• Tartalom

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról1

2014.09.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló
50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása

1. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 45. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„45. haltermelési létesítmény: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom.”

2. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legmagasabb összege]

a) konvergencia területek esetében természetes vízi halgazdálkodás című intézkedés keretében legfeljebb 60 millió forint, az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében és a halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatásokra vonatkozó intézkedés keretében legfeljebb 100 millió forint;”

3. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Támogatási kérelmet 2014. október 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

4. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rangsorba állított kérelmek esetén a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az Irányító Hatóság azon támogatási kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét. A minimális ponthatárt el nem érő támogatási kérelmek a Tv. alapján forráshiány miatt elutasításra kerülnek.”

5. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A művelet megvalósítását az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdheti, a művelet egyes önállóan értékelhető és elszámolható tevékenységeit a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően befejezheti, a teljes művelet azonban a határozat jogerőre emelkedése előtt nem fejezhető be.”

6. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A műveletet alkotó összes tevékenység lezárásának (a továbbiakban: művelet befejezése) időpontja az utolsó halgazdálkodási beruházási tevékenység befejezésének dátuma, amely]

b) építési beruházások esetében a használatbavételi vagy vízjogi üzemeltetési, vagy a forgalomba helyezési engedély kiállításának a napja, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági igazolás kiállításának napja;”

7. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Kifizetési kérelem 2015. június 15-ét követően nem nyújtható be.”

8. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bizonylatra a kedvezményezettnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján el nem távolítható módon rá kell írnia
a) a támogatási határozat azonosító számát, és
b) a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést,
amelynek hiányában a bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.”

9. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 13. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) 2015. december 31-ét követően nem teljesíthető kifizetés.”

10. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A műveletet legkésőbb 2015. június 15-ig meg kell valósítani.
(2) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni az (1) bekezdésben meghatározott időn belül, egyebekben a 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.”

11. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén is meg kell felelni a 18. § (1) bekezdésében meghatározott határidőnek.”

12. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás célja:]

a) az akvakultúra termelési kapacitás növelése;”

13. § (1) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök, berendezések támogathatóak.”

(2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 hektár halastavat üzemeltessen, vagy legalább 20 hektár halastó létrehozását vállalja. Intenzív haltermelő üzem esetén halszállító gépjármű, illetve erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzemet működtessen, vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem létrehozását vállalja. Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a haltermelő létesítmény ügyfél nevére szóló vízjogi üzemeltetési engedélyét.”

(3) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Halszállító gépjármű, erőgépek, talajművelő eszközök, és lánctalpas, illetve úszó kotrógép kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, elektronikus útdíj fizetéshez szükséges berendezések támogathatóak, kényelmi felszerelések, berendezések közül azonban csak a klímaberendezés támogatható.”

(4) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 28. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A haltermelő vállalkozás közvetlen értékesítését szolgáló beruházások a telephelyen, illetve legalább 20 hektár halastó terület üzemeltetése vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem működtetése esetén azon kívül is támogathatóak.”

14. § (1) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 29. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:]

b) meglévő haltermelési létesítmények termelői és telepi infrastruktúra értéknövelő felújítása, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,”

(2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 29. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető igénybe termelő beruházási támogatás:]

j) a tóbővítési és tófelújítási munkák esetében az irtás, föld- és sziklamunka végzésekor a normagyűjtemény díj, anyag- és gépköltség árainak legfeljebb 50%-a fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható költségként.”

15. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 34. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Halszállító gépjármű támogatására kérelmet benyújtani halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő beruházással együtt is van lehetőség.
(5a) Halszállító gépjármű önálló gépbeszerzés keretében történő beszerzése esetén a kérelmezőnek halfeldolgozóval kell rendelkeznie, vagy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell a halfeldolgozó működési engedélyét. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A támogatandó gépjármű kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, berendezések támogathatóak, a kényelmi felszerelések, berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.”

16. § Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a következő 42/D. §-sal egészül ki:

42/D. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról szóló 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 11. § (6) bekezdését, valamint 13. § (3b) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés 45. pontját, valamint 10. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontját és (7) bekezdését a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépése előtt megítélt támogatások esetében is alkalmazni kell.”

a) 10. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „május 1. és május 31.” szövegrész helyébe az „április 1. és június 15.”,

b) 19. § (1) bekezdésében a „vagy hiteles másolatok” szövegrész helyébe a „vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatok”

szöveg lép.

19. § Hatályát veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet

f) 25. § (3) bekezdése, valamint

2. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása

20. § Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2014. (III. 7.) VM rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázati felhívásokat az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján kell közzétenni.”

21. § A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 16. § (2) bekezdésében a „VM” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

A támogatási kérelem mellékleteként eredeti, vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolat formájában benyújtandó dokumentumok listája

 

A

1.

Az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások

1.1.

Általános dokumentumok:

1.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

1.1.2.

induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata, vagy legalább 3 éves halgazdálkodási szakmai tapasztalatról szóló igazolás.

1.2.

Építési, vízjogi, illetve közlekedési hatósági engedélyköteles beruházások esetén:

1.2.1.

az illetékes hatóság által kiállított jogerős építési engedély;

1.2.2

az illetékes hatóság által kiállított jogerős vízjogi engedély;

1.2.3.

amennyiben nem építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, illetve nem vízjogi engedélyköteles, illetve nem közlekedési hatósági engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata;

1.2.4.

az illetékes hatóság által jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció;

1.2.5.

tervezői költségvetés;

1.2.6.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig hatályos bérleti, vagy üzemeltetési szerződés;

1.2.7.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

1.2.8.

felújítást tartalmazó építési beruházások vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén a létesítmény érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye;

1.2.9.

intenzív haltermelő üzem önálló gépbeszerzési projektjénél a halszállító gépjármű, erőgépek és talajművelő eszközök támogatása esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolata;

1.2.10.

az illetékes hatóság által kiállított jogerős közlekedési hatósági engedély.

1.3.

Értékelést befolyásoló dokumentumok:

1.3.1.

igazolás halászati ágazati szervezeti tagságról;

1.3.2.

piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új halfajról, mely alapján megállapítható, hogy az új halfaj értékesítése kedvező feltételekkel rendelkezik.

1.4.

Egyéb dokumentumok: árajánlatok

1.4.1.

árajánlatok;

1.4.2.

TIR igazolás másolata.

2.

A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások

2.1.

Általános dokumentumok

2.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

2.1.2.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési szerződés másolata.

2.2.

Építési beruházások esetén

2.2.1.

az illetékes hatóság által kiállított jogerős építési-, vagy vízjogi létesítési engedély;

2.2.2.

amennyiben nem építési-, vagy vízjogi létesítési engedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata;

2.2.3.

az illetékes hatóság által záradékolt teljes tervdokumentáció;

2.2.4.

tervezői költségvetés;

2.2.5.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési szerződés;

2.2.6.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

2.2.7.

felújítást, bővítést, korszerűsítést tartalmazó építési vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén a beruházás tárgyát képző létesítmény érvényes működési engedélye.

2.3.

Értékelést befolyásoló dokumentumok: igazolás ágazati szervezeti tagságról

2.4.

Egyéb dokumentumok: árajánlatok

2.4.1.

árajánlatok;

2.4.2.

TIR igazolás másolata.

3.

A természetes vízi halgazdálkodás című intézkedéshez nyújtandó támogatások

3.1.

Általános dokumentumok:

3.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, nem kettős könyvvitelt vezetők esetében a két utolsó év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

3.1.2.

egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó;

3.1.3.

a kérelem által érintett halgazdálkodási vízterület pályázóra vonatkozó halgazdálkodási jogosultságának igazolása.

3.2.

Egyéb dokumentumok: árajánlatok

2. melléklet a 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelethez

Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő g), h) és i) ponttal egészül ki:
[Halgazdálkodás gépei, eszközei:]
g) hidraulikus, és mechanikus szártépők és zúzó-mulcsozó gépek;
h) pótkocsik, utánfutók;
i) homlokrakodó.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére