• Tartalom

2/2014. (I. 13.) NGM utasítás

2/2014. (I. 13.) NGM utasítás

az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról

2019.10.05.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 62. §-a, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés e) pontja alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §1 Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportot (a továbbiakban: ÁBK MCS) az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti. Az ÁBK MCS az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztését, összehangolását, harmonizációját, koordinációját támogató szakmai egyeztető fórum.

2. §2 Az ÁBK MCS – témacsoportjain keresztül – az alábbi feladatokat látja el:

a) a miniszter támogatása az államháztartási belső kontrollrendszer működésének áttekintése, továbbá a rendszer fejlesztése, szabályozása, koordinációja és harmonizációja terén,

b) a miniszter munkájának segítése az államháztartási belső kontrollrendszer továbbfejlesztésére és működtetésére vonatkozó javaslatok területén, ezen belül:

ba) a belső kontrollrendszerre és a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezetek, módszertani útmutatók, hazai standardok tervezetének véleményezése,

bb) a belső kontrollrendszerre és a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, módszertani útmutatók, hazai és nemzetközi standardok alkalmazásának és végrehajtásának figyelemmel kísérése,

bc) az uniós és nemzetközi támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszerével összefüggő jogszabályi és módszertani változásokban való részvétel és azok folyamatos figyelemmel kísérése,

bd) a belső ellenőrök funkcionális függetlenségének értékelése és támogatása,

c) az államháztartási belső kontrollrendszer éves helyzetéről és működéséről szóló jelentés megtárgyalása,

d) az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatások ellenőrzésének helyzetére vonatkozó beszámoló megtárgyalása a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság számára történő benyújtás előtt,

e) a belső kontrollrendszer kialakításának, valamint a belső ellenőrök munkájának szakmai támogatása a megfelelő és egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében,

f) az ellenőrzések koordinációja, az ellenőrzési tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása az államháztartási ellenőrzési rendszer szereplői között az államháztartási ellenőrzés erősítése érdekében.

3. §3 Az ÁBK MCS elnöke a miniszter. A miniszter az ÁBK MCS elnöki feladatait a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárára delegálja.

4. § Az ÁBK MCS elnökének feladatai:

a) a témacsoportok elnökeinek felkérése,

b) az ügyrend jóváhagyása,

c) a témacsoportok tevékenységének koordinálása,

d) döntés a témacsoportok éves munkatervének és éves beszámolóinak jóváhagyásáról,

e) a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásáról, a határidők betartásáról történő gondoskodás.

5. § Az ÁBK MCS feladatait az alábbi témacsoportokon keresztül látja el:

a) Belső Ellenőrzési Témacsoport,

b) Belső Kontroll Témacsoport,

c) EU Támogatások Témacsoport,

d) Kormányzati Ellenőrzési Témacsoport,

e) Önkormányzati Témacsoport.

6. § A témacsoportot elnök vezeti. A témacsoport elnöki és titkársági feladatainak ellátása az ÁBK MCS elnökének írásbeli felkérése alapján történik.

7. § A témacsoport elnökének feladata, jogosultságai és kötelezettségei:

a) a témacsoport éves tevékenységéről szóló beszámoló és a következő évre vonatkozó éves munkaterv készítése, majd beterjesztése az ÁBK MCS elnökének jóváhagyásra,

b) az ülések napirendjének összeállítása,

c) az ülések összehívása,

d) az ülések napirendjére tűzött vagy írásban véleményezésre küldendő dokumentumok megküldésének mérlegelése,

e) az ülések megnyitása, vezetése és berekesztése,

f) az ülés határozatképességének megállapítása,

g) valamely tag javaslatára az ülések napirendjének módosítása,

h) döntéshozatal indítványozása,

i) véleményezési eljárás kezdeményezése,

j) mint a témacsoport tagja szavazati joggal rendelkezik,

k) a szavazatszámlálás elvégzése,

l) az ülésre tagsági jogosultsággal nem rendelkező személy (meghívott) meghívása,

m) döntési jog arról, hogy a témacsoport kizárólag elektronikus úton döntsön vagy mondjon véleményt az elé terjesztett javaslatról,

n) egyes kérdések, ügykörök előkészítése, tanulmányozása érdekében eseti témacsoportok felállítása,

o) az ülésről készült emlékeztető jóváhagyása,

p)4 az egyes témacsoportok elnökei jogosultak egyeztetést kezdeményezni az ÁBK MCS elnökénél bármely lényeges kérdésben, az egyeztetésen részt vesz az ÁBK MCS elnöke, valamint a témacsoportok elnökei,

q) jogosult tájékoztatást, valamint dokumentumokat bekérni a témacsoport tagjaitól,

r)5

8. § A témacsoport tagjának jogosultságai:

a) véleményezési és szavazati joggal rendelkezik,

b) új napirendi pont felvételét kezdeményezheti,

c) soron kívüli ülés megtartását kezdeményezheti a témacsoport elnökénél,

d) az ülésre tagsági jogosultsággal nem rendelkező személyek (meghívott) meghívását kezdeményezheti a témacsoport elnökénél,

e) állásfoglalás meghozatalát kezdeményezheti,

f) kezdeményezheti vélemény, megjegyzés emlékeztetőben való rögzítését,

g) az ülésről készített emlékeztetőre észrevételt tehet, amennyiben részt vett az ülésen.

9. § A témacsoport állandó meghívottjának jogosultságai:

a) tanácskozási joggal rendelkezik,

b) javaslatokat, észrevételeket fogalmazhat meg,

c) jogosult megkapni az ülés dokumentumainak (napirend, emlékeztető stb.) személyét érintő részét, amelyekre észrevételt tehet.

10. §6 Az ÁBK MCS és a témacsoportok titkársági feladatait a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya látja el.

11. § A témacsoportok tagsága, valamint az ülésekre és az eljárásrendjére vonatkozó közös szabályok az ÁBK MCS ügyrendjében kerülnek meghatározásra.

12. § A témacsoportok tagjai és tisztségviselői tevékenységükért külön díjazásban nem részesülnek.

13. § A témacsoportok munkájukat – az elnök eseti döntéseinek kivételével – üléseken végzik, a témacsoportok ülései nem nyilvánosak.

14. § A témacsoportok üléseiről emlékeztető készül, amelyben a témacsoportok tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben a többségi és kisebbségi vélemények azonos súlyú és részletességű bemutatásával kell rögzíteni.

15. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 15/2019. (X. 4.) PM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 15/2019. (X. 4.) PM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a 15/2019. (X. 4.) PM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § p) pontja a 15/2019. (X. 4.) PM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § r) pontját a 15/2019. (X. 4.) PM utasítás 6. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 10. § a 15/2019. (X. 4.) PM utasítás 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére