• Tartalom

2014. évi II. törvény

2014. évi II. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről1

2014.02.12.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:


„EGYEZMÉNY
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban együttes nevükön a Felek, illetve külön-külön a Magyar Fél és az Orosz Fél, vagy a Fél,
megállapítva a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti, a Magyar Népköztársaság területén létesítendő atomerőmű építése során folytatandó együttműködésről szóló, 1966. december 28-án kelt Egyezmény sikeres végrehajtását,
ismerve, hogy mindkét állam tagja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) és részesei a Nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 1968. július 1-én kelt szerződésnek,
figyelembe véve, hogy Magyarország és az Oroszországi Föderáció is részese Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló 1963. május 21-i Bécsi Egyezménynek, a Nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 1979. október 26-i Egyezménynek, a Nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló 1986. szeptember 26-i Egyezménynek, a Kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló 1997. szeptember 5-i Közös Egyezménynek, valamint a Nukleáris biztonságról szóló 1994. június 17-i Egyezménynek,
figyelembe véve, hogy az Oroszországi Föderáció a Vámunió tagja, figyelembe véve, hogy Magyarország az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség tagállama;
számításba véve a Felek jogszabályait és nemzetközi kötelezettségeit, ideértve Magyarországnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség jogából fakadó kötelezettségeit;
tekintettel a Felek azon szándékára, hogy tovább fejlesszék, segítsék elő a Felek közti, kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködést, amint azt többek között a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között 1995. március 6-án aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, továbbá egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Oroszországi Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló 1994. június 24-i partnerségi és együttműködési megállapodás is előirányozza;
az energiaipar területén folytatott kölcsönösen előnyös együttműködés szándékával, különösen az erőművek teljesítményének fenntartásában és fejlesztésében és a nukleáris energia területén folytatott együttműködésben, amint azt a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló, 2005. február 16-án aláírt gazdasági megállapodás előirányozza;
tekintettel arra, hogy a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása és fejlesztése, valamint az ilyen elképzelések megvalósításához megfelelő pénzügyi alap létrehozása Magyarország alapvető nemzeti érdekeit képezik és érintik Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit, továbbá arra, hogy az Oroszországi Föderáció technológiai és tudományos támogatást, valamint a pénzügyi alapok alapvető részét kívánja nyújtani;
és elkötelezte magát a nukleáris energia békés felhasználása során a lehető legteljesebb biztonság biztosítása mellett;
tekintettel arra, hogy az összes technikai, pénzügyi és más szempontok és körülmények alapján Magyarország és az Oroszországi Föderáció közösen szándékozik végrehajtani a projektet;
a kölcsönös gazdasági előnyök elvére alapozva az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk
Az együttműködés tárgya
1. A Felek együttműködnek a Magyarország területén lévő Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásában és fejlesztésében, beleértve két új 5–6. blokk tervezését, megépítését, üzembe helyezését és üzemen kívül helyezését, VVER (vízhűtéses vízmoderátoros) típusú reaktorral, mindkét blokkra vonatkozóan legalább 1000 MW beépített kapacitással, amint arról jelen Egyezmény a későbbiekben rendelkezik, a jövőben leállításra kerülő 1–4. blokk teljesítményének kiváltására.
2. A Felek a Paksi Atomerőmű működő 1–4. blokkjainak üzemeltetése, modernizációja, felújítása és üzemen kívül helyezése terén a következő témákban működnek együtt:
(1) új berendezések szállítása;
(2) a rendszerek és a berendezések karbantartása, javítása és modernizációja;
(3) a blokkok üzemidejének hosszabbítási munkálatai;
(4) tanácsadás műszaki kérdésekben;
(5) a blokkok üzemen kívül helyezésére irányuló munkák kivitelezése az üzemidő lejártát követően.
3. A Felek együttműködnek a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása és fejlesztése érdekében esetleg szükségessé váló további blokkok tervezésében, megépítésében, üzembe helyezésében és üzemen kívül helyezésében.
4. A Felek együttműködnek a nukleáris létesítmények működtetésében, ideértve a tudományos-technikai támogatást, mint például mindkét Fél részvétele a reaktortechnológia fejlesztésében; mindkét Fél részvétele a karbantartást és működtetést Magyarországon, az Oroszországi Föderációban és harmadik országokban végző személyzet képzésére nemzetközi képzési központként működtetett Paksi Karbantartási Gyakorló Központ fejlesztésében és közös működtetésében; és mindkét Fél részvétele a nukleáris teret illető alkalmazások fejlesztésében, a nukleárisfűtőanyag-ellátásban, a használt fűtőanyag kezelésében (beleértve az újrafeldolgozást) és a nukleáris hulladék kezelésében, valamint a személyzet képzésében és továbbképzésében a Magyar Fél által igényelt mértékben.
5. A Felek együttműködnek az atomenergia békés célú felhasználását célzó alap- és alkalmazott kutatás megvalósításában.
6. A Felek együttműködnek a radioizotópok előállításában és ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásában.

2. cikk
Az együttműködés résztvevői
1. Jelen Egyezmény teljesítése érdekében mindkét fél kijelöli saját illetékes hatóságát, a továbbiakban Illetékes Hatóság:
(1) az Orosz Fél részéről: „Roszatom” Állami Atomenergia Ügynökség, (a továbbiakban az Orosz Illetékes Hatóság);
(2) a Magyar Fél részéről: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; (a továbbiakban a Magyar Illetékes Hatóság.)
2. Amennyiben bármelyik Fél Illetékes Hatóságát megváltoztatja, a változtatásról írásban értesíti a másik Felet.
3. Az Illetékes Hatóságok koordinálják a jelen Egyezményben rögzített együttműködést, ellenőrzik a jelen Egyezmény hatékony végrehajtására irányuló intézkedések betartását.
4. A jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedések ellenőrzése érdekében az Illetékes Hatóságok koordinációs vegyes bizottságot állítanak fel, melynek társelnökei az Illetékes Hatóságok képviselői, tagjai pedig a Magyar Kijelölt Szervezet és az Orosz Kijelölt Szervezet képviselői közül kerülnek ki (ahogy ezekről az alábbi, 3. cikk rendelkezik).

3. cikk
Együttes végrehajtás
1. Az Orosz Illetékes Hatóság vállalatcsoportja köréből kijelöl egy, szükséges tapasztalatokkal rendelkező, orosz állami irányítás alatt álló szervezetet (a továbbiakban Orosz Kijelölt Szervezet), amely vállalkozóként pénzügyi és technikai szempontból alkalmas arra, hogy a jelen Egyezményben rögzített együttműködésből fakadó tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségeit végrehajtsa, és erről írásban értesíti a Magyar Illetékes Hatóságot.
2. A Magyar Illetékes Hatóság létrehoz vagy kijelöl egy magyar állami entitást, vagy állami irányítás alatt álló szervezetet, (a továbbiakban Magyar Kijelölt Szervezet), amely pénzügyi és technikai szempontból alkalmas arra, hogy a jelen Egyezményben rögzített együttműködésből fakadó tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségeit végrehajtsa, és erről írásban értesíti az Orosz Illetékes Hatóságot.
3. A jelen Egyezmény alkalmazásában az állami irányítás alatt álló kifejezés nem kevesebb, mint 95%-os közvetett vagy közvetlen állami tulajdont (vagy azzal egyenértékűt) és szavazati jogot (vagy azzal egyenértékűt) jelent.
4. A Kijelölt Szervezetet az azt kijelölő Illetékes Hatóság a másik Illetékes Hatóság írásbeli beleegyezésével másikra cserélheti.
5. A Magyar Illetékes Hatóság és/vagy a Magyar Kijelölt Szervezet valamint az Orosz Illetékes Hatóság és/vagy az Orosz Kijelölt Szervezet, Megvalósítási Megállapodásokat (továbbiakban – megvalósítási megállapodások) köt. (ahogy erről az alábbi 8. cikk rendelkezik)
6. Az Orosz Kijelölt Szervezet a jelen Egyezmény keretein belül folytatott együttműködésbe bevon további szervezeteket (a továbbiakban Alvállalkozók). Az Orosz Kijelölt Szervezet köteles a beszerzési eljárásokat az átláthatóság (ideértve az ajánlati felhívás előzetes közzétételét az EU-ban angol nyelven), az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció-mentesség, valamint a független ellenőrzés elveivel és általános követelményeivel összhangban lefolytatni. További beszerzési követelményekről a Megvalósítási Megállapodások rendelkezhetnek.
7. Az Orosz Kijelölt Szervezet közvetlen szerződést köthet Alvállalkozókkal, amennyiben azok részvényeinek vagy tulajdonrészeinek (vagy azzal egyenértékű jogoknak) legalább 95%-a az Orosz Illetékes Hatóság tulajdonában van és amennyiben az Orosz Illetékes Hatóság közvetlenül vagy közvetve rendelkezik az azokra jutó szavazatokkal.

4. cikk
A Felek kötelezettségei
1. Az Orosz Illetékes Hatóság minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítására, hogy az Orosz Kijelölt Szervezet a jelen Egyezmény keretében folyó együttműködés kapcsán eleget tegyen kötelezettségeinek. A Magyar Illetékes Hatóság minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítására, hogy a Magyar Kijelölt Szervezet a jelen Egyezmény keretében folyó együttműködés kapcsán eleget tegyen kötelezettségeinek.
2. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy amennyiben ez a jelen Egyezményben foglalt együttműködés teljesítése érdekében megvalósítható és a jogszabályok által meghatározott keretek lehetővé teszik, hogy elérjék a 40%-os minimális lokalizációs szintet.
3. A Paksi Atomerőmű fizikai védelmének biztosítása a Magyar Fél feladata.
4. Az Orosz Kijelölt Szervezet a vonatkozó Megvalósítási Megállapodások értelmében az üzleti gyakorlattal összhangban megfelelő garanciákat ad. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Megvalósítási Megállapodások szerinti ellenérték olyan módon kerüljön megállapításra, amely lehetővé teszi, hogy a villamos áram-termelésre vonatkozó árak kereskedelmi szempontból hosszú távon versenyképesek és egyúttal az Orosz Kijelölt Szervezet számára elfogadhatóak legyenek. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Megvalósítási Megállapodások árképzésébe szabad betekintést biztosítsanak.
5. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák annak feltételeit, hogy a Felek jogszabályainak megfelelő, a Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezéséhez, megépítéséhez, üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, üzemen kívül helyezéséhez, modernizálásához, rekonstrukciójához, valamint az atomenergia-használat területén szükséges export és import berendezésekhez, felszerelésekhez, technológiákhoz, nukleáris és radioaktív anyagokhoz, speciális nem nukleáris anyagokhoz és szolgáltatásokhoz az engedélyek (licenszek) időben rendelkezésre álljanak.

5. cikk
Az Orosz Fél kötelezettségei
A jelen Egyezményben foglalt együttműködés érdekében az Orosz Fél teljesíti vagy biztosítja, hogy a Megvalósítási Megállapodások alapján az Orosz Illetékes Hatóság és/vagy az Orosz Kijelölt Szervezet teljesítsék az alábbi kötelezettségeket:
(1) a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartására és fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, és helyszíni szemle lefolytatása;
(2) az erőmű fő- és kisegítő létesítményeire vonatkozó tervezési és technikai dokumentáció elkészítése számítógépes tervezőprogram (CAD) és dokumentációs eszközök segítségével, valamint a tervezési dokumentáció és a valós beépítés közti változtatások kezelése;
(3) az erőmű biztonsági jelentésének elkészítése az Oroszországi Föderáció és Magyarország jogrendjében és a NAÜ ajánlásaiban foglalt biztonsági követelmények, valamint az erőmű környezetvédelmi hatástanulmányának figyelembe vételével;
(4) építő-szerelő munkálatok kivitelezése az erőmű létesítményeiben;
(5) helyszíni tervezői ellenőrzés és az erőműépítés követelményeinek felügyelete az erőmű építésének minden szakaszában;
(6) minőségbiztosítási program kidolgozása az erőmű építkezés minden szakaszára;
(7) a nukleáris sziget számára szükséges főbb berendezések, valamint műszaki, elektromos, irányítástechnikai rendszerek, műszerek, készülékek, eszközök és anyagok biztosítása az erőmű blokkjainak üzembe helyezéséhez szükséges mennyiségben, a szükséges ütemezésben és biztonsági osztályba sorolás szerint;
(8) technikai karbantartási szolgáltatások nyújtása a leszállított berendezésekhez, beleértve a konzultációkat, pótalkatrészek szállítását, a berendezések állagmegőrzési és tárolási technológiájának ismertetését;
(9) segítségnyújtás az erőmű javítási munkálatainak megszervezésében;
(10) próbaüzem, a beüzemelési munkálatok megszervezése és kivitelezése, az új erőmű blokkok üzembe helyezése;
(11) mérnöki és konzultációs szolgáltatás nyújtása a fizikai védelemre vonatkozó programok és intézkedések kidolgozásában;
(12) segítségnyújtás a Magyar Illetékes Hatóság és/vagy a Magyar Kijelölt Szervezet részére a jelen Egyezmény alapján megvalósítandó projektekhez szükséges különleges engedélyek (licenszek) megszerzéséhez, beleértve a szükséges információk és dokumentáció átadását, és a szükséges módosításokat a szabályozó hatóságok által támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében;
(13) az atomerőmű személyzete és a Magyar Fél szakemberei számára képzések, átképzések, és továbbképzések szervezése;
(14) segítségnyújtás az atomenergetikai ágazat tudományos, műszaki és technológiai fejlesztési programjának kidolgozásában, ideértve az atomenergia elemeinek lokalizálását, a nukleáris- és sugárbiztonságot az oroszországi tapasztalatok és a megfelelő fejlett technológiák alkalmazásával;
(15) az üzemeltetési, technikai karbantartási és javítási dokumentáció összeállítása;
(16) műszaki segítségnyújtás a Magyar Kijelölt Szervezet számára a Paksi Atomerőmű 1–4. blokkjainak üzemeltetésében, modernizációjában és rekonstrukciójában, valamint a Paksi Atomerőmű blokkjainak üzemen kívül helyezésében tervezett üzemidejük lejártával;
(17) a Felek részvétele a Paksi Atomerőmű működtetésével kapcsolatos alkalmazások és létesítmények alapvető tudományos támogatását célzó alapkutatásban és fejlesztésben;
(18) a Felek részvétele a magyar és orosz diákok és/vagy tudósok képzésében a Paksi Atomerőmű működtetéséhez kapcsolódóan az atomenergia békés felhasználására vonatkozó műszaki-technikai kérdésekben;
(19) a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítása és a használt üzemanyag kezelése (beleértve az újrafeldolgozást is) és a nukleáris hulladék kezelése a jelen Egyezmény 7. cikkelyében rögzítettek alapján.

6. cikk
A Magyar Fél kötelezettségei
A jelen Egyezményben foglalt együttműködés megvalósítása érdekében a Magyar Fél teljesíti vagy biztosítja, hogy külön megállapodások (szerződések) alapján a Magyar Illetékes Hatóság és/vagy a Magyar Kijelölt Szervezet teljesítsék az alábbi kötelezettségeket:
(1) a Paksi Atomerőmű új blokkjainak tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló adatok átadása;
(2) a Paksi Atomerőmű új blokkjaihoz szükséges építési terület átadása az Orosz Kijelölt Szervezetnek, belépés biztosítása a területre az Orosz Kijelölt Szervezet és az Alvállalkozók személyzete számára;
(3) a Paksi Atomerőmű fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció benyújtása állami szakértői vizsgálatra, az ezeket követő szakvélemények beszerzése;
(4) a jelen Egyezményben foglalt projekt megvalósításához szükséges, a magyar és az Európai Uniós jogrendnek megfelelő speciális engedélyek beszerzése;
(5) segítségnyújtás az Orosz Illetékes Hatóság és/vagy az Orosz Kijelölt Szervezet és/vagy az Alvállalkozók részére a Megvalósítási Megállapodásokban rögzített kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges magyarországi speciális engedélyek (licenszek) beszerzésében;
(6) a tervdokumentáció saját részének elkészítése az Orosz Kijelölt Szervezettel egyeztetett témákban és időkeretekben;
(7) részvétel az Paksi Atomerőmű biztonsági jelentésének és a környezetvédelmi hatástanulmányának az elkészítésében az Orosz Kijelölt Szervezet segítségével;
(8) a műszaki dokumentáció kidolgozása és a berendezések legyártása, a Megvalósítási Megállapodások szerint;
(9) a berendezések elemeinek és anyagoknak a szállítása a Megvalósítási Megállapodások és az abban szereplő műszaki specifikáció szerint;
(10) a berendezések alkatrészeinek, gyorsan kopó részeinek, javítóeszközöknek legyártása és szállítása a Megvalósítási Megállapodások és az azok által meghatározott műszaki dokumentáció szerint;
(11) a berendezések, a készülékek, az eszközök és az anyagok ellenőrzése és átvétele a Megvalósítási Megállapodások szerint;
(12) az infrastrukturális létesítmények tervezése és megépítése a Paksi Atomerőmű területén, beleértve a víz- és elektromos áramellátást, az odavezető utakat, valamint a kisegítő létesítményeket, a Megvalósítási Megállapodások szerint;
(13) víz- és áramellátás biztosítása az infrastruktúra létesítményei számára a Paksi Atomerőműre vonatkozó Projektek megvalósításának minden szakaszában;
(14) a Magyar Kijelölt Szervezet által végrehajtandó minőségbiztosítási programok elkészítése és koordinációja az Orosz Kijelölt Szervezettel a Paksi Atomerőműre vonatkozó projekt megvalósításának minden szakaszában;
(15) annak biztosítása, hogy az Orosz Kijelölt Szervezet és az Alvállalkozók javára eljáró személyek a magyar szabályozások alapján tartózkodhassanak és dolgozhassanak Magyarországon a munkavégzésükhöz szükséges időszakban;
(16) a jelen Egyezményben foglalt projektek megvalósításához szükséges berendezések, anyagok, munkák és szolgáltatások importengedélyeinek beszerzése, valamint az áruk vámkezelésének megszervezése a kialakított eljárásrend szerint;
(17) a jelen Egyezmény szerinti projektek megvalósításához szükséges kiképzett személyzet biztosítása;
(18) részvétel a beüzemelést megelőző munkálatokban és a Paksi Atomerőmű új blokkjainak üzembe helyezésében, a Megvalósítási Megállapodások szerint;
(19) a Magyarország területén gyártott berendezések előállításával és szállításával kapcsolatos munkálatok koordinálása; (az Illetékes Hatóságok megegyeznek a berendezések listájáról, és azok gyártási és szállítási feltételeiről);
(20) a Paksi Atomerőmű új blokkjai építési területének fizikai védelméhez szükséges biztonsági intézkedések kidolgozása és végrehajtása;
(21) a Paksi Atomerőmű területén elhelyezett berendezések, eszközök és anyagok biztonsági védelme;
(22) a jelen Egyezményben foglalt projektek megvalósításához szükséges összes munka, szállítás és szolgáltatás folyamatos és szükséges mértékű finanszírozása;
(23) egyeztetés az Orosz Féllel a Paksi Atomerőmű számára szükséges munkaerő képzéséről és átképzéséről;
(24) a Felek részvétele a Paksi Atomerőmű működtetésével kapcsolatos alkalmazások és létesítmények alapvető tudományos támogatását célzó alapkutatásban és fejlesztésben;
(25) a Felek részvétele a magyar és orosz diákok és/vagy tudósok képzésében a Paksi Atomerőmű működtetéséhez kapcsolódóan az atomenergia békés felhasználására vonatkozó műszaki-technikai kérdésekről.

7. cikk
Fűtőanyag ellátás és a használt fűtőanyag kezelése
1. A Felek biztosítják, hogy Meghatalmazott Szervezeteik megállapodást (szerződést) kötnek a Paksi Erőmű új blokkjainak nukleáris fűtőanyag ellátására, kész fűtőelem-kazetta formájában és a kezdeti feltöltéshez, valamint a további újratöltésekhez szükséges mennyiségben, valamint szabályozó rudak rendelkezésre bocsátására az üzemeltetéséhez szükséges mennyiségben. Az ellátási kötelezettség legalább 20 (húsz) évig áll fönn, a meghosszabbítás lehetőségével.
2. A Felek biztosítják, hogy Meghatalmazott Szervezeteik megállapodást (szerződést) kötnek a Megvalósítási Megállapodás alapján (összes alkotóelemükkel együtt) átadott használt fűtőelem-kazetták kezeléséről. Kezelés alatt az értendő, hogy a használt fűtőelem-kazettákat az Oroszországi Föderáció területére szállítják ideiglenes technológiai tárolás vagy technológiai tárolás és reprocesszálás céljából. A használt fűtőelem-kazettákat, vagy reprocesszálás esetén a nukleáris hulladékot Oroszországi Föderáció területén tárolják ugyanannyi időn keresztül, amely időtartamot a 7. cikk 1. bekezdésében említett megállapodás (szerződés) előír a nukleáris fűtőanyag ellátásra, ezt követően visszaszállítják Magyarországra.

8. cikk
Megvalósítási Megállapodások
1. A jelen Egyezmény 3., 4., 5., 6. és 7. cikkeinek rendelkezéseit a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében megkötésre kerülő külön megállapodások (szerződések) részletezik (Megvalósítási Megállapodások).
2. Amennyiben a jelen Egyezmény és a Megvalósítási Megállapodások között ellentmondás mutatkozna, akkor a jelen Egyezmény rendelkezései elsőbbséget élveznek.
3. A Megvalósítási Megállapodásokból származó vagy azokkal kapcsolatban kialakuló bármilyen vita, nézeteltérés vagy igény, vagy bármely Megvalósítási Megállapodás megszegése, lejárta vagy érvénytelensége esetén a Felek által a Megvalósítási Megállapodásokban megjelölendő jó nevű, harmadik országbeli, nemzetközi választottbíróság hoz döntést. A választottbírósági döntés végleges és a Megvalósítási Megállapodásokban részes Felek számára kötelező érvényű.
4. A Megvalósítási Megállapodások, valamint az azokban részes felek közt azokból származó vagy azokkal összefüggésben létrejövő jogviszonyokat a Felek által a Megvalósítási Megállapodásokban megjelölendő harmadik ország jogszabályaival összhangban alakítják vagy értelmezik.

9. cikk
Finanszírozás
A jelen Egyezmény 1. cikkének 1. és 3. pontjában rögzített együttműködés megvalósítása érdekében az Orosz Fél a Felek külön megállapodásában meghatározott összegben és feltételekkel állami hitelt biztosít a Magyar Fél számára a Paksi Atomerőmű teljesítménye fenntartásának és fejlesztésének finanszírozásához. Amely állami kölcsönszerződés megkötése a jelen szerződés implementálásának feltétele.

10. cikk
Adók és illetékek
1. A jelen Egyezménybe foglalt együttműködés végrehajtása céljából az adókat, díjakat (illetékeket) a Felek államaik törvényei szerint fizetik meg, figyelembe véve a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről 1994. április 1-jén aláírt Egyezményt.
2. Amennyiben bármely Fél adó- és/vagy vámszabályainak változása kedvezőtlenül érinti a jelen Egyezmény végrehajtása során a másik Felet vagy a másik fél Meghatalmazott Szervezetét, akkor a Felek jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy az érintett másik Fél, vagy Meghatalmazott Szervezet olyan helyzetbe kerüljön, mintha a változás nem következett volna be.

11. cikk
Alkalmazandó jognak való megfelelés
1. A jelen Egyezményben foglalt együttműködés Magyarország és az Oroszországi Föderáció vonatkozó jogszabályaival, valamint azokkal a nemzetközi egyezményekkel összhangban kerül végrehajtásra, amelyeknek a Felek részesei, figyelembe veszi továbbá a nukleáris- és sugárzásbiztonság valamint a környezetvédelem általánosan elismert nemzetközi alapelveit és ajánlásait. Magyarország jogszabályai alatt a Magyarországra és Magyarországon alkalmazandó összes jogszabály értendő.
2. Jelen Egyezmény nem érinti a Felek vagy/és az Illetékes Hatóságok, vagy/és az Meghatalmazott Szervezetek, más, a Felek által korábban megkötött nemzetközi szerződésekből fakadó jogait és kötelezettségeit.
3. A Felek elismerik, hogy a Magyar Félnek, a Magyar Illetékes Hatóságnak és a Magyar Kijelölt Szervezetnek kötelezettségei vannak az Európai Unióval és az Európai Atomenergia Közösséggel szemben. A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Egyezmény végrehajtása során az említett kötelezettségekkel összhangban járjanak el.
A Felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy Magyarországot segítsék abban, hogy megfeleljen az Európai Unió intézményei és az Európai Atomenergia Közösség részéről felmerülő ellenvetéseknek és döntéseknek.
4. A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítsák az atomenergia békés felhasználásához a lehető legnagyobb biztonságot összhangban mindazokkal a biztonsági követelményekkel, melyeket Magyarország és az Oroszországi Föderáció vonatkozó törvényei, valamint a NAÜ ajánlásai és az Európai Atomenergia Közösség törvényei előírnak.

12. cikk
Szellemi tulajdon
1. A Felek megtesznek minden, a saját államuk jogrendje által előírt ésszerű lépést a jelen Egyezmény végrehajtása során megszerzett és/vagy használt szellemi tulajdon, ideértve a gyártási titkokat (know-how) védelmére.
2. A Felek, Illetékes Hatóságaik, a Magyar Kijelölt Szervezet, az Orosz Kijelölt Szervezetek és Alvállalkozók időben tájékoztatják egymást a szellemi tevékenység minden, a Felek jogrendje alapján jogi oltalom alá eső eredményéről, és haladéktalanul együttműködnek az oltalom biztosítását célzó megfelelő hivatalos eljárás megindítása érdekében.
3. A jelen Egyezmény alapján létrejövő együttműködés nem érinti a Felek kormányainak, Illetékes Hatóságainak, a Magyar Kijelölt Szervezetnek, az Orosz Kijelölt Szervezetek és az általuk alkalmazott Alvállalkozóknak szellemi tevékenységéhez kapcsolódó azon jogait, amelyeket az Egyezményben foglalt közös tevékenység megkezdése előtt szereztek, vagy amelyek önálló tevékenységük, önálló kutatásuk eredményei, és amelyek gyakorlása elengedhetetlen az Egyezmény szerinti munka teljesítéséhez (a továbbiakban: Korábbi Szellemi Tulajdon). A kizárólagos jogok átadását vagy a korábbi szellemi tulajdon használati jogának megadását a Felek jogrendje szabályozza.
4. A szellemi tevékenység eredményeit tartalmazó dokumentumok, illetve az ilyen eredményekről szóló információk átadása nem vonja maga után az ilyen eredményekre vonatkozó kizárólagos jog megszerzését.
5. A Magyar Kijelölt Szervezet és Orosz Kijelölt Szervezetek az Illetékes Hatóságokkal való megegyezés szerinti eljárás alapján, írásban egyeznek meg az Egyezmény alapján folytatott közös szellemi tevékenység eredményeinek felhasználási feltételeiről, valamint a jogok használatáról. Az ilyen megállapodások aláírásáig az Egyezmény alapján folytatott szellemi tevékenység közös eredményei kizárólag a jelen Egyezmény céljaira használhatók, a Feleknek, Illetékes Hatóságaiknak, a Magyar Kijelölt Szervezetnek, az Orosz Kijelölt Szervezeteknek és az Alvállalkozóknak nincs joguk önállóan felhasználni azokat és/vagy nem gyakorolhatnak jogokat ezekre az eredményekre vonatkozóan.
6. Semmilyen, a jelen Egyezmény alapján végzett közös munka során keletkezett információ nem adható át harmadik félnek a két Fél Illetékes Hatóságának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
7. A Magyar Fél kizárólag a jelen Egyezmény céljaira használhatja a szellemi tevékenység azon eredményeit, valamint azokat a dokumentált információkat, melyeket az Orosz Fél adathordozókon bocsát a Magyar Fél rendelkezésére a berendezések alkatrészeinek, a gyorsan kopó munkadaraboknak, a javítóeszközöknek előállítása kapcsán.

13. cikk
Titoktartás
1. Jelen Egyezmény keretei között nem valósul meg az Oroszországi Föderáció államtitkát, vagy Magyarország minősített adatát képező információ átadása.
2. Jelen Egyezmény keretei között nem valósul meg olyan információk átadása, amelyek továbbítását valamelyik Fél államának jogrendje tiltja, vagy amelyek átadása ellentmond a Felek által aláírt nemzetközi egyezményeknek. Nem hozható nyilvánosságra és nem adható át harmadik félnek a két Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül egyetlen olyan információ sem, amelyet jelen Egyezmény keretein belül átadnak egymásnak, vagy amely annak végrehajtása eredményeként keletkezik.
Pontosan meg kell határozni és meg kell jelölni az olyan információkat, amelyeket jelen Egyezmény keretein belül adnak át egymásnak, vagy amely annak végrehajtása eredményeként keletkezik, és amelyet mindkét Fél bizalmasnak tekint. Az ilyen információt az átadó Fél magyar nyelven „Bizalmas”, vagy orosz nyelven „?ля служебного пользования”, vagy vagy angol nyelven „Confidential” megjeloléssel látja el. A felek minimálisra korlátozzák azon személyek körét, akiknek hozzáférésük van az ilyen jellegű információkhoz és biztosítják, hogy csak a jelen Egyezményben rögzített célok érdekében használják azokat. Az ilyen információkat nem hozzák nyilvánosságra és nem adják át harmadik félnek. Az ilyen információkat mindkét Fél jogszabályainak megfelelően védik.
4. A jelen Egyezményben foglaltak alapján egyik Fél, Illetékes Hatóság vagy Meghatalmazott Szervezet sem tagadhatja meg az adott Félre, Illetékes Hatóságra vagy Meghatalmazott Szervezetre nézve kötelező erejű jogszabályban megszabott vagy hatáskörrel rendelkező bíróság által elrendelt információ átadását. Az információt átadó Fél, Illetékes Hatóság vagy Meghatalmazott Szervezet az ilyen esetekben jóhiszeműen együttműködik a másik Féllel, Illetékes Hatósággal vagy Meghatalmazott Szervezettel annak érdekében, hogy az átadás olyan formában történjék, amelynek révén az átadott információ mennyisége a vonatkozó törvény vagy az illetékes bírósági határozat által megkövetelt minimális, valamint a másik Fél, Illetékes Hatóság vagy Meghatalmazott Szervezet számára elfogadható mértékű legyen.

14. cikk
Export ellenőrzés
1. A nukleáris anyagok, berendezések, speciális nem-nukleáris anyagok és a megfelelő technológia exportja jelen Egyezmény keretein belül a Feleknek a Nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 1968. július 1-jei Egyezményből, valamint egyéb olyan, az exportellenőrzést szabályzó többoldalú mechanizmus keretein belüli nemzetközi egyezményekből és megállapodásból eredő nemzetközi szerepvállalásának megfelelően zajlik, amelyeknek a Felek államai részesei.
2. A Magyar Fél által a jelen Egyezmény alapján megkapott nukleáris anyagokat, berendezéseket, speciális nem-nukleáris anyagokat és a megfelelő technológiát, valamint az azokból, illetve azok felhasználása során előállított nukleáris anyagokat, berendezéseket, speciális nem-nukleáris anyagokat és a megfelelő technológiát:
(1) nem használják fel atomfegyver illetve más nukleáris robbanóeszköz előállítására, illetve katonai célra;
(2) a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Európai Atomenergia Közösség és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló megállapodásnak és az Osztrák Köztársaság, a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Finn Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Portugál Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Svéd Királyság, az Európai Atomenergia Közösség és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló megállapodáshoz tartozó kiegészítő jegyzőkönyvnek megfelelően a NAÜ biztosítékok alkalmazásáról rendelkező szabályok vonatkoznak rájuk;
(3) olyan fizikai védelmet biztosítanak számukra, amelynek szintje nem alacsonyabb a NAÜ „Nukleáris anyagok és nukleáris berendezések fizikai védelme” című dokumentuma (INFCIRC/225/Rev.5) által ajánlott szintnél;
(4) kizárólag a jelen cikk által szabályozott feltételekkel reexportálhatók, illetve adhatók át Magyarország jogi fennhatósága alól harmadik ország részére, és a NAÜ biztosítékai vonatkoznak rájuk, amennyire ez megvalósítható a biztosítékokat szabályozó vonatkozó szerződések alapján.
3. A Magyar Félnek a jelen Egyezmény keretei között átadott urán-235 nukleáris anyag nem dúsítható 20%-ig és afölé, valamint nem dúsítható és nem reprocesszálható az Oroszországi Föderáció előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
4. Az Oroszországi Föderációtól a jelen Egyezmény értelmében kapott, nukleáris célokra használt kettős rendeltetésű berendezések és anyagok és a hozzájuk tartozó technológia, valamint bármely utángyártott változatuk:
(1) csak az előre megfogalmazott célokra használhatók, amelyek nem kötődnek nukleáris robbanótöltetek előállításához;
(2) nem használhatók fel a nukleáris fűtőanyag-ciklus terén végzett olyan tevékenységhez, melyekre nem vonatkoznak a NAÜ biztosítékai;
(3) nem másolhatók, nem módosíthatók, nem exportálhatók illetve nem adhatók át másnak az illetékes oroszországi szervezetnek a Műszaki- és Exportellenőrzési Szövetségi Szolgálattal egyeztetett írásbeli engedélye nélkül.
5. A Felek együttműködnek a nukleáris anyagok, berendezések, speciális nem-nukleáris anyagok és a kapcsolatos technológiák exportellenőrzésének kérdéseiben.

15. cikk
Nukleáris felelősségvállalás
A jelen Egyezmény keretein belül folytatott együttműködés kapcsán esetlegesen bekövetkező nukleáris károkért vállalt polgári felelősséget a Felek az Atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló 1963. május 21-i Bécsi Egyezménnyel összhangban szabályozzák.

16. cikk
Vitarendezés
1. A Feleknek a jelen Egyezmény alkalmazásából és (vagy) értelmezéséből eredő vitáit a Felek Illetékes Hatóságai közötti egyeztetések és tárgyalások útján rendezik, amennyiben a Felek nem állapodnak meg másban.
2. Szükség esetén a Felek Illetékes Hatóságai egyikőjük javaslatára találkozót szerveznek a jelen Egyezmény végrehajtásának biztosítására vonatkozó ajánlások áttekintésére.

17. cikk
Módosítások
Jelen Egyezmény a Felek közös egyetértésével módosítható.

18. cikk
Általános rendelkezések
1. Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor diplomáciai csatornákon megérkezik az utolsó írásos tájékoztató arról, hogy a Felek eleget tettek a hatályba lépéshez szükséges hazai eljárásoknak. Magyarország vonatkozásában a „hazai” úgy értendő, hogy Magyarországra vagy Magyarországon kötelező és a „hazai” az Oroszországi Föderáció esetében úgy értendő, hogy az Oroszországi Föderációra vagy az Oroszországi Föderációban kötelező.
2. Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre.
3. Bármelyik Fél felmondhatja jelen Egyezményt oly módon, hogy erről írásos értesítést küld a másik Félnek. Ebben az esetben az Egyezmény az értesítés kézhezvételét követő egy év elteltével megszűnik.
4. Miután az egyik Fél kézhez kapta a másik Fél értesítését jelen Egyezmény felmondásáról, a Felek haladéktalanul egyeztetnek a jelen Egyezmény szerinti projektek megvalósításának lehetőségéről.
5. Amennyiben jelen Egyezmény megszűnik, az Egyezmény 7, és 13–16. cikkeiben rögzített kötelezettségek érvényben maradnak.
6. Jelen Egyezmény megszűnése jogi szempontból nem érinti az egyes, a jelen Egyezménnyel összhangban, annak hatálya alatt kötött Megvalósítási Megállapodásokat vagy bármilyen más megállapodást (szerződést) vagy az azok végrehajtása kapcsán vállalt kötelezettségek teljesítését.
7. A Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió között az atomenergia békéscélú felhasználását célzó együttműködésről szóló 1959. december 22 i Megállapodás a jelen Egyezmény hatályba lépését követően hatályát veszti.
8. Készült Moszkvában, 2014. január 14-én két példányban, magyar és orosz nyelven. Mindkét nyelvű szöveg hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
az Oroszországi Föderáció Kormánya
nevében

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 18. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. február 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. február 11.

2

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 18. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. Az 5/2014. (II. 12.) KüM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2014. február 12.

3

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 18. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. Az 5/2014. (II. 12.) KüM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2014. február 12.

4

Az 5/2014. (II. 12.) KüM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2014. február 12.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére