• Tartalom

2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás

2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről1

2014.10.18.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontja alapján kiadom az alábbi utasítást.
1. Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, továbbá a 29–44. pontok azon önkéntes tűzoltó egyesületre (a továbbiakban: ÖTE), amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjével megállapodást kötött a vállalt tevékenységi területen a tűzoltási és műszaki mentési feladatok önálló ellátásáról.
I. rész
Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek
2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv vezetője az önkéntes tűzoltó egyesülettel az általa vállalt területen tűzoltási és műszaki mentési feladatok önálló ellátására megállapodást az alábbi feltételek teljesítése esetén köthet.
A. Rendszerbeállító és minősítő gyakorlat
3. Az ÖTE-nek teljesíteni kell a rendszerbeállító gyakorlatot.
4. A rendszerbeállító gyakorlat végrehajtásának feltétele, hogy az ÖTE az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló BM OKF utasításban meghatározott I. kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezzen a működési terület szerinti HTP-vel.
5. A rendszerbeállító gyakorlat az ÖTE székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) által szervezett és vezetett olyan tűzoltási és műszaki mentési ellenőrző gyakorlat, melyből megállapítható az ÖTE állományának szakmai felkészültsége, eszközeinek, felszereléseinek bevethetősége, valamint a beavatkozást irányító személyek tűzoltásvezetési feladatok ellátására vonatkozó alkalmassága.
6. A rendszerbeállító gyakorlatot az ÖTE székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság (a továbbiakban: KI) ellenőrzi, értékeli és sikeres végrehajtását követően az 1. melléklet szerinti igazolást bocsát ki az ÖTE részére, melynek érvényességi ideje a kiállítástól számított 1 év.
7. A minősítés fenntartása érdekében, évente egy alkalommal az ÖTE köteles sikeresen végrehajtani a KvK által szervezett és vezetett minősítő gyakorlatot, melyet a KI ellenőriz, értékel. Amennyiben a gyakorlat nem megfelelő értékelést kap, azt negyedéven belül meg kell ismételni. A minősítő gyakorlat végrehajtásának módszere megegyezik a 4. pontban foglaltakkal. A sikeres minősítő gyakorlatról a KI igazolást ad ki, melynek érvényességi ideje és formai elemei megegyeznek a rendszerbeállító gyakorlat után kiadott igazolással.
8. A KI igazgatója a minősítő igazolást visszavonja, ha
a) az ÖTE nem felel meg a rendszerbeállításkor meglévő, a HTP-vel kötött I. kategóriás együttműködési megállapodásban foglalt személyi és technikai feltételeknek,
b) az ÖTE az éves minősítő gyakorlatára és annak megismétlésére egyaránt nem megfelelő értékelést kap,
c) az ÖTE a beavatkozásai során olyan súlyos szakmai hiányosságokat követ el, amelyek veszélyeztetik az emberi életet vagy az anyagi javakat, vagy
d) a HTP-vel kötött I. kategóriás együttműködési megállapodást felmondják.
9. A rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot megelőző 10 munkanapon belül az ÖTE-vel I. kategóriás együttműködési megállapodást kötő HTP köteles tételesen ellenőrizni az abban foglalt személyi és technikai feltételek meglétét.
10. Ha az ÖTE nem teljesítette sikeresen a megismételt minősítő gyakorlatot, akkor legkorábban 1 év elteltével kérelmezheti újra a gyakorlat elvégzését.
B. Készenléti időszak vállalása
11.2 Az ÖTE által vállalt készenléti óraszámtól függően – melyeknek legalább 50%-át az adott év első félévében kell teljesíteni – az önálló beavatkozási tevékenység két kategóriában végezhető:
a) beavatkozó I. : a vállalt éves minimális készenléti óraszám 4500 óra,
b) beavatkozó II.: a vállalt éves minimális készenléti óraszám 3000 óra.
A beavatkozói kategória meghatározását a KI-vel kötött együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) kell rögzíteni.
12.3 Ha az önálló beavatkozói tevékenység megkezdése év közben történik, akkor az adott évből hátralévő időszak készenléti óraszámát időarányosan kell megállapítani, amelyet a megállapodásban kell rögzíteni.
13. Az ÖTE a vállalt készenléti időszakon kívül mint közreműködő ÖTE részt vehet a HTP-vel kötött együttműködési megállapodásban rögzített területen bekövetkezett tűzoltási és műszaki mentési események (a továbbiakban: káreset) felszámolásában.
C. Személyi feltételek
14. Beavatkozó önkéntes tűzoltóként önálló beavatkozást csak azon ÖTE tagok végezhetnek, akik:
a) rendelkeznek tűzoltó alaptanfolyami szakmai végzettséggel és részt vettek a rendszerbeállító, minősítő gyakorlaton, vagy
b) tűzoltó alaptanfolyamnál magasabb szakmai végzettséggel rendelkeznek.
15. A káreset helyszínén a tűzoltásvezetői jogokat és kötelezettségeket az a beavatkozó ÖTE beavatkozás irányítója gyakorolja, aki legalább tűzoltó szakképesítéssel és a ráépülő tűzoltás vezetői tanfolyami végzettséggel vagy magasabb szakmai képesítéssel rendelkezik.
16. Az ÖTE a vállalt készenléti időszakban a készenlétben tartott tűzoltó gépjármű és legalább 4 fő beavatkozó önkéntes tűzoltó vonultatásáról gondoskodik. A vonuló állomány tagjai közül legalább 1 fő rendelkezzen tűzoltásvezetésre jogosító végzettséggel. A tűzoltó gépjármű vezetője rendelkezzen érvényes PAV-I vizsgával és az adott tűzoltó gépjárműre érvényes kezelői típusvizsgával.
17. A beavatkozó önkéntes tűzoltónak rendelkeznie kell a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat által kiállított érvényes „alkalmas” minősítésű igazolással.
18. A beavatkozó önkéntes tűzoltónak a vállalt készenléti időszakban folyamatosan munkavégzésre képes állapotban kell lennie.
D. Technikai, továbbképzési feltételek
19. Az ÖTE-nek minimális rendelkeznie kell a 2. mellékletében meghatározott egyéni védőeszközökkel és szakfelszerelésekkel.
20. Az ÖTE-nek ismernie és a vonatkozó kitöltési segédlet szerint használnia kell a KAP Online rendszert.
21. Az ÖTE negyedévente legalább egyszer továbbképzést tart, mely tartalmaz elméleti és gyakorlati foglalkozásokat. A továbbképzés időpontját 5 munkanappal a továbbképzés végrehajtása előtt bejelenti a vele együttműködési megállapodást megkötő HTP-nek. A továbbképzéseken a beavatkozó önkéntes tűzoltók részvétele kötelező.
22. Az ÖTE oktatási naplót vezet, melynek tartalmaznia kell a képzés helyét, idejét, időtartamát, tárgyát, továbbá a foglalkozáson részt vettek nevét. A képzésekről jelenléti ív készül.
E. Beavatkozó tevékenységi terület kijelölése
23. Az ÖTE a 3. melléklet szerinti kérelemmel igényli azon tevékenységi terület kijelölését, ahol önálló beavatkozást kíván végrehajtani (a továbbiakban: beavatkozó TT).
24. A kérelem benyújtását követően a KI tételesen ellenőrzi a jelen utasításban foglalt feltételek teljes körű meglétét. Az ellenőrzést követően a KI jelentést terjeszt fel az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőségre (a továbbiakban: OTF), melyben javaslatot tesz az ÖTE beavatkozó TT-jének kijelölésére.
25. Az OTF megvizsgálja a felterjesztett javaslatot és szükség esetén helyszíni ellenőrzést tart.
26. A feltételek megléte és az OTF által megállapított szakmai indokoltság esetén a KI a 4. melléklet szerinti megállapodást köt az ÖTE-vel, amelyet 5 munkanapon belül felterjeszt az OTF-re. A megállapodást a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.
27. A megállapodás jóváhagyását követően az ÖTE önálló beavatkozási tevékenységet végezhet. Az ÖTE önálló beavatkozási tevékenységet végző személyi és technikai állománya önkéntes tűzoltóságként (a továbbiakban: ÖT) végzi a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatait.
28. A megállapodás felmondását és annak indokolását a KI haladéktalanul jelenti az OTF-re. A felmondás időpontjától az ÖTE nem jogosult önálló beavatkozási tevékenység végzésére.
II. rész
A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) önálló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységének részletes szabályai
A. KAP Online hozzáférése, kezelése
29. Az ÖT hozzáférési jogosultságot kér a KI-tól a KAP Online rendszerhez.
30. Az ÖT a készenlétben tartott tűzoltó gépjárművét naprakész állapotban tartja a KAP Online-on.
31. A készenlét megkezdésekor az ÖT a KAP Online-on „rádión riasztható” (sárga) állapotra állítja a készenléti szert, készenlét befejezését követően „üzemképes, nincs létszám” (szürke) állapotot jelöl meg, gépjármű meghibásodás esetén „nem riasztható” (fekete) helyzetet állít be.
32. Amennyiben a káreset helyszínén HTP vagy ÖTP is beavatkozott, akkor a tűzoltói feladatvégrehajtást követően az ÖT kitölti a SZER adatlapot. Amennyiben a káreset helyszínén az ÖT önállóan avatkozik be, akkor a SZER adatlapon túl az ÖT gondoskodik a Tűzeseti Műszaki Mentési Adatlap és az Erdő és Vegetációtűz Felviteli Adatlap kitöltéséről is. Az adatlapok jóváhagyását a HTP végzi.
B. Rádióforgalmazás
33. Az ÖT a készenlét időszak vállalása előtt közvetlenül rádiópróbát kezdeményez a megyei műveletirányító ügyelettel (a továbbiakban: Ügyelet). Ha a rádiópróba sikeres volt, akkor az ÖT a KAP Online-on átállítja a gépjárművét „rádión riasztható” (sárga) állapotba. Amennyiben több napig folyamatos készenlétet vállal, akkor a rádiópróba naponta egyszer a megállapodásban rögzített időszakban történik.
34. A beavatkozó TT-ről érkezett jelzés esetén, ha az ÖT tűzoltó gépjárműve „rádión riasztható” (sárga) állapotban van, a megyei műveletirányító ügyelet (a továbbiakban: Ügyelet) EDR rádión riasztja az ÖT-ét, továbbá SMS értesítést küld.
35. Az ÖT a kijelölt csoportban fogadja a riasztást, ahol az Ügyelet meghatározza a káreseti csoportot.
36. A riasztást fogadó ÖT tagja a riasztást nyugtázza, majd gondoskodik az ÖT vonuló állományának riasztásáról.
37. Az ÖT-ének be kell tartania az EDR VPN gazda szervezetnek az egységes digitális rádió-távközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésének és általános VPN használati szabályzatáról szóló hatályos BM OKF intézkedést.
C. Vonulás, kárhelyszíni tevékenység
38. Az Ügyeletről érkezett riasztás időpontjától az ÖT vonulása megkezdésének idejét a megállapodásban kell szabályozni. A készenléti időszak alatt a beavatkozó önkéntes tűzoltóknak nem kötelező a szertárban tartózkodni, de a megállapodásban rögzített időn belül meg kell kezdeniük a vonulást.
39. Az ÖT-éhez közvetlenül érkező vonulást igénylő bejelentést haladéktalanul jelenti az Ügyeletnek és az onnan kapott utasítás szerint jár el.
40. A vonulás megkezdését és a vonuló létszámot az ÖT jelenti az Ügyeletre, majd folyamatosan eleget tesz a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló BM rendeletben előírt jelentési kötelezettségeinek.
41. Ha a kárhelyszínre az ÖT egysége érkezik elsőként vagy a jelzés értékelése alapján más egységet nem riasztottak a kárhelyszínre, akkor az ÖT a saját tűzoltásvezetői jogkörrel rendelkező személyének utasítása szerint kezdi meg a káreset felszámolását. A helyszínen tapasztaltakról, valamint a káreseti beavatkozásról teljesíti a jelentési kötelezettségeit az Ügyeletnek, szükség szerint kezdeményezi további erők helyszínre rendelését.
42. Ha az ÖT egysége önállóan végzi a káreset felszámolását, akkor annak befejezését jelenti az Ügyeletnek, amennyiben szükséges tűzvizsgálót kér a helyszínre. Az ÖT a kárhelyszínt az Ügyelet engedélyével hagyhatja el.
43. Amennyiben a helyszínre HTP vagy ÖTP egység érkezik, akkor annak vezetője haladéktalanul köteles a tűzoltásvezetői feladatok átvételére és a továbbiakban az ÖT egysége a tűzoltásvezető által meghatározott feladatokat köteles ellátni.
44. Ha kárhelyszínen a HTP vagy ÖTP egysége már káreset felszámolást folytat az ÖT vonuló egységének kiérkezésekor, akkor az ÖT egysége a HTP vagy az ÖTP tűzoltás-vezetőjének alárendeltségében, az általa meghatározott feladatot köteles ellátni.
III. rész
Egyéb rendelkezések
45. A minimálisan készenlétben tartott felszerelések és egyéni védőeszközök meglétét a területi adottságok és az önálló beavatkozói feltétel elérésének figyelembe vételével a KI egyénileg vizsgálja, melyet a megállapodásban rögzít.
46. A HTP félévente elméleti és gyakorlati továbbképzést tart az ÖT állományának.
47. A KI igazgató – a HTP parancsnokának javaslatára – ÖT mentori feladatok ellátásával megbízza a HTP állományában szolgálatot teljesítő olyan személyt, aki lehetőleg tagja az adott ÖT-nek.
48. A 32. pontban meghatározott Adatlapok szabályszerű kitöltése érdekében az érintett KI felkészítést tart, melyet a megállapodás jóváhagyásáig végre kell hajtani.
49. Az ÖT-ét a műveletirányító tervadatlapon (a továbbiakban: MT) tervezni kell. Az érintett MT módosítását a megállapodás jóváhagyását követő 3 napon belül a működési terület szerinti HTP elvégzi.
50. Az ÖT-ét a riasztási fokozat meghatározásánál figyelembe kell venni.
51. Az ÖT riasztásáról a működési terület szerinti HTP minden esetben megkapja a PAJZS rendszeren keresztül az Ügyelet által kitöltött riasztási adatlapot.
IV. rész
Záró rendelkezések
52. A mentori feladatokat és azok részletes szabályait külön főigazgatói intézkedés szabályozza.
53. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasításhoz

2. melléklet a 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasításhoz

A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek által minimálisan készenlétben tartott
egyéni védőeszközök és felszerelések jegyzéke

Egyéni védőeszközök

– tűzoltó védőkesztyű

legalább 4 db

– tűzoltó bevetési védőruha (kabát és nadrág)

legalább 4 db

– tűzoltó védősisak (arcvédővel)

legalább 4 db

– tűzoltó védőcsizma

legalább 4 db

– mászóöv tartozékokkal (kézi balta, tömlőtartó kötél)

legalább 3 db

(készenlétben tartott tűzoltó gépjárművön elhelyezve)

Egyéni védőeszközök

– légzőkészülék

legalább 2 db

– tartalék palack

legalább 2 db

– légző álarc

legalább 4 db

– munkavédelmi védőkesztyű (műszaki mentéshez)

legalább 4 db

– gumikesztyű (olaj- és saválló)

2 pár

– gumicsizma (olajálló)

2 pár

– mentőkötél

2 db

– mentőálarc + tömlő

1 db

Tűzoltó készülékek

– hordozható ABC porral oltó (minimum 34A 189B, C)

2 db

– hordozható habbal oltó (minimum 13A 144B)

1 db

– puttonyfecskendő

1 db

Szívóoldali felszerelések

– szívótömlő A

8 m

– lábszelepes szűrő a szívótömlőhöz A

1 db

– szűrőkosár

1 db

– egyetemes kapocspárkulcs

2 db

– gyűjtő 2 B-A

1 db

– állványcső 2 B

1 db

– föld alatti tűzcsapkulcs + tüske készlet

1 db

– föld feletti tűzcsapkulcs

1 db

– szívótömlő kötél (szelepkötél, kútkötél)

1-1 db

– sugárcső kötél

2 db

Nyomóoldali felszerelések

– nyomótömlő B-20-K

6 db

– nyomótömlő C-20-K

6 db

– osztó B-CBC

1 db

– kombinált sugárcső

2 db

– egyetemes kapocspárkulcs

2 db

– áttét A-B; B-C

1-1 db

– tömlőfoltbilincs B; C

4-4 db

– tömítőgyűrű A; B; C

4-4 db

– tömlőhíd 2B-2C

2 db

Egyéb kézi szerszámok és felszerelések

– ásólapát

2 db

– kapacs

2 db

– vasvilla

2 db

– biztonságiöv-vágó

1 db

– bontóbalta

1 db

– feszítővas

1 db

– csapszegvágó

1 db

– csáklya

1 db

– dugólétra készlet vagy kihúzós létra

1 db

– benzinmotoros láncfűrész

1 készlet

– terelőkúp

4 db

– kézilámpa

2 db

– EDR készülék (legalább az egyik GPS vevővel is ellátott)

2 db

– kordonszalag terület lezáráshoz

50 m

– járműtartozékok a KRESZ-előírásoknak megfelelően

 

3. melléklet a 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasításhoz

K É R E L E M
név, rf.
……………………………………… Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója részére
név, rf.
……………………………………… Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
parancsnoka
útján
Tisztelt Igazgató Úr!
……………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője kérem annak elbírálását, hogy az egyesületünk a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4. § w) pontjában meghatározott beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként működjön.
Az egyesület a ……………………… sz. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói Utasításban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel.
A rendszerbeállító gyakorlatot …… fővel …………………… dátum/helyszín ……………… sikeresen végrehajtottuk, az erről szóló igazolás másolatát mellékelten megküldöm.
Az önálló beavatkozást az alábbi településeken kívánjuk teljesíteni:
…………………………………
………………………………… települések felsorolása
…………………………………
A kérelmünk elbírálása érdekében az egyesületünk személyi és technikai feltételeinek tételes ellenőrzéséhez hozzájárulok.
Dátum
…………………………………………………
név
…………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletére jogosult
P. H.

4. melléklet a 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasításhoz

Jóváhagyom!
Budapest, …………………………………
Dr. Bakondi György tű. altábornagy
főigazgató
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület)
amely létrejött a
…………………………………… KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG,
valamint az
……………………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
között.
Az Együttműködési Megállapodás létrejött
egyrészről:
……………………………………… Katasztrófavédelmi Igazgatóság
székhely:
vezetője:
másrészről:
……………………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
székhelye:
nyilvántartási száma:
adószáma:
képviseli:
(a továbbiakban együtt: Felek)
között.
PREAMBULUM
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint, a ………………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) által önként vállalt tevékenységi területen bekövetkező tűzoltási és műszaki mentési feladatok önálló ellátása céljából, a Felek együttműködési megállapodást kötnek.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:
1)    Az ÖTE kijelenti, hogy működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.
2)    Az ÖTE az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló BM OKF főigazgatói utasításban meghatározott I. kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik, melyet a ………………… hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal kötött (1. melléklet).
3)    Az ÖTE sikeresen teljesítette a rendszerbeállító gyakorlatot, melyről a ……………………… katasztrófavédelmi igazgatóság (a továbbiakban: KI) igazolást állított ki (2. melléklet).
4)    A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül, illetve a kapcsolattartók útján történik.
5)    Az ÖTE:
a)    Éves szinten vállalja az alábbi minimális készenléti óraszámot, melynek legalább 50%-át az adott év első félévében kell teljesíteni:
    – nappali készenléti időszak (06.00–18.00) minimum: 1500 óra/év
    – éjszakai készenléti időszak (18.00–06.00) minimum: 3000 óra/év
b)    A 2014. évből hátralévő időszak készenléti óraszáma az alábbiak szerint alakul:
    – nappali készenléti időszak (06.00–18.00) minimum: …… óra
    – éjszakai készenléti időszak (18.00–06.00) minimum: …… óra,
    melyből az első félévben teljesítendő készenléti időszak:
    – nappali készenléti időszak (06.00–18.00) minimum: …… óra
    – éjszakai készenléti időszak (18.00–06.00) minimum: …… óra
(csak abban az esetben kell megjeleníteni, ha az ÖTE önálló beavatkozói tevékenységének megkezdése év közben történik)
c)    Önálló beavatkozást a 3. mellékletben meghatározott tevékenységi területen (a továbbiakban: beavatkozó TT) lát el.
d)    Önálló beavatkozást csak azon ÖTE tagok végezhetnek, akik rendelkeznek tűzoltó alaptanfolyami szakmai végzettséggel és részt vettek a rendszerbeállító, minősítő gyakorlaton vagy tűzoltó alaptanfolyamnál magasabb szakmai végzettséggel rendelkeznek (a továbbiakban együtt: beavatkozó önkéntes tűzoltó).
e)    A beavatkozó önkéntes tűzoltónak a vállalt készenléti időszakban folyamatosan munkavégzésre képes állapotban kell lennie.
f)    Vállalja, hogy a készenléti időszakban a készenlétben tartott tűzoltó gépjármű és legalább 4 fő beavatkozó önkéntes tűzoltó vonultatásáról gondoskodik. A vonuló állomány tagjai közül legalább 1 fő rendelkezik tűzoltásvezetésre jogosító végzettséggel. A tűzoltó gépjármű vezetője rendelkezik érvényes PAV-I vizsgával és az adott tűzoltó gépjárműre érvényes kezelői típusvizsgával. A beavatkozó önkéntes tűzoltók, valamint azok közül a tűzoltásvezetői feladatok végző személyek névjegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.
g)    Az önálló beavatkozásra riasztható, készenlétben tartott tűzoltó gépjárművét naprakész állapotban tartja a KAP Online-on.
h)    A készenlét vállalása előtt közvetlenül rádiópróbát kezdeményez a megyei műveletirányítási ügyelettel (a továbbiakban: Ügyelet). Amennyiben a rádiópróba sikeres volt, akkor a KAP Online-on átállítja a gépjárművének státuszát „rádión riasztható” állapotba.
i)    A riaszthatóságának megfelelően a KAP Online-on folyamatosan aktualizálja a készenléti szer állapotát: a készenlét megkezdésekor „rádión riasztható” (sárga) állapotra állítja a készenléti szert, készenlét befejezését követően „üzemképes, nincs létszám” (szürke) állapotot jelöl meg, gépjármű meghibásodás esetén „nem riasztható” (fekete) helyzetet állít be.
j)    A beavatkozás módjától függően kitölti a SZER, a Tűzoltási és Műszaki Mentési, illetve az Erdő és Vegetációtűz Felviteli Adatlapokat. Amennyiben a káreset helyszínén HTP, vagy ÖTP is beavatkozott, akkor a tűzoltói feladatvégrehajtást követően az ÖTE kitölti a SZER adatlapot. Ha a káreset helyszínén az ÖTE önállóan avatkozik be, akkor a SZER adatlapon túl, az ÖTE gondoskodik a Tűzeseti Műszaki Mentési Adatlap és az Erdő és Vegetációtűz Felviteli Adatlap kitöltéséről is. Az adatlapok jóváhagyását a HTP végzi.
k)    Gondoskodik arról, hogy a készenléti idő alatt 1 fő folyamatosan fogadja az EDR rádión érkező riasztást, aki intézkedik az ÖTE vonuló állományának riasztására.
l)    Vállalja, hogy az Ügyelettől kapott riasztás után az egység …… percen belül megkezdi a vonulást.
m)    A vonulás megkezdését és a vonuló létszámot jelenti az Ügyeletre, majd folyamatosan eleget tesz az előírt jelentési kötelezettségeinek.
n)    A közvetlenül hozzá érkező vonulást igénylő bejelentést haladéktalanul jelenti az Ügyeletnek és az onnan kapott utasítás szerint jár el.
o)    Betartja az EDR VPN gazda szervezetnek az egységes digitális rádió-távközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésének és általános VPN használati szabályzatáról szóló hatályos BM OKF intézkedésben foglalt szabályokat.
p)    A kárhelyszínen a jogszabályokban, utasításokban és belső szabályzókban foglaltak szerint végzi a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét.
q)    Negyedévente legalább egyszer továbbképzést tart, mely tartalmaz elméleti és gyakorlati foglalkozásokat. A továbbképzés időpontját 5 munkanappal a végrehajtás előtt bejelenti a HTP-nek. A továbbképzéseken a beavatkozó önkéntes tűzoltók részvétele kötelező. A képzésekről oktatási naplót és jelenléti ívet vezet.
r)    Gondoskodik arról, hogy a beavatkozó önkéntes tűzoltók rendelkezzenek a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat által kiállított érvényes „alkalmas” minősítésű igazolással.
s)    Felkészül és részt vesz a minősítő gyakorlatokon. A minősítő gyakorlatokról kapott igazolást jelen együttműködési megállapodáshoz csatolja.
t)    Az önálló beavatkozással kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve.
u)    egyéb, a helyi sajátosságok szerinti feltétel megjelenítése
6)    A KI:
a)    Az Ügyelet elküldi az ÖTE-nek az értesítési SMS-t, függetlenül attól, hogy az ÖTE a készenléti szerét milyen állapotba jelölte meg a KAP Online-on.
b)    A beavatkozó TT-ről érkezett jelzés esetén, ha az ÖTE tűzoltó gépjárműve „rádión riasztható” (sárga) állapotban van, az Ügyelet EDR rádión riasztja az ÖTE-t.
c)    Amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé az ÖTE EDR-en keresztüli riasztását, az Ügyelet az alábbiakban szabályozott módon ad riasztást:
    (csak abban az esetben kell megjeleníteni ezt a pontot, ha ténylegesen szükség van rá)
d)    Amennyiben az ÖTE több napig folyamatos készenlétet vállal, akkor a rádiópróbát az Ügyelet kezdeményezi naponta egyszer …………–………… közötti időszakban.
e)    Vállalja, hogy az ÖTE riasztásáról a működési terület szerinti HTP a PAJZS rendszeren keresztül minden esetben megkapja az Ügyelet által kitöltött riasztási adatlapot.
f)    Gondoskodik arról, hogy a működési terület szerinti HTP fél évente tartson elméleti és gyakorlati továbbképzést az ÖTE állományának.
g)    A minősítő gyakorlat idejéről és helyéről 30 nappal a gyakorlat végrehajtása előtt értesítést küld az ÖTE-nek. A minősítő gyakorlatokról kiadott igazolást, jelen együttműködési megállapodáshoz csatolja.
h)    egyéb, az adott igazgatóság által vállalt feladatok megjelenítése
7)    A Felek az ................... BM OKF főigazgatói utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.
8)    A Felek évente, illetve szükség szerint (pl. jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás, beavatkozó TT-ben történő változás stb.) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és indokolt esetben írásban módosítják.
9)    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg egymással.
10)    Az együttműködési megállapodást az ÖTE indokolással, írásban, úgy mondhatja fel, hogy az önálló beavatkozás vállalásának utolsó napja a felmondás hónapjának utolsó napjára essen.
11)    A KI az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal akkor mondhatja fel, ha
a)    az ÖTE nem felel meg a rendszerbeállításkor meglévő, a HTP-vel kötött I. kategóriás együttműködési megállapodásban foglalt személyi és technikai feltételeknek,
b)    az ÖTE az éves minősítő gyakorlatra és annak megismétlésére egyaránt nem megfelelő értékelést kap,
c)    a beavatkozásai során olyan súlyos szakmai hiányosságokat követ el, amelyek veszélyeztetik az emberi életet vagy az anyagi javakat,
d)    a HTP-vel kötött I. kategóriás együttműködési megállapodást felmondják, vagy
e)    az ÖTE jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat nem tartja be.
12)    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
13)    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a Felek kijelentik és elismerik, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
14)    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:
KI részéről:
név:    …………………………… (név) tű. …………………… (rendfokozat)
cím:    ……………………………
telefonszám:    ……………………………
e-mail:    ……………………………
ÖTE részéről:
név:    ……………………………
cím:    ……………………………
telefonszám:    ……………………………
e-mail:    ……………………………
…………………… (szerződéskötés helye), …………… (ideje, év, hó, nap)

…………………………………………………
név
…………………… Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

…………………………………………………név
…………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletére jogosult

1

Az utasítást a 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás 29. §-a hatályon kívül helyezte 2019. március 30. napjával.

2

A 11. pont a 13/2014. (X. 17.) BM OKF utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 12. pont a 13/2014. (X. 17.) BM OKF utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére