• Tartalom
Oldalmenü

20/2014. (III. 13.) KIM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről1

2015.01.01.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazságügyi szakértői intézményre és az általa foglalkoztatott

a) igazságügyi szakértőkre,

b) szakértőjelöltekre,

c) tisztviselőkre, és

d) fizikai dolgozókra

(a továbbiakban együtt: igazságügyi alkalmazottak) terjed ki.

2. § Az igazságügyi alkalmazottak által ellátható munkaköröket és azok fizetési osztályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi szakértőjének és szakértőjelöltjének képesítési követelményei vonatkozásában az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Iszr.) rendelkezései az irányadók.

(2) Ha az Iszr. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, szakvizsga, vagy egyéb szakképesítés meglétét írja elő, úgy szakértőjelöltté kinevezhető az is, aki az Iszr.-ben az adott szakterülethez előírt egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy az Iszr.-ben előírt további szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséget, szakvizsgát vagy egyéb szakképesítést a kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója által előírt határidőben megszerzi.

(3) Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire vonatkozó képesítési követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A (3) és (4) bekezdésben megjelölt igazságügyi alkalmazottak részére – ide nem értve a gazdasági vezető, a belső ellenőr és a jogtanácsos munkakört – a kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója a képesítés megszerzésére, kivételesen indokolt esetben – határidő megjelölésével, de legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.

4. § A veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 4. melléklet 2015. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az igazságügyi szakértői intézménynél ellátható munkakörök és azok fizetési osztályai

 

A

B

 

Munkakör

Fizetési osztály

 

1. Igazságügyi szakértői munkakör

 

 

1.1. szakértő (antropológia)

III.

 

1.2. szakértő (igazságügyi toxikológia)

III.

 

1.3. szakértő (igazságügyi genetika)

III.

 

1.4. szakértő (vegyészet)

III.

 

1.5. szakértő (igazságügyi orvostan)

III.

 

1.6. szakértő (pszichiáter)

III.

 

1.7. szakértő (pszichológus)

III.

 

1.8. szakértő (patológus)

III.

 

1.9. szakértő (sebész)

III.

 

1.10. szakértő (egészségbiztosítás)

III.

 

1.11. szakértő (gépjármű, közlekedési-műszaki)

III.

 

1.12. szakértő (informatika)

III.

 

1.13. szakértő (közgazdaság, pénzügy)

III.

 

1.14. szakértő (építésügy)

III.

 

1.15. szakértő (lakásügy)

III.

 

1.16. szakértő (egyéb, az Iszr.-ben meghatározott szakterület)

III.

 

2. Szakértőjelölti munkakör

 

 

2.1. szakértőjelölt (antropológia)

III.

 

2.2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)

III.

 

2.3. szakértőjelölt (igazságügyi genetika)

III.

 

2.4. szakértőjelölt (vegyészet)

III.

 

2.5. szakértőjelölt (igazságügyi orvostan)

III.

 

2.6. szakértőjelölt (pszichiáter)

III.

 

2.7. szakértőjelölt (pszichológus)

III.

 

2.8. szakértőjelölt (patológus)

III.

 

2.9. szakértőjelölt (sebész)

III.

 

2.10. szakértőjelölt (egészségbiztosítás)

III.

 

2.11. szakértőjelölt (gépjármű, közlekedési-műszaki)

III.

 

2.12. szakértőjelölt (informatika)

III.

 

2.13. szakértőjelölt (közgazdaság, pénzügy)

III.

 

2.14. szakértőjelölt (építésügy)

III.

 

2.15. szakértőjelölt (lakásügy)

III.

 

2.16. szakértőjelölt (egyéb, az Iszr.-ben meghatározott szakterület)

III.

 

3. Tisztviselői munkakör

 

3.1. gazdasági vezető

III.

 

3.2. technikus (labor-, vegyész-, könyv-, műszaki)

III., IV.

 

3.3. szakügyintéző (pénzügy-számvitel, humánpolitika-személyügy,
informatika, műszaki, bérszámfejtés és társadalombiztosítás)

III., IV.

 

3.4. belső ellenőr

III.

 

3.5. jogász, jogtanácsos

III.

 

3.6. titkársági ügyintéző (titkársági, kezelőirodai)

IV.

 

3.7. gazdasági ügyintéző

III., IV.

 

3.8. irodai adminisztrátor

IV.

 

3.9. kontroller

III.

 

4. Fizikai dolgozói munkakör

 

 

4.1. hivatalsegéd (kézbesítő)

fizikai

 

4.2. boncmester

fizikai

 

4.3. takarító (általános, labor-)

fizikai

 

4.4. gondnok

fizikai

 

4.5. gépkocsivezető

fizikai

2. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire vonatkozó képesítési követelmények

A

B

Munkakör megnevezése

Képesítési feltétel

1. Gazdasági vezető, III. besorolási osztály

Közgazdasági szakirányának megfelelő felsőfokú végzettségi szint, szakképzettség
vagy
felsőfokú végzettségi szint és az OKJ szerinti államilag elismert szakirányú szakképesítés

2. Technikus III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettségi szint

3. Technikus IV. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és az OKJ szerinti államilag elismert szakirányú szakképesítés

4. Szakügyintéző III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

5. Szakügyintéző IV. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és az OKJ szerinti államilag elismert szakirányú szakképesítés

6. Belső ellenőr III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség vagy
felsőfokú végzettségi szint és mérlegképes könyvelői, pénzügyi és számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori képesítés vagy okleveles könyvvizsgáló képesítés, államilag elismert szakképesítés

7. Jogász III. besorolási osztály

Okleveles jogász szakképzettség

8. Jogtanácsos III. besorolási osztály

Okleveles jogász szakképzettség és
jogi szakvizsga

9. Titkársági ügyintéző IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség (szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség, gimnáziumi érettségi végzettség)

10. Gazdasági ügyintéző III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

11. Gazdasági ügyintéző IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség és az OKJ szerinti államilag szakirányú szakképesítés

12. Irodai adminisztrátor IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség

13. Kontroller III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség vagy
felsőfokú végzettségi szint és pénzügyi-számviteli vagy mérlegképes könyvelői államilag elismert szakképesítés

3. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelmények

A

B

Munkakör megnevezése

Képesítési feltétel

1. Hivatalsegéd (kézbesítő)

Alapfokú iskolai végzettség

2. Boncmester

Alapfokú iskolai végzettség és boncmesteri szakképesítés

3. Takarító

Alapfokú iskolai végzettség

4. Gondnok

Szakiskolai végzettség

5. Gépkocsivezető

Szakiskolai középfokú végzettség vagy szakközépiskola befejező tizenkét évfolyamának sikeres elvégzését tanúsító középfokú végzettség vagy gimnázium befejező tizenkét évfolyamának sikeres elvégzését tanúsító középfokú végzettség és
B vagy C kategóriás jogosítvány, pályaalkalmassági vizsgálat I.

4. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Veszélyességi pótlékra jogosító munkakörök

 

Munkakör

 

1. Igazságügyi szakértői munkakör

 

1.1. szakértő (antropológia)

 

1.2. szakértő (igazságügyi toxikológia)

 

1.3. szakértő (igazságügyi genetika)

 

1.4. szakértő (vegyészet)

 

1.5. szakértő (igazságügyi orvostan)*

 

1.6. szakértő (patológus)

 

2. Szakértőjelölti munkakör

 

2.1. szakértőjelölt (antropológia)

 

2.2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)

 

2.3. szakértőjelölt (igazságügyi genetika)

 

2.4. szakértőjelölt (vegyészet)

 

2.5.szakértőjelölt (igazságügyi orvostan)*

 

2.6. szakértőjelölt (patológus)

 

3. Technikusi munkakör

 

3.1. technikus (labor-, vegyész-)

 

4. Fizikai dolgozói munkakör

 

4.1. boncmester

 

4.2. takarító (labor-)

* a munkakör jellegére figyelemmel adható
1

A rendeletet az 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.