• Tartalom

2/2014. (I. 16.) KIM rendelet

2/2014. (I. 16.) KIM rendelet

egyes választással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.17.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b), g), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § A választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő a központi névjegyzékkel kapcsolatos döntést, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. A döntést a kérelmező lakcímére is meg kell küldeni.”

2. § Az R. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE, A MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY E MINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA, VALAMINT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJAINAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
20/A. § (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.
(2) A bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megküldi az NVI-nek a határozat egy eredeti példányát, valamint közli, hogy a bírság megfizetésére rendelkezésre álló határidő mely napon jár le.
20/B. § (1) A médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségét személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és
a) a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazással, vagy
b) újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvánnyal igazolja.
(2) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel e minőség igazolására más okiratot is elfogadhat.
20/C. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) Budapesten lakóhellyel nem rendelkező választott tagja az NVB ülésén való megjelenése kapcsán felmerült indokolt és az NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal igazolt utazási- és szállásköltsége megtérítésére jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazási költségtérítésként
a) a közúti gépjárművel történő utazás esetén
aa) üzemanyagköltségként a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben a lökettérfogat szerint meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget és
ab) az üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a személyi jövedelamadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével számított összeget,
b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy, pótjegy) 100%-át
számolhatja el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag szállás-költségtérítésként legfeljebb vendégéjszakánként húszezer forintot számolhat el.
(4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.
(5) A jogszerűen elszámolható költségtérítést a kincstár az NVI utalványozása alapján legkésőbb az elszámolás dokumentumának benyújtását követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át.”

3. § Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)

c) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi.”

4. § Az R2. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a szavazatszámláló bizottság az átjelentkezéssel szavazó választópolgár részére a Ve. 257. § (1b) bekezdése alapján csak egyéni választókerületi szavazólapot ad át, ennek tényét a jegyzőkönyvvezető a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékon feltünteti.”

5. § Az R2. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § Az NVI
a) az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a kitűzést követő harmincadik napig tájékoztatót küld a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásában nyilvántartott címére – az ukrajnai és szlovákiai címek kivételével – a választás időpontjáról és a választójog gyakorlásához szükséges tudnivalókról,
b) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,
c) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,
d) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,
e) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,
f) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását,
g) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,
h) fogadja a KÜVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat,
i) fogadja az OEVI-ktől az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait, valamint az OEVI-ben leadott – a levélben leadott szavazatokat tartalmazó – válaszborítékokat tartalmazó szállítóborítékokat,
j) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleten, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott tagjának,
k) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a g) és h) pont szerinti szavazási iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja.”

6. § Az R2.

a) 1. melléklet 4. sorában a „Névjegyzék a kijelölt szavazókörben” szövegrész helyébe az „Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész” szöveg,

b) 1. melléklet 5. sorában a „Mozgóurnát igénylő” szövegrész helyébe az „Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő” szöveg

lép.

7. § Az R2.

1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

5. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–32. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére