• Tartalom

200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (5) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6058/5 helyrajzi számú, természetben a 6000 Kecskemét, Lórántffy Zsuzsanna utca 1. szám alatt található ingatlannak a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységei elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos beruházást érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

(2)–(3)2

(4)3 A Kormány az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)4

2. §5 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1)–(2)6

(3)–(4)7

(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:
1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
2. természetvédelmi hatósági eljárások,
3. általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
4. területrendezési hatósági eljárások,
5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
6. vízügyi hatósági eljárások,
7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
8.8
9. útügyi hatósági eljárások,
10.9 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 12. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 149. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 149. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § c) pontja.

5

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

6

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 149. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3)–(4) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 88. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

8

Az 1. melléklet 8. sorát a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. melléklet 10. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére