• Tartalom

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2017.01.01.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriákba sorolható elektromos, elektronikus berendezésre,

b) az a) pont szerinti hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre,

c) az a) pont szerinti elektromos, elektronikus berendezések visszavételére, valamint

d) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére, gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és ártalmatlanítására

terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely Magyarország alapvető biztonsági érdekeinek védelmével kapcsolatos, továbbá a fegyverekre, a lőszerekre, a hadianyagokra, ide nem értve a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékekben használt elektromos, elektronikus berendezést,

b) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely kifejezetten egy más jellegű, e rendelet hatálya alá nem tartozó berendezés Polgári Törvénykönyv szerinti alkotórészeként lett tervezve és beszerelve, és amely csak az adott elektromos, elektronikus berendezés részeként töltheti be funkcióját, valamint

c) az izzólámpára.

2. Értelmező rendelkezések

2. §1 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti elektromos vagy elektronikus berendezés;

2. elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is;

3. elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak;

4. eltávolítás: olyan kézi, gépi, vegyi vagy kohászati eljárás útján végzett kezelés, amelynek eredményeképpen a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a veszélyes anyagok, valamint azok keverékei és összetevői egy elkülöníthető anyagáramba kerülnek vagy valamely anyagáram egy elkülöníthető részévé válnak; egy anyag, keverék vagy összetevő akkor tekinthető elkülöníthetőnek, ha ellenőrzés útján igazolható, hogy a kezelés környezetvédelmi szempontból biztonságos;

5. export: az elektromos, elektronikus berendezés kereskedelmi vagy egyéb célú, az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő szállítása;

6. finanszírozási megállapodás: valamilyen elektromos, elektronikus berendezéssel kapcsolatos hitel-, bérleti, haszonbérleti vagy részletfizetési szerződés vagy megállapodás, függetlenül attól, hogy a szerződés vagy megállapodás, illetve bármely kiegészítő szerződés vagy megállapodás rendelkezik-e az elektromos, elektronikus berendezés tulajdonjogának átruházásáról vagy annak lehetőségéről;

7. forgalmazó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott forgalmazó, amely az elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségét biztosítja;

8. forgalomba hozatal: valamely elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségének első alkalommal történő üzletszerű biztosítása Magyarország területén;

9. gyártó: a Ht. 2. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott gyártó, aki (amely)

a) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt elektromos, elektronikus berendezéseket gyárt, vagy elektromos, elektronikus berendezéseket terveztet vagy gyártat, és a gyártott, illetve terveztetett vagy gyártatott berendezéseket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza,

b) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt más beszállítók által gyártott berendezések viszonteladásával foglalkozik, ahol a viszonteladó nem tekintendő gyártónak abban az esetben, ha a berendezés gyártójának márkaneve az a) pontban foglaltaknak megfelelően a berendezéseken megjelenik,

c) Magyarország területén letelepedett, és Magyarországon harmadik országból vagy egy másik tagállamból származó elektromos, elektronikus berendezéseket hoz üzletszerűen forgalomba, vagy

d) Magyarországon távközlő eszközök révén elektromos, elektronikus berendezéseket értékesít közvetlenül háztartások vagy egyéb felhasználók részére, de egy másik EGT-tagállamban vagy harmadik országban telepedett le;

nem tekintendő gyártónak az, aki (amely) valamely finanszírozási megállapodás értelmében kizárólagos finanszírozást nyújt, kivéve, ha egyúttal az a)–d) pontok szerinti gyártóként is működik;

10. hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a berendezés részét képezi, amikor attól megválnak;

11. import: elektromos, elektronikus berendezés vámjogszabályok szerinti, az Európai Unió vámterületén kívülről történő behozatala;

12. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti orvostechnikai eszköz és a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;

13. közvetítő szervezet: az a Ht. 2. § (1) bekezdés 38a. pontja szerinti közvetítő szervezet, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak;

14. nagyméretű, helyhez kötött elektromos, elektronikus berendezés: különböző típusú készülékek vagy eszközök nagyméretű összessége,

a) amelyek összeszerelését, beüzemelését és leszerelését szakemberek végzik,

b) amelyeket állandó jelleggel egy előre meghatározott és kifejezetten e célra kijelölt területen lévő épület vagy egyéb létesítmény részeként kívánnak használni, és

c) amelyek kizárólag ugyanolyan speciális kialakítású berendezésekkel helyettesíthetők;

15. nagyméretű, rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek nagyméretű összessége, amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy adott helyen beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve karbantartanak valamely ipari gyártó létesítményben vagy kutatási és fejlesztési létesítményben;

16. nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép, amelynek működtetése folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között;

17. orvostechnikai eszköz: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § h) pontja szerinti eszköz vagy tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;

18. piaci hozzáférhetőség biztosítása: Magyarország piacán egy termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy használat céljára, függetlenül attól, hogy az fizetés ellenében vagy ingyenesen történik;

19. történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés;

20. vásárlási utalvány: olyan nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat az e rendeletben meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel.

(2) E rendeletben az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmak is alkalmazandóak.

2a.2 Az elektromos, elektronikus berendezés előállítására vonatkozó szabályok

2/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés 9. pont a) alpontja szerinti gyártó gondoskodik arról, hogy az elektromos, elektronikus berendezést úgy tervezze meg, úgy alakítsa ki és úgy állítsa elő, hogy abból a használt elemet és akkumulátort vagy az elem- és akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó, vagy ha az elektromos, elektronikus berendezés fajtája ezt nem teszi lehetővé, akkor szakemberek könnyen és biztonságosan el tudják távolítani.

(2) Ahhoz az elektromos, elektronikus berendezéshez, amelybe elemet vagy akkumulátort építenek, a gyártó használati utasítást mellékel arra vonatkozólag, hogy a használt elemet és akkumulátort vagy az elem- és akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó vagy szakemberek hogyan tudják könnyen és biztonságosan eltávolítani. A gyártó a fogyasztót és a forgalmazót tájékoztatja az elektromos, elektronikus berendezésbe épített elem vagy akkumulátor típusáról.

3. A gyártó visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége

3. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint

b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

– különösen a használt elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatának biztosítása érdekében – a fogyasztótól visszaveszi, ha azt a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).

(1a)3 Ha a természetes személy fogyasztó az (1) bekezdés szerinti használt elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén a gyártónak visszavételre felajánlja, a gyártó a fogyasztó részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű vásárlási utalványt ad a következő feltételek szerint:

a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt kíván a fogyasztó részére biztosítani;

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához;

c) a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

(2) A gyártó a fogyasztótól visszavett használt elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét – ha annak újrahasználata nem biztosítható – a 2. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint gyűjtési mennyiségként elszámolhatja.

(3) A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét a fogyasztót terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.

(4) A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

(5) Ha a gyártó a (4) bekezdésben meghatározott eset valamelyikére hivatkozva a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadja, a berendezést hulladéknak kell tekinteni. Ebben az esetben a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a hulladék kezeléséről.

4. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést,

b) a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, valamint

d) az új, az azonos vagy az azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát

– a hulladék átadásának ösztönzése érdekében – a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a hulladékbirtokos azt a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség).

(1a)4 Ha a természetes személy hulladékbirtokos az (1) bekezdés szerinti hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén a gyártónak átvételre felajánlja, a gyártó a hulladékbirtokos részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű vásárlási utalványt ad a következő feltételek szerint:

a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt kíván a hulladékbirtokos részére biztosítani;

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához;

c) a vásárlási utalvány csak a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;

d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

(2) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét – a 25. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hulladékbirtokost terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.

(3)5 A gyártónak a hulladékot abban az esetben is át kell vennie, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az elektromos, elektronikus berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket nem tartalmazza vagy az elektromos, elektronikus berendezést megbontották. Ezekben az esetekben a gyártónak nem kell a hulladékbirtokos részére vásárlási utalványt adnia.

(4) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét abban az esetben tagadhatja meg, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

(5) Ha a gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét megtagadja, jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben a berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét és időpontját kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a gyártónak és a hulladékbirtokosnak alá kell írnia. A gyártó az aláírt jegyzőkönyv egy példányát a hulladékbirtokosnak átadja.

(6) Ha a gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét a (4) bekezdés szerinti indok valamelyikére hivatkozva megtagadja, a hulladékbirtokost a helyszínen tájékoztatja arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében. Szükség esetén a gyártó a környezetvédelmi hatóságot, illetve egy – a hulladék kezelésére jogosult – gazdálkodó szervezetet a hulladék elszállítása és annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében haladéktalanul tájékoztatja.

(7) Az átvétel megtagadása miatti eljárásban a (4) bekezdésben foglaltak bizonyítása a gyártót terheli. Ha az eljárásban a gyártó az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet nem mutatja be, az átvétel megtagadásának jogtalanságát vélelmezni kell.

(8) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtéséről elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként legalább a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott gyűjtési aránynak megfelelő mértékben gondoskodik.

(9) A gyártó a tárgyévben gyűjtendő hulladékmennyiséget a tárgyév február 20. napjáig elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként maga állapítja meg.

5. § (1)6 Ha a gyártó az átvétel helyén megállapítja vagy – a 3. melléklet szerinti minimumkövetelményekre figyelemmel – a körülményekhez képest alapos okkal feltételezi, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata – újrahasználatra történő előkészítés útján – gazdaságosan biztosítható, a gyártó az újrahasználatra történő előkészítésnek a hasznosítással és az újrafeldolgozással szemben elsőbbséget biztosít.

(2) Ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata – újrahasználatra történő előkészítés útján – gazdaságosan nem biztosítható, a gyártó a hulladék hasznosításáról és újrafeldolgozásáról – elektromos- és elektronikusberendezés-kategóriánként – legalább a 2. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási aránynak megfelelő mértékben gondoskodik (hasznosítási kötelezettség).

(3) Az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórésze esetében, amelynek hasznosítására Magyarországon nem áll rendelkezésre hasznosítási kapacitás, a hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő, az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet szerint igazolt hasznosítása is.

(4) Az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórésze esetében, amelynek hasznosítására Magyarországon nem áll rendelkezésre hasznosítási kapacitás, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének hasznosítási célú exportja abban az esetben tekinthető a hasznosítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet alapján igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű vagy jobb feltételekkel történik.

(5) Ha a gyártó a hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a visszavitt használt és újrahasználatra nem alkalmas elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul kell átadnia az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére.

6. § Ha az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatra alkalmatlan, illetve a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés hasznosítása, újrafeldolgozása gazdaságosan nem biztosítható, a gyártó gondoskodik a hulladék ártalmatlanításáról (ártalmatlanítási kötelezettség).

4. A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

7. § (1)7 A gyártó a visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési kötelezettségéről a fogyasztót, a forgalmazót és a hulladékbirtokost tájékoztatja.

(2) A gyártó gondoskodik arról, hogy a 2005. augusztus 13. napját követően gyártott elektromos, elektronikus berendezésen vagy – ha azon a termék mérete vagy rendeltetése miatt nem lehetséges – a termék csomagolásán, a használati útmutatóban vagy a garanciajegyen

a) a 4. mellékletben feltüntetett ábra,

b)8 a gyártó azonosításra alkalmas megjelölés

c)9

jól látható, felismerhető, olvasható és letörölhetetlen legyen.

(3) A gyártó a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatja arról, hogy

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik;

b) az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne;

c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;

d) a 4. mellékletben szereplő ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;

e) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus berendezésből biztonságosan;

f) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;

g) tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint

h)10 a 12. § (1)–(5) bekezdése szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseli, és a költségek viselésére kötelezettséget vállal.

(4)11 A gyártó a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztók részére a következő módon teljesíti:

a) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó nyomtatott szórólapon, reklámújságban, továbbá katalógusban (ha ilyeneket a gyártó előállít) annak az internetes címnek a közzététele útján, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;

b) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben, vagy a nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben elhelyezett internetes címnek a közzététele útján (ha ilyeneket a gyártó előállít), amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;

c) a honlapján vagy egy más gyártóval vagy gyártókkal közösen üzemeltetett honlapon; valamint

d) a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben és az általa üzemeltetett webáruház honlapján (ha a gyártó webáruházat üzemeltet).

(5)12 A tájékoztatást, a tájékoztatásra történő hivatkozást, valamint az internetes címet a (4) bekezdés szerinti sajtótermék magyar nyelvű felületén mindenki számára könnyen elérhető és felismerhető helyen, jól olvasható módon kell elhelyezni.

(5a)13 A (4) bekezdés a) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés abban szerepel. A (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell megjeleníteni, amíg az adott berendezést a gyártó gyártja, illetve forgalmazza.

(6) A gyártó az új elektromos, elektronikus berendezés értékesítésekor a gyűjtéssel, a szállítással és a kezeléssel kapcsolatban felmerülő becsült költségeiről a fogyasztókat a számlán, a terméken, illetve annak csomagolásán tájékoztathatja. Ebben az esetben a ténylegesen felmerülő költségek nem haladhatják meg a tájékoztatás szerinti becsült költségeket.

(7)14 A gyártó kezelési kötelezettségével összefüggő, az elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározására, veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki dokumentációt, kezelési utasítást az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított 1 éven belül az átvállalónak, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetnek, továbbá a hasznosítást végző hulladékkezelőnek elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.

8. § (1) A gyártó az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalát követő 1 éven belül az Európai Unió területén első alkalommal forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés valamennyi típusát illetően az újrahasználatra, az újrahasználatra előkészítésre és a kezelésre vonatkozó ingyenes tájékoztatást mindenki számára hozzáférhetővé teszi. A tájékoztatást különösen kézikönyvekben, valamint az elektronikus hírközlés szolgáltatásain keresztül kell biztosítani.

(2) A tájékoztatásnak legalább a következőkre kell kiterjednie:

a) az elektromos, elektronikus berendezésben található különböző alkatrészek és anyagok meghatározására, ideértve a berendezés működése szempontjából nem jelentős tartó és hordozó alkatrészeket is;

b) az elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok és keverékek meghatározására; valamint

c) arra, hogy a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a 26. § (1) bekezdése szerinti anyagot, alkatrészt, tartozékot, összetevőt el kell távolítani.

5. A gyártó kötelezettségeinek átruházása

9. § (1)15 A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére vonatkozó kötelezettségének teljesítését – a forgalmazás helyén történő visszavételi kötelezettség kivételével – a Ktdt. hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikus berendezés vonatkozásában

a) megállapodás alapján a 10. § (1) bekezdése szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló) vagy

b) közvetítő szervezetre

átruházhatja.

(2)16 A gyártó az átvételi és gyűjtési, valamint kezelési kötelezettségének teljesítését – a forgalmazás helyén történő átvételi és gyűjtési kötelezettség kivételével – a Ktdt. hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikus berendezésből képződött hulladék vonatkozásában

a) megállapodás alapján azt részben vagy együttesen átvállalóra vagy

b) közvetítő szervezetre

átruházhatja.

(3)17 A gyártó a Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles elektromos, elektronikus berendezésből képződött hulladék gyűjtésére, kezelésére vonatkozó kötelezettségének a Ktdt.-ben meghatározott

a) egyéni teljesítés,

b)18 állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés vagy

c) termékdíjátalány-fizetés

útján tehet eleget.

10. § (1) Átvállaló – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – lehet, aki (amely) az átruházni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére hulladékgazdálkodási engedélye folytán jogosult.

(2) Nem lehet átvállaló az, aki (amely) gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a gyűjtési, kezelési kötelezettség átruházása céljából a gyártóval megkötött megállapodást megelőző 3 éven belül

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, valamint

b) a Ht.

előírásainak megsértésével kapcsolatban meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

(3) Az átruházott kötelezettség tekintetében az átvállalóra a gyártóra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

11. § (1) Ha a gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségének teljesítését az átvállalóra átruházza, a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az átvállalt kötelezettség megjelölését,

b) az átvállalt kötelezettséggel érintett elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriát,

c) az átvállalt kötelezettséggel érintett elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét (kilogrammban), valamint

d) az átvállalóra átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenységének leírását.

(2)19 A gyártó az átvállalóval kötött megállapodást a megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) jóváhagyásra megküldi.

(3)20 A gyártó a megállapodás módosítását vagy megszűnését a módosítást vagy megszűnést követő 15 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságnak bejelenti.

(4)21 Az országos környezetvédelmi hatóság a megállapodást vagy annak módosítását határozatban jóváhagyja, ha a megállapodás vagy a megállapodás módosításának tartalma megfelel a 10. §-ban és az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

6. A gyártó által viselt költségek

12. § (1) A gyártó – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott eltéréssel – viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket.

(2) Ha a gyártó a forgalmazóval értékesítési szerződést kötött, a gyártó a 22. §-ban és a 23. §-ban foglaltaknak megfelelően

a) a forgalmazó által visszavett elektromos, elektronikus berendezés tárolásának és a forgalmazótól történő elszállításának,

b) a forgalmazó által átvett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtésének,

c) a gyűjtőedények elhelyezésének, valamint

d) az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának a háztartásokból a gyűjtőhelyre, továbbá a gyűjtőhelyről a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításának

költségeit viseli.

(3) A gyártó viseli a 2005. augusztus 13-át követően forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezésből képződött, nem háztartásból származó elektromos, elektronikus berendezés hulladékának gyűjtésével, környezetkímélő kezelésével kapcsolatban felmerült költségeket.

(4) A gyártó a forgalmazó kérésére az értékesítési szerződésben meghatározott mennyiségnek megfelelő elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a forgalmazótól átveszi, és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

(5) Ha az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, a gyártó a történelmi hulladék átvételének, gyűjtésének és kezelésének költségeihez az adott kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés – amelyből a történelmi hulladék képződött – forgalomba hozatalának arányában járul hozzá.

(6) A gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy a gyártó által viselt költségek visszatérítésére visszafizetési eljárást alakíthat ki abban az esetben, ha az adott elektromos, elektronikus berendezést forgalomba hozatal céljából Magyarországon kívülre szállítják.

7. A gyártó biztosítékadási kötelezettsége

13. § (1) A gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségei ellátásának biztosítására – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – vagyoni biztosítékot képez.

(2) A vagyoni biztosíték mértékét és számításának módját az 5. melléklet határozza meg.

(3) A tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot a tárgyév február 20. napjáig kell képezni. Ha a gyártó a tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, a vagyoni biztosítékot a tárgyév végéig havonta kell képeznie.

(4) A gyártónak nem kell vagyoni biztosítékot képeznie:

a) ha a gyűjtési, kezelési kötelezettségének közvetítő szervezet útján tesz eleget vagy

b) a Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékek vonatkozásában.

14. § (1) A vagyoni biztosíték típusa a következő lehet:

a) a gyártói részvétel a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel történő gazdálkodásra szolgáló finanszírozási rendszerben,

b) környezetvédelmi biztosítás,

c) hitelintézet vagy biztosító intézet által vállalt garancia vagy ezzel egyenértékű banki kötelezettségvállalás,

d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

e) hitelintézetnél garanciavállalás céljából elhelyezett, elkülönítetten kezelt és zárolt pénzösszeg vagy

f) biztosítási szerződés.

(2)22 A vagyoni biztosíték létrehozására vonatkozó igazolást a gyártó az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg megküldi azországos környezetvédelmi hatóság részére.

(3)23 A gyártó a tárgyévi vagyoni biztosíték felett az országos környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély birtokában rendelkezhet. A vagyoni biztosíték feletti rendelkezés engedélyezését a gyártó a tárgyévet követő év adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg kezdeményezheti.

(4)24 A tárgyévi vagyoni biztosítékkal az országos környezetvédelmi hatóság jóváhagyását követően a gyártó szabadon rendelkezhet.

(5)25 A tárgyévi vagyoni biztosíték feletti rendelkezés jogát az országos környezetvédelmi hatóság a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor engedélyezi, ha a gyártó

a)26 a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési, valamint

b) az éves adatszolgáltatási

kötelezettségét teljesítette.

8. A gyártók és a közvetítő szervezetek nyilvántartásba vétele

15. § (1)27 A gyártó a 6. melléklet szerinti adattartalommal az országos környezetvédelmi hatóságnál kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezését követő 15 napon belül – az országos környezetvédelmi hatóságnak az adatváltozás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 18/C. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A 2. § 10. pont d) alpontja szerinti gyártót az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának helye szerinti európai uniós tagállamban kell nyilvántartásba venni.

(3)28 Ha a gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségének teljesítését az átvállalóra vagy a közvetítő szervezetre átruházza, a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – csatolni kell az átvállalóval vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást is.

(4)29

(5)30 A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését az országos környezetvédelmi hatóságnak bejelenti, és ezzel egyidejűleg a tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A bejelentést és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően az országos környezetvédelmi hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli.

16. § (1)31 A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetnek a tevékenysége megkezdéséhez, folytatásához szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az országos környezetvédelmi hatóság részére kell benyújtania.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma;

b) a kötelezettség teljesítésének módja;

c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;

d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája; valamint

e) igazolás a (3) bekezdésben foglaltakról.

(3) A nyilvántartásba az a Ktdt. hatálya alá nem tartozó nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet vehető,

a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén;

b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű – legalább 30 millió forint összegű – alaptőkével rendelkezik; valamint

c) amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.

(4)32 Az országos környezetvédelmi hatóság a közvetítő szervezet nyilvántartásba vételével egyidejűleg a közvetítő szervezetnek nyilvántartási számot ad.

(5)33 A közvetítő szervezet a nyilvántartásba vételt követően a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – az országos környezetvédelmi hatóságnak a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg bejelenti. A bejelentés tényéről az országos környezetvédelmi hatóság a bejelentéstől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatja.

(6)34 Az országos környezetvédelmi hatóság a közvetítő szervezetet törli a nyilvántartásból, ha a nyilvántartás feltételei már nem állnak fenn.

(7)35

9. 36 A gyártó, a közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége

17. §37 (1)38 A gyártó a 7. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat.

(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, kizárólag a 7. melléklet 1. pontjában, valamint a 2. pont a)–c) és h) alpontjában foglaltakról kell adatot szolgáltatnia.

18. §39 (1) A közvetítő szervezet a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2)40 A közvetítő szervezet a vele szerződésben álló gyártók összesített adatairól a tárgyév február 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal adatot szolgáltat.

(3)41 A közvetítő szervezet a (2) bekezdésben foglaltakon túl az országos környezetvédelmi hatóság részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot:

a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus berendezés tömegéről (kilogrammban);

b) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről (kilogrammban);

c) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.

18/A. §42 (1)43 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 8. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév május 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat.

(2)44 Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, az országos környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet 2. pont d)–g) alpontjában foglaltakról az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szolgáltat adatot tárgyév május 20. napjáig.

18/B. §45 (1)46 Az átvállaló a 8. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat.

(2)47 Az átvállaló az (1) bekezdésben foglaltakon túl az országos környezetvédelmi hatóság részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot:

a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus berendezés tömegéről (kilogrammban);

b) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.

18/C. §48 (1) A nyilvántartást valamennyi kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

(2) Az adatszolgáltatás a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.

19. § (1) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(2)49 Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus okirat útján is teljesíthető.

20. § (1)50 Az országos környezetvédelmi hatóság minden év szeptember 1-jéig feldolgozza a teljesített adatszolgáltatások adatait. Az adatszolgáltatásból származó feldolgozott adatok nyilvánosak, és azországos környezetvédelmi hatóságnál honlapján keresztül folyamatosan, térítésmentesen hozzáférhetők. A gyártók és a nevükben eljáró harmadik személyek nyilvántartásba vételének megkönnyítése érdekében, az országos környezetvédelmi hatóság az európai uniós tagállamok nyilvántartási rendszeréhez történő hozzáférés lehetőségét az elérhetőség megjelölésével a honlapján biztosítja.

(2)51 A tartalmilag vagy formailag hibás adatot szolgáltató kötelezettet az országos környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon belül történő hiánypótlásra szólítja fel.

10. A meghatalmazott képviselő

21. § (1)52 Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban székhellyel rendelkező gyártó az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha Magyarországon székhellyel nem rendelkezik, és a meghatalmazott képviselő a tevékenységét nem a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.

(2) A meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A meghatalmazott képviselőnek magyar adószámmal kell rendelkeznie.

11. A forgalmazó kötelezettségei

22. § (1) A forgalmazónak felajánlott használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére a 3. § rendelkezéseit, a forgalmazónak felajánlott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételére és gyűjtésére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)53 A forgalmazó a hulladékbirtokos által felajánlott olyan elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, amelynek egyik oldala sem haladja meg a 25 cm-t, a hulladékbirtokostól a legalább 400 m2 alapterületű elektromos, elektronikus berendezés értékesítésére alkalmas eladótérrel rendelkező kiskereskedelmi tevékenységet végző üzletében vagy az üzlet előtt, mellett kialakított speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben, vagy az üzletben közvetlenül veszi át.

(3)54 A gyűjtőedényt jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

(4)55 Ha a fogyasztó a forgalmazótól új elektromos, elektronikus berendezést vásárol, és azt a forgalmazó a fogyasztónak házhoz szállítja, a forgalmazó a fogyasztó által felajánlott, a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a nem természetes személy fogyasztótól (hulladékbirtokostól) legalább ingyenesen, a természetes személy fogyasztótól, hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és elszállítja.

(5) Ha a forgalmazó a hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a visszavitt elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul át kell adnia a gyártó vagy az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére.

(6)56 A forgalmazó a vásárlási utalvány, a kedvezmény összegét a gyártóra nem háríthatja át.

23. § (1) A forgalmazó az e rendelet szerinti kötelezettségéről a fogyasztót, a hulladékbirtokost tájékoztatja.

(2) A fogyasztók, hulladékbirtokosok forgalmazó általi tájékoztatására a 7. § (3)–(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

12. Az újrahasználatra vonatkozó szabályok

24. § (1) Használt elektromos, elektronikus berendezés kizárólag a 3. mellékletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozható ismételten forgalomba.

(2) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés csak azt követően hozható forgalomba, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést tisztítás, javítás és ellenőrzés útján újrahasználatra megfelelően előkészítettek, és az a Ht. 9. § (1) bekezdésében és 3. mellékletében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.

(3) Ha a 3. mellékletben meghatározott feltételek nem teljesülnek, az újrahasználatra előkészíteni kívánt használt elektromos, elektronikus berendezést hulladéknak kell tekinteni, és a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodni kell annak kezeléséről.

13. A gyűjtésre, a szállításra és a kezelésre vonatkozó szabályok

25. § (1) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.

(2) Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti.

(3) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint az átvételi helytől a hulladék kezelésének helyére történő szállítása során nem kell veszélyes hulladékként szállítani.

(4) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.

(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását a 9. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően kell végezni.

26. § (1) A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a következő anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás):

a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott PCB-t tartalmazó berendezéseket;

b) a higanyt tartalmazó összetevőket, így különösen a kapcsolókat, a háttérvilágítást biztosító lámpákat;

c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemeket, akkumulátorokat;

d) a mobiltelefonok nyomtatott áramköri lapjait általánosan, továbbá egyéb eszközök nyomtatott áramköreit, ha a nyomtatott áramköri lap felülete nagyobb, mint 10 cm2;

e) a tonereket (a folyadékos, zselés és színes tonereket egyaránt);

f) a brómtartalmú gyulladásgátló szert tartalmazó műanyagokat;

g) az azbeszthulladékot, valamint az azbeszttartalmú összetevőket;

h) a katódsugárcsöveket;

i) a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (CFC), a részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC), a fluorozott szénhidrogéneket (HFC), a szénhidrogéneket (HC);

j) a gázkisülés elvén működő lámpákat;

k) a 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzőket (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelzőt, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;

l) a külső elektromos vezetékeket;

m) a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó összetevőket;

n) a radioaktív alkotókat tartalmazó összetevőket, kivéve a határérték alattiakat;

o) a 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorokat.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a következő alkatrészeket és összetevőket kell eltávolítani:

a) a katódsugárcsövek esetében a fluoreszkáló réteget;

b) az ózont lebontó gázokat tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések és az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek globális felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja, így különösen a habokat és hűtőberendezéseket, a gázokat ki kell vonni és azokat kezelni kell; az ózont lebontó gázokat az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében előírtaknak megfelelően kell kezelni;

c) a gázkisüléses lámpák esetében a higanyt.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kizárólag az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előkezelést követően kezelhető.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza az elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.

(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.

(6) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

27. § A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyen a következő feltételeket kell biztosítani:

a) mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,

b) át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a megfelelő területeken, a kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkel és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,

c) megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,

d) megfelelő tartályok a szárazelemek, a PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék, így különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint

e) vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

14. A hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok

28. §57 A gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, valamint az átvállalónak és a közvetítő szervezetnek az e kötelezettségek átvállalása alapján végzett tevékenységét az országos környezetvédelmi hatóság ellenőrzi.

29. §58 Ha a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodás alapján a gyártó, az átvállaló a tárgyévi átvételi és gyűjtési kötelezettséggel érintett hulladékmennyiséget nem igazolja, az átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségét nem teljesíti, az országos környezetvédelmi hatóság a kötelezettséggel érintett hulladék kezeléséről a gyártó vagy az átvállaló által nyújtott vagyoni biztosíték terhére, az arra feljogosított hulladékkezelő útján gondoskodik.

15. Tájékoztatás a tagállamok részére és jelentés az Európai Bizottság felé

30. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékára vonatkozó információknak az Európai Unió tagállamainak részére történő ingyenes átadásáról, amelyet

a) a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik személyek,

b) a forgalmazók vagy

c) gyűjtőhelyek és hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői

vettek át, illetve gyűjtöttek össze.

(2) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (5) bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról – a 2004/249/EK bizottsági határozat, valamint a 2005/369/EK bizottsági határozat alapján – a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

16. Igazgatási együttműködés és információcsere

31. § (1) Annak érdekében, hogy a kötelezettek megfeleljenek e rendelet előírásainak, a környezetvédelemért felelős miniszter együttműködik az Európai Unió tagállamaival és az Európai Unió Bizottságával.

(2) Az együttműködés különösen a környezetvédelmi hatóság részére szolgáltatott adatokhoz, valamint a kötelezettek ellenőrzésének eredményeihez történő hozzáférés engedélyezésére terjed ki.

17. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 36–39. §, a 10. melléklet és a 11. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 40–43. §, a 12. melléklet és a 13. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

33. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34. § (1) A gyártó 2015. december 31-éig biztosítja, hogy az elkülönítetten gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának tekintetében az összegyűjtött hulladékmennyiség lakosonkénti éves átlagos aránya elérje a tárgyévet megelőző 3 évben összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegét, ha az éves gyűjtési arány meghaladja a 4 kilogramm mennyiséget.

(2) A gyártó 2016. január 1-jétől biztosítja, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések össztömege eléri a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének legalább 45%-át. A gyártó biztosítja továbbá, hogy ez a gyűjtési arány 2018. december 31-éig folyamatosan növekedjen.

(3) A gyártó 2019. január 1-jétől biztosítja, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések össztömege eléri

a) a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének legalább 65%-át vagy

b) a Magyarországon képződött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések legalább 85%-át.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia kell a hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

35. § (1) Ez a rendelet

a) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d)59 az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének és az azt módosító 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia részére az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvtől való ideiglenes eltérések engedélyezéséről szóló, 2004. március 30-i 2004/312/EK tanácsi határozat 1. cikkének;

b) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 2004. március 11-i 2004/249/EK bizottsági határozat 1. cikkének;

c) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. május 3-i 2005/369/EK bizottsági határozat 1. cikkének, 2. cikk (1)–(3) bekezdésének, 3. cikkének, valamint mellékletének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(4) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

35/A. §60 A 7. § (2) bekezdését az elektromos, elektronikus berendezésnek minősülő nyomtatópatronokra 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni.

36. §61

37. § (1)62

(2)63

38. §64

39. §65

40–43. §66

44. §67

1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez68

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák

1. Elektromos, elektronikusberendezés-kategóriák:

1. háztartási nagygépek;
2. háztartási kisgépek;
3. információs (IT) és távközlési berendezések;
4. szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek;
5. világítótestek;
6. elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok;
7. játékok, szabadidős és sportfelszerelések;
8. orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek;
9. ellenőrző és vezérlőeszközök;
10. adagoló automaták.

2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák és a részüket képező egyes berendezések nem teljes listája (vámtarifaszámok alapján), valamint a vásárlási utalvány összegének legkisebb mértéke*:


1. Háztartási nagygépek:

4K11949_0

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Nagyméretű hűtőberendezések

 

700 Ft

8418

10

20

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, 340 litert meghaladó űrtartalommal

 

700 Ft

 

 

 

Hűtőszekrények

 

700 Ft

8418

10

80

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, 340 litert meg nem haladó űrtartalommal

 

700 Ft

 

21

 

Kompresszoros típusú háztartási hűtőgép

 

700 Ft

 

29

00

Más háztartási hűtőgép

 

600 Ft

 

69

00

Más hűtőkészülék

 

700 Ft

 

 

 

Fagyasztók

 

700 Ft

8418

30

20

Fagyasztóláda legfeljebb 800 liter űrtartalommal

 

700 Ft

 

40

20

Fagyasztószekrény legfeljebb 900 liter űrtartalommal

 

700 Ft

 

69

00

Más fagyasztókészülék

 

700 Ft

 

 

 

Élelmiszerek hűtésére, konzerválására és tárolására szolgáló egyéb nagyméretű berendezések

 

700 Ft

8418

50

11

Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt), fagyasztott élelmiszer tárolására

 

700 Ft

 

50

19

Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval együtt), nem fagyasztott élelmiszer tárolására

 

700 Ft

 

50

90

Más hűtőberendezési tárgy

 

500 Ft

 

 

 

Mosógépek

 

700 Ft

8450

11

 

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású, teljesen automata

 

700 Ft

 

12

00

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású mosógép beépített centrifugális szárítóval

 

600 Ft

 

19

00

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású más mosógép

 

700 Ft

 

20

00

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; 10 kg-ot meghaladó szárazruha-kapacitású mosógép

 

500 Ft

 

 

 

Ruhaszárító gépek

 

600 Ft

8421

12

00

Centrifugális ruhaszárító

 

700 Ft

8451

21

00

Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású szárítógép

 

500 Ft

 

 

 

Mosogatógépek

 

700 Ft

8422

11

00

Háztartási mosogatógép

 

700 Ft

 

Tűzhelyek és sütők

Elektromos sütők

Elektromos főzőlapok

 

700 Ft

8516

60

 

Sütő, tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély

 

500 Ft

 

 

 

Mikrohullámú sütők

 

300 Ft

8516

50

00

Mikrohullámú sütő

 

300 Ft

 

 

 

Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyéb nagyméretű berendezések

 

700 Ft

 

 

 

Elektromos fűtőberendezések

 

300 Ft

8516

29

50

Folyadékkal töltött radiátor

 

300 Ft

 

29

91

Más elektromos fűtőkészülék beépített ventilátorral

 

300 Ft

 

 

 

Elektromos fűtőtestek

 

300 Ft

8516

21

00

Hőtárolós radiátor

 

300 Ft

 

 

 

Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb háztartási nagygépek

 

500 Ft

8418

61

00

Hőszivattyúk

A 8415 alá tartozó berendezések

500 Ft

8516

29

99

Helyiségek fűtésére szolgáló más elektromos gép

 

300 Ft

 

 

 

Elektromos ventilátorok

 

100 Ft

8414

51

00

Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel

 

100 Ft

 

59

 

Más ventilátor

 

100 Ft

 

 

 

Légkondicionáló berendezések

 

 

8415

 

 

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

A gépjármű részeként beépített berendezések

700 Ft

 

 

 

Egyéb szellőztető-, elszívó- és légkondicionáló berendezések

 

500 Ft

 

 

 

Egyéb háztartási nagygépek

 

500 Ft

8543

70

51

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A sugarat felhasználó, legfeljebb 100 cm hosszúságú fénycsővel

 

500 Ft

 

70

55

Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsővel

 

500 Ft

 

70

59

Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések

 

500 Ft


2. Háztartási kisgépek:

4K11949_1

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Porszívók

 

100 Ft

8508

 

 

Porszívó

A 8508 70 alá tartozó alkatrészek

100 Ft

 

 

 

Szőnyegseprűk

 

100 Ft

 

 

 

Egyéb takarítóberendezések

 

300 Ft

8451

80

80

Folyékony tisztítóoldatot a szőnyegre fecskendező, ezután az oldatot szívással eltávolító szőnyegtakarító berendezés, amely nem a száraz- és nedves-porszívók kombinációja

 

200 Ft

8509

80

00

Más elektromechanikus háztartási készülék beépített elektromotorral

 

200 Ft

 

 

 

Varró-, kötő-, fonó- és egyéb, textil feldolgozására használt gépek

 

300 Ft

8452

10

 

Háztartási varrógép

 

300 Ft

8447

20

 

Síkkötő gép; hurkológép

 

300 Ft

 

 

 

Vasalók és ruhanemű vasalására, mángorlására és egyéb kezelésére szolgáló más berendezések

 

100 Ft

8516

40

 

Villanyvasaló

 

100 Ft

 

 

 

Kenyérpirítók

 

50 Ft

8516

72

00

Kenyérpirító

 

50 Ft

 

 

 

Olajsütők

 

300 Ft

8516

79

20

Olajsütő

 

300 Ft

 

 

 

Darálók, kávéfőzőgépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására vagy felnyitására szolgáló berendezések

 

100 Ft

8509

 

 

Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral

A 8509 90 alá tartozó alkatrészek

100 Ft

8516

71

00

Kávé- vagy teafőző

 

100 Ft

 

 

 

Elektromos kések

 

100 Ft

 

 

 

Hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefék, borotváló-, masszírozó- és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések

 

100 Ft

8510

 

 

Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral

A 8510 90 alá tartozó alkatrészek

100 Ft

8516

31

 

Hajszárító

 

100 Ft

 

32

 

Más fodrászati készülék

 

100 Ft

 

33

 

Kézszárító készülék

 

100 Ft

 

79

70

Más elektrotermikus készülék

 

100 Ft

9019

10

10

Elektromos vibrációs masszírozó készülék

 

100 Ft

 

 

 

Órák és karórák, időmérésre, -jelzésre és az idő nyilvántartására szolgáló egyéb berendezések

 

100 Ft

9101

 

 

Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is), nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal

 

100 Ft

9102

 

 

Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is)

A 9104 alá tartozó berendezések

100 Ft

9103

 

 

Óra, kisóraszerkezettel

A 9104 alá tartozó berendezések

100 Ft

9104

00

00

Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz,
légi-, űr- és vízi járműhöz

A gépjármű részeként beépített berendezések

100 Ft

9105

 

 

Más óra

 

100 Ft

9106

 

 

Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más módon történő jelzésére szolgáló készülék, óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (pl. időszámláló, időregisztráló)

 

200 Ft

9107

 

 

Óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló

 

100 Ft

9108

 

 

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

 

100 Ft

9109

 

 

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

 

100 Ft

 

 

 

Mérlegek

 

100 Ft

8423

10

 

Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg

Nem elektromos eszközök

100 Ft

 

 

 

Egyéb háztartási kisgépek

 

100 Ft

8516

10

 

Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló

 

300 Ft

8516

80

 

Elektromos fűtőellenállás

 

100 Ft


3. Információs (IT) és távközlési berendezések:

4K11949_2

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Központi adatfeldolgozás:

 

 

 

 

 

a) Nagyszámítógépek

 

700 Ft

8471

 

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

700 Ft

 

 

 

b) Miniszámítógépek

 

500 Ft

8471

 

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

500 Ft

 

 

 

c) Nyomtatók

 

300 Ft

8443

31

32

39

 

Nyomtatók, másológépek és faxgépek (kombinálva is)

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 alá tartozó más nyomóalkatrész segítségével működik

300 Ft

 

 

 

Személyi informatikai eszközök:

 

 

 

 

 

a) Személyi számítógépek (központi feldolgozó egység, egér, monitor és billentyűzet is)

 

500 Ft

8471

 

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

500 Ft

8528

41

00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor

 

300 Ft

 

51

00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitor

 

300 Ft

 

 

 

b) Hordozható számítógépek (központi feldolgozó egység, egér, monitor és billentyűzet is)

 

500 Ft

8471

30

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

500 Ft

 

 

 

c) Kisméretű hordozható számítógépek

 

500 Ft

8471

30

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

500 Ft

 

 

 

Elektronikus jegyzettömbök

 

300 Ft

8471

 

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

300 Ft

 

 

 

Nyomtatók

 

300 Ft

8443

31

32

39

 

Nyomtatók, másológépek és faxgépek (kombinálva is)

 

300 Ft

 

 

 

Másolóberendezések

 

500 Ft

8443

32

91

Szkenneralapú másológép elektrosztatikus nyomtatóval

 

500 Ft

 

32

93

Más, optikai rendszerrel ellátott másológép

 

500 Ft

 

 

 

Elektromos és elektronikus írógépek

 

300 Ft

8469

00

91

Elektromos és elektronikus írógép

 

300 Ft

 

 

 

Zseb- és asztali számológépek, továbbá információk elektronikus eszközökkel történő összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására, bemutatására, illetve továbbítására szolgáló egyéb termékek és berendezések

 

100 Ft

8470

10

00

Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítő-gép

 

100 Ft

 

21

00

Más elektronikus számológép nyomtatószerkezettel

 

100 Ft

 

29

00

Más elektronikus számológép

 

100 Ft

 

50

00

Pénztárgép

 

100 Ft

 

90

00

Elektronikus könyvelőgép, postai bérmentesítőgép, jegykiadógép és hasonló gép számolószerkezettel

 

100 Ft

8528

61

00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos projektor

 

300 Ft

 

69

10

Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítő (pl. folyadékkristályos eszköz) segítségével működő más projektor

 

300 Ft

8542

32

 

Tárolók

 

100 Ft

8543

33

 

Erősítő

 

100 Ft

 

 

 

Felhasználói terminálok és rendszerek

 

100 Ft

8471

 

 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

500 Ft

8528

41

00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor

 

500 Ft

 

51

00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más monitor

 

300 Ft

 

 

 

Faxberendezések (faxok)

 

300 Ft

8443

32

30

Telefax (képtávíró)

 

300 Ft

8517

 

 

Távbeszélő készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit

A 8443, 8525, 8527 vagy 8528 alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek, továbbá a 8517 70 alá tartozó alkatrészek

300 Ft

 

 

 

Telexek

Telefonok

Nyilvános telefonok

Vezeték nélküli telefonok

Mobiltelefonok

 

100 Ft

8517

 

 

Távbeszélő készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit

A 8443, 8525, 8527 vagy 8528 alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek, továbbá a 8517 70 alá tartozó alkatrészek

100 Ft

 

 

 

Üzenetrögzítő-rendszerek, továbbá hang, kép vagy más információk távközlési eszközökkel történő továbbítására szolgáló egyéb termékek és berendezések

 

100 Ft

8519

81

51

Diktafon, amely csak külső áramforrással működik

 

100 Ft

 

81

11

Szövegismétlő-készülék telefonhoz

 

100 Ft

 

50

00

Telefonüzenetrögzítő-készülék

 

100 Ft

8518

29

30

Hangszóró, amelynek frekvenciatartománya 300Hz és 3,4 kHz közötti, átmérője legfeljebb 50 mm, a telekommunikációban alkalmazott típus

 

100 Ft


4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek:

4K11949_3

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Rádiókészülékek

 

100 Ft

8527

 

 

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is*

 

100 Ft

 

 

 

Televíziókészülékek

 

500 Ft

8528

 

 

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang-, képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

A 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 alá tartozó termékek

500 Ft

 

 

 

Videokamerák

 

300 Ft

8525

80

 

Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők

A 8525 80 11 alá tartozó berendezések

300 Ft

9007

 

 

Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hanglejátszó, készülékkel vagy anélkül

A 9007 11 00 alá tartozó berendezések, valamint a

9007 91 és a

9007 92 alá tartozó alkatrészek és tartozékok

300 Ft

 

 

 

Videomagnók

 

300 Ft

8521

 

 

Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is

 

 

 

 

 

Hifiberendezések

 

300 Ft

8519

 

 

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó-készülék

A gépjármű részeként beépített berendezések

300 Ft

 

 

 

Audioerősítők

 

300 Ft

8518

 

 

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

A 8518 90 00 és a 8518 90 alá tartozó alkatrészek

300 Ft

 

 

 

Hangszerek, továbbá a hang, illetve kép (beleértve a szignálokat is) rögzítésére vagy reprodukálására szolgáló egyéb termékek és berendezések, illetve a hang és kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiák

 

300 Ft

9207

 

 

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

 

300 Ft

8518

 

 

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység

A 8518 40, 8518 50 00 alá tartozó berendezések és a 8518 90 alá tartozó alkatrészek

300 Ft

8543

70

30

Antennaerősítő

 

300 Ft

9006

10

00

Fényképezőgép, nyomólemez vagy -henger készítésére

A 8539 alá tartozó kisülési cső, továbbá a nem elektromos eszközök, a 9006 10 00, a 9006 30 00, a 9006 61 00 és a 9006 69 00 alá tartozó termékek, továbbá azok 9006 91 alá tartozó alkatrészei és a 9006 99 alá tartozó tartozékai

300 Ft

 

30

00

Víz alatti használatra, légi felvételekre tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító fényképezőgép

 

300 Ft

 

40

00

Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép

 

300 Ft

 

51

00

Más fényképezőgép közvetlen keresővel [egylencsés visszatükrözés (SLR)], legfeljebb 35 mm szélességű filmtekercshez

 

300 Ft

 

52

00

Más fényképezőgép más, 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez

 

300 Ft

 

53

 

Más fényképezőgép más, 35 mm szélességű filmtekercshez

 

300 Ft

 

59

00

Más fényképezőgép

 

300 Ft

9008

10

00

Diavetítő

 

300 Ft

 

 

 

Fotovoltaikus panelek

 

200 Ft

8541

40

90

Fotovoltaikus elem

 

100 Ft


5. Világítótestek:

4K11949_4

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Fénycsöves világítótestek

A háztartási világítótestek

50 Ft

9405

 

 

Lámpa és világító-felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a sportlámpát is; továbbá megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve; fénycsöves világítótest

A közterület vagy a közlekedési útvonal világítására szolgáló termékek, a háztartási világítótestek, a 9405 10 21, a

9405 10 91, a

9405 20 11, a

9405 20 91, a

9405 40 31 és a

9405 40 91 termékek

50 Ft

 

 

 

Egyenes fénycsövek

 

50 Ft

8539

31

10

Fénycső izzókatóddal, kettős végű foglalattal

 

50 Ft

 

 

 

Kompakt fénycsövek

 

50 Ft

8539

31

90

Más fénycső izzókatóddal

 

50 Ft

 

 

 

Nagy intenzitású kisülő lámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fém halogénlámpákat

 

50 Ft

8539

32

 

Higany- vagy nátriumlámpa; fémhalogén lámpa

 

50 Ft

 

 

 

Kisnyomású nátriumlámpák

 

50 Ft

 

 

 

Egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések

Izzólámpa

50 Ft

8512

10

00

Kerékpár világítókészüléke

 

50 Ft

 

20

00

Világítókészülék gépjárműhöz

A gépjármű részeként beépített berendezések

50 Ft

8513

10

00

Hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással

 

50 Ft

8539

49

10

Ultraibolya lámpa

 

50 Ft

 

49

30

Infravörös lámpa

 

50 Ft

8541

40

10

Fénykibocsátó dióda, beleértve a lézerdiódát

 

20 Ft

9405

10

 

Csillár és más mennyezeti vagy fali elektromos világítófelszerelés

A közterület vagy a közlekedési útvonal világítására szolgáló termékek, és a fénycsöves termékek

50 Ft

 

20

 

Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa

Fénycsöves termék

50 Ft

 

30

00

Karácsonyfaégő-készlet

Fénycsöves termék

50 Ft

 

40

 

Más elektromos lámpa és világító felszerelés

Fénycsöves termék

50 Ft

 

60

 

Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók

Fénycsöves termék

50 Ft


6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok:

4K11949_5

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Fúrók

 

200 Ft

8459

10

00

Hordozható elektromos fúrógép

 

100 Ft

 

29

00

Más fúrógép

Numerikus

100 Ft

 

 

 

Fűrészek

 

200 Ft

8467

22

00

Fűrész

 

200 Ft

 

 

 

Varrógépek

 

300 Ft

8452

21

00

Más automata varrógép

 

300 Ft

 

29

00

Más varrógép

 

300 Ft

 

 

 

Fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések

A nagyméretű helyhez kötött berendezések

300 Ft

8458

19

00

Más vízszintes fémipari eszterga

 

300 Ft

 

99

00

Más eszterga

 

300 Ft

8459

39

00

Furatmegmunkáló marógép

Numerikus

200 Ft

 

40

90

Furatmegmunkáló gép

Numerikus

200 Ft

 

69

 

Marógép

Numerikus

200 Ft

 

70

00

Más menetfúró vagy menetvágó gép

 

200 Ft

8467

 

 

Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral működő

A 8467 91, a

8467 92, és a

8467 99 alá tartozó alkatrészek

200 Ft

 

 

 

Szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok eltávolítására vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok

 

300 Ft

8467

 

 

Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral működő

A 8467 91, a

8467 92 és a

8467 99 alá tartozó alkatrészek

300 Ft

 

 

 

Hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok

 

400 Ft

8468

 

 

Elektromos hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is

A 8468 90 alá tartozó alkatrészek

400 Ft

8515

11

00

Forrasztópáka és -pisztoly

 

100 Ft

 

 

 

Szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések

 

300 Ft

8424

 

 

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló elektromos gép, készülék

A 8424 90 alá tartozó alkatrészek

200 Ft

 

 

 

Fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok

 

200 Ft

8432

 

 

Elektromos talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló gép

A 8432 90 alá tartozó alkatrészek

300 Ft

8433

 

 

Elektromos fűkaszálógép

 

200 Ft

8413

70

21

Egyfokozatú centrifugális búvárszivattyú

 

200 Ft


7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések:

4K11949_6

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek

 

100 Ft

9503

00

30

Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű, méretarányos összeszerelhető modell készletben, működő is

 

100 Ft

9504

90

10

Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű

 

100 Ft

 

 

 

Kézi videojáték-konzolok

 

100 Ft

9504

90

90

Kézi videojátékok, konzolok

 

100 Ft

 

 

 

Videojátékok

 

100 Ft

9504

10

00

Tévéhez kapcsolható videojáték

 

100 Ft

 

 

 

Számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.

 

200 Ft

8470

 

 

Számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.

 

200 Ft

 

 

 

Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések

 

100 Ft

 

 

 

Érmével működő játékautomaták

 

1000 Ft

9504

30

 

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő elektromos, elektronikus más játék

A tekepálya felszerelés, továbbá a 9504 30 90 alá tartozó alkatrészek

1000 Ft

9503

00

75

79

Beépített motorral működő más játék és modell

 

100 Ft


8. Orvostechnikai eszközök, kivéve a beültetett és fertőzött termékek:

4K11949_7

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Sugárterápiás berendezések

 

500 Ft

9022

 

 

Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék

A 9022 90 alá tartozó alkatrészek és tartozékok, valamint az állatorvosi berendezések és tartozékaik

500 Ft

 

 

 

Kardiológiai berendezések

 

500 Ft

 

 

 

Dializáló berendezések

 

500 Ft

 

 

 

Lélegeztetőgépek

 

500 Ft

 

 

 

Nukleáris medicina berendezései

 

500 Ft

 

 

 

Laboratóriumi berendezések in vitro diagnózishoz

 

500 Ft

9027

 

 

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi elektromos, elektronikus készülék és műszer

A 9027 90 alá tartozó alkatrészek és tartozékok, valamint az állatorvosi készülékek, műszerek és tartozékaik

500 Ft

 

 

 

Analizálóberendezések

 

500 Ft

 

 

 

Fagyasztók

 

500 Ft

8418

30

 

Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal

Nem orvosi

500 Ft

 

40

 

Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal

Nem orvosi

500 Ft

 

50

90

Más hűtőberendezési tárgy

 

500 Ft

 

69

00

Más hűtő- vagy fagyasztókészülék

Nem orvosi

500 Ft

 

 

 

Megtermékenyítési tesztek

 

100 Ft

 

 

 

Betegségek, sérülések vagy rokkantság kimutatására, megelőzésére, megfigyelésére, kezelésére és enyhítésére szolgáló egyéb berendezések

Nem elektromos

300 Ft

9006

30

00

Belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító fényképezőgép

 

300 Ft

9018

 

 

Elektromos, elektronikus orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is

Állatorvosi műszerek, készülékek és tartozékaik

500 Ft


9. Ellenőrző és vezérlőeszközök:

4K11949_8

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Füstjelző berendezések

 

100 Ft

8531

10

 

Tüzet jelző riasztókészülék és hasonló

A 8512 és a 8530 alá tartozó berendezések

100 Ft

 

 

 

Fűtésszabályozók

 

100 Ft

9027

 

 

Háztartási vagy laboratóriumi mérő és szabályozó elektromos, elektronikus készülékek, berendezések

 

100 Ft

 

 

 

Termosztátok

 

100 Ft

9032

10

20

Elektronikus termosztát

 

100 Ft

 

 

 

Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések

 

100 Ft

8423

 

 

Mérleg, beleértve a súllyal működtetett számláló- vagy ellenőrzőmérleget is

A 8423 10 10 alá tartozó berendezések, és az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg

100 Ft

8537

10

 

Ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. vezérlőpultok)

 

200 Ft

 

 

 

Ipari létesítményekben használt egyéb ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. vezérlőpultok)

 

300 Ft

8423

 

 

Mérleg, beleértve a súllyal működtetett számláló- vagy ellenőrzőmérleget is

A 8423 10 10 alá tartozó berendezések, és az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg

100 Ft

8512

30

10

Gépjárműhöz használt hangjelző riasztóberendezés

A gépjármű részeként beépített berendezés

100 Ft

8531

 

 

Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna jelzőtábla, betörést jelző riasztókészülék)

A 8531 10, a 8512, továbbá a 8530 alá tartozó berendezések, valamint a 8531 90 alá tartozó alkatrészek

100 Ft


10. Adagolóautomaták:

4K11949_9

Vámtarifaszám:

Megnevezés:

Kivételek:

Vásárlási utalvány értéke:

 

 

 

Melegital-automaták

 

1000 Ft

8476

21

00

Automata italárusító-gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel

 

1000 Ft

 

 

 

Szilárdtermék-automaták

 

1000 Ft

8476

81

89

 

Más árusítóautomata

 

1000 Ft

 

 

 

Pénzkiadó automaták

 

1000 Ft

8472

90

 

Bankjegykiadó automata

 

1000 Ft

 

 

 

Termékek automatikus kiadására szolgáló mindenfajta berendezés

 

1000 Ft

8476

21

29

 

Automata italárusító-gép

 

1000 Ft


* Abban az esetben, ha a gyártó, a forgalmazó olyan használt elektromos, elektronikus berendezést vesz vissza vagy olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést vesz át, amelyet az 1-10. pontban foglalt táblázatokban meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák nem tartalmaznak, a gyártó, a forgalmazó az adott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriához tartozó legalacsonyabb értékű vásárlási utalványt állítja ki.

2. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez69

A gyűjtési és a hasznosítási arány mértéke

1. A gyűjtési arány mértéke:

1.1. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként:


4K26376_0

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória:

2015-től:

1. Háztartási nagygép

48 %

2. Háztartási kisgép

27 %

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

45 %

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek

40 %

5. Világítótestek

7 %

5a. Gázkisüléses elven működő lámpák

40 %

6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok

8 %

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

7 %

8. Orvostechnikai eszköz, kivéve beültetett és fertőzött termékek

-

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök

7 %

10. Adagolóautomaták

7 %

1.2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott tárgyévi minimális gyűjtési kötelezettség megállapítására – berendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:


B = F × K


ahol:


B:    a tárgyévben az adott elektromos, elektronikus berendezés-kategóriából minimális gyűjtési kötelezettséggel érintett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

F:    a gyártó által a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

K:    a táblázatban az adott kategóriához, elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott, tárgyévre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke (százalékban megadva).

1.3. Az Információs (IT) és távközlési berendezések (3. kategória): az ”F” szerinti mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 12%-ot képcsöves berendezésből kell teljesíteni.

1.4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek (4. kategória): az ”F” szerinti mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 15%-ot képcsöves berendezésből kell teljesíteni.

2. Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke:

2.1. A minimális újrahasználatra előkészítési, valamint hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke 2017. december 31-ig:


4K26376_1

Elektromos és elektronikus berendezés-kategória:

Hasznosítási arány (R):

Újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arány (A):

1. Háztartási nagygépek

85%

80%

2. Háztartási kisgépek

75%

55%

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

80%

70%

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek

80%

70%

5. Világítótestek

75%

55%

5a. Gázkisüléses elven működő lámpák

75%

80%

6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok

75%

55%

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

75%

55%

8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek

75 %

55%

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök

75%

55%

10. Adagolóautomaták

85%

80%

2.2. A hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:


H = T × R

ahol:


H:    a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T:    a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

R:    a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban megadva).

2.3. Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:


U = T × A

ahol:


U:    a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T:    a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

A:    a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).

3. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez70

Az újrahasználattal kapcsolatos minimumkövetelmények

1. Általános követelmények:

1.1. A használt elektromos, elektronikus berendezésnek és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésnek, amelyet újrahasználatra előkészítettek (a továbbiakban együtt: berendezés) működőképesnek kell lennie. A berendezés akkor működőképes, ha valamennyi funkcióját, amellyel eredetileg rendelkezett, maradéktalanul teljesíteni képes, és rendeltetésszerűen üzemel.

1.2. A berendezésnek valamennyi olyan alkotórésszel, illetve alkotóelemmel rendelkeznie kell, amely a működőképességhez szükséges.

1.3. A berendezésnek és alkotórészeinek, illetve alkotóelemeinek jó állapotúnak kell lenniük. Az alkotórészek, illetve alkotóelemek akkor tekinthetők jó állapotúnak, ha azok sértetlenek (pl. nem töröttek, nem rozsdásak, az anyaguk nem kopott és nem használódott el), tiszták (pl. nem porosak és nem szennyezettek) és nem hibásak.

1.4. Ha a berendezés rendelkezik szigeteléssel, annak sértetlennek kell lennie és a berendezésnek hiánytalanul, teljes egészében részét kell képeznie.

1.5. Ha a berendezés rendelkezik fűtőelemekkel, azoknak jó állapotúaknak kell lenniük, meszesedésre utaló nyomot nem mutathatnak. Az elmeszesedett fűtőelemekkel rendelkező berendezés csak akkor hozható ismételten forgalomba, ha a benne lévő használt fűtőelemeket sértetlen és teljes egészében ép fűtőelemekre cserélik.

1.6. A berendezésnek az eredeti vagy az eredetivel azonos minőségű burkolattal kell rendelkeznie.

1.7. A berendezésnek biztonságosnak kell lennie. A berendezés nem lehet sugárveszélyes.

2. Környezetvédelmi követelmények:

2.1. A berendezés nem tartalmazhatja a következő veszélyes anyagokat:

2.1.1. poliklórozott bifenil (PCB),

2.1.2. poliklórozott terfenil (PCT),

2.1.3. polibrómozott bifenil (PBB),

2.1.4. polibrómozott bifenil-éter (PBDE),

2.1.5. higany,

2.1.6. kadmium,

2.1.7. azbeszt,

2.1.8. ólom,

2.1.9. hat vegyértékű króm.

2.2. A berendezés nem tartalmazhatja a következő szénhidrogéneket:

2.2.1. klórozott-fluorozott szénhidrogén (CFC),

2.2.2. részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC).

4. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése

Az elkülönített gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13. napja után gyártott és hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az alábbi ábrával kell megjelölni:

5. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A vagyoni biztosíték mértéke és számításának módja

1. A vagyoni biztosíték kilogrammra vetített összege a tárgyévi biztosítékadási kötelezettség megállapításához:


4K11907_0

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória

A vagyoni biztosíték kilogrammra vetített összege

1. Háztartási nagygépek

-

1.1.

8418 KN-kód alá tartozó berendezések kivételével

26 Ft

1.2.

8418 KN-kód alá tartozó berendezések esetében

100 Ft

2. Háztartási kisgépek

70 Ft

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

100 Ft

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek

95 Ft

5. Világítótestek

190 Ft

6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok

85 Ft

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

100 Ft

2. A vagyoni biztosíték mértéke, számításának módja:

2.1. A vagyoni biztosíték mértéke:


A vagyoni biztosíték mértéke a gyártott vagy importált elektromos, elektronikus berendezések berendezés-kategóriánkénti mennyisége, valamint az 1. pontban foglalt táblázatban a berendezés-kategóriákhoz megadott vagy egyes berendezések esetében KN-kódhoz rendelt, kilogrammra vetített biztosítékösszegek szorzataként képzett mennyiségek összege.

2.2. A vagyoni biztosíték számításának módja:

2.2.1. Ha a gyártó a tevékenységét nem év közben kezdi meg, az éves vagyoni biztosíték számításának módja:


B= Mi × bi


ahol

4K11907_1

 

B:

a képzendő vagyoni biztosíték összege;

 

bi:

az 1. pontban foglalt táblázatban berendezés-kategóriánként vagy egyes berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, kilogrammra vetített vagyoni biztosíték összege;

 

Mi:

a gyártó által előző évben gyártott vagy importált, adott berendezés-kategóriába vagy KN-kód alá tartozó berendezés mennyisége (kilogrammban megadva), az Mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak a berendezéseknek a mennyiségét, amelyekről a gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag a háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban használják.

2.2.2. Ha a gyártó tevékenységét év közben kezdi meg, a törtév minden hónapjában képzendő vagyoni biztosíték számításának módja:


B= mi × bi


ahol

 

B:

a képzendő vagyoni biztosíték összege;

 

bi:

az 1. pontban foglalt táblázatban berendezés-kategóriánként vagy egyes berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, kilogrammra vetített vagyoni biztosíték összege;

 

mi:

a gyártó által a tárgyhónapban gyártott vagy importált, adott berendezés-kategóriába vagy KN-kód alá tartozó berendezés mennyisége (kilogrammban megadva), az mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak a berendezéseknek a mennyiségét, amelyekről a gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag a háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban használják.

6. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez71

A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok

1. A gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

2. A meghatalmazott képviselő (ha van) neve, címe, elérhetősége72;

3. A gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma;

4. A magyarországi kézbesítési meghatalmazott (ha van) neve, székhelye, elérhetősége;

5. A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége;

6. A gyártó által forgalmazott elektromos és elektronikus berendezés kategóriája, típusa, márkaneve;

7. A kötelezettség teljesítésének módja:

a) egyéni teljesítés útján,

b) termékdíjátalány-fizetés útján,

c) átvállalóra átruházás útján,

d) állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés;

8. A rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére a gyártó által vállalt pénzügyi biztosíték típusa;

9. Az értékesítés módja.

7. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez73

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

1. A gyártóra vonatkozó adatok:

a) a gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-1 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-2 adatlap: a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

c) HEE-3 adatlap: a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);

d) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

e) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

f) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

g) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;

h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja;

i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa.

8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez74

A közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

1. A közvetítő szervezet:

1.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) a közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) a közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

1.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

c) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

d) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget.

2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet:

2.1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

2.2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

c) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

d) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget.

3. Az átvállaló:

3.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:

a) az átvállaló neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) az átvállaló nemzeti adóazonosító száma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

3.2. HEE-10 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, gyártónként bontva).

9. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A szállításra vonatkozó minimumkövetelmények

1. Ha a szállítmány birtokosa használt elektromos, elektronikus berendezést és nem hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést szállít vagy kíván szállítani, akkor – annak érdekében, hogy különbséget lehessen tenni a használt elektromos, elektronikus berendezés és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés között – a szállítmány birtokosának a következő igazolással kell rendelkeznie:

a) a használt elektromos, elektronikus berendezés eladását, illetve tulajdonjogának átruházását igazoló számla vagy szerződés másolata, amelyen szerepel, hogy a berendezést közvetlen újrahasználatra szánják és teljesen működőképes;

b) értékelő vagy vizsgálati igazolás egy példánya (tesztigazolás, működési tanúsítvány) a szállítmány összes tételére vonatkozóan, valamint az összes vizsgálati eredmény jegyzőkönyve a 3. pontban foglaltak szerint részletezve;

c) a használt elektromos, elektronikus berendezés szállítását kezdeményező birtokos nyilatkozata, amely kimondja, hogy a szállítmány részét alkotó egyetlen anyag vagy berendezés sem minősül hulladéknak a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1. pontja szerinti értelemben;

d) a be- és kirakodás, illetve a szállítás során a szállítmány megfelelő védelme a károsodás ellen biztosított, amely elsősorban a szállítmány megfelelő csomagolása és a rakomány megfelelő elrendezése révén érhető el.

2. Az 1. pont a) és b) alpontja, valamint a 3. pont nem alkalmazandó, ha hitelt érdemlően dokumentált az, hogy a szállítás vállalkozások közötti átadási megállapodás keretében valósul meg, és az, hogy:

a) a használt elektromos, elektronikus berendezést – garanciális javításra, az újrahasználat szándékával – hibásként küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek;

b) a használt, szakmai használatra szánt elektromos, elektronikus berendezést hatályos szerződés alapján helyreállítás vagy javítás céljából – az újrahasználat szándékával – küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek vagy harmadik fél olyan országban található létesítményébe, amelyre az OECD Tanácsának a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001)107 végleges határozata vonatkozik; vagy

c) a használt, szakmai használatra szánt hibás elektromos, elektronikus berendezést – így különösen az orvostechnikai berendezéseket és azok alkatrészeit – az értékesítést követő szolgáltatás részeként kötött hatályos szerződés alapján a meghibásodást kiváltó ok elemzésének céljából küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek, ha e vizsgálatot kizárólag a gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy végezheti el.

3. A használt elektromos, elektronikus berendezés tekintetében a következő vizsgálati és nyilvántartási lépéseket kell követni annak megállapítására, hogy a szállított elektromos, elektronikus berendezés használt elektromos, elektronikus berendezésnek, nem pedig hulladéknak minősül:

3.1. Vizsgálat (első lépés):

3.1.1. A használt elektromos, elektronikus berendezés működőképességét ellenőrizni kell, veszélyesanyag-tartalmát is értékelve. A vizsgálat jellege függ a vizsgált elektromos, elektronikus berendezés rendeltetésétől. A legtöbb használt elektromos, elektronikus berendezés esetében elegendő a főbb funkciók működéséről megbizonyosodni.

3.1.2. Az összes vizsgálati és teszteredményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

3. 2. Dokumentáció (második lépés):

3.2.1. A vizsgálati eredményekről szóló adatlapot magának a használt elektromos vagy elektronikus berendezésnek az egyik oldalára kell rögzíteni (ha nincs becsomagolva), illetve a külső csomagolásra kell helyezni, hogy annak felbontása nélkül tanulmányozni lehessen.

3.2.2. A dokumentációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

3.2.2.1. a tétel megnevezése (a berendezés neve az 1. mellékletben meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategória szerint),

3.2.2.2. a tétel azonosító száma (típusszáma),

3.2.2.3. a gyártás éve (ha ismert),

3.2.2.4. a működést igazoló vállalat neve és címe,

3.2.2.5. a teszteredményeknek a 3.1. pontban foglaltak szerinti ismertetése (a működőképességi teszt időpontját is beleértve),

3.2.2.6. a végrehajtott vizsgálatok jellege.

4. Az 1., 2. és 3. pont szerinti dokumentumokon kívül a használt elektromos, elektronikus berendezések minden szállítmányát (pl. konténer, teherautó-rakomány) a következő árukísérő dokumentumokkal kell ellátni:

a) megfelelő fuvarokmány (pl. CMR fuvarlevél);

b) felelősségi nyilatkozat.

5. Az 1., 2., 3. és 4. pontban előírt dokumentumok hiányában – amelyek bizonyítják, hogy egy tárgy használt elektromos, elektronikus berendezés és nem ezek hulladéka –, valamint a szállítmány szállítás, berakodás és kirakodás alatti – különösen az alkalmas csomagolás és a rakomány megfelelő elrendezése révén való – megfelelő védelmének hiányában, amelyek biztosítása a szállítást kezdeményező birtokos kötelezettsége, a tagállami hatóságok az árukat hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésnek tekintik, a szállítmányt pedig illegálisként kezelik. Ilyen esetekben a szállítmány a továbbiakban a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 25. cikke szerint kezelendő.

10. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez75

11. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez76

12–13. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez77

1

A 2. § a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2a. alcímet (2/A. §) a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

3

A 3. § (1a) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a iktatta be.

4

A 4. § (1a) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (3) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdés c) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § (3) bekezdés h) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (4) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (5) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (5a) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be.

15

A 9. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

17

A 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 11. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 14. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 14. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 14. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 14. § (5) bekezdés a) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 15. § (1) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 15. § (3) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 15. § (4) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

30

A 15. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 16. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 16. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 16. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 16. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 16. § (7) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 9. alcím címe a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított – 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 17. § a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított – 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 17. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 18. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 18. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 18/A. §-t a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés b) pontja és (6) bekezdés b) pontja szerint módosított – 19. § (5) bekezdése iktatta be.

43

A 18/A. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 18/A. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 18/B. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 18/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 19. § (2) bekezdése a 352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

51

A 20. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 21. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

53

A 22. § (2) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 22. § (3) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 22. § (4) bekezdése a 37. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 22. § (6) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése iktatta be.

57

A 28. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 29. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 275. § c) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 35. § (1) bekezdés d) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a iktatta be.

60

A 35/A. §-t a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

61

A 36. § a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

62

A 37. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

63

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 39. § a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

66

A 40–43. § a 32. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

67

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 1. melléklet a 38. §-sal megállapított szöveg.

69

A 2. melléklet a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

70

A 3. melléklet a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § e) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 6. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított – 19. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

72

Külföldi székhelyű gyártó esetén kitöltése kötelező, és ahhoz csatolni kell a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot.

73

A 7. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 8. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (7) és (8) bekezdése szerint módosított – 19. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 11. melléklet a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

77

A 12–13. melléklet a 32. § (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére