• Tartalom

21/2014. (III. 14.) VM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról1

2014.06.02.

Az 1. alcím tekintetében a termőföldvédelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), f) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

2–24. §3

25. § Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/A. §-sal egészül ki:

118/A. § Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákhoz a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv szerinti személyes adatok kezelésére törvényi felhatalmazással rendelkező földmérő vagy földmérési vállalkozás, kisajátítás esetén a kisajátítást kérő vagy a megbízásából eljáró személy részére a földhivatal földmérési földkönyvet szolgáltat. A földmérési földkönyv az ingatlan adatain felül tartalmazza az ingatlan tulajdonosának nevét, lakcímét (székhelyét), tulajdoni hányadát, a tulajdonszerzés jogcímét, a tulajdoni lapon széljegyzett jogosultak adatait, az ingatlanon fennálló egyéb jog jogosultjának nevét, lakcímét (székhelyét), valamint a jog megszerzésének jogcímét.”

26–29. §4

3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

30. §5

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

31. §6

5. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – 2014. március 15-én lép hatályba.

(2) A 25. § 2014. június 2-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdés alapján hatályát vesztette 2014. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 26–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére