• Tartalom

2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet

2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól1

2015.01.01.

Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az európai területi társulásban tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: jóváhagyási kérelem), valamint a magyarországi székhellyel rendelkező európai területi társulás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet (a továbbiakban: nyilvántartásba-vételi kérelem) a külpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: Hatóság) kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek elintézése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A jóváhagyási kérelemnek a Ket.-ben meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell az európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzését és feladatait.

2. § (1) A jóváhagyási kérelemhez az 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), és az azt módosító 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell:

a) az állam kivételével a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmező esetében a (2) bekezdés szerinti szerv hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy az egyezmény-tervezet szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

b) az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmező esetében a képviselő-testület vagy közgyűlés hozzájárulását tartalmazó határozat kivonatát arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

c) helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező esetében az európai területi társulásban való részvételről szóló képviselő-testületi, közgyűlési döntést tartalmazó határozat kivonatát,

d) az európai területi társulás egyezményének és alapszabályának a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint kötelező jogi képviselet esetén eljárni jogosult jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, továbbá ha azok nem magyar nyelven készültek, magyar nyelvű hiteles fordításukat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a hozzájárulást

a) minisztérium esetén a Kormány,

b) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv kérelmező esetén a szerv felügyeleti szerve,

c) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meg nem határozott költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv felügyeleti szerve

adja meg.

3. § (1) Amennyiben az európai területi társulás székhelye Magyarországon van és a külföldi tag már rendelkezik jóváhagyással, a magyar tag jóváhagyási kérelmével egyidejűleg lehet kérelmezni a Hatóságnál az európai területi társulás nyilvántartásba vételét is. Ebben az esetben mellékelni kell a Rendelet 4. cikk (3) és (3a) bekezdése szerinti külföldi jóváhagyások eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordításukat is.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő esetekben a nyilvántartásba-vételi kérelemhez mellékelni kell az elfogadott egyezményt és alapszabályt, a Rendelet 4. cikkének (3) és (3a) bekezdése szerinti külföldi jóváhagyások eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordításukat.

(3) A nyilvántartásba-vételi kérelemnek tartalmaznia kell az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott adatokat is.

(4) A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az elfogadott egyezmény a rendeletben és a Törvényben foglaltaknak megfelel, valamint valamennyi tag rendelkezik a Rendelet 4. cikk (3) és (3a) bekezdése szerinti jóváhagyással, kivéve, ha a jóváhagyáskor fennálló körülmények olyan mértékben változtak, hogy a hatóság szerint új jóváhagyási eljárás lefolytatására van szükség.

4. § A jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi kérelmekkel kapcsolatos hiánypótlásra megfelelő – legfeljebb tíznapos – határidőt kell biztosítani, amely kérelemre, indokolt esetben további tíz nappal meghosszabbítható.

5. § Ez a rendelet

a) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2018. június 28. napjával.

2

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére