézkedik, hogy a rendőrség – akár azon nyomban – állítsa Önt a bíróság elé. Ennek a költségeit Önnek kell megfizetnie.
Az iskolai hiányzást a bíró – kérésére – igazolja.
Kk-8. 14. évét betöltött fiatalkorú vádlott idézése tárgyalásra

2. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

[Bíróság megnevezése]
[Ügyiratszám]
A beadványokban a fenti ügyszámra kell hivatkozni!
IDÉZÉS BÜNTETŐÜGYBEN
[Címzett neve] tanú részére
A [Bíróság megnevezése] a [bűncselekmény] miatt [I. r. terhelt] vádlott [és társa / és társai] ellen indult büntetőügyben a
[Tárgyalás határnapja] napjának [Idézés időpontja] órájára
a [Tárgyalás pontos helye] [tárgyalóterembe / alatti címre] kitűzött tárgyalásra tanúként megidézem. A tárgyaláson köteles személyesen megjelenni, és – ha a törvény kivételt nem tesz – köteles vallomást tenni.
A tárgyalás várható időtartama: [Időtartam] óra.
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy ha a tárgyaláson az idézés ellenére nem jelenik meg, vagy engedély nélkül eltávozik, rendőri elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie. Ha önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, illetve a következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi. Ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napjától vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy a tanúzási kötelezettsége teljesítésének idejére átlagkereset illeti meg, és munkáltatója köteles a munkavégzés alól mentesíteni. Kérésére a bíróság a munkáltató, illetve az oktatási intézmény részére igazolást állít ki.
TÁJÉKOZTATOM, hogy amennyiben a tárgyalás helyétől eltérő településen lakik, kérelmére a bíróság a megjelenésével kapcsolatosan felmerült költségét megtéríti. Ennek érdekében be kell mutatnia a bírónak a távolsági busz vagy vasúti menetjegyét, amennyiben pedig gépjárművel érkezik, a gépkocsi forgalmi engedélyét. Gépjármű esetén a bíróság az üzemanyag norma szerinti fogyasztást téríti meg. Amennyiben bejelentett lakóhelyétől eltérő helyről érkezik, ezt előzetesen be kell jelentenie a bíróságnak. Indokolt esetben a bíróság megtéríti az ezzel kapcsolatos többletköltségét.
FELHÍVJA a bíróság, hogy személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, továbbá a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit, iratait és a bizonyítás szempontjából jelentős tárgyakat hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy az Ön érdekében képviselőként meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha jogairól való felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja. Az ügyvéd jelenléte viszont nem pótolja a tanú személyes megjelenését.
[Ha kérte személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság személyi adatait zártan kezeli, a jegyzőkönyvben és hivatalos iratokon kizárólag az Ön neve kerül feltüntetésre.
[Ha kérte nevének és személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság nevét és személyi adatait zártan kezeli, a bíróság sorszám szerint szólítja be Önt. Az Ön sorszáma: [Tanú száma].
[Ha nem kérte személyi adatainak zártan kezelését...] Kérheti személyi adatainak a zártan kezelését. A bíróság ebben az esetben személyi adatait zárt borítékban helyezi el, így az nem lesz ismert az eljárás résztvevői előtt. Abban az esetben, ha a nyomozás során nem kérte adatai zártan kezelését, és a nyomozási iratokból másolat került kiadásra, személyazonossága már ismertté válhatott, ennek ellenére a bíróság visszamenőlegesen is eltávolítja személyi adatait az iratokból. Amennyiben személyi adatai mellett a nevének zártan kezelését is kéri, ezt még írásban tegye meg a tárgyalás előtt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
[Keltezés helye], [Keltezés időpontja]
[Bíró / tanács elnökének neve]
bíró – a tanács elnöke
A kiadmány hiteléül:
[Ügyintéző neve]
tisztviselő
TÁJÉKOZTATÁS
Az idézést nagyon alaposan olvassa át, a következőkben az értelmezés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk.
A bíróság a [Elkövetés ideje] napján [Elkövetés helye] helyen történt eseménnyel kapcsolatban kívánja meghallgatni tanúként. Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a bírósági tárgyaláson mi fog történni.
A tanúmeghallgatás azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel azzal kapcsolatban, amit látott vagy hallott, és ezekre kell válaszolni. Kérdéseket tehet fel a bíró, a vádló (más néven ügyész), az akit megvádoltak (más néven vádlott) és az érdekében eljáró védőügyvéd. Kérhető a bíróságtól, hogy a meghallgatás ideje alatt a vádlott ne legyen jelen, vagy ha jelen van, akkor se kelljen közvetlenül vele beszélni. Ha valami nem érthető, vagy bármi kérdése van, ezt nyugodtan megkérdezheti a bírótól. Fontos, hogy az eljárás során minden kérdésre a legjobb tudása szerint az igazat válaszolja, mert a valótlan állítás bűncselekmény, ahogy az is, ha valamilyen lényeges információt elhallgat a bíróság elől. Erre a bíró a tárgyaláson külön is fel fogja hívni a figyelmét.
A meghallgatáson általában jelen lehetnek szülők is, akiket az Ön meghallgatásáról értesítettünk, de ha ők nem jelennek meg, ettől még Ön kihallgatható. Amennyiben nyilatkozat megtétele érdekében valamelyik szülő jelenléte kötelező, a bíróság neki külön idézést küld.
Fontos, hogy a tárgyaláson – amelynek helyszíne és időpontja az idézésben szerepel – pontosan és a megfelelő öltözékben jelenjen meg. Ha betegség vagy más fontos elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, akkor ezt haladéktalanul levélben, fax útján vagy e-mailben meg kell írni a bíróságnak, vagy ha az idő erre már nem elég, legkésőbb a tárgyalás reggelén telefonon kell értesíteni a bíróságot.
Az iskolai hiányzást a meghallgatást végző bíró igazolni fogja, az utazási költséget pedig megtéríti.
Kk-12. 14. évét betöltött kiskorú tanú idézése tárgyalásra büntetőeljárásban

3. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság*
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe (város, út / utca / tér, házszám, emelet, ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra eljárás alá vont személyként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG,
MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
–    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem menti ki, a rendőrség útján elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) meg kell fizetnie akkor is, ha a bíróság által a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott helyen nem található [Szabs. tv. 72. § (1) és (7) bekezdés, 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a meghallgatás helyéről, a meghallgatásának elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell kötelezni [Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés],
–    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki [Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés].
FELHÍVJA a bíróság, hogy esetleges bizonyítási indítványát késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegye meg.
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
–    az ügy iratait megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet [Szabs. tv. 52. § (3) bekezdés],
–    érdekében törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el [Szabs. tv. 53. § (1) bekezdés],
–    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik [Szabs. tv. 85. § (1)–(4) bekezdés].
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés].
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:

Sz-1.

Eljárás alá vont személy idézése tárgyalásra – elzárással is büntethető szabálysértések esetén

4. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság*
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
IDÉZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe (város, út / utca / tér, házszám, emelet, ajtó)
20 évi hó napján órára
kitűzött tárgyalásra tanúként megidézi.
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG,
MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK!
FIGYELMEZTETI a bíróság, hogy
–    a tárgyaláson a fenti időben és helyen köteles megjelenni [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem menti ki, a rendőrség útján elővezetése rendelhető el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) meg kell fizetnie akkor is, ha a bíróság által a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott helyen nem található [Szabs. tv. 72. § (1) és (7) bekezdés, 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés],
–    5000 (ötezer) forinttól 150 000 (százötvenezer) forintig terjedő rendbírsággal sújtható, ha szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, vagy mihelyt az akadály tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetve az eljárási cselekményről engedély nélkül eltávozik. A rendbírság legmagasabb összege ismételt esetben 200 000 (kétszázezer) forint. [Szabs. tv. 77. § (1) bekezdés g) pont, (2) bekezdés],
–    ha szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve a meghallgatását megelőzően engedély nélkül távozik a meghallgatás helyéről, a meghallgatásának elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell kötelezni [Szabs. tv. 88. § (1) bekezdés],
–    ha a megadott időpontban az idézésnek nem tud eleget tenni, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy mulasztását úgy hozza a bíróság tudomására, hogy az a mulasztás okát még a határnap előtt megismerje, és új határnapot tűzhessen ki [Szabs. tv. 87. § (7) bekezdés].
TÁJÉKOZTATJA a bíróság, hogy
–    ha önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, igazolási kérelmet nyújthat be,
az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól számított 8 (nyolc) napon belül lehet előterjeszteni, ha a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a fenti határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik, de az elmulasztott határnaptól számított 3 (három) hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni,
az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik [Szabs. tv. 85. § (1)–(4) bekezdés],
–    mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a bíróság felhívására vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra [Mt. 55. § (1) bekezdés i) pont],
–    igazolásra tarthat igényt, valamint a jogszabályoknak megfelelő mértékben kérheti útiköltségének megtérítését.
Az idézés ellen nincs helye jogorvoslatnak [Szabs. tv. 87. § (1) bekezdés].
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
Címzett:
Sz-5. Tanú idézése tárgyalásra szabálysértési ügyben

5. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

Járásbíróság / Bíróság*
/20 / . szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni!
ELŐVEZETŐ PARANCS
A bíróság a szabálysértés miatt ellen indított szabálysértési ügyben elrendeli, hogy eljárás alá vont személyt / tanút* (születési név: , születési hely és idő: ,
év hó nap, anyja neve: , lakik: )
20 évi hó napján órára
a Járásbíróság / Bíróság* város, út / utca / tér, házszám, emelet, ajtó alatti helyiségébe
vezessék elő (Szabs. tv. 72. §).*
indítsák útba [Szabs. tv. 72. § (1) bekezdés].*
Ha az elővezetés bármely okból nem hajtható végre, erről a körülményről, valamint a végrehajtást akadályozó okról soron kívül kell tájékoztatni az elővezetést elrendelő bíróságot a telefonszámon, faxszámon vagy e-mail címen [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 34. § (2) bekezdés].
Ha az elővezetendő a bíróság által meghatározott helyen nem található fel, egyúttal jelentse be a megtett kilométerek számát is a 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint.
Az elővezető parancs egyik példányát az elővezetendőnek kézbesítsék.
A bíróság a rendőri intézkedést azért rendelte el, mert az elővezetendő a 20 évi hó napjára kitűzött tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, és a távolmaradását nem mentette ki / önhibájából meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelent meg / a meghallgatás előtt engedély nélkül eltávozott.*
A költségtérítés mértéke a 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. §-a alapján kerül megállapításra. Az erről kiállított igazolást útbaindítás esetén haladéktalanul, elővezetés esetén az annak foganatosításától számított 30 napon belül a bíróságnak küldje meg.
, 20 év hó napján
s. k.
bíró / bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő – írnok
RENDŐRKAPITÁNYSÁGNAK
Sz-16. Elővezető parancs

6. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

214. számú nyomtatvány az 5/2003. OIT szabályzat Mellékletéhez
................................................................................ Bíróság
................................... /20..... /..... szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.
Idézés büntetőügyben
..... miatt ..... ellen indított büntetőügyben a bíróság a hivatalos helyiségébe
(.......... város, ..... utca ..... házszám ..... emelet ..... ajtószám)
20..... évi ..... hó ..... napján ..... órára
kitűzött tárgyalásra vádlottként megidézi.
A vádirat / vádindítvány ................................................................. mellékelve.
A bíróság figyelmezteti, hogy
a)    ha az idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, elővezetését rendelhetik el, amelynek költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie. Ha pedig önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, a következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi;
b)    ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napja vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel;
c)    a személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie;
d)    védőt hatalmazhat meg, vagy védő kirendelését kérheti;
e)    ha jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a bűnügyi költséget előreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja, saját vagy védője kérelmére a bíróság, illetve az ügyész személyes költségmentességet engedélyezhet részére. A személyes költségmentesség engedélyezése esetén a kirendelt védő díját és költségét az állam viseli;
f)    az ügy iratait megtekintheti, azokról kért másolat egyszeri kiadása – személyes költségmentesség esetén – illetékmentes;
g)    az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni, ezért a vallomást tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megtekintheti, és írásban e tanúhoz kérdés feltevését indítványozhatja, valamint indítványozhatja a különösen védetté nyilvánítás megszüntetését;
h)    miután a hatóság a nyomozás során szakértőt rendelt ki, az idézés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül benyújtott kérelmére – ugyanazon tényre – a bíróság más szakértőt is kirendelhet.
Felhívom a figyelmét, hogy bizonyítási indítványait késedelem nélkül a tárgyalás előtt tegye meg.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
...................., 20..... évi ................................. hó ..... napján.

Címzett: ............................................................

........................................................ s. k.

.............................................................................

a tanács elnöke – bíró

A kiadmány hiteléül:

........................................................

tisztviselő – írnok

214. A vádlott idézése első fokú tárgyalásra

7. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

222. számú nyomtatvány az 5/2003. OIT szabályzat Mellékletéhez
................................................................................ Bíróság
................................... /20..... /..... szám
Idézés büntetőügyben
A ....................................................................................................................................... miatt ....................................................
............................................................. ellen indított büntetőügyben a bíróság / ítélőtábla a hivatalos helyiségébe (.....................
...................., .................... utca ..... házszám ..... emelet ..... ajtószám)
20..... évi ..... hó ..... napján ..... órára
kitűzött tárgyalásra tanúként megidézi.
A bíróság / ítélőtábla figyelmezteti, hogy
–    ha az idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály tudomására jut, haladéktalanul vagy az akadály megszűnése után nyomban alapos okkal nem igazolja, vagy engedély nélkül eltávozik, a bíróság / ítélőtábla elővezetését rendelheti el, vagy ezer forinttól ötszázezer forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a meg nem jelenéssel, illetőleg eltávozással okozott költség megtérítésére kötelezi. Az elővezetés költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie;
–    ha önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, 200 000 forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtható, illetve a következő tárgyalásra a bíróság elővezetését rendelheti el, egyben az okozott költségek megtérítésére kötelezi;
–    ha önhibáján kívül nem tud megjelenni a tárgyaláson, mulasztását legkésőbb az elmulasztott tárgyalás napjától vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc napon belül mentheti ki írásbeli igazolási kérelemmel;
–    a tanúzási kötelezettsége teljesítésének idejére átlagkereset illeti meg, és munkáltatója köteles a munkavégzés alól mentesíteni. Kérésére a bíróság a munkáltató, illetve az oktatási intézmény részére igazolást állít ki;
–    amennyiben a tárgyalás helyétől eltérő településen lakik, kérelmére a bíróság a megjelenésével kapcsolatosan felmerült költségét megtéríti. Ennek érdekében be kell mutatnia a bírónak a távolsági busz- vagy vasúti menetjegyét, amennyiben pedig gépjárművel érkezik, a gépkocsi forgalmi engedélyét. Gépjármű esetén a bíróság az üzemanyag norma szerinti fogyasztást téríti meg. Amennyiben bejelentett lakóhelyétől eltérő helyről érkezik, ezt előzetesen be kell jelentenie a bíróságnak. Indokolt esetben a bíróság megtéríti az ezzel kapcsolatos többletköltségét;
–    személyazonosságát tanúsító fényképes igazolványt, lakcímét igazoló kártyát, továbbá a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit, iratait és a bizonyítás szempontjából jelentős tárgyakat hozza magával. A tárgyalóterembe a bíró külön szólítására kell belépnie;
–    az Ön érdekében képviselőként meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha jogairól való felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja. Az ügyvéd jelenléte viszont nem pótolja a tanú személyes megjelenését;
–    [Ha kérte személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság személyi adatait zártan kezeli, a jegyzőkönyvben és hivatalos iratokon kizárólag az Ön neve kerül feltüntetésre.
–    [Ha kérte nevének és személyi adatainak zártan kezelését...] A bíróság nevét és személyi adatait zártan kezeli, a bíróság sorszám szerint szólítja be Önt. Az Ön sorszáma: [Tanú száma].
–    [Ha nem kérte személyi adatainak zártan kezelését...] Kérheti személyi adatainak a zártan kezelését. A bíróság ebben az esetben személyi adatait zárt borítékban helyezi el, így az nem lesz ismert az eljárás résztvevői előtt. Abban az esetben, ha a nyomozás során nem kérte adatai zártan kezelését, és a nyomozási iratokból másolat került kiadásra, személyazonossága már ismertté válhatott, ennek ellenére a bíróság visszamenőlegesen is eltávolítja személyi adatait az iratokból. Amennyiben személyi adatai mellett a nevének zártan kezelését is kéri, ezt még írásban tegye meg a tárgyalás előtt.
További tájékoztatást a bírósági eljárásról és eljárási jogairól a www.birosag.hu honlapon találhat.
...................., 20..... évi ................................. hó ..... napján.

.............................................................................

........................................................ s. k.

.............................................................................

a tanács elnöke – bíró

A kiadmány hiteléül:

........................................................

tisztviselő – írnok

222. Tanú idézése tárgyalásra büntetőügyben
______________
* A nem kívánt rész törlendő!

8. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

238. számú nyomtatvány az 5/2003. OIT szabályzat Mellékletéhez
................................................................................ Bíróság
................................... /20..... /..... szám
Elővezető parancs

.......................................................................................................................................... miatt ......................................................
...................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság / ítélőtábla elrendeli, hogy a ................................ /..... év ..... születésű, foglalkozása ................................., anyja neve: .........................., ......................... -i ....................... utca ..... házszám alatti lakos vádlottat, tanút 20..... évi ..... hó ..... napján ..... órára a ..... bíróság / ítélőtábla ......................................... út / utca / tér ..... fszt. / em. ..... ajtó alatti helyiségébe

vezessék elő / az előállítás nem mellőzhető

utasítsák a megjelenésre és elindulását ellenőrizzék.*

 

Ha az elővezetés bármely okból nem hajtható végre, erről az elővezetést elrendelő bírót a ...................... telefonszámon kell rövid úton tájékoztatni, majd pedig írásban is közölni az elővezetés akadályát.

Az elővezető parancs egyik példányát az elővezetendőnek kézbesítsék.

A bíróság / ítélőtábla a rendőri intézkedést azért rendelte el, mert nevezett a 20..... évi ..... hó ..... napjára kitűzött tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, és elmaradását nem mentette ki, a bíróság / ítélőtábla az előzetes letartóztatását rendelte el.

A költségtérítés mértéke a 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 2. §-a alapján kerül megállapításra. Az elővezetést követően a foganatosító a bíróságnak / ítélőtáblának jelentse be, hogy hány kilométert tettek meg

...................., 20..... évi ................................. hó ..... napján.

.............................................................................

........................................................ s. k.

RENDŐRKAPITÁNYSÁGNAK

a tanács elnöke – bíró

A kiadmány hiteléül:

........................................................

tisztviselő – írnok

238.     Elővezető parancs
_______________
* A nem kívánt részt törölni kell!

9. melléklet a 18/2014. (XII. 31.) OBH utasításhoz

266. számú nyomtatvány az 5/2003. OIT szabályzat Mellékletéhez
................................................................................ Bíróság mint másodfokú bíróság / ítélőtábla
................................... /20..... /..... szám
Ezt az idézést a tárgyalásra hozza magával!
Idézés büntetőügyben

A ....................................... miatt ...................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság mint ......................................-t
a .................................... bíróság / ítélőtábla ...................város, .................................. utca ..... házszám ..... emelet ..... ajtószám alatt levő helyiségébe,

 

20..... évi ..... hó ..... napján ..... órájára

 

kitűzött fellebbezési tárgyalásra / nyilvános ülésre megidézi.

 

Az elsőfokú ítélet ellen ........................................................................... fellebbezést jelentett be.

A ........................................................................................................... Főügyészség / Fellebbviteli Főügyészség indítványa mellékelve.

A bíróság / ítélőtábla figyelmezteti a túlsó oldalon olvasható jogkövetkezményekre.

 

...................., 20..... évi ................................. hó ..... napján.


.............................................................................

........................................................ s. k.

.............................................................................

a tanács elnöke – bíró


A kiadmány hiteléül:

........................................................

tisztviselő/írnok

FIGYELMEZTETÉS!
Azzal szemben, aki az idézésben meghatározott helyen és időben nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut haladéktalanul vagy az akadály megszűnése után nyomban alapos okkal nem igazolja, illetve engedély nélkül eltávozik, illetőleg a vádlott önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, a bíróság / ítélőtábla
–    a vádlott elővezetését rendelheti el, és kötelezi a meg nem jelenésével okozott költség viselésére. Az elővezetés költségét (szolgálati gépkocsi használata esetén legkevesebb 9250 forint, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább növekedhet) Önnek kell viselnie;
–    a védőt, szakértőt ............... forinttól ............... forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a tárgyalást a költségére elhalaszthatja.
Felhívom a vádlott és a védő figyelmét arra, hogy fellebbezését írásban részletesen indokolhatja, a más által bejelentett fellebbezésre pedig észrevételt tehet. A fellebbezés indokolását legkésőbb a fellebbezési tárgyalást megelőző nyolcadik napon kell a másodfokú bíróságnál / ítélőtáblánál előterjeszteni.
* * *
266. A vádlott és a védő idézése fellebbezési tárgyalásra, nyilvános ülésre
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

*

A nem kívánt rész törlendő!

*

A nem kívánt rész törlendő!

*

A nem kívánt rész törlendő!

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére