• Tartalom

20/2014. (XII. 23.) IM rendelet

20/2014. (XII. 23.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2015.04.02.

Az 1. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 2. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,
a 8. § tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 13. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § (1) és (2) bekezdés és a 14. § (9) bekezdés a)–c) pont tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § (3)–(8) bekezdés, a 14. § (9) bekezdés d)–e) pont és a 18. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17.§ és a 20. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § (1) és (2) bekezdés és a 19. § (6) bekezdés tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § (3) bekezdés és a 19. § (7) bekezdés a) pont tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § (4) és (5) bekezdés és a 19. § (7) bekezdés b)–j) pont tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. §1

2. A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet módosítása

2. §2

3. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

3. §3

4. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

4. §4

5. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

5. §5

6. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

6. §6

7. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

7. §7

8. A közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet módosítása

8. §8

9. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

9. §9

10. Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása

10. §10

11. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

11. §11

12. Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együttes rendelet módosítása

12. §12

13. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

13. §13

14. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

14. § (1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklet 5.3.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„5.3.5. a képviseleti megbízás időtartama
5.3.5.1. a képviseleti jog megszűnésének időpontja”

(2) Az R4. 1. melléklete a következő 5.3.6. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„5.3.6. anyja születési neve”

(3) Az R4. 42. melléklet 8.7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„8.7. a vagyonfelhasználás módja
8.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre
8.7.2. pályázat eljárás útján
8.7.3. egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyon-felhasználási szabályzat szerint”

(4) Az R4. 43. melléklet II. 1.3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„1.3. a tisztséget elfogadó személy nyilatkozata, hogy a törvényben előírt feltételeknek megfelel
1.3.1. egyesület esetén
1.3.1.1. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározott követelményeknek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények vele szemben nem állnak fenn
1.3.1.2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja szerint nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
1.3.2. alapítvány esetén az 1.3.1.1. és az 1.3.1.2. pontban foglaltak mellett
1.3.2.1. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:397. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert nem az alapítvány kedvezményezettje vagy annak hozzátartozója
1.3.2.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:397. § (4) bekezdése szerinti személyi körbe tartozik
1.3.2.2.1. igen
1.3.2.2.2. nem”

(5) Az R4. 43. melléklet V. 1.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„1.5. a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása
1.5.1. jegyzőkönyvvezető neve
1.5.2. hitelesítő tagok neve”

(6) Az R4. 43. melléklet V. 1.6. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„1.6. egyesület esetén
1.6.1. a levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság megválasztása
1.6.1.1. levezető elnök neve
1.6.1.2. szavazatszámláló bizottság tagjainak neve”

(7) Az R4.

a) 41. melléklet 15.1. pontjában az „egyszer össze” szövegrész helyett az „egyszer – írásban igazolható módon – össze” szöveggel,

b) 43. melléklet I. 1.5–1.8. pontjában az „egyesület” szövegrész helyett a „szervezet” szöveggel

lép hatályba.

(8) Nem lép hatályba az R4. 41. mellékletének 15.1. pontjában az „ , az összehívás módja” szövegrész.

(9) Nem lép hatályba az R4.

da) 4. pontja,

db) 14.4.1. pontja,

dc) 15.1.1. pontja,

15. A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosítása

15. §14

16. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet módosítása

16. § (1)15

(2)16

17. A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

17. § (1)17

(2)–(3)18

(4)19

(5)–(7)20

(8)21

(9)22

(10) Az R6.

a) 11. § (2) bekezdésében az „érkezteti” szövegrész helyett a „lajstromozza” szöveggel, az „érkeztetésére” szövegrész a „lajstromozására” szöveggel,

b) 28. § (3) bekezdésében a „képét kell elhelyezni” szövegrész helyett a „képe elhelyezhető” szöveggel,

c) 31. §-ában a „2014. július 1.” szövegrész helyett a „2015. január 1.” szöveggel

lép hatályba.

(11)23

(12) Nem lép hatályba az R6. 39. §-a.

18. Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet módosítása

18. § Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 6. § (24) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(24) Az R. 41. melléklet 13.1. és 13.2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„13.1. az ügyvezetés megnevezése elnökség
13.2. az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak
13.2.1. 1 évre
13.2.2. 2 évre
13.2.3. 3 évre
13.2.4. 4 évre
13.2.5. 5 évre””

19. A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása

19. § (1)–(5)24

(6) A Hbnyr. 57. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) E rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
25. § (1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban egy vagy több vagyontárgy a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén egyedileg az alábbiak szerint legyen megadható:
a) gépjármű esetében az egyes gépjárművek alvázszámának feltüntetésével, vagy
b) az a) ponton kívüli egyéb vagyontárgy esetében
ba) gyártási évének,
bb) gyártója nevének (elnevezésének),
bc) gyártási számának,
bd) gyártó által adott egyedi azonosítójának,
be) gyártó által adott elnevezésének
rögzítésével.
(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az (1) bekezdés b) pontja szerint egyedileg meghatározott vagyontárgy lekérdezésére is. A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a lekérdezés során megadott adatok közül legalább három adat egyezik bármely (1) bekezdés b) pontja szerint egyedileg megjelölt vagyontárgy adataival, a hitelbiztosítéki rendszer a lekérdezés eredményeként azt megjelenítse.
(3) Abban az esetben, ha már nyilvántartásba vett hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgy, vagy a vagyontárgyak köre körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg került megjelölésre, ugyanezen vagyontárgy vagy vagyontárgyakra vonatkozó további hitelbiztosítéki nyilatkozat e nyilatkozatban a rendszer által létrehozott azonosítóra hivatkozással is megtehető.
(4) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy vagyontárgy körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg történő megjelölése esetén a vagyontárgy legalább tízezer karakterben megadható legyen az erre szolgáló mezőben (a továbbiakban: a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mező).
(5) Egy vagy több vagyontárgy a (4) bekezdés szerinti módon egy vagy több, a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben is megjelölhető.
(6) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy több jogosult vagy kötelezett közös nyilatkozatát vagy több jogosulttal vagy kötelezettel szembeni nyilatkozatot egy bejegyzésben rögzítse, ha a jogosultak vagy a kötelezettek annak a jogviszonynak az egyetemleges jogosultjai vagy egyetemleges kötelezettjei, amelyre tekintettel a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tették.””

(7)25

a)26

b)27

c)–e)28

f)–j)29

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. §30

21. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 11. §, a 15. §, a 17. § (1) bekezdése, a 19. § (1)–(5) bekezdése, a 19. § (7) bekezdés a) pontja, c)–e) pontja, a 20. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 12. § 2015. január 2. napján lép hatályba.

(4) A 16. § (2) bekezdése 2015. január 10. napján lép hatályba.

(5) Az 1. § 2015. február 1. napján lép hatályba.

(6) A 4–6. §, a 17. § (4) bekezdése 2015. március 1. napján lép hatályba.

(7) A 19. § (6) bekezdése és a 19. § (7) bekezdés b) és f)–j) pontja 2015. március 15. napján lép hatályba.

(8) A 9. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2015. április 1. napján lép hatályba.

1–2. melléklet a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelethez31

3–4. melléklet a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelethez32

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § (5)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § (7) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. § (7) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 19. § (7) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 19. § (7) bekezdés c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 19. § (7) bekezdés f)–j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére