• Tartalom
Oldalmenü

2/2014. (II. 25.) KüM rendelet

a külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról1

2014.03.05.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

1. § A Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálására kijelölt szervezeti egysége

a) felügyeli az ágazat részére megállapított honvédelmi feladatok teljesítését, a külügyminiszter által irányított Magyar Külügyi Intézet, a külképviseletek, a konzuli szolgálat (a továbbiakban együtt: külügyi szervek) honvédelmi feladatairól szóló okmányok (a továbbiakban: honvédelmi intézkedési terv) összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását,

b) koordinálja a minisztérium válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

c) közreműködik az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, a gazdaságfelkészítés rendszerében, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatokban,

d) összehangolja a külügyi szervek ágazati honvédelmi feladatait,

e) összehangolja a külügyi szervek és a védelmi igazgatási szervek együttműködését, a NATO képességcsomag összeállításával és befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos külügyi ágazati feladatokat,

f) koordinálja a minisztériumon belül a polgári veszélyhelyzeti tervezésre vonatkozó, a nemzetközi szervezetekben képviselendő nemzeti álláspont kialakítását.

2. § A külügyi szerv a honvédelmi feladatai teljesítése során

a) támogatja a Magyar Honvédséget és a szövetséges fegyveres erőket egyes diplomáciai jellegű feladatok végrehajtásában,

b) végrehajtja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,

c) részt vesz a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,

d) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában, továbbá honvédelmi intézkedési tervet készít.

2. A honvédelmi intézkedési terv

3. § (1) A külügyi szerv vezetője által felterjesztett honvédelmi intézkedési tervet a külügyminiszter hagyja jóvá.

(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a külügyi szerv különleges jogrend bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

(3) A honvédelmi intézkedési terv a külügyi szerv sajátosságainak megfelelő – a működési szabályokról rendelkező – szöveges részből, valamint – a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.

(4) A honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról, a módosítás jóváhagyásra történő felterjesztéséről a külügyi szerv vezetője gondoskodik.

(5) A külügyi szerv vezetője gondoskodik arról, hogy

a) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje, valamint begyakorolja, továbbá

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

3. A külügyi szervek válságreagálási intézkedésekkel összefüggő ágazati feladatai

4. § (1) A külügyminiszter ágazati felelősként irányítja a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott, külügyi vonatkozású válságreagálási intézkedések bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtását, így a menekültügy, a válságövezetből való kimenekítés, a határátlépés, a külföldre utazás és beutazás és a polgári veszélyhelyzeti tervezés bevezetésével összefüggő feladatokat.

(2) A külügyi vonatkozású válságreagálási intézkedések elrendelését követően azok végrehajtását a minisztérium biztonsági, informatikai és távközlési feladatokat ellátó szervezeti egysége a konzuli feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködésben koordinálja.

(3) A külügyi szervek az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéseket a honvédelmi intézkedési terveikben foglaltak alkalmazásával hajtják végre.

4. Felkészülés a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó feladatokra

5. § A külügyminiszter rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás vagy megelőző védelmi helyzet idején végrehajtandó feladatok ellátására történő felkészülés érdekében gondoskodik:

a) a minisztériumon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és a rendkívüli ügyeleti szolgálat biztosításáról;

b) a minisztérium és a külképviseletek közötti risztási-értesítési rendszer működtetéséről és a külképviseleti ügyeleti rendszer biztosításáról;

c) a szükséges informatikai háttér biztosításáról, különös tekintettel a minisztériumban és a külképviseleteken működtetett minősített informatikai rendszerek fenntartásáról.

5. A Magyar Külügyi Intézetre vonatkozó külön szabályok

6. § A Magyar Külügyi Intézet a biztonságot érintő kihívások, kockázatok és veszélyforrások elemzésével közreműködik a védelmi igazgatási szervek információellátásában.

6. A külképviseletre és a konzuli szolgálatra vonatkozó külön szabályok

7. § A külképviselet és a konzuli szolgálat közreműködik a menekültügy, a válságövezetből való kimenekítés, a határátlépés, a külföldre utazás és beutazás feladatainak végzésében.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § A honvédelmi intézkedési tervet a külügyi szerv vezetője első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül terjeszti fel jóváhagyásra a külügyminiszternek.

1

A rendeletet a 2/2021. (II. 2.) KKM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2021. február 10. napjával.

_