• Tartalom

2/2014. (I. 24.) NFM rendelet

2/2014. (I. 24.) NFM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról1

2014.02.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 44. és 45. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

„44. A kézi sebességváltóval rendelkező jármű: az a jármű, amely olyan tengelykapcsoló-pedállal (illetve az „A”, az „A2” és az „A1” kategóriákban kézi váltókarral) van felszerelve, amelynek működtetése a jármű elindításakor, megállításakor és sebességváltáskor a vezetőre hárul.
45. Automata sebességváltóval rendelkező jármű: a 44. pontban előírt feltételeknek nem megfelelő jármű, amely tengelykapcsoló-pedállal vagy kézi váltókarral nem rendelkezik és ezeknek a működtetése a jármű elindításához nem szükséges.”

2. § Az R. 42. §-a a következő g)–i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

g) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv;
h) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontja;
i) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelv.”

3. § (1) Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 9. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 14. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 6. § (7) bekezdésében a „közlekedési hatóságnak megküldi” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságnak elektronikus úton megküldi” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „az első vizsgajelentésig az adott” szövegrész helyébe az „az első vizsgaeseményig az adott” szöveg,

c) 37/A. § d) pontjában az „a 2013. október 1-jét követően megkezdett elméleti képzésben résztvevők,” szövegrész helyébe az „a 2014. október 1-jét követően elméleti vizsgát tevő tanulók esetében,” szöveg,

d) 39. § (3) bekezdésében a „teljes képzési követelményeket” szövegrész helyébe a „teljes képzési- és vizsgakövetelményeket” szöveg,

e) 42. § a) pontjában a „szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelettel” szövegrész helyébe a „szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel” szöveg,

f) 3. számú melléklet 3.2.1. pontjához tartozó „Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon” című táblázat „Alapismeretek Elméleti és Bü tantárgyak” oszlop

fa) „Σóra” megjelölésű aloszlopának „A22)”, „A2)” és „A4)” sorában a „3” szövegrész helyébe a „-” szöveg, és

fb) „K”, „Je” és „Szü” megjelölésű aloszlopainak „A22)”, „A2)” és „A4)” sorában az „X” szövegrész helyébe a „-” szöveg,

g) 3. számú melléklet 3.2.2. pontjában a „módosított tanrendet a változás előtt legalább 3 munkanappal korábban a közlekedési felügyelőség részére meg kell küldeni” szövegrész helyébe a „módosított tanrendet a változás előtt legalább 3 munkanappal korábban a közlekedési hatóság részére elektronikus úton meg kell küldeni” szöveg,

h) 3. számú melléklet 3.2.2. pontjában a „tanfolyam első foglalkozását követő 1 munkanapon belül meg kell küldeni a közlekedési felügyelőség részére” szövegrész helyébe az „a tanfolyam első foglalkozását követő 1 munkanapon belül elektronikus úton meg kell küldeni a közlekedési hatóság részére” szöveg,

i) 3. számú melléklet 3.5.1. pontjában a „közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

j) 8. számú melléklet 7.2.3., 7.5.4. és 7.5.6.1. pontjában a „közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 9-i 2012/36/EU bizottsági irányelv,

b) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontja,

c) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelv.

1. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „A1” alkategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„ „A1” alkategória
Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.”
2. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „AM” kategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„ „AM” kategória
„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.”
3. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „A” kategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„ „A” kategória
2018. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel.
2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.”
4. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „A2” alkategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„ „A2” alkategória
Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 395 cm3, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.”
5. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „C” kategória” alcím a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:
[„C” kategóriába tartozó tehergépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:]
af) vezető által működtetett kézi sebességváltó karral rendelkezik;”

2. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez

1. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet 4.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1.1. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok; a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet által meghatározott menetíró készülék használata.”
2. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga” alfejezete a következő 8.4. és 8.4.1. ponttal egészül ki:
„8.4. Biztonságos és energiatakarékos vezetés
8.4.1. Biztonságos és az üzemanyag-fogyasztást mérséklő vezetés gyorsításkor, lassításkor, hegy- és lejtőmenetben, szükség esetén kézi sebességváltással.”
3. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga” alfejezet 9.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3.2. Gazdaságosan és környezetbarát módon vezet-e, figyelembe véve a percenkénti fordulatszámot, a sebességváltást, a fékezést és a gyorsítást (csak a „B”, a „B+E”, a „C”, a „C+E”, a „C1”, a „C1+E”, a „D”, a „D+E”, a „D1” és a „D1+E” kategóriákban).”

3. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez

Az R. 8. számú melléklet 8. pont 8.1.2. alpont a harmadik franciabekezdést követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
(A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba
Ha a vizsgázó:)
„– meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;”

4. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez

Az R. 9. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. A 11. pontban a „78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva” szöveget fel kell tüntetni, ha a járművezető jelölt a jártassági és magatartási vizsgát nem kézi sebességváltóval rendelkező járművel teljesítette.”

5. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez

A gépjárművezetői képesítési igazolvány mintája
    1.    Elülső oldal

 

 

GÉPJÁRMŰVEZETŐI

 

 

 

 

KÉPESÍTÉSI

 

MAGYARORSZÁG

 

H

IGAZOLVÁNY

 

 

 

 

DRIVER

 

 

 

 

QUALIFICATION CARD

 

 

 

 

 

 

HUNGARY

 

6. FÉNYKÉP

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4a.

4b.

 

 

 

4c.

4d.

 

 

 

5a.

5b.

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

    2.    Az igazolvány bal felső sarkában kék alapon, inverz nyomással 12 sárga csillaggal körülvéve Magyarország megkülönböztető jelzéseként a „H” betűt tartalmazza.
    3.    Hátoldal

 

11.

9.

10.

 

 

C1

 

 

 

C

 

 

1. Vezetéknév / Surname

D1

 

 

2. Keresztnév / First name

D

 

 

3. Születési idő és hely / Date and place of birth

C1E

 

 

4a. A kiállítás időpontja / Date of issue

CE

 

 

4b. Az érvényesség időpontja / Administrative expiry

D1E

 

 

date

 

 

 

4c. Kiállító hatóság megnevezése / Issued by

DE

 

 

5a. A vezetői engedély száma / Licence No

 

 

 

5b. Az igazolvány sorozatszáma / Serial No

 

 

 

10. Közösségi kód / Community code

 

 

    4.    Az igazolvány rovatainak kitöltése:
1. vezetéknév;
2. keresztnév;
3. születési idő és hely;
4a. a kiállítás időpontja;
4b. az érvényesség időpontja;
4c. a kiállító hatóság megnevezése;
4d. a kiállító hatóság nyilvántartási száma (nem kell kitölteni);
5a. a vezetői engedély száma;
5b. az igazolvány sorozatszáma;
6. fénykép;
7. aláírása;
8. a lakóhelye vagy tartózkodási hely postai címe (nem kell kitölteni);
9. azon gépjármű-kategória, -alkategória, amelyekre vonatkozóan a gépjárművezető megfelel az alapképesítési vagy szakmai továbbképzési követelménynek;
10. közösségi kód: 95 szám és a vezetői engedély kategóriájához tartozó alapképesítés vagy szakmai továbbképzés érvényességi dátuma;
11. nem kell kitölteni.
    5.    Az igazolvány hátoldalán feltüntetett, az egyes rovatok magyarázatát tartalmazó részt magyar és angol nyelven kell kitölteni.
    6.    Az elülső oldal tartalmazza továbbá az „Európai Közösségi minta” címet, továbbá az igazolvány háttereként kék színű nyomtatásban a „Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány” feliratot magyar nyelven és a tagállamok nyelvein a következő szöveggel:
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
Osvĕdčení profesní způsobilosti řidiče
Chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο εττіμόρφωσης οδηуού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
kvalifikacijska kartica vozača
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas aplicība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis for förare
Cartela de pregătire profesională
a conducătorului auto
    7.    Az igazolvány fizikai jellemzőire vonatkozó követelmények:
a)    feleljen meg az ISO 7810 és MSZ ISO 7816-1 szabványoknak;
b)    a fizikai jellemzőknek való megfelelést az ISO 10373 szabvány szerint kell ellenőrizni;
c)    biztonsági jellemzői feleljenek meg a vezetői engedély esetében alkalmazott követelményeknek;
d)    referencia színek:
da)    kék: Pantone Reflex Blue,
db)    sárga: Pantone Yellow.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére