• Tartalom

19/2014. (X. 29.) FM rendelet

19/2014. (X. 29.) FM rendelet

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról1

2017.01.01.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.2 biztosítási esemény: tűzkár, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) 2. § 7. pontja szerinti elemi káresemény a belvízkár kivételével;

2.3 kárakta: a biztosító belső szabályzatában előírt, a szolgáltatás összegének megállapításához szükséges iratokat tartalmazó nyilvántartás;

3.4 MEPAR szerinti blokkazonosító: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 2. pontja szerinti blokkazonosító;

4.5 mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet;

5.6 tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által kiváltott, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében;

6.7 tűzkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben természeti jelenség következtében kialakuló tűz miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely üzemi szinten a növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenését okozza.

7–10.8

2. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás és a támogatási kérelem benyújtása

2. § (1) Az Mkk. tv. 2. § 23. pontja szerinti, mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) az Mkk. tv. 2. § 11. pontja szerinti használatban lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő

a) a 4. § szerinti csomagbiztosítás keretében kötött „A” típusú,

b) az 5. § szerinti „B” típusú,

c) a 6. § szerinti „C” típusú

mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást vehet igénybe.

(2)9 A támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek a biztosítási ajánlat megtételét követő öt napon belül a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) kell benyújtania a 4. melléklet szerinti adattartalmú kérelmet – a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon – a biztosítási ajánlat másolatával együtt (a továbbiakban együtt: támogatási kérelem). E rendelet vonatkozásában a biztosítási ajánlat megtétele időpontjának a szerződő fél által a biztosítási szerződéshez kapcsolódó ajánlati dokumentumon feltüntetett dátum minősül. A támogatási kérelem legkésőbb tárgyév június 30-ig nyújtható be.

(3)10 Amennyiben a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtásakor nem kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az eljárási törvény szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, úgy legkésőbb a támogatási kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni a Kincstárnál az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő felvételét.

(4)11 A támogatási kérelem tartalmi és formai megfelelőségének vizsgálatát követően a kérelem befogadásáról a Kincstár a biztosítási ajánlat beérkezését követő két hónapon belül végzést hoz.

(5)12 A támogatási kérelem befogadása nem értékelhető úgy, hogy a támogatási feltételeket az ügyfél teljesítette. Amennyiben az ügyfél több támogatási kérelmet nyújt be, úgy a befogadásra került támogatási kérelmekről a Kincstár együttesen dönt.

(6) A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében nyilatkozik arról, hogy

a) a 3. §-ban foglaltak szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kíván kötni,

b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint

c)13 hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat a Kincstár továbbítsa a vele szerződő biztosítónak.

3. A díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződés általános feltételei

3. § (1) Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe,

a) amely tartalmazza

aa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítóját,

ab) a kockázatviselés helyét (MEPAR szerinti blokkazonosító),

ac) a biztosítási eseményt,

ad) a biztosítási szerződéssel fedezett gazdasági veszteségeket,

ae) az egyes biztosítási események vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket,

af) biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” típusonként összesítve az egységes kérelemben bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák (a továbbiakban együtt: növénykultúra) feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat,

ag) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke az Mkk. tv., valamint e rendelet alapján kerül megállapításra,

ah) a biztosítás „A”, „B”, „C” típusára való hivatkozást,

ai)14 az eljárási törvény szerint, kérelemre nyilvántartásba vett biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy „A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév október 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény sorszámát is tartalmazó, az af) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki a Kincstár honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen,

aj) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát az Mkk. tv. 2. § 26. pontja szerinti referenciahozamról,

ak)15 a mezőgazdasági termelő hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító az e rendelet alapján megkötött biztosítási szerződés adatai közül a 7. § (1) bekezdésben meghatározott adatokat legkésőbb elektronikus úton tárgyév szeptember 30-ig megküldheti a Kincstár részére;

b) amely a szerződésen egyértelműen feltüntetett, legfeljebb egy éves időszak termelésére vonatkozik a naptári év megjelölésével;

c) amelyben az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretébe tartozó feltételek mind egymástól, mind pedig más kockázatoktól elkülönítve kerülnek megállapításra;

d) amelyben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb

da)16 minden biztosítás típus esetében meghaladja a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 30%-át,

db) az Mkk. tv. 2. § 10. pontja szerinti felhőszakadáskár és az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,

dc) az Mkk. tv. 2. § 2. pontja szerinti aszálykár és Mkk. tv. 2. § 30a. pontja szerinti tavaszi fagykár kockázatok esetében üzemenként és növénykultúránként, Mkk. tv. 2. § 32a. pontja szerinti téli fagykár esetében táblánként nem haladja meg az 50%-ot;

e) amely szövegszerűen tartalmazza, hogy a biztosító a szerződéskötés során annak tudatában jár el, hogy az ügyfél a szerződés tárgyát képező mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatást kíván igénybe venni;

f) amely rögzíti, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza:

fa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját,

fb) a károsodott növénykultúra nevét,

fc) a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát,

fd) a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként,

fe) a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket,

ff) a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét,

fg)17 a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító helyét,

fh) a károsodott terület nagyságát, és

fi) a kifizetett kártérítés összegét;

g) amely kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezi;

h) amely szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést, ha a biztosítási eseményt kiváltó időjárási jelenség bekövetkeztét

ha) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,

hb) nem tűz által okozott egyéb biztosítási esemény vonatkozásában az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdése szerint vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága bevonásával;

i)18 amely tartalmazza a mezőgazdasági termelő hozzájárulását, amely alapján a biztosító a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatait átadhatja a Kincstár részére; és

j) amely alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet.

(2)19 Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Ha a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához csak abban a naptári évben igényelhető támogatás, amely naptári év termelésére a szerződés vonatkozik.

(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik az (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában meghatározott adatokkal, úgy a megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, a biztosítási szerződéssel lefedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre vonatkozó megyei vagy országos átlagtermés-adatokat kell figyelembe venni.

(5)20 Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó, a 4–6. §-ban meghatározott biztosítási módozat szerinti díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.

(6) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződéshez az 1. melléklet szerinti terület- és hozamadatokat az erre a célra létrehozott elektronikus felületen is jogosult megadni, amely önmagában nem minősül ajánlatkérésnek. A mezőgazdasági termelő által megadott adatok az Mkk. tv. 18. § (1) bekezdése szerinti adatbázisban tárolásra kerülnek.

(7)21 Az 1. melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására, meghatalmazott vagy kamarai meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott és a kamarai meghatalmazott eljárására, vélelmezett örökös eljárása esetén a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8)22 Ha egy biztosítási szerződés egy módozatában akár egyetlen növénykultúra az adott módozatban nem támogatható, akkor támogatás az adott módozat díja után nem nyújtható.

4. Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

4. § (1) Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés.

(2) Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,

b) aszálykár,

c)23 mezőgazdasági árvízkár,

d) téli fagykár,

e) tavaszi fagykár,

f) felhőszakadás kár,

g) viharkár,

h) tűzkár.

(3) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és valamely érintett, az (1) bekezdés szerinti növénykultúra károsodását a káraktával igazolja.

5. A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

5. § (1) A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 3. mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés.

(2) A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,

b) téli fagykár,

c)24 viharkár,

d) tűzkár.

(3) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és valamely érintett, az (1) bekezdés szerinti növénykultúra károsodását a káraktával igazolja.

6. A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

6. § (1) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás a 4–5. §-ban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza.

(2)25 A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével az adott évi egységes kérelem benyújtásáról szóló Kincstár közlemény mellékletében felsorolt releváns növénykultúrára köthető biztosítás.

(3) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:

a) jégesőkár,

b) aszálykár,

c)26 mezőgazdasági árvízkár,

d) téli fagykár,

e) tavaszi fagykár,

f) felhőszakadás kár,

g)27 viharkár,

h) tűzkár.

(4) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és az érintett, (2) bekezdés szerinti növénykultúra károsodását káraktával igazolja.

7. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

7. § (1)28 A biztosító a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül a biztosított mezőgazdasági termelőnkénti bontásban a szerződéskötés dátumára, a kötvényszámra, a biztosítási eseményre, a módozatra, a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, és „A”, „B”, „C” típusonként a díjelőírásra vonatkozó adatokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig elektronikus úton benyújtja a Kincstár részére.

(2)29 Ha a 3. § szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, akkor a 2. § (2) bekezdésben meghatározott támogatási kérelmet a szerződő fél nyújtja be a Kincstárhoz azzal, hogy az egyes biztosítottak vonatkozásában kitöltött, 4. melléklet szerinti kérelemhez a biztosítási ajánlat másolatát, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti meghatalmazás másolati példányát mellékeli.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a mezőgazdasági biztosítási szerződés után e rendelet szerinti támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha

a)30 a biztosított mezőgazdasági termelő a Kincstár által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a szerződő felet a biztosítási szerződés megkötésére és a támogatási kérelem benyújtására és

b)31 a biztosított mezőgazdasági termelő a biztosítási díjat a szerződő félnek megfizeti, és a szerződő fél a 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti biztosítási díj megfizetését tárgyév október 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a Kincstár honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, a Kincstár honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen díjfizetésről szóló igazolás kiállításával igazolja.

(4)32 A mezőgazdasági biztosítás 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti díjához nyújtott támogatás iránti kérelmet az (1)–(3) bekezdésben meghatározott, a biztosító által elektronikus úton szolgáltatott adatok és a beküldött dokumentumok alapján – figyelemmel az Mkk. tv. 16. § (4) bekezdésére – a Kincstár bírálja el.

(5)33 A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról a Kincstár legkésőbb tárgyév december 10-ig hoz döntést, és a forrás rendelkezésre állását követően gondoskodik a kifizetések teljesítéséről.

(6) A támogatási összeg a tárgyév szeptember 30-ig megküldött díjelőírási adatok alapján, a biztosító 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja, illetve a szerződő fél (3) bekezdés b) pontja szerinti díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

(7) Nem nyújtható támogatás olyan mezőgazdasági termelő részére,

a) aki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, és

b) akivel szemben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

(8) Amennyiben a biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meg nem haladó mértékű hozamcsökkenést okozó egyéb biztosítási események vagy a biztosítási eseményeken kívül más események után is fizet kártérítést, úgy támogatás kizárólag a mezőgazdasági biztosítási szerződés és az ennek alapján kiállított számla egyértelműen elkülönült, 3. § (1) bekezdésnek megfelelő feltételeket tartalmazó része után vehető igénybe.

(9) Az üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést a biztosító saját helyszíni ellenőrzése és nyilvántartása alapján, biztosítói termésadatok hiányában a mezőgazdasági termelő által átadott adatok, tények felhasználásával vagy más, a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített módon kell megállapítani.

(10)34 Az azonosítható elszámolható költségekhez kapcsolódó, e rendelet szerinti támogatások a következő támogatásokkal halmozhatók:

a) bármely egyéb állami támogatás, amennyiben az adott intézkedések különböző, azonosítható elszámolható költségekre vonatkoznak;

b) ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő elszámolható költségekhez kapcsolódó bármilyen más állami támogatás abban az esetben, ha az ilyen halmozódás nem eredményezi az adott támogatásra a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet értelmében alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépését.

(11)35 Az e rendelet szerinti támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók csekély összegű támogatással, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná a 9. § (1) bekezdésében megállapított mértéket.

8.36 A támogatás mértéke

8. §37 Az e rendelet szerinti – a 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában meghatározott, a biztosítási díj megfizetéséről szóló, 2015. évi igazolással érintett – mezőgazdasági biztosítási szerződések alapján kifizethető támogatáshoz – a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatának terhére – legfeljebb 3 milliárd forint használható fel.

9. § (1) A 4–6. §-ban meghatározott mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás csökkentését az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

a) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,

b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,

c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,

d) mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.

(2) A rendelkezésre álló pénzügyi források felosztása a következő sorrendben, az (1) bekezdés szerinti mértékig történik:

a) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,

b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,

c) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések.

9. Előzetes jóváhagyás

10. § (1) Az Mkk. tv. 16. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyás megadását az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében tárgyév január 31-éig lehet kérelmezni.

(2)38 Ha a szerződéses feltételek tartalmukban teljes mértékben megfelelnek az Mkk. tv.-ben, valamint a 3. §-ban és a 4–6. §-ban foglaltaknak, akkor arról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – tárgyév április 30-ig – közleményt ad ki, amely közlemény az Mkk. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott miniszteri jóváhagyásnak minősül.

(3)39 A Kincstár a (2) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyással rendelkező szerződések Mkk. tv.-vel, továbbá e rendelettel való összhangját a kötelező tartalmi elemek, valamint a 4–6. §-ok szerinti feltételek teljesítése tekintetében nem vizsgálja.

(4) A Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége az Mkk. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás során a miniszter és a biztosítók közötti egyeztetés elősegítése érdekében koordinációs feladatokat lát el.

10. Adatszolgáltatási kötelezettség

11. § (1) Az Mkk. tv. alkalmazásában az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény az Agrárgazdasági Kutató Intézet.

(2)40 A biztosító a biztosítási szerződés visszamenőleges hatályú megszűnéséről havonta tájékoztatja a Kincstárt.

11. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

12. Módosító rendelkezés

13–15. §41

1. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Az elektronikus biztosítási szerződés-melléklet kitöltéséhez szükséges terület- és hozamadatok köre
1. a mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító;
2. a biztosítani kívánt növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák szerint);
3. a biztosítani kívánt növénykultúra területi adatai:
3.1. település neve
3.2. MEPAR szerinti blokkazonosító
3.3. táblasorszám;
4. a biztosítani kívánt növénykultúra termelési adatai a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban42:
4.1. terület (ha) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.2. termésmennyiség (t) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.3. hozam (t/ha) a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban

2. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez43

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák
1. búza, kétszeres és egyéb búza,
2. árpa,
3. káposztarepce,
4. tritikále,
5. rozs,
6. napraforgómag,
7. kukorica,
8. borszőlő ültetvény,
9. alma,
10. hagyományos gyümölcsös alma,
11. egyéb szőlőültetvény,
12. körte,
13. hagyományos gyümölcsös körte,
14. tavaszi búza

3. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez44

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák
1. kukorica,
2. zab,
3. szójabab,
4. lencse,
5. száraz borsó,
6. csicseriborsó,
7. zöldborsó,
8. cukorborsó,
9. takarmányborsó,
10. mezei borsó,
11. lóbab,
12. csemegekukorica,
13. cukorrépa,
14. zöldbab,
15. uborka,
16. dinnye,
17. tökre oltott dinnye,
18. paprika,
19. fűszerpaprika,
20. paradicsom,
21. fejeskáposzta,
22. kelkáposzta,
23. karfiol,
24. brokkoli,
25. sárgarépa,
26. tök,
27. spárga,
28. mák,
29. szárazbab,
30. burgonya,
31. vöröshagyma,
32. napraforgómag,
33. hibridnapraforgó,
34. hibridkukorica,
35. termesztett bodza,
36. meggy,
37. hagyományos gyümölcsös meggy,
38. cseresznye,
39. hagyományos gyümölcsös cseresznye,
40. málna,
41. piros ribiszke,
42. egyéb ribiszke,
43. piszke,
44. földieper,
45. dió,
46. hagyományos gyümölcsös dió,
47. cukkini,
48. mustármag,
49. olajretekmag,
50. olajtökmag,
51. durumbúza,
52. naspolya,
53. hagyományos gyümölcsös naspolya,
54. mogyoró,
55. hagyományos gyümölcsös mogyoró,
56. földimogyoró,
57. mandula,
58. hagyományos gyümölcsös mandula,
59. cékla,
60. retek (étkezési célra),
61. torma,
62. pasztinák,
63. spenót,
64. petrezselyem,
65. zeller,
66. sóska,
67. rizs,
68. búza, kétszeres, és egyéb búza,
69. sárgabarack,
70. hagyományos gyümölcsös sárgabarack,
71. szilva,
72. hagyományos gyümölcsös szilva,
73. őszibarack,
74. hagyományos gyümölcsös őszibarack,
75. birs,
76. hagyományos gyümölcsös birs

4. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás iránti kérelem adattartalma
1. mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló adatok (név, székhely, lakcím, eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító);
2. a mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete;
3. tárgyév, amelyre az e rendelet szerinti támogatást az ügyfél igényli;
4. az igényelt támogatás összege.
1

A rendeletet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 25. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 30. napjával.

2

Az 1. § 1. pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 2. pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § 3. pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított, a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § 4. pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § 5. pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § 6. pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § 7–10. pontját a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (6) bekezdés c) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (1) bekezdés f) pont fg) alpontja a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (1) bekezdés i) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdése a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (5) bekezdése a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (7) bekezdése a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. § (8) bekezdését a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

23

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 7. § a) pontjával megállapított szöveg.

24

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § f) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 6. § (3) bekezdés c) pontja a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 7. § a) pontjával megállapított szöveg.

27

A 6. § (3) bekezdés g) pontja a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 7. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (2) bekezdése a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § g) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (3) bekezdés a) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 7. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 7. § (5) bekezdése a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 7. § (10) bekezdését a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

35

A 7. § (11) bekezdését a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

36

A 8. alcím címe a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 8. §-t a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 4. §-a iktatta be.

38

A 10. § (2) bekezdése a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

39

A 10. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § h) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 11. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 70. § i) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ilyen adatokkal, úgy a 3. § (7) bekezdés szerint kell eljárni.

43

A 2. melléklet a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 6. § a) pontjával megállapított szöveg.

44

A 3. melléklet a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelet 6. § b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére