• Tartalom

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2020.09.11.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó, a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megvalósítandó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül szükségesek.

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a 2. mellékletben meghatározott kormánymegbízottakat jelöli ki.

3. §3 (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály a fővárosi és megyei kormányhivatalt, vagy annak valamely járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki eljáró hatóságként, a Kormány a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyek tekintetében – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – azt a fővárosi és megyei kormányhivatalt, illetve annak járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki, amelynek vezetője a 2. §-ban meghatározottak szerint az adott megye területén megvalósuló beruházások tekintetében koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a közigazgatási hatósági ügy tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal több járási hivatala is hatáskörrel rendelkezik, a 2. §-ban meghatározottak szerinti koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízott által vezetett kormányhivatal szerinti megye székhelyén működő járási hivatal, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az V. Kerületi Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az Érdi Járási Hivatal jár el.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve azok járási (fővárosi kerületi) hivatalai rendelkeznek hatáskörrel, de az (1) bekezdésben megjelölt fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy annak járási (fővárosi kerületi) hivatala nem rendelkezik hatáskörrel, az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerinti hatóság jár el.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti szabályok alkalmazásával az adott közigazgatási hatósági ügyben az a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy annak járási (fővárosi kerületi) hivatala járna el, amelynek területén az adott beruházás megvalósul, abban az esetben a (3) bekezdés szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal felett az adott közigazgatási hatósági ügy tekintetében felügyeleti jogkört gyakorló szerv által kijelölt hatóság jár el.

4. §4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint nem a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy annak valamely járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el, az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerinti hatóság jár el.

5. § (1)–(2)5

(3)6

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10.7 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez8

A kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

A

B

1.

Beruházások megnevezése

Koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott

2.

3.

Baranya megye területén megvalósuló beruházások

Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

4.

Bács-Kiskun megye területén megvalósuló beruházások

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

5.

Békés megye területén megvalósuló beruházások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósuló beruházások

Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

7.

8.

Fejér megye területén megvalósuló beruházások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

9.

Győr-Moson-Sopron megye területén megvalósuló beruházások

Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

10.

Hajdú-Bihar megye területén megvalósuló beruházások

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

11.

Heves megye területén megvalósuló beruházások

Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

12.

13.

Komárom-Esztergom megye területén megvalósuló beruházások

Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

14.

15.

Pest megye területén megvalósuló beruházások

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

16.

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósuló beruházások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

18.

19.

20.

Veszprém megye területén megvalósuló beruházások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

21.

1

A rendeletet az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 292. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2022. december 23. napjával.

2

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 3. § a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 147. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 147. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 148. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 87. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

7

Az 1. melléklet 10. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére