• Tartalom

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

2023.12.24.

A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: BC) kezelésére és felhasználására terjed ki.

2. §1 (1) E rendelet alapján

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 14. cikke szerinti regionális beruházási,

b)2 az általános csoportmentességi rendelet 25. cikke, vagy az Európai Bizottság a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló 2022/C 414/01 számú európai bizottsági közleménye alapján hozott egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott,

c)3 az Európai Bizottságnak a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatása című, 2021/C 153/01 számú európai bizottsági közleménye alapján hozott egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti regionális beruházási

d)4

e)5 az általános csoportmentességi rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási,

f)6 az Európai Bizottságnak az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret” című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú közleménye (a továbbiakban: Közlemény) 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó támogatási programot jóváhagyó SA.104850 számú és az azt módosító határozataiban foglalt feltételek szerinti korlátozott összegű,

g)7 a Közlemény 2.8. szakasza szerinti, „A nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatokban történő gyorsított beruházásokhoz nyújtott támogatás” esetében,

ga) a Közlemény (85) bekezdés alapján az Európai Bizottság vonatkozó ügyben hozott határozatában és az azt módosító határozataiban foglalt feltételekkel összhangban lévő,

gb) a Közlemény (86) bekezdés szerinti egyedi engedélyezési kötelezettség alá tartozó eljárásban hozott európai bizottsági határozattal összhangban lévő,

támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Kormány egyedi döntésével nyújtható.

(2) E rendelet alapján az általános csoportmentességi rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás (a továbbiakban: képzési támogatás) a támogató egyedi döntésével a IV/A. Fejezetben megállapított szabályokban foglalt eltérésekkel nyújtható.

(3) E rendelet alapján vissza nem térítendő, az (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés szerinti támogatás kivételével működési támogatásnak nem minősülő támogatás nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. azonos vagy hasonló tevékenység: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti azonos vagy hasonló tevékenység;

2.8 a beruházás megkezdése:

a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

c) olyan egyéb kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi,

d) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

e) az a)–d) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

f)9 a 26/ZZQ. § tekintetében az a)–c) pontok szerinti megkezdés, amelyek közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése;

3. a támogatás odaítélésének időpontja: a támogatási szerződés megkötésének időpontja;

4. acélipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;

5. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

6.10 beruházó: a tervezett beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt támogatására támogatási kérelmet benyújtó, valamint az igénybevétel alapján e rendelet alapján támogatásban részesülő vállalkozás;

6a.11 bértömeg: a munkavállalókkal kötött munkaszerződés alapján járó bruttó bér és a beruházó juttatási szabályzatában meghatározott, éves rendszeres, valamennyi munkavállaló részére biztosított béren kívüli juttatások összessége;

7. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított beruházások elszámolható költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével;

8.12 diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb: a támogatás odaítélésének időpontjában irányadó diszkont kamatláb;

9. elsődleges mezőgazdasági termelés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;

10.13

11. élelmiszerfeldolgozás: a 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) kód alá tartozó tevékenység, ideértve az ugyanezen TEÁOR'08 kód alá tartozó mezőgazdasági termék feldolgozásának minősülő tevékenységet;

11a.14 energiahatékonysági beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a kivitelezési munkák megrendelésére irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül megkezdett beruházásnak, ha a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik a beruházás helyszínére szóló energetikai audittal, beruházási műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a beruházás megvalósításához szükséges előzetes engedélyekkel;

11b.15 energetikai audit: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15/A. § (1) bekezdése szerinti energetikai audit;

12.16 induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termelésének, szolgáltatásainak diverzifikációját vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának, átfogó szolgáltatásainak alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került, azzal, hogy a pótló beruházás nem minősül induló beruházásnak;

12a.17 induló vállalkozás:

a) a beruházás megkezdését megelőző utolsó lezárt üzleti évben 3 millió eurónak megfelelő árbevételt és 300 ezer eurónak megfelelő bértömeget vállalatcsoport szinten el nem érő vagy

b) a beruházás megkezdését megelőzően lezárt üzleti évvel nem rendelkező

beruházó;

13.18 kereskedelmi tevékenység: bármely termék értékesítési célú birtoklása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő forgalmazása, ha az üzletszerűen és a kifejezetten erre a célra szolgáló, elkülönített helyiségben vagy kifejezetten erre a célra szolgáló elektronikus rendszeren keresztül történik;

14. kis- és középvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek megfelelő vállalkozás;

15.19 kötelező üzemeltetési időszak: a beruházás befejezését követő legalább öt üzleti év, kis- és középvállalkozás esetében legalább három üzleti év, amely megegyezik a fenntartási időszakkal;

16. kutatási infrastruktúra: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;

17. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;

18.20 létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalói vásárolnak meg – a felvásárló beruházó a létesítmény eladójától független harmadik fél;

18a.21 megújuló energia termelési beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a kivitelezési munkák megrendelésére irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül megkezdett beruházásnak, ha a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik beruházási műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a beruházás megvalósításához szükséges előzetes engedélyekkel;

19. mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

20. mezőgazdasági termék feldolgozása: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti mezőgazdasági termék feldolgozás;

21. működési támogatás: valamely vállalkozás induló beruházástól független, működéshez kapcsolódó folyó kiadásaihoz nyújtott támogatás;

22.22 nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget a támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és a 9. § (2) bekezdése szerinti árfolyamon számítva, azzal, hogy a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatással érintett nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint az általános csoportmentességi rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor 365 napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos vármegyében megkezdett, azonos vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódó, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;

23. nagyvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek meg nem felelő vállalkozás;

24.23 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozás;

25.24 regionális szolgáltató központ: olyan szervezeti egység, amely az 1. mellékletben szereplő tevékenységi körbe tartozó szakmai szolgáltatásokat nyújt egy vállalat vagy vállalatcsoport saját belső részlegeinek, vagy külső ügyfeleinek üzleti szolgáltatásként és tevékenységét jellemzően több országra kiterjedően, minden esetben infokommunikációs technológia alkalmazásával végzi;

26.25 saját forrás: a beruházó által a beruházáshoz igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás;

27. szállítási ágazat: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 45. pontja szerinti szolgáltatás;

28. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (HL L 336., 2010. 12. 21., 24. o.) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

29.26

30. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontjában meghatározott támogatás intenzitás;

31. támogató: a BC-t tartalmazó központi költségvetési fejezetet irányító miniszter;

32.27 turisztikai tevékenység: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 47. pontja szerinti turisztikai tevékenység, beleértve az egészségturizmust;

33.28 újonnan létesített munkahelyek száma: a beruházónál a beruházás eredményeként közvetlenül létrejött, a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó új munkahelyek, amelyek a beruházáshoz köthető tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az olyan munkahelyeket is, amelyek a beruházás által létrehozott kapacitáskihasználtság arányának növelése következtében jöttek létre, és amelyek létrehozására és fenntartására a beruházó kötelezettséget vállal, összehasonlítva a létesítménynek a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámával, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést az adott létesítményben, azzal, hogy a képzési támogatás esetében a jelen pont alkalmazása során beruházónak a regionális szolgáltató központ létesítést vagy bővítést megvalósító kedvezményezettet kell tekinteni;

34.29

35.30 üzleti terv: a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti beruházások esetében a beruházó által angol vagy magyar nyelven készített dokumentum, amely legalább az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában:

a) vezetői összefoglaló,

b) beruházó vállalat bemutatása,

c) beruházás részletes költségtervvel alátámasztott bemutatása,

d) iparági elemzés,

e) versenytársak és hasonló, már megvalósult projektek elemzése,

f) SWOT-analízis és a projekt megvalósításához kapcsolódó kockázatok feltárása,

g) eredményterv, mérlegterv, cash-flow terv, a tervekben alkalmazott paraméterek alátámasztása, iparági referenciákkal történő összevetése,

h) a pénzügyi terv mutatóira vonatkozó érzékenységvizsgálat,

i) a projekt költségvetésének és rendelkezésre álló forrásának bemutatása, igazolása,

j) a piacra lépés folyamatának bemutatása, marketingterv, értékesítési terv,

k) a beruházás által létrejött kapacitás működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának bemutatása,

l) rendelkezésre álló beszállítói, vevői, kivitelezői, partneri szándéknyilatkozatok, szerződések bemutatása;

36.31 alapkutatás: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 3. § 1. pontjában meghatározott alapkutatás;

37.32 alkalmazott kutatás: a KFItv. 3. § 2. pontjában meghatározott alkalmazott kutatás;

38.33 kísérleti fejlesztés: a KFItv. 3. § 7. pontjában meghatározott kísérleti fejlesztés;

39.34 kutatás-fejlesztési projekt: a kutatás-fejlesztési projektek minősítésére hatáskörrel rendelkező szerv által kibocsátott minősítés szerint teljes egészében alkalmazott kutatási, illetve kísérleti fejlesztési tevékenységet tartalmazó projekt, azzal, hogy ha egy kutatás-fejlesztési projekt több tevékenységet foglal magába, az egyes tevékenységeket be kell sorolni vagy az alkalmazott kutatási, vagy a kísérleti fejlesztési kutatás-fejlesztési kategóriák közé;

40.35 újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma: a beruházónál a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó, a munkaidejük legalább ötven százalékában munkakörüknél fogva kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavállalók száma, akik éves átlagos statisztikai állományi létszámának fenntartására a beruházó kötelezettséget vállal, összehasonlítva a létesítmény ilyen munkavállalóinak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámával, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést az adott létesítményben;;

41.36 megtartott kutatás-fejlesztési munkahelyek száma: a beruházó támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projektjével érintett létesítményében a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó, a munkakörüknél fogva munkaidejük legalább ötven százalékában kutatás-fejlesztési tevékenységgel foglalkozó munkavállalóknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést az adott létesítményben, úgy azon létszám;

42.37 megtartott munkahelyek száma: a beruházó a beruházás megkezdését megelőző, a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó, 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést, úgy az a létszám, azzal, hogy a képzési támogatás esetében a jelen pont alkalmazása során beruházónak a képzési támogatás kedvezményezettjét, a beruházásnak pedig az üzemfejlesztést vagy regionális szolgáltató központ létesítést vagy bővítést kell tekinteni;

43.38 kutató-fejlesztő: a KFItv. 3. § 15. pontjában meghatározott kutató-fejlesztő.

44.39 létesítmény termelésének, szolgáltatásainak diverzifikációt eredményező induló beruházás: olyan induló beruházás, amely létesítmény termékkínálatának vagy szolgáltatásainak a létesítményben addig nem gyártott termékkel, nem kínált szolgáltatással történő bővítését eredményezi;

45.40

46.41 áttelepítés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 61a. pontja szerinti áttelepítés.

47.42 megújuló energia: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia.

48.43 belső képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 1. pontja szerinti, hat óra időtartamot meghaladó képzés;

49.44 külső képzés: az a képzés, amelyet a kedvezményezett a saját munkavállalói vagy a vezető tisztségviselői részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült jogi személy szervezésében, szolgáltatási szerződés alapján valósít meg;

50.45 üzemfejlesztés: a képzési támogatáshoz kapcsolódó gyártókapacitás létrehozására, bővítésére vagy fejlesztésére irányuló tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzése;

51.46 üzemfejlesztés megkezdése:

a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

c) olyan egyéb kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi,

d) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

e) az a)–d) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont azzal, hogy nem tekinthető az üzemfejlesztés megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi az üzemfejlesztés költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése;

52.47 képzési projekt: képzési támogatással érintett képzések összessége;

53.48 képzés: belső vagy külső képzésre irányuló felnőttképzési tevékenység.

54.49 regionális szolgáltató központ létesítésének vagy bővítésének megkezdése:

a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

c) olyan egyéb, nem személyi jellegű költség felmerülését eredményező kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi,

d) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

e) az a)–d) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal, hogy nem tekinthető megkezdésnek a földterület megvásárlása, ha az nem képezi az üzemfejlesztés költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

55.50 IAS: International Accounting Standards (Nemzetközi számviteli szabványok);

56.51 lignitipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által létrehozott, szénre vonatkozó nemzetközi kodifikációs rendszer meghatározása szerinti gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szén vagy ortholignit, továbbá gyenge minőségű, B. csoportba sorolt szén vagy metalignit kitermelése;

57.52 munkaerő-kölcsönzés: a munka törvénykönyvéről szóló törvény XVI. fejezetében szabályozott munkaerő-kölcsönzés.

58.53 osztalék: a nem Magyarországon bejegyzett kapcsolt vállalkozástól igazoltan a cégcsoporthoz tartozó, Magyarországon bejegyzett vállalkozás bankszámláján jóváírt, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao törvény) 4. § 28/b. pontja szerinti osztalék;

59.54 megújuló hidrogén: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 102c. pontja szerinti hidrogén;

60.55 bioüzemanyagok: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 117a. pontja szerinti bioüzemanyagok;

61.56 biomassza: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 117. pontja szerinti biomassza;

62.57 biogáz: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 117b. pontja szerinti biogáz;

63.58 folyékony bio-energiahordozó: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 117c. pontja szerinti folyékony bio-energiahordozó;

64.59 biomasszából előállított üzemanyagok: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 117d. pontja szerinti biomasszából előállított üzemanyagok;

65.60 energiatárolás: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 130c. pontja szerinti energiatárolás;

66.61 fejlesztési adókedvezmény: a Tao törvény 22/B. §-a és a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet alapján igényelhető támogatás, amelyet a kedvezményezett adókedvezmény formájában vesz igénybe.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁSI RENDSZER SZEREPLŐI ÉS FELADATAIK

3. A támogató

4. §62 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási szerződés megkötése során a támogató kötelezettségvállalóként felelős az eljárás során felmerülő szakmai és szakmastratégiai kérdés megvizsgálásáért, az ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási feladatok ellátásáért és előkészítéséért, valamint valamennyi egyéb, az eljárások során felmerülő, a BC-t érintő pénzügyi kérdésekért, a támogatási szerződés, annak módosításai és a kapcsolódó dokumentumok pénzügyi és jogi szempontú vizsgálata és ellenjegyzése kivételével.

4. 63 A lebonyolító szerv

5. § (1)64 A BC lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) A lebonyolító szerv

a) ellátja

aa) a döntés-előkészítői, a szerződések megkötésével és módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,

ab) a nyilvántartási és előrejelzési feladatokat,

ac) a beruházások végrehajtásának szakmai ellenőrzési és monitoring feladatait, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket,

ad)65 a szerződések biztosítékával felmerülő feladatokat, a biztosítékról való lemondás kivételével,

ae) a folyamatlezárási tevékenységet,

af) a szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és a támogató megkeresése alapján a részére történő adatszolgáltatási feladatokat,

ag) a BC-vel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,

ah) a BC-hez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, a kötelezettségvállalások tekintetében az érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a saját nyilvántartásai alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési feladatokat,

ai)66 a támogatásból megvalósuló beruházások, kutatás-fejlesztési projektek, képzések kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatokat, beleértve a szakmai teljesítésre, a kifizetés jogosságára és a teljesítésigazolásra vonatkozó feladatokat,

aj)67 a támogatási szerződések, módosításaik, illetve a kapcsolódó dokumentumok teljes körű jogi és pénzügyi szempontú vizsgálatát és szakmai, jogi illetve – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 55. § (2) bekezdés j) pontja szerinti személy általi – pénzügyi ellenjegyzését,

b) részt vesz az utóvizsgálaton, a támogatáshoz kapcsolódó egyéb helyszíni ellenőrzésen, és

c)68 gondoskodik a szerződések lezárásáról, végzi a BC-hez kapcsolódó követeléskezelési feladatokat.

(3)69 A BC a (2) bekezdésben felsorolt és az ezzel összefüggő befektetésösztönzési, képzési és beruházás támogatási feladatok ellátásából eredő működési költségek fedezetéül is szolgál, melynek éves mértékéről a Támogató és a Lebonyolító szerv megállapodást köt egymással.

III. Fejezet

A BC FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A támogatásban részesíthetők köre

6. § Támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére nyújtható.

6. A támogatható tevékenységek köre

7. §70 Támogatás a 8. §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen megvalósuló beruházáshoz, illetve kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható, de a támogatás meghatározásakor előnyt élveznek a kutatás-fejlesztési projektek, illetve az alábbi iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások:

a) biotechnológiai ipar,

b) elektronikai ipar,

c) gépipar,

d) gyógyszeripar,

e) információ és telekommunikációs technológia ipar,

f) járműipar,

g) élelmiszeripar,

h) tudás-intenzív regionális szolgáltató központok létesítése vagy bővítése.

8. § (1)71 Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez;

b)72

c) a széniparban folytatott tevékenységhez;

d)73

e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához;

f)74 elsődleges mezőgazdasági termeléshez, kivéve, ha a támogatás tárgya az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési projekt, és annak nyújtására a 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor;

g) mezőgazdasági termék feldolgozásához, ha

ga) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

gb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő beruházáshoz;

i)75 energiatermelést, energiatárolást, energiaátvitelt, energiaelosztást, energiaszolgáltatást, valamint az energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben;

j) kereskedelmi tevékenységhez;

k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító beruházáshoz;

l)76 turisztikai tevékenységre irányuló beruházáshoz;

m) szélessávú infrastruktúra kiépítését szolgáló beruházáshoz;

n) kutatási infrastruktúrához;

o) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódóan; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban;

p) az import áruk és szolgáltatások helyett hazai áru vagy szolgáltatás használatától függő támogatásként;

q) olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a kedvezményezett belföldön előállított termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe;

r) olyan támogatásként, amely korlátozza a kedvezményezett azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsa;

s)77 alapkutatáshoz, a regionális szolgáltató központ által végezhető, az 1. melléklet 6. pontjában szereplő 72. ágazat keretébe tartozó alapkutatás kivételével;

t) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjában kizárt ágazathoz, és olyan feltétellel amely az általános csoportmentességi rendelet 1. cikkének (5) bekezdésébe ütközik.

u)78 a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben a lignitipar fejlesztéséhez;

v)79 atomenergia-termeléshez a 2. § (1) bekezdés e) pontban foglalt esetben.

(2) E rendelet alapján nem nyújtható továbbá támogatás

a)80 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,

b)81 azon vállalkozás részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének napjáig,

c)82 azon vállalkozás részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül és a támogatási szerződés aláírásakor,

d)83 annak a vállalkozásnak, amelyik a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező, vagy valamely állami támogatás okán a támogatást nyújtó költségvetési szerv az igény jogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult, minden esetben azzal, hogy a támogató az igény fennállásához a támogatási szerződésben vagy annak hatálya alatt előzetesen hozzájárul. Ez utóbbi hozzájárulás esetén az Ávr. 102. §-ának foglalkoztatási, szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalására, átruházására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

e)84 annak a vállalkozásnak, amelyik a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, és

ea) a támogatási szerződésben nem vállalja, hogy a bérleti, illetve a lízingszerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, vagy

eb) a támogatási szerződésben nem vállalja, hogy a beruházás eredeti helyszínével azonos tervezési-statisztikai régióban fekvő másik, a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, feltéve, hogy a beruházás vagy fejlesztés megfelel az új helyszínre vonatkozó, a 9. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek,

f)85 olyan vállalkozásnak, vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján tiltott állami támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

g)86 olyan beruházáshoz, amely bármely más vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesül, kivéve, ha az adott támogatás nyújtásának feltétele az e rendelet alapján nyújtott támogatás.

(3)87 E rendelet alapján csak igazoltan rendelkezésre álló beruházási helyszín vonatkozásában nyújtható támogatás. Igazoltan rendelkezésre álló beruházási helyszínnek kell tekinteni azt az ingatlant, amely

a) a beruházó 1/1 tulajdoni hányad arányú tulajdonában áll, és amely tekintetében nem áll fenn jogszabályból vagy szerződésből eredő olyan korlátozás, amely a beruházás megvalósítását meghiúsítja,

b) tekintetében a beruházó a 8. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelő tartalmú bérleti vagy lízingszerződéssel rendelkezik, vagy

c) tekintetében a beruházó igazolja, hogy kérelmezte a Kormánytól, hogy azt a Magyar Közlönyben közzétett határozatával nyilvánítsa beruházási célterületté.

7. A támogatás célja

9. § (1)88 A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatás az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott területeken, a következő célokra vehető igénybe:

a) induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül –,

aa)89 ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán, Békéscsabán, Pécsett, Kaposváron, Szolnokon vagy bármelyik járásszékhelyen az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

ab)90 ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri Győrött, Székesfehérváron, Tatabányán, Szekszárdon, Kecskeméten, Szombathelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen, Debrecenben, Szegeden vagy Egerben a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget azzal, hogy ha a vármegyeszékhely és a járásszékhely megegyezik, úgy a magasabb előírt elszámolható költség összeget kell figyelembe venni a támogatás feltételeként,

ac)91 ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri az aa)–ab) alpontokba nem tartozó településeken a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b)92

c)93

d)94 induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől és az elszámolható költségek nagyságától függetlenül – és az újonnan létesített munkahelyek száma eléri az 25-öt, feltéve, hogy a beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul,

e)95

f)96

g)97

(1a)98 A 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési célokra a támogatást a beruházó akkor veheti igénybe, ha

a)99 nagyvállalkozásnak vagy középvállalkozásnak minősül, utóbbi esetben akkor, ha a beruházónak és az Atr. 2. § 10g. pont a) és b) alpontja szerinti, meghatározó befolyással bíró, közvetlen tulajdonosának a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszáma együttesen eléri a 100 főt,

b)100 a kutatás-fejlesztési projektje vagy projektjei 17. § (3) bekezdés szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri az 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és

c)101 az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma eléri a 10-et, azzal, hogy az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek számának legalább ötven százaléka felsőfokú végzettséghez kötött.

(2) Az elszámolható költségek e §-ban meghatározott nagysága a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandó.

(3) Egy vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül beruházásnak.

9/A. §102 (1)103 A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás esetén a beruházó a beruházást úgy is teljesítheti, hogy egy olyan, a 2. mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, két részből álló beruházást valósít meg, amelynek

a) egyik része induló beruházás, amely esetben a 18. § szerinti költségek minősülnek elszámolható költségnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: főberuházás),

b) a másik része megújuló energia termeléséhez vagy megújuló energia termeléséhez és tárolásához kapcsolódó beruházás, amely esetben a 26/ZL. § (1) bekezdése szerinti költségek minősülnek elszámolható költségnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: kiegészítő energetikai beruházás),

ha a főberuházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek mértéke meghaladja a teljes beruházási érték felét.

(1a)104 A 9. § (1) bekezdés d) pontja szerinti beruházás esetén a beruházó a beruházást úgy is teljesítheti, hogy egy olyan, az 1. mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, két részből álló beruházást valósít meg, amelynek

a) egyik része főberuházás,

b) a másik kiegészítő energetikai beruházás,

ha a főberuházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek mértéke meghaladja a teljes beruházási érték felét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a főberuházás támogatására a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális beruházási, a kiegészítő energetikai beruházás támogatására a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatási jogcím alapján kerülhet sor.

(3)105 A főberuházásnak – az (1) bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével – meg kell felelnie az I–IV. fejezetben meghatározott feltételeknek. Nem minősül főberuházásnak a regionális szolgáltató központ létrehozása vagy bővítése, ha az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítják meg, továbbá a főberuházás keretében a 20. § szerinti költségek nem minősülnek elszámolható költségnek.

(4) A kiegészítő energetikai beruházás támogatására – a 26/ZG. § (1) bekezdése, a 26/ZK. § (3) bekezdése, a 26/ZM. § (1) és (2) bekezdése, a 26/ZO. § (2) és (4) bekezdése, a 15/ZC. és 15/ZD. alcím, valamint a 26/ZT. § (2) bekezdés d) pontja kivételével – a IV/C. fejezetben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A kiegészítő energetikai beruházás

a) megvalósítása esetén a 6. §-ban megjelölt jogi személyek részére nyújtható támogatás;

b)106 esetén a kiegészítő energetikai beruházásra eső támogatásának mértéke nem haladhatja meg a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

c) időtartama nem haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott időtartamot;

d) keretében beszerzett tárgyi eszközöket a főberuházásra irányadó kötelező üzemeltetési időszakban folyamatosan fenn kell tartani a 14. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelően;

e) esetén a támogatási kérelmet a főberuházásra vonatkozó támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani a 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, azzal, hogy ha a kiegészítő energetikai beruházás 500 MW feletti névleges teljesítményt elérő, vagy visszwatt védelemmel el nem látott energiatermelő eszközt is magában foglal, a támogatási kérelemhez mellékelni kell a tervezett energiatermelő eszköznek a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervét tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot, és a műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos kapcsolat megfelelően biztosítható-e;

f) támogatására és a támogatás visszafizetésének biztosítékára a 23. §-ban foglalt feltételeket kell alkalmazni; és

g) támogatásának folyósítására a 24. §-ban foglalt feltételeket kell alkalmazni.

9/B. §107 (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás az alábbi feltételekkel vehető igénybe Budapesten a beruházó méretétől függetlenül:

a) a beruházás egy olyan, a 2. mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, két részből álló beruházás, melynek egyik része induló beruházás, amely esetben a 18. § szerinti költségek minősülnek elszámolható költségnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: főberuházás), a másik része megújuló energia termeléséhez vagy megújuló energia termeléséhez és tárolásához kapcsolódó beruházás, amely esetben a 26/ZL. § (1) bekezdése szerinti költségek minősülnek elszámolható költségnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: kiegészítő energetikai beruházás), ha a főberuházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek mértéke meghaladja a teljes beruházási érték felét,

b) a teljes beruházási érték elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A kiegészítő energetikai beruházás támogatására a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatási jogcím alapján kerülhet sor.

(3) A főberuházásnak – az (1) bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével – meg kell felelnie az I–IV. Fejezetben meghatározott feltételeknek.

(4) A kiegészítő energetikai beruházás támogatására – a 26/ZG. § (1) bekezdése, a 26/ZK. § (3) bekezdése, a 26/ZM. § (1) és (2) bekezdése, a 26/ZO. § (2) és (4) bekezdése, a 15/ZC. és 15/ZD. alcím, valamint a 26/ZT. § (2) bekezdés d) pontja kivételével – a IV/C. Fejezetben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A kiegészítő energetikai beruházás

a) megvalósítása esetén a 6. §-ban megjelölt jogi személyek részére nyújtható támogatás,

b)108 esetén a kiegészítő energetikai beruházásra eső támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 45 százalékot, valamint a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) időtartama nem haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott időtartamot,

d) keretében beszerzett tárgyi eszközöket a főberuházásra irányadó kötelező üzemeltetési időszakban folyamatosan fenn kell tartani a 14. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelően,

e) ha 500 MW feletti névleges teljesítményt elérő, vagy visszwatt védelemmel el nem látott energiatermelő eszközt is magában foglal, a támogatási kérelemhez mellékelni kell a tervezett energiatermelő eszköznek a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervét tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot, és a műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos kapcsolat megfelelően biztosítható-e,

f) támogatására és a támogatás visszafizetésének biztosítékára a 23. §-ban foglalt feltételeket kell alkalmazni, és

g) támogatásának folyósítására a 24. §-ban foglalt feltételeket kell alkalmazni.

8. A támogatás nyújtásának szempontrendszere

10. § A támogatási döntés meghozatala során a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a) a beruházás a 7. §-ban meghatározott iparágakban és gazdasági területeken vagy más gazdasági területen valósul-e meg,

b) a beruházás nemzetgazdaságra, illetve államháztartásra gyakorolt hatása,

c)109 a beruházás eredményeként megvalósuló árbevétel és bértömeg növekedés,

d) a beruházás által érintett kistérség elmaradottsága,

e) a beruházó tartós magyarországi jelenléte,

f) a beruházásnak a régiós munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása,

g)110 a kutatás-fejlesztési projektek és a regionális szolgáltató központok létrehozására vagy bővítésére irányuló beruházás esetén a szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalók aránya,

h)111 a beruházó közvetlenül vagy kapcsolt vállalkozása útján, szerződés alapján együttműködik a lebonyolító szervvel egy hatékony, erős, versenyképes, világpiaci igényeknek megfelelni képes magyarországi beszállítói háttéripar kifejlesztésében,

i)112 kutatás-fejlesztési projektek esetén a vállalkozás eddigi magyarországi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, továbbá a meglévő valamint a beruházás kapcsán létesíteni vállalt, a hazai kutatás-fejlesztési intézményekkel, illetve felsőoktatási intézményekkel megvalósuló együttműködéseit,

j)113 a beruházással létrehozott újonnan létesített munkahelyek, valamint az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam, amennyiben ezek fenntartására kötelezettséget kell vállalnia a beruházónak.

9. 114 A támogatás mértéke a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás esetén

11. §115 (1) A támogatási intenzitás maximumát az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.

(2)116

12. § (1)117 Nagyberuházás kivételével, ha a támogatási kérelem benyújtásakor és a támogatási döntés meghozatalakor a beruházó

a) kisvállalkozásnak minősül, 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, 10 százalékponttal

magasabb a támogatási intenzitás maximuma a 11. § (1) bekezdésében meghatározott mértékhez képest.

(2)118 Nagyberuházás esetén a maximális támogatási intenzitás a 11. § (1) bekezdése alapján meghatározott maximális támogatási intenzitás

a) 100 százaléka jelenértéken 55 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségrészig,

b) 50 százaléka jelenértéken 55 millió és 110 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségrész közötti részre,

c) 34 százaléka a jelenértéken 110 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségrész feletti részre, amely az Európai Bizottság jóváhagyása esetén ítélhető oda.

(3)119 Nagyberuházás esetén a maximálisan odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a beruházó által vagy az általános csoportmentességi rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által azonos vármegyében megkezdett, azonos vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódó beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (a továbbiakban: első korlát).

(4)120 Ha a (3) bekezdés alkalmazásakor a beruházó csak a jelenértéken 110 millió eurónak megfelelő forintösszegig kér állami támogatást, a 110 millió eurónak megfelelő forintösszegig adható állami támogatás összegének és a támogatási kérelemben szereplő beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a beruházó által vagy az általános csoportmentességi rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által azonos vármegyében megkezdett, azonos vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódó beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatások jelenértéken meghatározott összegeinek különbsége minősül az első korlátnak.

(5)121 Ha a (3) és (4) bekezdésben meghatározott összeg kisebb, mint a támogatási kérelemben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás, akkor második korlátként ez a kisebb összeg az állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a támogatási kérelemben szereplő beruházáshoz az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül meghatározott összegig nyújtható állami támogatás.

13. § (1)122 Annak kiszámításakor, hogy a beruházás elszámolható költsége eléri-e

a)123 a 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben a folyó áron legalább 5 millió eurónak, illetve a 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben a 10 millió eurónak, a 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti esetben a folyó áron legalább 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget, nem vehető figyelembe az összeszámítás alá eső egyéb beruházás vagy beruházások elszámolható költsége,

b)124 a nagyberuházásnak való minősítést eredményező, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy – a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében – a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni, azzal, hogy a kis- és középvállalkozások esetében nem lehet a vállalatméretre meghatározott további százalékponttal növelni a támogatási intenzitást.

(2)125 Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében az e rendelet szerinti támogatás más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatás esetében az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatás esetében az Európai Bizottság határozatában szereplő devizaárfolyam és diszkont kamatláb alkalmazandó a támogatási szerződésben rögzített támogatáshalmozás megállapításánál. Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható, költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(4) A jelenérték kiszámításához az elszámolható költségeket és a több részletben kifizetett támogatást a diszkontáláshoz alkalmazott kamatlábbal az odaítélés időpontjának évére szükséges diszkontálni.

(5) A tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg az adott támogatási szerződésben szereplő, e rendelet alapján odaítélt állami támogatás támogatástartalma és a jelenértéken számolt elszámolható költség hányadosaként hét tizedesjegyre kerekített, százalékban kifejezett mértéket. Ha az Európai Bizottság határozatában szereplő mérték ettől eltér, akkor a tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg az Európai Bizottság határozatában meghatározott mértéket.

(6)126

9/A. 127 A támogatás mértéke a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén

13/A. §128 (1) A támogatási intenzitás maximális mértéke Budapesten megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt esetén 25 százalék, Budapesten kívül megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt esetén 40 százalék.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a beruházó kutatás-fejlesztési projektje a kutatás-fejlesztési projektek minősítésére hatáskörrel rendelkező szerv által kibocsátott minősítés szerint kísérleti fejlesztést és alkalmazott kutatást is magában foglal, a projekt alkalmazott kutatásra eső része tekintetében a támogatási intenzitás maximális mértéke legfeljebb 50 százalék lehet.

13/B. §129 A támogatás nem haladhatja meg beruházónként és kutatás-fejlesztési projektenként a 9. § (2) bekezdése szerinti árfolyamon számolva jelenértéken a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

13/C. § (1)130 Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(3) A jelenérték kiszámításához a több év alatt felmerülő elszámolható költségeket és a különböző években folyósított támogatást a diszkontáláshoz alkalmazott kamatlábbal az odaítélés időpontjának évére szükséges diszkontálni.

10. A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

14. §131 (1)132 A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy

a) a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott elszámolható költséget azzal, hogy amennyiben a beruházás több helyszínen valósul meg, és a beruházás helyszínei esetében az elszámolható költség előírt legkisebb mértéke különbözik, úgy a magasabb előírt összeget kell figyelembe venni a támogatás feltételeként; és

b) a beruházás induló vállalkozás által történő megvalósítása esetén a beruházó vállalja, hogy a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan a bértömeg beruházónál felmerült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves bértömeg – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított – 300 ezer euróval növelt mértékét, valamint a nettó árbevételének éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeg – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított – 3 millió euróval növelt mértékét;

c) a beruházás nem induló vállalkozás által történő megvalósítása esetén a beruházó vállalja, hogy a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan választása szerint

ca) a bértömeg beruházónál felmerült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított – legalább harminc százalékkal növelt mértékét, továbbá a nettó árbevétele a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeget, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeget, vagy

cb) a nettó árbevételének a beruházónál teljesült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét, továbbá a bértömege a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeget, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeget, vagy

cc) a bértömeg beruházónál felmerült éves összegének a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított növekménye – százalékban kifejezve, valamint a nettó árbevételének a beruházónál teljesült éves összegének a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított növekménye – százalékban kifejezve együttesen eléri a harminc százalékpontot;

d) a beruházó a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett területen legalább a kötelező üzemeltetési időszakban fenntartsa;

e) a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását – ideértve a támogatás összegét is – a támogató számára bemutassa;

f)133 a beruházó fenntartsa

fa) a teljes kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan a megtartott munkahelyek számát, azzal, hogy a megtartott munkahelyek számában a kötelező üzemeltetési időszak egyes évei közötti eltérés lehetséges mértékét a támogatási szerződésben határozza meg a támogató és a beruházó, vagy

fb)134 a kötelező üzemeltetési időszak minden évében a megtartott munkahelyeken felül a minimum 25, újonnan létesített munkahelyek számát, ha a beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul.

g)135

(2) Ha a beruházás

a)136

b)137 meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás,, a támogatás feltétele, hogy az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközök a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(3)138 Az (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti megtartott munkahelyek számába az átlagos statisztikai állományi létszámon túl a támogató és a beruházó megállapodása esetén a munkaerő-kölcsönzés keretében a beruházónál mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámít. Az (1) bekezdés f) pont fb) alpontja, valamint a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében mind a megtartott, mind pedig az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akik részei az átlagos statisztikai állományi létszámnak, és akikkel a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesített vagy létesít.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a kötelező üzemeltetési időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési időszakban a beruházó támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre vonatkozó, a jelen bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a beruházó köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató számára.

(5)139

14/A. §140 A 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy

a) a beruházó választása szerint az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdését követő legalább egy, de legfeljebb három év alatt a támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt vagy kutatás-fejlesztési projektek elszámolható költségeinek összege elérje a 9. § (1a) és (2) bekezdésében meghatározott elszámolható költséget; és

b) a támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt vagy projektek elszámolható költségének elérésére az a) pont szerint a beruházó által vállalt időszakot követő két évben a beruházónál az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma elérje a 9. § (1a) bekezdésében meghatározott mértéket.

15. §141 (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor nyújtható, ha

a) ösztönző hatásokkal bír, és

b) a beruházás, illetve az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdése nem korábbi, mint a támogató (4) bekezdés szerinti nyilatkozatának beruházó általi kézhezvétele.

(2) A 2. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti támogatás igénylése esetében a támogatás ösztönző hatását igazolja, ha a beruházás, illetve az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdése előtt a beruházó támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénylése esetében a beruházó a feltételes támogatási ajánlat elfogadásával egyidejűleg bizonyítja az ösztönző hatás meglétét, miszerint a támogatás hiányában nem került volna sor a projekt végrehajtására az érintett térségben, vagy a projekt nem lett volna kellően nyereséges a beruházó számára az adott térségben.

(4) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a beruházó a támogatási kérelmének a beruházás, illetve az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdése előtti benyújtását követően a támogató írásban megerősítse, hogy a beruházás, illetve a támogatási kérelemben szereplő valamennyi kutatás-fejlesztési projekt megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

16. § (1)142 Ha

a)143 – a 2. § (1) bekezdés b), valamint e) pontja és (2) bekezdése szerinti támogatás kivételével – a kérelmet benyújtó beruházó vagy az általános csoportmentességi rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben áttelepítette azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, vagy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő két éven belül ilyen áttelepítést hajt végre, vagy

b)144 – a 2. § (1) bekezdés b), valamint e) pontja és (2) bekezdése szerinti támogatás kivételével – a beruházáshoz igényelt támogatások összege meghaladja azt a mértéket, amelyet egy jelenértéken 110 millió euró elszámolható költségű beruházás az adott régióban igényelhetne, vagy

c)145 a 2. § (1) bekezdés b) ponta szerinti támogatás esetén az azonos kutatás-fejlesztési projekthez igényelt támogatások összege meghaladja az általános csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés i) pont ii)–iii) alpontjában foglalt határértékeket, vagy

d)146

e)147 a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás esetén a beruházáshoz igényelt támogatások összege meghaladja az általános csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés s) pontjában foglalt határértéket, vagy

f)148 a 2. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a képzési projekthez igényelt támogatások összege meghaladja az általános csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés n) pontjában foglalt határértéket

a támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása esetén nyújtható.

(2)149 Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti támogatás esetén a beruházó a beruházás adott régióban való megvalósítására vonatkozó döntését megelőzően keletkezett belső dokumentumokkal igazolja az Európai Bizottság számára, hogy a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladja meg azt a

a) minimális összeget, amellyel a beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a beruházó megvalósítsa, vagy

b) többletköltséget, ami a beruházásnak az adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült fel az alternatív – más, a beruházás megvalósulásának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található – helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a fejlettség szintjét a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.

(3)150 Ha a tárgyi eszköz és a támogatható immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és támogatható immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

(4)151 A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 2019. december 31-én vagy azt megelőzően megkötött támogatási szerződések esetében a beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás által 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszüntetett munkahelyek nem eredményeznek áttelepítést.

11. A támogatott beruházás elszámolható költsége

17. §152 (1) Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás, illetve az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

(2) A 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás esetén beruházás elszámolható költsége a beruházó támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint

a) kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, vagy

b) kizárólag a beruházás által létrehozott munkahelyek 24 naptári hónapra számfejtett személyi jellegű ráfordításai, az adott munkahely létrehozatalától kezdődően.

(3)153 A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költsége a beruházó – választása szerint – az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdésétől számított legkevesebb egy, de legfeljebb három év alatt felmerült, a támogatási kérelemben feltüntetett kutatás-fejlesztési projektjéhez kapcsolódó,

a) a kutató-fejlesztők, személyi jellegű ráfordításainak kizárólagosan a támogatott projekten eltöltött időre vetített része,

b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 52. §-ában és az IAS 36 standardban meghatározott értékcsökkenési leírás az Sztv. 80. § (2) bekezdése kivételével,

c) az épület, épületrész, valamint az egyéb építmény bérleti díja,

d) a támogatandó kutatás-fejlesztési projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb 25 százalékáig az igazolhatóan felhasznált az anyagköltség, ha az megfelel az általános csoportmentességi rendelet 25. cikk (3) bekezdés a)–c), valamint e) pontjának,

e) az olyan szerződéses kutatás költségei, amelyek kizárólag a kutatás-fejlesztési projekt célját szolgálják, a támogatandó kutatás-fejlesztési projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb 25 százalékáig, valamint

f) ha a kutatás-fejlesztési projekt során felsőoktatási intézményekkel történik együttműködés, az olyan szerződéses kutatás költségei, amelyek kizárólag a kutatás-fejlesztési projekt célját szolgálják, a támogatandó kutatás-fejlesztési projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb ötven százalékáig.

(3a)154 E támogatások esetében a 18–20. §-t – a 20. § (2) bekezdése kivételével – nem kell alkalmazni.

(3b)155 Nem minősül projekten eltöltött időnek a szabadság és betegszabadság időszaka a (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatban.

(4)156 Nem minősül elszámolható költségnek

a) azon tárgyi eszközöknek a (3) bekezdésben meghatározott értékcsökkenési leírása, amelyeknek a beszerzésére állami támogatás igénybevételével került sor,

b) a (3) bekezdésben meghatározott azon kutató-fejlesztők személyi jellegű ráfordításai, amelyekhez azonos időszakban a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális beruházási támogatás igénybevételére is sor kerül.

18. § (1)157 A 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében kizárólag a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az Sztv. 47–51. §-ában és az IAS 16, valamint az IAS 38 standardban meghatározott költségek számolhatók el, a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

(2)158 Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén, függetlenül attól, hogy azok beszámíthatók a bekerülési értékbe:

1.159 a beruházó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, kivéve, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a beruházó képes, és az eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymás között alkalmaznának,

2. a beruházónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli vagy más telephelyre történő áthelyezési költsége,

3. az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a pályázatkészítés, a pályázati menedzsment, a kifizetési igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, a közjegyzői díj,

4. a forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat életútja alatti bármilyen, a pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás díja,

5. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,

6. eszközök leszerelési költsége,

7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a beruházó csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,

8. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a beruházónál bármely telephelyen már használatban voltak, továbbá a kétszázezer forint vagy annál kisebb bekerülési értékű tárgyi eszközök,

9. készletek beszerzésének költségei,

10. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,

11. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,

12. az apportált eszközök értéke,

13. az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,

14. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei és az üzemszerű működést szolgáló költségek,

15.160 azok az eszközök, amelyek a beruházó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését eredményezi,

16.161

17. hitelfelvétellel kapcsolatos díjak, garanciavállalási díj, jelzálog, egyéb biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,

18. franchise-díj,

19. adótanácsadás, könyvelés, jogi, üzletviteli, piackutatási tanácsadás díja,

20. adók – beleértve a levonható általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) –, illetékek, egyéb hatósági, közigazgatási díjak,

21. kamatráfordítások, valamint árfolyamveszteségek,

22. működési költségek, beleértve az utazási, szállásköltségeket és étkezési térítéseket is, ugyanakkor ide nem értve a fedezetkezelői bankszámla vezetésének díját,

23. reprezentációs költségek,

24. jogszabályfrissítési díj,

25. fordítási költségek,

26. cégközi profit,

27.162 energiatermeléshez kapcsolódó eszközök,

28. létesítmény felvásárlása, amennyiben arra nem piaci áron kerül sor,

29.163 cég tulajdonjogának megszerzése (üzletrész- és részvényvásárlás), apport, cégek átalakulásának eredményeképpen bekövetkezett tulajdonszerzés,

30. hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír megszerzése,

31.164 ingyenesen szerzett eszközök,

32. pénzügyi lízing meghiúsulása esetén fizetett összeg (lízingdíj, költség vagy teher),

33.165 külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a működéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez biztosított eszközök értéke,

34.166 külföldi székhelyű vállalkozás vagy annak külföldi fióktelepe által a magyarországi fióktelep részére átadott eszközök értéke,

35.167 az olyan bankszámláról kifizetett, beruházással kapcsolatos költségek, amelyet a beruházó az adott támogatási összeg folyósításáig nem jelentett be a lebonyolító szerv részére,

36.168 ingatlan esetében a vételár és a független ingatlanforgalmi értékbecsléssel megállapított piaci érték különbsége.

(3)169 A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatók el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízingidőtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, azzal, hogy a támogatás összegének meghatározásánál kizárólag a beruházás befejezéséig megfizetett, kamatokat nem tartalmazó törlesztőrészletek vehetőek figyelembe.

(3a) Visszlízing esetén az elszámolható költség kizárólag a (3) bekezdésnek megfelelő lízingdíj lehet, azzal, hogy az eszköz beszerzésére vonatkozó első gazdasági esemény nem lehet korábbi, mint a beruházás megkezdése.

(4) Bérelt ingatlanon történő megvalósítás esetén a földterület, a telek és épületek bérleti díja, amelyek a beruházás megvalósítási időszaka alatt merülnek fel, elszámolható költségeknek minősülnek, ha

a) a bérleti szerződés határozatlan idejű vagy

b)170 határozott idejű szerződés esetén annak időtartama a kötelező üzemeltetési időszakot lefedi.

(5) Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a) kizárólag a beruházó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,

b)171 az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint vagy az IAS 38 standard szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,

c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,

d)172 a nagyvállalkozások részére nyújtott támogatás esetén legalább 5 évig, kis- és középvállalkozások esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között kell szerepelniük, és nagyvállalkozások esetén legalább 5 évig, kis- és középvállalkozások esetén legalább 3 évig ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,

e)173 nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki, ide nem értve a tárgyi eszközök lízingdíját, amennyiben azt immateriális jószágként tartja nyilván a beruházó a könyveiben.

(6)174 A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a)175 beszállítóhoz kihelyezett eszközök esetén a támogatott eszközöket a kedvezményezett beszállítói is használhatják beszállítói szerződés keretében, amennyiben

aa) a beszállító támogatható településen működik,

ab) a beszerzett eszközök a beruházó által megjelölt beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra,

ac) az eszközre nyújtott támogatás mértéke nem haladja meg a beszállító telephelyén vagy a beruházási helyszínen alkalmazandó maximális regionális támogatási mértékek közül az alacsonyabbat,

ad) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetén az eszközöket a beszállító a beruházás befejezésétől számított legalább öt évig – ha a beruházó kis- és középvállalkozás, akkor legalább három évig – kizárólag a beruházó támogatott tevékenységéhez használja, és

ae) a beszállító nem részesül vagy részesült állami támogatásban az érintett eszköz után, és

b)176 a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a beruházás helyszínén a támogatott tevékenységet,

c)177 az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

(7)178

19. § (1)179 Ha a beruházó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

(2) Ha a beruházó ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

(3) A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.

(4)180 A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét – figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra –, vagy ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban.

(5)181 A 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján megvalósítandó induló beruházás esetében használt eszköz csak abban az esetben számolható el, amennyiben a használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és az eladója a beruházótól független harmadik fél.

20. §182 (1)183 A 9. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében ha az elszámolható költségek személyi jellegűek, azt közvetlenül a beruházással létrehozott munkahelyek tekintetében az új munkavállalók első munkanapjától számított legfeljebb 24 havi személyi jellegű ráfordítás teszi ki, amennyiben az a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges növekedéséhez vezet, azzal, hogy a munkahelyeket a beruházás megkezdésétől számított 3 éven belül kell létrehozni.

(2)184 A beruházás során személyi jellegű ráfordításként nem számolhatók el:

a) a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítésen alapuló kifizetések,

b) a dolgozó kötelezettségvállalásának térítése,

c) a tárgyjutalmak,

d) egyéb természetbeni munkajövedelmek,

e) a végkielégítés,

f) a munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez,

g) a különélési pótlék,

h) a természetben adott juttatások,

i) a reprezentációs költségek.

IV. Fejezet

A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

12. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

21. §185 (1)186 A támogatás igénylése a lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával történik.

(2) A támogatási kérelem

a) a beruházó adatait (így különösen annak nevét, címét, méretét, adószámát) és szöveges bemutatását,

b) a tervezett beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt vagy projektek ismertetését, adatait (így különösen annak helyszínét, a beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt kezdetének és befejezésének várható időpontját) és szöveges bemutatását,

c)187 a megtartott és a regionális szolgáltató központok létrehozása vagy bővítése esetén a beruházás megvalósítása során létrehozandó új munkahelyek számát, illetve az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek számát,

d)188 a kérelmező, illetve nagyberuházás esetén a beruházó csoport támogatási kérelemben szereplő beruházását megelőző 3 évben támogatott és egyéb beruházásaira vonatkozó adatokat,

e) a beruházás, illetve a kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához igényelt támogatás indikatív mértékét,

f) a támogatás célját és formáját, valamint

g) az elszámolható költségekre vonatkozó adatokat

tartalmazza.

(3) A támogatási kérelem benyújtható a beruházó kapcsolt vállalkozása által is, ha a beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt megvalósítására és a támogatás igénybevételére az e rendelet szabályai szerint támogatásban részesíthetők körébe tartozó vállalkozást kíván létrehozni.

(4) A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a beruházót írásban értesíti.

(5)189 A támogatási eljárásban a beruházónak határidőben a lebonyolító szerv rendelkezésére kell bocsátania a támogatáshoz szükséges valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

(6)190 A beruházó legkésőbb a 22. § (4) bekezdésében szabályozott helyszíni vizsgálat előtt köteles a lebonyolító szerv részére benyújtani a beruházáshoz kapcsolódó üzleti tervet, azzal, hogy a lebonyolító szerv az üzleti terv benyújtását és annak független szakértő által történő felülvizsgálatát a 22. § (2) bekezdése szerinti feltételes támogatási ajánlat kiadásának feltételéhez is kötheti.

(7)191

22. § (1)192 A támogatási kérelmet a lebonyolító szerv megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a beruházót.

(2)193 A lebonyolító szerv a támogatási kérelem, az üzleti terv, valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges szakértői vélemény szakmai elbírálását követően a támogató megbízásából a támogatóval egyeztetett feltételes támogatási ajánlatot tesz a beruházónak. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.

(3)194 Ha a beruházó a feltételes támogatási ajánlat elfogadására vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tesz, a Kormány a támogató előterjesztése alapján határozatban dönt a támogatás nyújtásáról.

(4)195 A Kormány állásfoglalása alapján a támogató az e rendeletben meghatározott eljárás szerint támogatási szerződést köt a beruházóval. A támogatási szerződés megkötését megelőzően a lebonyolító szerv egy helyszíni vizsgálat keretében megvizsgálja a támogatás jogszabályi feltételeinek meglétét, így különösen azt, hogy a beruházó által rendelkezésre bocsátott üzleti terv kellően részletes és megalapozott. A támogatási szerződést kizárólag a helyszíni vizsgálat megtörténtét követően lehet megkötni.

(5)196 A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.

(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról – ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti, a támogatási szerződésnek az üzleti titok és a személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

(7)197

13. A támogatás biztosítékai

23. § (1)198 A beruházó a támogatás legalább száz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. Ha a támogatás több részletben kerül kifizetésre, a beruházó a már számára korábban kifizetett és az adott naptári évben számára kifizetni ütemezett támogatás együttes összegének száz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátásával is eleget tesz e kötelezettségének.

(2) A beruházónak valamennyi beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára vonatkozóan szükséges a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó nyilatkozatot biztosítékként benyújtania.

(3)199 A (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását is elő kell írni. Biztosíték lehet az óvadék, a garancia, a készfizető kezesség vagy ingatlan-jelzálogjog, valamint ezek egyidejű vagy időben egymást követő kombinációja. E biztosítékok körét és kombinációját a támogató jogosult meghatározni úgy, hogy az a támogatás maradéktalan, a lehető legrövidebb időn belüli visszafizetését – ideértve a jogszabály vagy a támogatási szerződés alapján járó esetleges kamatokat – eredményesen biztosítsa.

(4)200 Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a beruházó a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a beruházó a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg száz százalékára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a benyújtott biztosítékot.

(5)201 Az ingatlan-jelzálogjog esetén az ingatlan független értékbecslésen alapuló piaci értékének legfeljebb hetvenöt százaléka minősül biztosítéki értéknek.

(6)202 Amennyiben a beruházó a beruházás megvalósításához ötven százaléknál magasabb arányban vesz igénybe állami forrást, a (3) bekezdés szerinti másodlagos biztosíték kizárólag garancia vagy együttesen garancia és ingatlan- jelzálogjog lehet. Utóbbi esetben a garancia értékének el kell érnie az állami forrás összegének a beruházás ötven százalékával csökkentett értékét, azzal, hogy a garancia értekének nem szükséges meghaladnia a támogatás száz százalékát.

(7)203 Ha a 3. § 15. pontjában minimumként meghatározott kötelező üzemeltetési időszak már eltelt, és ennek során a beruházó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit ezen évekre vonatkozóan teljesítette, kérelmezheti a támogatótól a (3) bekezdésben meghatározott, a támogató rendelkezésére bocsájtott, vagy bocsájtandó biztosíték értékének az (1) bekezdésben meghatározott mértékhez képesti csökkentését a (8) bekezdésben meghatározott mérték szerint, amennyiben a szerződésben rögzített kötelező üzemeltetési időszakból még legalább egy teljes üzleti év hátra van (a továbbiakban: hátralévő monitoring év), azzal, hogy a biztosíték értéke nem lehet kevesebb, mint a támogatás húsz százaléka.

(8)204 A (7) bekezdés szerinti biztosítéki érték csökkentése esetén a biztosíték értéke el kell, hogy érje az alábbiakban meghatározott mértéket:

a) ha a hátralévő monitoring évek száma eléri, vagy meghaladja a négy évet, akkor a biztosíték értéke el kell, hogy érje a támogatás mértékének

aa) az első hátralévő monitoring évben legalább a 80%-át,

ab) a második hátralévő monitoring évben legalább a 60%-át,

ac) a harmadik hátralévő monitoring évben legalább a 40%-át,

ad) a negyedik, illetve az azt követő hátralévő monitoring évben, vagy években legalább a 20%-át,

b) ha a hátralévő monitoring évek száma legfeljebb három év, akkor a biztosíték értéke el kell, hogy érje a támogatás mértékének

ba) az első hátralévő monitoring évben legalább a 60%-át,

bb) a második hátralévő monitoring évben legalább a 40%-át,

bc) a harmadik hátralévő monitoring évben legalább a 20%-át,

c) ha a hátralévő monitoring évek száma legfeljebb két év, akkor a biztosíték értéke el kell, hogy érje a támogatás mértékének

ca) az első hátralévő monitoring évben legalább a 40%-át,

cb) a második hátralévő monitoring évben legalább a 20%-át,

d) ha a hátralévő monitoring évek száma legfeljebb egy év, akkor a biztosíték értéke el kell, hogy érje a támogatás mértékének legalább a 20%-át.

14. A támogatás folyósítása, a támogatási előleg

24. § (1)205 A támogatás folyósítása a beruházó által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák, illetve egyéb számviteli bizonylatok alapján, utólag, teljesítésarányosan történik.

(2) Támogatási előleg nem nyújtható.

15. Beszámolás, visszakövetelés

25. § (1) A támogatási szerződésben kell rendelkezni a beruházó rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.

(2)206 A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a beruházás, illetve a kutatás-fejlesztési projekt megvalósításának szakmai és pénzügyi megvalósítását, figyelemmel a beruházással elérni kívánt hatások és célok megvalósulására, illetve a kutatás-fejlesztési projekt eredményeit.

26. § (1)207 Ha a beruházás nem, vagy csak részben a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, illetve ha a kutatás-fejlesztési projektek elszámolható költsége az első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdését követő – a beruházó választása szerint – legalább egy, de legfeljebb három év alatt nem éri el a 9. § (1a) bekezdésében foglalt legkisebb mértéket, vagy az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek legkisebb számát, a támogató e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és szükség esetén, a beruházó visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.

(2) A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha

a)208

b) a beruházó a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,

c) a beruházó részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,

d) a beruházó a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve a támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a módosítással érintett nyilatkozatokat a támogató írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,

e)209 a beruházó a támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a 14. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott munkahelyfenntartási kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti vagy csoportos létszámleépítést hajt végre, és a támogató a beruházóval nem tud megállapodni a támogatási szerződés olyan tartalmú módosításában, amely a támogatási szerződés létrejöttekor vállalt munkahelyfenntartási kötelezettséget a támogató által elfogadott módon biztosítja, ideértve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Felsőokt. tv.) 108. § 1b. pontja szerinti duális képzés, valamint a Felsőokt. tv. 44. §-a alapján megkötött hallgatói munkaszerződés, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 83. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés vagy az Szkt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tanulószerződés alapján foglalkoztatott személyeket is, ha a foglalkoztatás a havi 60 órát eléri, vagy regionális szolgáltató központok esetében, feltéve, hogy a beruházó a megtartott munkahelyek számán felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek számára vonatkozó kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti a kötelező üzemeltetési időszak bármely évében,

f)210 a beruházó a támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a 14. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott árbevételre vagy bértömegre vonatkozó jogosultsági feltételnek minősülő kötelezettségét nem teljesíti a kötelező üzemeltetési időszakban, és a támogató nem fogadja el a beruházó által ugyanezen időszakban a társadalmi felelősségvállalás alapján a magyarországi oktatási intézményekkel való együttműködés keretében, igazoltan teljesített kifizetést.

(3) A támogatási szerződés a (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a támogatási szerződés megszegése esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A támogatási szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

(4) A beruházó a támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, azonban köteles ebben az esetben visszafizetni a támogatónak a számára folyósított támogatás összegét a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kamattal növelve.

(5)211 A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha a beruházó a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelő beszámolót, figyelembe véve a 10. §-ban felsorolt szempontokat.

15/A. 212 Közzététel

26/A. § (1)213 Az e rendelet hatálya alá tartozó, egyenként a 9. § (2) bekezdése szerinti árfolyamon számolva 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a támogató adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, illetve az Európai Bizottságnak a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti egyedi határozata szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának és a közzétételnek a módját az Atr. 18/A–18/D. §-ai szabályozzák.

IV/A. Fejezet214

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

26/B. § Az e rendeletben foglaltakat a képzési támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15/B. A képzési támogatásban részesíthetők köre, a képzési támogatás területi hatálya

26/C. § (1) Képzési támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére nyújtható.

(2) A képzési támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető a kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások által.

15/C. A támogatható tevékenységek köre

26/D. § (1) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl e rendelet alapján nem nyújtható képzési támogatás

a) mezőgazdasági termék feldolgozásához, ha

aa) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

ab) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

b) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódóan, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban,

c) az import áruk és szolgáltatások helyett hazai áru vagy szolgáltatás használatától függő támogatásként,

d) olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a kedvezményezett belföldön előállított termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe,

e) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés d) pontjában kizárt ágazathoz, és olyan feltétellel, amely az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (5) bekezdésébe ütközik,

f) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,

g) azon vállalkozás részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének napjáig,

h) azon vállalkozás részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül és a támogatási szerződés aláírásakor,

i) olyan vállalkozásnak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján tiltott állami támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(2)215 Nem nyújtható képzési támogatás egy regionális beruházási támogatásban részesülő induló beruházás munkavállalóinak képzéséhez, amennyiben a képzés az induló beruházás beindításához és működtetéséhez feltétlenül szükséges.

(3) Nem nyújtható képzési támogatás az általános csoportmentességi rendelet III. fejezet 5. szakasz 31. cikk (2) bekezdésében foglalt esetben.

15/D. A képzési támogatás célja és szempontrendszere

26/E. § A képzési támogatás a kérelmező által megvalósított, annak tevékenységéhez kapcsolódó olyan képzéssel összefüggő költségekhez vehető igénybe, amely képzés a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez járul hozzá.

26/F. § A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:

a) az üzemfejlesztés vagy a regionális szolgáltató központ létrehozása vagy bővítése milyen iparágban valósul meg,

b) a megtartott munkahelyek és a 26/I. § (4) bekezdés a) pontja esetében az újonnan létesített munkahelyek száma,

c) az üzemfejlesztés esetén az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó értéke,

d) a támogatott tevékenység által érintett helyszín gazdasági fejlettsége,

e) a kérelmező vállalatmérete,

f) képzések köre, jellemzői, céljai, tervezett eredményei.

15/E. A képzési támogatás mértéke

26/G. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(3)216 A képzési támogatás mértéke a támogatással érintett képzésben részt vevő személyenként legfeljebb 5 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, azzal, hogy

a)217 a támogatás mértéke nem haladhatja meg képzési projektenként a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és

b) egyetlen képzési projektnek kell tekinteni a kérelemben szereplő képzési projektet és a kérelmezővel azonos jogi személynek minősülő kérelmező által a kérelemben szereplő projekt megkezdésétől számított 24 hónapos időszakon belül megkezdett, e rendelet szerinti képzési támogatásban részesülő képzési projektet.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/F. Az elszámolható költségek köre

26/H. § (1) A képzési támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,

c) általános közvetett költségek, így különösen adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek, azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,

d) az oktatók és a képzésben részt vevők kapcsán felmerülő működési költségek, különösen a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,

e) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége, amely nem haladhatja meg a teljes elszámolható költségek 5%-át.

(1a)218 Nem minősül elszámolható költségnek

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti azon személyi jellegű ráfordítás, amelyhez azonos időszakban a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális beruházási támogatás igénybevételére is sor kerül,

b) azon tárgyi eszközöknek az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott értékcsökkenési leírása, amelyeknek a beszerzésére támogatás igénybevételével került sor.

(2) A képzési projekt megkezdése az elszámolható költségek alapjául szolgáló első jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás napja.

(3)219 Az üzemfejlesztés keretében beszerzett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak az Sztv. 47–51. §-ában vagy az IAS 16 és IAS 38 standardokban meghatározott költségei vehetők figyelembe a 18. és 19. §-ban foglalt feltételekkel – függetlenül attól, hogy a kérelmező vett-e igénybe ugyanezen költségekhez regionális beruházási támogatást – azzal, hogy az e rendelkezések szerinti beruházón a képzési támogatás kedvezményezettjét, beruházáson az üzemfejlesztést, a 18. § (3) bekezdésében, a (4) bekezdés b) pontjában, az (5) bekezdés d) pontjában és a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakon pedig a 26/I. § (3) bekezdése szerinti időszakot kell érteni.

15/G. A képzési támogatás nyújtásának feltételei

26/I. § (1)220 A képzési projekt hossza kérelmezőnként nem haladhatja meg a 24 hónapot a 26/H. § (2) bekezdés szerinti megkezdéstől az utolsó képzés befejezéséig.

(2) A képzési támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett regionális szolgáltató központ létesítést vagy bővítést, vagy minimum 5 millió eurónak megfelelő forintösszegű üzemfejlesztést valósítson meg.

(3) Üzemfejlesztés esetén a kedvezményezett köteles a megtartott munkahelyek számát a képzési projekt vagy az üzemfejlesztés befejezését – ha az később fejeződik be, mint a képzési projekt – követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani.

(4)221 Regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés esetén, ha a kedvezményezett

a) nem vesz igénybe a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális támogatást, köteles a megtartott munkahelyek számát legalább 25 újonnan létesített munkahellyel növelni, és az összes munkahelyet a képzési projekt vagy a regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés befejezését – ha az később fejeződik be, mint a képzési projekt – követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani,

b) a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális támogatást vesz igénybe, köteles a regionális támogatási kérelemben vagy támogatási szerződésben vállalt munkahelyek számával azonos számú munkahelyet a képzési projekt vagy a regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés befejezését – ha az később fejeződik be, mint a képzési projekt – követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani.

(5)222 A képzésben részt vevő személyek száma nem haladhatja meg a megtartott munkahelyek számának és az újonnan létesített munkahelyek számának összegét.

26/J. §223 (1)224 A képzési támogatás akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett az általános csoportmentességi rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a képzés és az üzemfejlesztés vagy regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés megkezdése előtt cégszerűen aláírva benyújtotta, és azt a támogató hivatalosan befogadta.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a képzési támogatás más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A képzési támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/H. A képzési támogatás igénylése és a támogatási döntés

26/K. § (1) A képzési támogatás igénylése a lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával történik.

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat:

a) a vállalkozás adatai (így különösen annak neve, címe, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma) és szöveges bemutatása,

b) a képzési projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,

c) a képzés helyszíne,

d) az elszámolható költségek jegyzéke képzésenként,

e) az igényelt képzési támogatás mértéke,

f) a tervezett regionális szolgáltató központ vagy üzemfejlesztés adatai (helyszín, a kezdés és a befejezés tervezett időpontja) és szöveges bemutatása,

g) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek vonatkozásában más állami támogatást,

h) a megtartott és a 26/I. § (4) bekezdés a) pontja esetében az újonnan létesített munkahelyek száma.

(3) A támogatási kérelem benyújtható a kérelmező kapcsolt vállalkozása által is, ha a képzés megvalósítására és a képzési támogatás igénybevételére az e rendelet szabályai szerint támogatásban részesíthetők körébe tartozó vállalkozást kíván létrehozni.

(4) A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti.

(5) A támogatási eljárásban a kérelmezőnek a lebonyolító szerv rendelkezésére kell bocsátania a képzési támogatáshoz szükséges valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

26/L. § (1) A támogatási kérelmet a lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás esetén hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(2) A lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a támogató dönt a képzési támogatás mértékéről, melyet feltételes támogatási ajánlat formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.

(3) Ha a kérelmező a feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.

(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását követően kerül sor. A támogatási szerződés aláírásához a támogató további részletes ismertetést kérhet a képzési projekttel kapcsolatban.

(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.

(6) A képzési támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról – ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti, a támogatási szerződésnek az üzleti titok és a személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/I. A képzési támogatás biztosítékai

26/M. § (1)225 A kedvezményezett a támogatási összeg száz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

(2) A kedvezményezettnek valamennyi beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára vonatkozóan szükséges a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó nyilatkozatot biztosítékként benyújtania.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását is elő kell írni. Biztosíték lehet a garancia, a készfizető kezesség, valamint ezek egyidejű vagy időben egymást követő kombinációja. E biztosítékok körét és kombinációját a támogató jogosult meghatározni úgy, hogy az a képzési támogatás maradéktalan, a lehető legrövidebb időn belüli visszafizetését – ideértve a jogszabály vagy a támogatási szerződés alapján járó esetleges kamatokat – eredményesen biztosítsa.

15/J. A képzési támogatás folyósítása

26/N. § (1) A képzési támogatás az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban kerül kifizetésre.

(2) Támogatási előleg nem nyújtható.

(3) A képzési támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/K. Beszámolás, visszakövetelés

26/O. § (1) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket számolhatja el, azzal, hogy a költségelszámolásnál a 26/K. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követően felmerült költségek vehetők figyelembe.

(2)226 A képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és az elszámolható költségeket részletesen tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.

(3) A támogatási szerződésben kell rendelkezni a kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.

(4)227 A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a befejezett üzemfejlesztés, regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés, illetve a képzési projekt szakmai és pénzügyi adatait.

26/P. § (1) Amennyiben a képzési projekt, a munkahelyteremtés vagy a munkahelyfenntartás és az üzemfejlesztés nem, vagy csak részben a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a támogató az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és szükség esetén, a kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.

(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha

a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,

b) a kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,

c) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve a támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a módosítással érintett nyilatkozatokat a támogató írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,

d) a kedvezményezett a 26/I. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,

e) a kedvezményezett a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelő beszámolót, figyelembe véve a 15/F. alcímben felsorolt szempontokat.

(3) A támogatási szerződés a (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a támogatási szerződés megszegése esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A támogatási szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

(4) A kedvezményezett a támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/B. Fejezet228

26/Q. §

15/L.

26/R. §

15/M.

26/S. §

15/N.

26/T. §

26/U. §

15/O.

26/V. §

15/P.

26/W. §

15/Q.

26/X. §

26/Y. §

15/R.

26/Z. §

26/ZA. §

15/S.

26/ZB. §

15/T.

26/ZC. §

15/U.

26/ZD. §

26/ZE. §

IV/C. Fejezet229

A MEGÚJULÓ ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS TÁROLÁSÁRA, VALAMINT MEGÚJULÓ HIDROGÉN ELŐÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

26/ZF. §230 Az e rendeletben foglaltakat a megújuló energia előállítására és tárolására, valamint megújuló hidrogén előállítására irányuló termelési beruházási támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15/V.231 A támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi hatálya

26/ZG. § (1)232 A megújuló energia előállítására és tárolására, valamint megújuló hidrogén előállítására irányuló termelési beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a 26/ZO. § (2) bekezdése szerinti regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik.

(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/W. A támogatható tevékenységek köre

26/ZH. § (1)233 A támogatás kizárólag a 2. mellékletben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó, egyetlen gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható, amely esetben kizárólag új berendezés támogatható.

(2) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a 26/D. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.

(3) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez, valamint

c) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében meghatározott kizárt esetekben.

(4)234 A villamosenergia-tárolási projektekhez − ideértve a hőtárolást is − nyújtott beruházási támogatás abban az esetben nyújtható, ha

a) a beruházás megújuló energiatermelésre és tárolásra, vagy

b) meglévő megújulóenergia-termelő létesítmény esetén kizárólag tárolásra

irányul, és a tárolást szolgáló berendezés energiájának évi legalább 75%-át a közvetlenül összekapcsolt megújulóenergia-termelő létesítményből nyeri.

(5)235 A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, biogáz − ideértve a biometánt is − és biomassza előállításához és tárolásához nyújtott beruházási támogatás abban az esetben nyújtható, ha

a) a támogatott üzemanyagok megfelelnek az (EU) 2018/2001 irányelvben és annak végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiban foglalt, a fenntarthatóságra és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás megtakarítására vonatkozó kritériumoknak, valamint az (EU) 2018/2001 irányelv IX. mellékletében felsorolt alapanyagból készültek, és

b) a tárolást szolgáló berendezés tüzelőanyag-tartalmának évi legalább 75%-át a közvetlenül összekapcsolt, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót, biogázt − ideértve a biometánt − és biomasszából előállított üzemanyagot termelő létesítményből szerzi be.

(6)236 A (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés esetén a termelés, az előállítás és a tárolás a 26/ZK. § (3) bekezdése szerinti értékhatár tekintetében egyetlen beruházási projektnek minősül.

(7)237 A hidrogén előállítására irányuló beruházási támogatás kizárólag megújuló hidrogént előállító létesítményekhez nyújtható, ideértve a megújuló hidrogén átvitelére és elosztására szolgáló infrastruktúrát, valamint a megújuló hidrogént tároló létesítményeket is.

(8)238 A (7) bekezdés esetén, ha a támogatott projekt elektrolizátorból, egy vagy több megújuló energiatermelő egységből áll, és egy hálózati csatlakozási ponttal rendelkezik, az elektrolizátor kapacitása nem haladhatja meg a megújulóenergia-termelő egységek együttes kapacitását.

15/X.239 A támogatás célja és szempontrendszere

26/ZI. §240 A támogatás megújuló energia előállítására és tárolására, valamint megújuló hidrogén előállítására irányuló, a 2. mellékletben szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.

26/ZJ. § A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:

a) a beruházás iparága,

b) a megtartott munkahelyek száma,

c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,

d) az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,

e) a beruházás helyszíne és az, hogy a beruházás helyszíne azonos-e az energiafelhasználás helyszínével,

f) a megújuló energiatermelő technológia időjárás-függősége,

g) a beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás,

h) a beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének,

i) a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

15/Y.241 A támogatás mértéke

26/ZK. § (1)242 A támogatási intenzitás a 26/ZH. § (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdése, továbbá (7) bekezdése szerinti esetekben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45 százalékát, Budapesten a 30 százalékát, a 26/ZH. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30 százalékát.

(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(3)243 A támogatás mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

(5)244 A támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

15/Z. Az elszámolható költségek köre

26/ZL. § (1)245 A támogatás keretében kizárólag megújuló energia előállítására és tárolására, valamint, megújuló hidrogén előállítására irányuló, az Sztv. 47–51. §-ában és az IAS 16, valamint az IAS 38 standardban meghatározott költségek számolhatók el.

(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.

(3) A támogatás keretében csak az irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható költségként.

(4) Nem minősül elszámolható költségnek

a)246 – a 18. § (2) bekezdés 27. pontja kivételével – a 18. § (2) bekezdése szerinti költség,

b) az ingatlanvásárlás költsége,

c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,

d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,

e) a közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a telekhatáron belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,

f) a bérleti vagy lízing költségek,

g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.

(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

(6) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie, és az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZA.247 A támogatás nyújtásának feltételei

26/ZM. § (1) A beruházás időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.

(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett

a)248

b)249

c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa, és a könyveiben szerepeltesse.

(3) A kedvezményezettnek a támogatási szerződésben nyilatkozik, hogy tudomásul veszi azt, hogy a támogató előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé történő beszámolási kötelezettséget.

26/ZN. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a támogatás más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható – a készpénztámogatás kivételével –, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/ZB. A megújuló energia termelési beruházási támogatás igénylése és a támogatási döntés

26/ZO. § (1) A támogatás kizárólag jogi személyenként igényelhető a lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.

(2)250

(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:

a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,

b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,

c) a beruházás helyszíne és az energiafelhasználásának helyszíne,

d) az elszámolható költségek jegyzéke,

e) az igényelt támogatás mértéke,

f) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,

g) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek vonatkozásában más állami támogatást,

h) a megtartott munkahelyek száma,

i) a vállalkozás legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele, és

j) a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tervezett beruházásnak a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot. A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos kapcsolat megfelelően biztosítható-e.

(5) A támogatási eljárásban a kérelmező a lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a támogatáshoz szükséges valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

26/ZP. § (1) A támogatási kérelmet a lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(2) A lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a támogató dönt a támogatás mértékéről, melyet feltételes támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.

(3) Ha a kérelmező a feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.

(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.

(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.

(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról – ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti, a támogatási szerződésnek az üzleti titok és a személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZC. A megújuló energia termelési beruházási támogatás biztosítékai

26/ZQ. § A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

15/ZD. A megújuló energia termelési beruházási támogatás folyósítása

26/ZR. § (1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.

(2)251

(3) Az energia termelési beruházási támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZE. Beszámolás, visszakövetelés

26/ZS. § (1) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket számolhatja el.

(2) A beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az elszámolható költségeket részletesen tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.

(3) A támogatási szerződésben kell rendelkezni a kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.

(4) A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a befejezett beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A beszámolóhoz mellékelni kell a szerződésben meghatározott engedélyeket is.

26/ZT. § (1) Ha a munkahelyfenntartás vagy a beruházás nem, vagy csak részben a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a támogató az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és amennyiben annak feltételi fennállnak, a kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.

(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha

a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,

b) a kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken, és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,

c) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve a támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a módosítással érintett nyilatkozatokat a támogató írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,

d) a kedvezményezett a 26/ZM. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,

e) a kedvezményezett a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelő beszámolót.

(3) A támogatási szerződés a (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a támogatási szerződés megszegése esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A támogatási szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

(4) A kedvezményezett a támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/D. Fejezet252

A KORLÁTOZOTT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

26/ZU. § Az e rendeletben foglaltakat a korlátozott összegű támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15/ZF. A korlátozott összegű támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi és időbeli hatálya

26/ZV. § (1) A korlátozott támogatás az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a közlemény 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható.

(2) A támogatás Magyarországon székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik, és érintett az Ukrajna elleni orosz agresszió, a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló ellenintézkedések által. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.

(3) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

(4)253 A támogatás a közlemény 61. pont c) alpontjában meghatározott határidőig ítélhető oda.

15/ZG. A korlátozott összegű támogatható tevékenységek köre

26/ZW. § (1) A támogatás feltétele a közlemény 2.1. szakaszában meghatározott feltételeken túl az, hogy a kedvezményezett e fejezetben meghatározott olyan beruházást valósítson meg, amely a 2. mellékletben meghatározott tevékenységéhez kapcsolódik. A kérelemben megjelölt beruházást egyedül valósíthatja meg a vállalkozás.

(2) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a 26/D. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, azzal, hogy a közlemény alapján a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak is nyújtható az e fejezet szerinti korlátozott mértékű támogatás.

(3)254 Nem részesülhet támogatásban a közlemény 1.1. szakasza szerinti jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

(5) A támogatásnak nem lehet feltétele, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.

15/ZH. A korlátozott összegű támogatás célja és szempontrendszere

26/ZX. § A támogatás a 26/T. §-ban és a 26/ZI. §-ban megjelölt célokra vehető igénybe.

26/ZY. § A támogató a támogatás összegét a 26/U. §-ban és a 26/ZJ. §-ban megjelölt szempontok figyelembevételével állapítja meg.

15/ZI. A korlátozott összegű támogatás mértéke

26/ZZ. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek 45%-át, Budapesten a 30%-át.

(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(3)255 Az e rendelet alapján odaítélhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/ZJ. Az elszámolható költségek köre

26/ZZA. § (1) A támogatás keretében kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, megújuló energia termeléséhez és megújuló energia tárolásához közvetlenül kapcsolódó, az Sztv. 47–51. §-ában és az IAS 16, valamint az IAS 38 standardban meghatározott költségek számolhatók el, azzal, hogy a megújuló energia tárolására irányuló beruházás önmagában nem támogatható.

(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.

(3) A támogatás keretében csak az irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható költségként.

(4) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,

b) az ingatlanvásárlás költsége,

c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,

d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,

e) a közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a telekhatáron belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,

f) a bérleti vagy lízing költségek,

g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.

(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

(6) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, valamint az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett számviteli szempontból új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZK. A korlátozott összegű támogatás nyújtásának feltételei

26/ZZB. § (1) A beruházás időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.

(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett

a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e feltétel akkor is teljesül, ha

aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,

ab) e fejezet és a IV/C. fejezet vagy

ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/C. fejezet

szerinti támogatást a kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a tervezett beruházásainak összköltsége eléri az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át fenntartsa, és

c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa és a könyveiben szerepeltesse.

(3) A kedvezményezett tudomásul veszi azt, hogy a támogató előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé történő beszámolási kötelezettséget.

26/ZZC. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással – a készpénztámogatás kivételével –, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 26/ZZ. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a támogatás 26/ZZ. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

15/ZL. A korlátozott összegű támogatás igénylése és a támogatási döntés

26/ZZD. § (1) A támogatást kizárólag jogi személy igényelheti a lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.

(2)256 Támogatási kérelmet az nyújthat be, aki a lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen regisztrált az ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a regisztráció megnyitásától annak felfüggesztéséig tart. A támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a regisztráció napját követő négy hónapig van lehetőség, ha a támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak, azzal, hogy a benyújtási határidőt a támogató indokolt esetben, a beruházó kérelmére legfeljebb négy hónappal meghosszabbíthatja. A kérelem benyújtására legkésőbb az eredeti határidő lejárta előtt 5 nappal kerülhet sor. A sikeres regisztráció nem jelenti a támogatási feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.

(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:

a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,

b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,

c) a beruházás helyszíne és megújuló energiatermelés esetén az energiafelhasználás helyszíne,

d) az elszámolható költségek jegyzéke,

e) az igényelt támogatás mértéke,

f) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,

g) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek vonatkozásában más állami támogatást,

h) a megtartott munkahelyek száma,

i) a társaság legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele és

j) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) az energiahatékonysági beruházás esetén a 26/Z. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,

b) a megújuló energiatermelési beruházás esetén a 26/ZO. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

(4) A támogatási eljárásban a kérelmező a lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a támogatáshoz szükséges valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

26/ZZE. § (1) A támogatási kérelmet a lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(2) A lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a támogató dönt a támogatás mértékéről, melyet feltételes támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.

(3) Ha a kérelmező a feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.

(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.

(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.

(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról – ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti, a támogatási szerződésnek az üzleti titok és a személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZM. A korlátozott összegű támogatás biztosítékai

26/ZZF. § A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

15/ZN. A korlátozott összegű támogatás folyósítása

26/ZZG. § (1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.

(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-nak megfelelő összegű előlegre jogosult.

(3) A korlátozott összegű támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZO. Beszámolás, visszakövetelés

26/ZZH. § (1) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt, valamint a beruházáshoz kapcsolódó, 2022. szeptember 17-ét követően felmerült előkészítő munkáknak minősülő tanulmányok, tervek beszerzésének költségeit számolhatja el, függetlenül attól, hogy ezek a beruházás megkezdésének minősülő első tárgyi eszköz, vagy a kivitelezési munkák megrendelését megelőzően merültek-e fel.

(2) A beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az elszámolható költségeket részletesen tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.

(3) A támogatási szerződésben kell rendelkezni a kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.

(4) A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a befejezett beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A beszámolóhoz mellékelni kell a szerződésben meghatározott engedélyeket, valamint – energiahatékonysági beruházási elemek esetén – a 26/ZD. § szerinti dokumentumokat is.

26/ZZI. § (1) Ha a munkahelyfenntartás vagy a beruházás nem, vagy csak részben a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a támogató az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és amennyiben annak feltételei fennállnak, a kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.

(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha

a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,

b) a kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,

c) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve a támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a módosítással érintett nyilatkozatokat a támogató írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,

d) a kedvezményezett a 26/ZZB. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,

e) a kedvezményezett a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelő beszámolót.

(3) A támogatási szerződés a (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a támogatási szerződés megszegése esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A támogatási szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

(4) A kedvezményezett a támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

15/ZP. A korlátozott összegű támogatással kapcsolatos közzététel és egyéb kötelezettségek

26/ZZJ. § (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A támogatást nyújtó és a kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(4) A közlemény 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

IV/E. Fejezet257

A NULLA NETTÓ KIBOCSÁTÁSI CÉLT SZOLGÁLÓ GAZDASÁGRA ÁTÁLLÁS SZEMPONTJÁBÓL STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ ÁGAZATOKBAN GYORSÍTOTT BERUHÁZÁSOKHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

26/ZZK. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatokban történő gyorsított beruházásokhoz nyújtott támogatás (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A támogatással kapcsolatos részletesebb tájékoztató a lebonyolító szerv honlapján kerül közzétételre.

15/ZQ. A támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi és időbeli hatálya

26/ZZL. § (1) A támogatás az EUMSz. 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a Közlemény 2.8. szakaszának szabályaival összhangban,

a) a 2. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti esetben a jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően és ezen bizottsági határozatban foglalt feltételeknek megfelelően, vagy

b) a 2. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti esetben az Európai Bizottságnak az előzetes egyedi bejelentési eljárásban hozott jóváhagyó határozatának elfogadását követően és ezen bizottsági határozatban foglalt feltételeknek megfelelően

nyújtható.

(2) A támogatás olyan Magyarországon székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható, amely a támogatás hiányában a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatba tartozó termelő beruházását EGT-n kívüli országban valósítaná meg.

(3) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető a 9. § (1) bekezdés a) pontjában és a 9/A. § (1) bekezdésében, valamint a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

(4) A támogatás 2025. december 31-éig ítélhető oda.

15/ZR. A támogatható tevékenységek köre

26/ZZM. § (1) A támogatás kizárólag a Közlemény (85) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódhat.

(2) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás

a) a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára és

b) a Közlemény (85) bekezdés k) pontjában meghatározott áttelepítés megkönnyítésére.

(3) Nem részesülhet támogatásban a Közlemény 1.1. szakasza szerinti jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a Közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalanynak az Atr. 2. § 10g. pont a) és b) alpontja szerinti meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

15/ZS. A támogatás mértéke

26/ZZN. § (1) A támogatás mértéke a Közlemény (85) bekezdés g) pont ii. alpontjával összhangban

a) Budapesten nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek 15%-át, azzal, hogy a támogatás mértéke legfeljebb 150 millió eurónak megfelelő forintösszegű lehet folyóáron számolva,

b) a Budapesten kívüli településeken nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek 35%-át, azzal, hogy a támogatás mértéke legfeljebb 350 millió eurónak megfelelő forintösszegű lehet, folyóáron számolva.

(2) A támogatás mértéke a Közlemény (85) bekezdés h) pontjával összhangban

a) kisvállalkozások által végrehajtott beruházások esetén további 20 százalékponttal,

b) középvállalkozások által végrehajtott beruházások esetén pedig további 10 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatás a Rendelet 2. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja alá tartozó beruházás esetén

a) nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a kedvezményezett bizonyíthatóan kaphat az EGT-n kívüli harmadik országbeli joghatóságban végrehajtott egyenértékű beruházásért, és

b) azt a Közlemény (86) bekezdés e) pontja szerinti finanszírozási hiányt, azaz azt a minimális összeget sem, amely a támogatás kedvezményezettjének arra való ösztönzéséhez szükséges, hogy a beruházást a támogatási kérelemben megjelölt magyarországi helyszínek egyikén valósítsa meg.

(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a támogatás a Közlemény (85) bekezdés m) pontja szerint halmozható jelen rendelet alapján nyújtható egyéb támogatás kivételével. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) A Közlemény (85) bekezdése alapján Magyarországon megítélt támogatás vállalatcsoportonként nem haladhatja meg a 350 millió eurónak megfelelő forintösszeget, folyóáron számolva, azzal, hogy Budapesten vállalatcsoportonként legfeljebb 150 millió eurónak megfelelő forintösszegű támogatás nyújtható, folyóáron számolva.

15/ZT. Az elszámolható költségek köre

26/ZZO. § (1) A támogatás keretében kizárólag 18. §-ban és a 26/ZL. § (1) bekezdésében meghatározott, a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak számolhatók el, összhangban a Közlemény (85) bekezdés f) pontjával, figyelemmel a 19. § rendelkezéseire is.

(2) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

(3) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, valamint az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett számviteli szempontból új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZU. A támogatás nyújtásának feltételei

26/ZZP. § (1) A támogatás feltétele, hogy

a) a beruházás megfeleljen a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek,

b) a beruházó,

ba) ha induló vállalkozásnak minősül, vállalja a 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, vagy

bb) ha nem induló vállalkozásnak minősül, vállalja a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, és

c) a beruházó vállalja a 14. § (1) bekezdés d)–f) pontjában foglaltakat a 14. § (4) bekezdésében meghatározott tárgyi eszköz lecserélésére vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti támogatás esetén, a beruházónak vállalnia kell azt is, hogy a Közlemény (85) bekezdés a) pontjában meghatározott áruk előállításához a támogatási kérelem benyújtásakor a környezeti kibocsátások szempontjából a legújabbnak, kereskedelmi forgalomban elérhető legkorszerűbbnek minősülő termelési technológiát használja.

15/ZV. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

26/ZZQ. § (1) A támogatás igénylésére és a támogatási döntés meghozatalára a 21. és 22. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) A támogatási kérelemben a 21. § (2) bekezdésében foglaltakon túl fel kell tüntetni valamennyi, a Közlemény II. mellékletében meghatározott információt.

(3) A beruházónak a beruházás megkezdése előtt be kell nyújtania a fentiek szerinti támogatási kérelmet.

(4) A lebonyolító szerv a 22. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a beruházó tájékoztatása alapján ellenőrzi, hogy

a) fennáll-e annak valós kockázata, hogy a támogatás hiányában a beruházás nem az EGT-n belül valósul meg, és

b) a támogatás nyújtása révén felmerül-e a Közlemény (85) bekezdés k) pontja értelmében vett, EGT-n belüli áttelepítési kockázat.

(5) A Rendelet 2. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti támogatás esetén a beruházónak a Közlemény (86) bekezdés d) pontja értelmében bizonyítani köteles az alábbiakat:

a) a támogatásokat, amelyeket egy EGT-n kívüli joghatóságban hasonló projektre hitelt érdemlően kapna,

b) azt, hogy a támogatás nélkül a tervezett beruházás nem az EGT-ben valósulna meg, és

c) a támogatás nem jár kohézióellenes hatásokkal.

(6) A lebonyolító szerv a 22. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl jogosult a támogatási szerződés aláírásához további részletes ismertetést kérni a támogatói döntés megalapozottsága érdekében.

15/ZW. A támogatás biztosítékai

26/ZZR. § A kedvezményezett a 23. § szerinti biztosíték nyújtására köteles.

15/ZX. A támogatás folyósítása

26/ZZS. § A támogatás folyósítása a 24. §-ban foglaltak szerint történik.

15/ZY. Beszámolás, visszakövetelés

26/ZZT. § (1) A támogatáshoz kapcsolódó beszámolók benyújtására a 25. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A támogatás visszakövetelésére a 26. § rendelkezései az irányadóak.

(3) A támogatási szerződés a (2) bekezdésben meghatározottakon túl, a támogatási szerződés megszegése esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, és további elállási okokat is meghatározhat. A támogatási szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

(4) A kedvezményezett a támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ez esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

15/ZZ. A támogatással kapcsolatos közzététel és egyéb kötelezettségek

26/ZZU. § (1) A támogató a támogatás odaítélésétől számított 60 napon belül – a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül – tájékoztatja

a) az Európai Bizottságot a támogatás odaítélésének időpontjáról,

b) a támogatás összegéről,

c) az elszámolható költségekről,

d) a kedvezményezett kilétéről, valamint

e) a támogatott beruházás típusáról és helyszínéről a kedvezményezett által a Közlemény II. mellékletében megadott információk alapján.

(2) A támogató a fenti kötelezettségét a lebonyolító szerv és az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján teljesíti.

IV/F. Fejezet258

A PROFIT REPATRIÁLÁSRA ALAPULÓ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

26/ZZV. § Az e rendeletben foglaltakat a profit repatriálásra alapuló támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15/ZZA. A profit repatriálásra alapuló támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi hatálya

26/ZZW. § (1) A profit repatriálásra alapuló támogatásra (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) jogosult

a) a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkezik a beruházás megkezdését megelőző lezárt üzleti évben, valamint a támogatási kérelem benyújtásakor legalább két, beszámolóval lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkező, Magyarországon kívül székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásban; valamint

b) az a Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amelyik az a) pontban meghatározott támogatásra jogosult gazdasági társaságban 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkezik.

(2) A támogatás kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások által vehető igénybe.

15/ZZB. A profit repatriálásra alapuló támogatás célja és szempontrendszere

26/ZZX. § A támogatás egyetlen gazdasági társaság által – Budapest kivételével – Magyarország területén megvalósítandó induló beruházáshoz nyújtható.

26/ZZY. § (1) A támogatás a 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint vehető igénybe, azzal, hogy ha a beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul, az újonnan létesített munkahelyek száma el kell, hogy érje a 10-et abban az esetben is, ha az elszámolható költség a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint lett meghatározva.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás támogatására a 2. § (1) bekezdés a) szerinti regionális beruházási támogatási jogcíme alapján kerülhet sor.

26/ZZZ. § A támogatás a 9/A. § (1)–(5) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítő beruházásra is igénybe vehető, azzal, hogy ha a főberuházás elszámolható költségét a 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítják meg, az újonnan létesített munkahelyek száma el kell, hogy érje a 10-et, azzal, hogy 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján támogatást odaítélni nem lehet.

26/ZZZA. § A támogató a támogatás összegét a 10. § a), b), d)–h), és j) pontjában meghatározott szempontokon túlmenően az alapján állapítja meg, hogy a Magyarországon kívül székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás vagy a 26/ZZW. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás más Magyarországon kívül székhellyel vagy telephellyel rendelkező kapcsolt vállalkozása mekkora összegű osztalékot utal a beruházás megkezdését követő üzleti évtől és kötelező üzemeltetési időszak alatt a 26/ZZW. § (1) bekezdése szerinti vállalkozásnak.

15/ZZC. A profit repatriálásra alapuló támogatás mértéke

26/ZZZB. § A 26/ZZY. § szerinti beruházás esetén a támogatás mértékére a 9. alcímben meghatározott rendelkezések az irányadók.

26/ZZZC. § A 26/ZZZ. § szerinti kiegészítő energetikai beruházás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 26/ZK. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket. A kiegészítő energetikai beruházás esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg beruházónként és projektenként a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A 26/ZZZ. § szerinti főberuházás esetén a támogatás mértékére a 9. alcímben meghatározott rendelkezések az irányadók.

26/ZZZD. § A támogatási összeg a beruházás megkezdését követő üzleti évtől és a fenntartási időszak alatt hazautalt osztalék mértékének figyelembevételével kerül meghatározásra.

15/ZZD. A támogatás nyújtásának feltételei

26/ZZZE. § (1) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy

a) a Magyarországon kívül székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás vagy a 26/ZZW. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás más, Magyarországon kívül székhellyel vagy telephellyel rendelkező kapcsolt vállalkozása a beruházás megkezdését követő üzleti évtől és kötelező üzemeltetési időszak alatt osztalékot utaljon a 26/ZZW. § (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak,

b) a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa, és a beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását – ideértve a támogatás összegét is – a támogató számára bemutassa a feltételes támogatási ajánlat kiadásához,

c) a beruházó vállalja a 14. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat, figyelemmel a 14. § (3) bekezdésre,

d) a beruházó vállalja, hogy a 3. § 15. pontjában minimumként vagy ettől eltérő esetekben a támogatási szerződésben meghatározott kötelező üzemeltetési időszakban fenntartja a beruházást, figyelemmel a 14. § (2) és (4) bekezdésére,

e) a beruházó vállalja a 8. §-ban, a 9. alcímben, a 14. § (2) és (4) bekezdésében, a 15. és 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 16. § (3)–(4) bekezdésében, a 17. § (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint a 18. és 19. §-ban foglalt követelmények teljesítését.

(2) Az osztalék utalásnál figyelembe vehető időszak legkorábban a beruházás megkezdését követő üzleti év, legfeljebb azonban a beruházás befejezését követő 10 év.

(3) A beruházás időtartama nem haladhatja meg a 36 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 24 hónappal meghosszabbíthatja.

(4) A támogatás a legkésőbb 2024. december 31-ig megkezdett beruházásokra nyújtható.

15/ZZE. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

26/ZZZF. § A támogatás igénylése és a támogatási döntési folyamatra a IV. fejezet rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a 3. § 35. pontja szerinti üzleti tervet a támogatási kérelemmel együtt köteles a beruházó benyújtani a lebonyolító szerv részére. Az üzleti tervnek ki kell terjednie a beruházás megkezdését követő üzleti évtől és az osztalékutalási időszak alatt a 26/ZZN. § (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak utalni tervezett osztalék mértékére.

15/ZZF. A támogatás biztosítékai

26/ZZZG. § A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

15/ZZG. A támogatás folyósítása, a támogatási előleg

26/ZZZH. § (1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.

(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 30%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.

(3) A támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZZH. Beszámolás, visszakövetelés

26/ZZZI. § A támogatáshoz kapcsolódó beszámolók benyújtására a 25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a beruházó köteles benyújtani a beruházás megkezdésétől a fenntartási időszak végéig minden üzleti évben a lebonyolító szerv részére a 26/ZZW. § (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az auditált beszámolóját, az osztalékot fizető, a cégcsoporthoz tartozó vállalkozás döntéshozó szervének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatát, valamint az osztalék jóváírását igazoló bankszámlakivonatot.

IV/G. Fejezet259

AZ EREDMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

26/ZZZJ. § Az e rendeletben foglaltakat az eredményalapú támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15/ZZI. Az eredményalapú támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi hatálya

26/ZZZK. § (1) A támogatást azon 6. §-nak megfelelő vállalatok vehetik igénybe, amelyek olyan multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tagjai, amelynek a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolója szerinti éves árbevétele a vizsgált pénzügyi évet közvetlenül megelőző négy pénzügyi év közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A támogatás nagyvállalkozások által vehető igénybe.

15/ZZJ. Az eredményalapú támogatáshoz nyújtott támogatás célja és szempontrendszere

26/ZZZL. § A támogatás egyetlen gazdasági társaság által – Budapest kivételével – Magyarország területén megvalósítandó induló beruházáshoz nyújtható.

26/ZZZM. § (1) A beruházás támogatására a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti regionális beruházási támogatás jogcímén kerülhet sor, azzal, hogy a 26/ZZZO. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás megvalósításakor a támogatásra a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti regionális beruházási támogatás jogcímén is sor kerülhet.

(2) A támogató a támogatás összegét a 10. § a), b), d)–h) és j) pontjában meghatározott szempontokon túlmenően az alapján állapítja meg, hogy a beruházónak mekkora a kapott osztalék nélkül elérni tervezett éves adózás előtti eredményre.

15/ZZK. Az eredményalapú támogatás mértéke

26/ZZZN. § A támogatás mértékére a 9. alcímben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a támogatás mértéke nem lehet magasabb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor bemutatott üzleti terv alapján, éves ütemezésben számított, osztalékkal csökkentett adózás előtti eredmény 5 százaléka, de a ténylegesen lehívható támogatás mértéke nem lehet magasabb, mint az éves beszámolóban kimutatott osztalékkal csökkentett adózás előtti eredmény 5 százaléka.

15/ZZL. A támogatás nyújtásának feltételei

26/ZZZO. § (1) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 26/ZZZK. § (1) bekezdése szerinti vállalatcsoportnak éves árbevétele a vizsgált pénzügyi évet közvetlenül megelőző négy pénzügyi év közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint

a) a 26/ZZZK. § (1) bekezdése szerinti beruházó a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beruházást hajt végre, amelyhez a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális támogatást vesz igénybe, és vállalja a 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 16. § (2) bekezdésében foglalt követelmények teljesítését, vagy

b) a 26/ZZZK. § (1) bekezdése szerinti beruházó 55 millió eurónak megfelelő forintösszeget elérő induló beruházást hajt végre, melyhez a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti regionális támogatást vesz igénybe, és vállalja a 14. § (1) bekezdés d)–f) pontjában foglalt követelmények teljesítését,

továbbá vállalja a 8. §-ban, a 14. § (2)–(4) bekezdésében, a 15. §-ban, 16. § (3) és (4) bekezdésében, a 17. § (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint a 18. és 19. §-ban foglalt követelmények teljesítését.

(2) A lehívási időszak maximális időtartama 10 év.

(3) A támogatás a beruházás befejezését követő üzleti évtől vehető igénybe, de legkorábban attól az évtől kezdődően, amikor először pozitív az osztalékkal csökkentett adózás előtti eredménye.

(4) A 26/ZZZO. § (1) bekezdés a) pontja esetében a támogatás nyújtásának feltétele, hogy ha a 26/ZZZK. § (1) bekezdése szerinti beruházó

a) induló vállalkozásnak minősül, vállalja a 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítését, vagy

b) nem induló vállalkozásnak minősül, vállalja a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak teljesítését, és

c) vállalja a 14. § (1) bekezdés e)–f) pontjában foglaltak teljesítését, a 14. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5) A 26/ZZZO. § (1) bekezdés b) pontja esetében a támogatás nyújtásának feltétele, hogy ha a 26/ZZZK. § (1) bekezdése szerinti beruházó

a) induló vállalkozásnak minősül, vállalja 50 új munkahely teremtését, és vállalja a 14. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak teljesítését a 14. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, vagy

b) nem induló vállalkozásnak minősül, vállalja a 14. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltakat a 14. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, azzal, hogy vállalja, hogy a kötelező üzemeltetési időszakban átlagosan fenntartja az értékesítésének a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért nettó árbevételével megegyező összegű árbevételét.

15/ZZM. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

26/ZZZP. § (1) A támogatás igénylése és a támogatási döntési folyamatra a IV. fejezet rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a 3. § 35. pontja szerinti üzleti tervet a támogatási kérelemmel együtt köteles a beruházó benyújtani a lebonyolító szerv részére. Az üzleti tervnek ki kell terjednie a kapott osztalék nélkül elérni tervezett éves adózás előtti eredményre.

(2) Amennyiben a beruházó a 26/ZZZM. § (1) bekezdése szerint igényel támogatást, úgy fejlesztési adókedvezményt már nem vehet igénybe.

15/ZZN. A támogatás biztosítékai

26/ZZZQ. § (1) A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles a lehívási időszak végéig.

15/ZZO. Beszámolás, visszakövetelés

26/ZZZR. § A támogatáshoz kapcsolódó beszámolók benyújtására a 25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a 26/ZZZK. § (1) bekezdése szerinti beruházó köteles benyújtani a beruházás megkezdésétől a fenntartási időszak végéig minden üzleti évben a lebonyolító szerv részére az éves beszámolóit.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptető rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. Átmeneti rendelkezések

28. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződésekre – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 2014. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

(2) A II. Fejezetet az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően megkötött támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell.

(3) Az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően megkötött támogatási szerződések biztosítékainak érvényesítésekor a biztosítékban megnevezett kedvezményezett helyett a támogató jár el.

29. §260 E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt támogatásokról támogatási döntést az általános csoportmentességi rendelet 59. cikkének második mondatában meghatározott időpontig lehet hozni.

29/A. §261 E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

29/B. §262 E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 119/2017. (V. 29.) kormányrendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a 3. § 45. pont szerinti új eljárási innovációt eredményező induló beruházásra vonatkozó eljárások kivételével – a 2017. január 1-jét követően megindult és a Módr. hatálybalépésekor263 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben az eljárásban támogatási szerződés megkötésére a Módr. hatályba lépésének napjáig nem került sor.

29/C. §264 E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 16. § (1) bekezdés a) pontját a Módr2. hatálybalépésekor265 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben az eljárásban támogatási szerződés megkötésére a Módr2. hatálybalépésének napjáig nem került sor.

29/D. §266 E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. §-át, 4. alcímét, 22. § (7) bekezdését, 10. § h) pontját, 21. § (1) és (5) bekezdését, valamint 22. § (1), (2) és (4) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor267 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

29/E. §268 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr4. hatálybalépését269 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr4.-gyel megállapított 3. § 22. pontját, 12. § (3) és (4) bekezdését, 16. § (1) bekezdés a) pontját a Módr4. hatálybalépésekor270 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

29/F. §271 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2. § (1) és (2) bekezdését, 4. §-át, 5. § (1) bekezdését, 5. § (2) bekezdés a) pont ai) és aj) alpontját, 8. § (2) bekezdés g) pontját, 10. § i) pontját, 22. § (1), (3), (4) és (5) bekezdését, 23. § (3) bekezdését, 24. § (1) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor272 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy azokban a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

(2) E rendeletnek a Módr5.-tel hatályon kívül helyezett 22. § (7) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor273 folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr5.-tel hatályon kívül helyezett 11. § (2) bekezdését és 14. § (5) bekezdését a 2019. október 1-jét követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban nem kell alkalmazni.

29/H. §275 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdés kivételével – a Módr6. hatálybalépését276 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Módr6. 5. és 7. §-ában megállapított rendelkezéseket a Módr6. hatálybalépésekor277 folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol támogatás odaítélésére a Módr6. hatálybalépéséig nem került sor.

29/I. §278 (1)279 E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdés a), b), e) pontjában, valamint a 2. § (2) bekezdésében foglalt támogatásokról támogatási döntést az általános csoportmentességi rendelet 59. cikk második mondatában meghatározott időpont szerint, 2027. június 30-ig lehet hozni.

(2) E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést az Európai Bizottságnak a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatása című, 2021/C 153/01 számú európai bizottsági közlemény 189. pontjában meghatározott időpont szerint, 2027. december 31-ig lehet hozni.

(3)280 E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést a Közlemény (61) bekezdés c) pontjában meghatározott időpont szerint, 2024. június 30-ig lehet hozni.

(4)281 E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést a Közlemény (85) bekezdés c) pontjában meghatározott időpont szerint, 2025. december 31-ig lehet hozni.

29/J. §282 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdés kivételével – a Módr7. hatálybalépését283 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Módr7.-tel megállapított 3. § 24. pontját, 8. § (2) bekezdés a) és f) pontját, 16. § (4) bekezdését, 21. § (2) bekezdés d) pontját a Módr7. hatálybalépésekor284 folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a támogatás odaítélésére a Módr7. hatálybalépéséig nem került sor.

29/K. §285 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított rendelkezéseit – a (2) és a (3) bekezdés kivételével – a Módr8. hatálybalépését286 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Módr8. 1. §-ában, 3–6. §-ában, 9. §-ában, 10. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 12. §-ában és 13. §-ában megállapított rendelkezéseket a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a támogatási kérelemmel kapcsolatos, 22. § (4) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatra vagy a képzési támogatás igénylése esetén a támogatási szerződés megkötésére a Módr8. hatálybalépéséig287 még nem került sor.

(3) A Módr8. 8. § (1) és (2) bekezdésében megállapított rendelkezéseket a Módr8. hatálybalépésekor288 folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a támogatási szerződés megkötésére a Módr8. hatálybalépéséig még nem került sor, továbbá a Módr8. hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó olyan módosítás esetében is alkalmazni kell, ha a módosítás a támogatási szerződéshez kapcsolódó biztosítékok összetételére irányul, és az erre vonatkozó kérelmet a kedvezményezett a Módr8. hatálybalépését követően nyújtotta be a Támogató vagy a Lebonyolító szerv részére.

29/L. §289 E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit – a Rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szállodaépítési beruházásokkal kapcsolatos hatályon kívül helyezett rendelkezései kivételével – a Módr9. hatálybalépését290 megelőzően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben a Módr9. hatálybalépéséig az adott támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.

29/M. §291 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdés kivételével – a Módr10. hatálybalépését292 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Módr10. 1. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (1)–(4) bekezdésében, 7. §-ában, 9. §-ában, 10. §-ában, 12. § b)–e) pontjában, 13. § c) és d) pontjában, valamint 13. § f)–j) pontjában megállapított rendelkezéseket a Módr10. hatálybalépésekor293 folyamatban lévő ügyekben, továbbá a már megkötött és hatályban lévő támogatási szerződésekben is alkalmazni kell.

(3) A Módr10. 1. § (2) és (4) bekezdésében, 3. és 4. §-ában, 6. § (5) bekezdésében, 12. § a) pontjában, 13. § a) és b) pontjában, 13. § e) pontjában, valamint 13. § k) pontjában megállapított rendelkezéseket a Módr10. hatálybalépésekor294 folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a támogatás nyújtására a 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, és a támogatási kérelmet a beruházó 2021. december 31-ét követően nyújtotta be.

(4) A Módr10. 1. § (5) bekezdésében, 5. §-ában és 8. §-ában megállapított rendelkezéseket alkalmazni kell

a) a Módr10. hatálybalépésekor295 folyamatban lévő ügyekben,

b) e rendeletnek a Módr5. által hatályon kívül helyezett 9. § (1) bekezdés h) pontján alapuló technológiaintenzív beruházások támogatása tárgyában, a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a már megkötött támogatási szerződésekre, továbbá

c) a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a már megkötött szerződésekben is, azzal, hogy amennyiben a támogatási szerződés értelmében a kedvezményezettet a megtartott munkahelyeken felül az újonnan létesített munkahelyek létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettség is terheli, akkor

ca) a megtartott munkahelyek számát és az azon felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek számát a teljes kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan kell fenntartania, feltéve, hogy a támogató és a beruházó a támogatási szerződésben vagy annak módosítása során megállapodik a munkahelyek számában a kötelező üzemeltetési időszak egyes évei közötti eltérés lehetséges mértékében, és

cb) az újonnan létesített munkahelyek számába az átlagos statisztikai állományi létszámon túl a munkaerő-kölcsönzés keretében a beruházónál mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámítható, ha a támogató és a beruházó a támogatási szerződésben vagy annak módosításában így állapodik meg,

minden esetben akkor, ha a támogatás nyújtására a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján kerül vagy került sor, és az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg.

29/N. §296 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdés kivételével – a Módr11. hatálybalépését297 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr11. 4. §-ával megállapított rendelkezéseit

a) a Módr11. hatálybalépésekor298 folyamatban lévő ügyekben és a már megkötött támogatási szerződések esetében,

b) e rendeletnek a Módr5. által hatályon kívül helyezett 9. § (1) bekezdés h) pontján alapuló technológiaintenzív beruházások támogatása tárgyában, a Módr11. hatálybalépésekor299 folyamatban lévő ügyekben és a már megkötött támogatási szerződések esetében is

alkalmazni kell, ha a támogatás a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján alapul, és az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg.

(3) E rendeletnek a Módr11. 5., 7. és 8. §-ával megállapított rendelkezéseit a Módr11. hatálybalépésekor300 folyamatban lévő olyan ügyekben alkalmazni kell, ahol a beruházó már regisztrált, de támogatási kérelem benyújtására még nem került sor.

(4)301 E rendeletnek a Módr11.-gyel megállapított 23. § (1) és (4) bekezdését, 26/M. § (1) bekezdését a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr12.) hatálybalépését302 megelőzően benyújtott támogatási kérelemmel indult azon eljárásokban is alkalmazni kell, ahol támogatási szerződés megkötésére a Módr12. hatálybalépése előtt még nem került sor.

29/O. §303 (1) E rendeletnek a Módr12.-vel megállapított 9. § (1) bekezdés a) pontja kizárólag a 2023. június 15. napját követően, a lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával igényelt támogatások esetében alkalmazható.

(2) E rendeletnek a Módr12.-vel megállapított 3. § 48. pontját és 17. § (3) bekezdését alkalmazni kell a Módr12.

a) hatálybalépésekor304 folyamatban lévő ügyekben, valamint

b) hatálybalépésekor305 már megkötött támogatási szerződések esetében, ideértve azon, a Módr12. hatálybalépésekor hatályos támogatási szerződéseket is, ahol a folyósítási időszak még nem fejeződött be.

(3) E rendeletnek a Módr12.-vel megállapított 9/A. § (1) és (3) bekezdését a Módr12. hatálybalépést306 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) E rendeletnek a Módr12.-vel megállapított 23. § (7) és (8) bekezdését a Módr12. hatálybalépését307 megelőzően benyújtott támogatási kérelemmel indult azon eljárásokban is alkalmazni kell, ahol még támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

(5)308 E rendeletnek a Módr12.-vel megállapított 26. § (2) bekezdés e) pontját a kedvezményezett erre irányuló kérelmének Támogató általi jóváhagyása esetén alkalmazzák, ha a támogatás nyújtására a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján került sor, és az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg

a) a Módr12. hatálybalépésekor309 már megkötött szerződések esetében,

b) e rendeletnek a Módr5.-tel hatályon kívül helyezett 9. § (1) bekezdés h) pontján alapuló technológia-intenzív beruházások támogatása vonatkozásában, a Módr12. hatálybalépésekor310 már megkötött támogatási szerződések esetében,

azzal, hogy ha a támogatási szerződés értelmében a kedvezményezettet a megtartott munkahelyeken felül az újonnan létesített munkahelyek létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettség is terheli, akkor a 75%-ot e két szám összegére vetítve kell meghatározni.

29/P. §311 (1) A Módr12.-vel megállapított IV/E. Fejezetben foglalt rendelkezések a beruházó ezirányú kérelme és a támogató jóváhagyó döntése alapján alkalmazhatóak olyan ügyekben is, amelyek a Módr12. hatálybalépésekor312 már megindultak, de támogatási szerződés megkötésére nem került sor, feltéve, hogy a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megfelel a IV/E. Fejezetben foglalt szabályoknak és a IV/E. Fejezet alapján nyújtandó támogatás nem fogja meghaladni az eredetileg kérelmezett összeget.

(2) A kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti kérelmét a lebonyolító szerv részére nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely szükséges annak megállapításához, hogy az eredetileg tervezett beruházás megfelel a IV/E. Fejezetben foglalt feltételeknek.

(3) Ha a támogató jóváhagyja a kérelmet, egyidejűleg meghatározza az igénybe vehető maximális támogatás mértékét is, ha az a jogszabályok értelmében kevesebb, mint a korábban kiadott feltételes támogatási ajánlat, ha az ilyen ajánlat kiadására már sor került.

(4) Ha a feltételes támogatási ajánlat a beruházó által elfogadásra kerül, a lebonyolító szerv és a beruházó az előzetes helyszíni jegyzőkönyvben rögzíti

a) annak tényét, hogy az eredetileg kérelmezett támogatás nyújtására a IV/E. Fejezet alapján kerül sor,

b) rögzítik a beruházás paramétereit,

c) a beruházó főbb szerződéses kötelezettségeit és

d) a támogatás mértékét.

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti döntést a támogató az előzetes helyszíni jegyzőkönyv felvételét követően hozza meg, akkor a (4) bekezdésben foglalt adatok a jegyzőkönyv módosításában kerülnek rögzítésre.

29/Q. §313 (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 29/O. § (5) bekezdés a) pontját – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr13. hatálybalépését314 követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr13.-mal megállapított 3. § 12., 22., 33., 40., 41., 42., 44., 58–66. pontját, 9. § (1) bekezdés d) pontját, 9/A. § (1), (1a) és (5) bekezdés b) pontját, 9/B. § (5) bekezdés b) pontját, 12. § (2)–(4) bekezdését, 13. § (1) bekezdés b) pontját, 13/A. §-át, 13/B. §-t, 14. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontját, 16. § (1) bekezdés e)–f) pontját, 16. § (2) bekezdését, 17. § (3) bekezdését, 17. § (3b) bekezdését, 18. § (5) bekezdés d) pontját, 26/A. § (1) bekezdését, 26/G. § (3) bekezdés a) pontját, 26/I. § (1) bekezdését, IV/C Fejezet elnevezését, 15/V. alcímét, 26/ZF. §-át, 26/ZG. § (1) bekezdését, 26/ZH. § (1), (4)–(8) bekezdését, 15/X. alcímét, 26/ZI. §-t, 15/Y. alcímét, 26/ZK. § (1), (3) és (5) bekezdését, 26/ZL. § (1) bekezdését, 15/ZA. alcímét, 26/ZZ. § (3) bekezdését, IV/F. Fejezetét és IV/G. Fejezetét és 29/I. § (1), (3) és (4) bekezdését a 2024. január 1-je után benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek a Módr13.-mal megállapított 8. § (1) bekezdés i), u) és v) pontját, valamint 26/A. § (1) bekezdését a Módr13. hatálybalépésekor315 folyamatban lévő olyan ügyekre is alkalmazni kell, ahol a támogatás odaítélésére 2024. január 1-jéig még nem került sor.

(4) E rendeletnek a Módr13.-mal megállapított 8. § (3) bekezdését a Módr13. hatálybalépésekor316 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

30. §317 Ez a rendelet

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 25., 31., 38. és 41. cikke szerinti,

b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá

c) az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú közleménye 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó határozatában foglalt feltételek szerinti

támogatást tartalmaz.

19. Hatályon kívül helyező rendelkezések

31. §318

1. melléklet a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez319

A regionális szolgáltató központok által végezhető tevékenységek listája TEÁOR’08 szerint

A

B

1

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység (52)

52.10 Raktározás, tárolás

2

Információ-technológiai szolgáltatás (62)

62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

3

Információs szolgáltatás (63)

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás

4

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység (69)

69.10 Jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

5

Üzletvezetési, vezetői tanácsadás (70)

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

6

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység;
műszaki vizsgálat, elemzés (71)

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7

Tudományos kutatás, fejlesztés (72)

72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

8

Reklám, piackutatás (73)

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
78.10 Munkaközvetítés

9

Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás (82)

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.20 Telefoninformáció
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

2. melléklet a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez320

Az energiahatékonysági beruházási, a megújuló energia előállítására és tárolására, valamint a megújuló hidrogén előállítására irányuló beruházási támogatásban részesíthető tevékenységek felsorolása TEÁOR’08 kód szerint321

1.

101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

2.

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

3.

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

4.

104 Növényi, állati olaj gyártása

5.

105 Tejfeldolgozás

6.

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

7.

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

8.

108 Egyéb élelmiszer gyártása

9.

109 Takarmány gyártása

10.

110 Italgyártás

11.

120 Dohánytermék gyártása

12.

131 Textilszálak fonása

13.

132 Textilszövés

14.

133 Textilkikészítés

15.

139 Egyéb textiláru gyártása

16.

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

17.

142 Szőrmecikk gyártása

18.

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

19.

151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

20.

152 Lábbeligyártás

21.

161 Fűrészárugyártás

22.

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

23.

171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

24.

172 Papírtermék gyártása

25.

181 Nyomdai tevékenység

26.

182 Egyéb sokszorosítás

27.

191 Kokszgyártás

28.

192 Kőolaj-feldolgozás

29.

201 Vegyi alapanyag gyártása

30.

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

31.

203 Festék, bevonóanyag gyártása

32.

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

33.

205 Egyéb vegyi termék gyártása

34.

206 Vegyi szál gyártása

35.

211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

36.

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

37.

221 Gumitermék gyártása

38.

222 Műanyag termék gyártása

39.

231 Üveg, üvegtermék gyártása

40.

232 Tűzálló termék gyártása

41.

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

42.

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

43.

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

44.

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

45.

237 Kőmegmunkálás

46.

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

47.322

48.323

49.

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

50.

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

51.

245 Fémöntés

52.

251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

53.

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

54.

253 Gőzkazán gyártása

55.

254 Fegyver-, lőszergyártás

56.

255 Fémalakítás, porkohászat

57.

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

58.

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

59.

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

60.

261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

61.

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

62.

263 Híradás-technikai berendezés gyártása

63.

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

64.

265 Műszer-, óragyártás

65.

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

66.

267 Optikai eszköz gyártása

67.

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

68.

271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

69.

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

70.

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

71.

274 Villamos világítóeszköz gyártása

72.

275 Háztartási készülék gyártása

73.

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

74.

281 Általános rendeltetésű gép gyártása

75.

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

76.

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

77.

284 Szerszámgépgyártás

78.

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

79.

291 Közúti gépjármű gyártása

80.

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

81.

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

82.

301 Hajó, csónak gyártása

83.

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

84.

303 Légi, űrjármű gyártása

85.

304 Katonai harcjármű gyártása

86.

309 Egyéb jármű gyártása

87.

310 Bútorgyártás

88.

321 Ékszergyártás

89.

322 Hangszergyártás

90.

323 Sportszergyártás

91.

324 Játékgyártás

92.

325 Orvosi eszköz gyártása

93.

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

94.

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

95.

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

1

A 2. § a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § a) pontja, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontját a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontját a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontját a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés g) pontját a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § 2. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § 2. pont f) alpontját a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 3. § 6. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § 8. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § 10. pontját a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § 11a. pontját a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

15

A 3. § 11b. pontját a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 3. § 12. pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § 12a. pontját a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § 13. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § 15. pontja a 119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § 18. pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § a) pontja és 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § 18a. pontját a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A 3. § 22. pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. § 24. pontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. § 25. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. § 26. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. § 29. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 3. § 32. pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 3. § 33. pontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 3. § 34. pontját a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 3. § 42. pontját a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (15) bekezdése iktatta be, szövege a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § f) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 3. § 44. pontját a 119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 3. § 46. pontját a 346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

42

A 3. § 47. pontját a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

43

A 3. § 48. pontját a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 3. § 49. pontját a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

45

A 3. § 50. pontját a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

46

A 3. § 51. pontját a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

47

A 3. § 52. pontját a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

48

A 3. § 53. pontját a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

49

A 3. § 54. pontját a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

53

A 3. § 58. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

54

A 3. § 59. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

55

A 3. § 60. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

56

A 3. § 61. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

57

A 3. § 62. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

58

A 3. § 63. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

59

A 3. § 64. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

60

A 3. § 65. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

61

A 3. § 66. pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

62

A 4. § a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

63

A 4. alcím (5. §) a 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

64

Az 5. § (1) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

66

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

67

Az 5. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

68

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet d) pontja szerint módosított szöveg.

69

Az 5. § (3) bekezdését a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

70

A 7. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

71

A 8. § (1) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 8. § (1) bekezdés b) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 8. § (1) bekezdés d) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 8. § (1) bekezdés f) pontja az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

75

A 8. § (1) bekezdés i) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 8. § (1) bekezdés l) pontja a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

77

A 8. § (1) bekezdés s) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 8. § (1) bekezdés u) pontját a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 8. § (1) bekezdés v) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

80

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 8. § (2) bekezdés d) pontja a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 8. § (2) bekezdés e) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 8. § (2) bekezdés f) pontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 8. § (2) bekezdés g) pontja a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 8. § (3) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

88

A 9. § (1) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontját a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

92

A 9. § (1) bekezdés b) pontját a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 9. § (1) bekezdés c) pontját a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 9. § (1) bekezdés d) pontja a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § g) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 9. § (1) bekezdés e) pontját a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 9. § (1) bekezdés f) pontját a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 9. § (1) bekezdés g) pontját a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja.

98

A 9. § (1a) bekezdését a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 9. § (1a) bekezdés a) pontja az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

100

A 9. § (1a) bekezdés b) pontja a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 9. § (1a) bekezdés c) pontja a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 9/A. §-t az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

103

A 9/A. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 9/A. § (1a) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

105

A 9/A. § (3) bekezdése a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 9/A. § (5) bekezdés b) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § h) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 9/B. §-t a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

108

A 9/B. § (5) bekezdés b) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

109

A 10. § c) pontja a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A 10. § g) pontja a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 10. § h) pontja a 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 10. § i) pontját a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 14. § f) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 10. § j) pontját a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

114

A 9. alcím címe a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

115

A 11. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

116

A 11. § (2) bekezdését a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

117

A 12. § (1) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 12. § (2) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

121

A 12. § (5) bekezdését a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

122

A 13. § (1) bekezdése a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

123

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

125

A 13. § (2) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

126

A 13. § (6) bekezdését a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § c) pontja.

127

A 9/A. alcímet (13/A–13/C. §) a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

128

A 13/A. § a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

129

A 13/B. § a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § k) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 13/C. § (1) bekezdése a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

131

A 14. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

132

A 14. § (1) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A 14. § (1) bekezdés f) pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

134

A 14. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § l) pontja szerint módosított szöveg.

135

A 14. § (1) bekezdés g) pontját a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § e) pontja.

136

A 14. § (2) bekezdés a) pontját a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

137

A 14. § (2) bekezdés b) pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

138

A 14. § (3) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

139

A 14. § (5) bekezdését a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

140

A 14/A. §-t a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

141

A 15. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

142

A 16. § (1) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

143

A 16. § (1) bekezdés a) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 11. § a) pontja, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § n) pontja szerint módosított szöveg.

144

A 16. § (1) bekezdés b) pontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 11. § b) pontja, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § m) és n) pontja szerint módosított szöveg.

145

A 16. § (1) bekezdés c) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § f) pontja szerint módosított szöveg.

146

A 16. § (1) bekezdés d) pontját a 119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § f) pontja.

147

A 16. § (1) bekezdés e) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

148

A 16. § (1) bekezdés f) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

149

A 16. § (2) bekezdése a 119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § o) pontja szerint módosított szöveg.

150

A 16. § (3) bekezdését a 477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

151

A 16. § (4) bekezdését a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

152

A 17. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

153

A 17. § (3) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A 17. § (3a) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

155

A 17. § (3b) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

156

A 17. § (4) bekezdését a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

157

A 18. § (1) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

158

A 18. § (2) bekezdése a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

159

A 18. § (2) bekezdése 1. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

160

A 18. § (2) bekezdése 15. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § e) pontja szerint módosított szöveg.

161

A 18. § (2) bekezdés 16. pontját a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

162

A 18. § (2) bekezdés 27. pontja az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

163

A 18. § (2) bekezdése 29. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § g) pontja szerint módosított szöveg.

164

A 18. § (2) bekezdése 31. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § h) pontja szerint módosított szöveg.

165

A 18. § (2) bekezdése 33. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § i) pontja szerint módosított szöveg.

166

A 18. § (2) bekezdése 34. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § j) pontja szerint módosított szöveg.

167

A 18. § (2) bekezdés 35. pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

168

A 18. § (2) bekezdés 36. pontját a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

169

A 18. § (3) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

170

A 18. § (4) bekezdés b) pontja a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet e) pontja szerint módosított szöveg.

171

A 18. § (5) bekezdés b) pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

172

A 18. § (5) bekezdés d) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

173

A 18. § (5) bekezdés e) pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

174

A 18. § (6) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

175

A 18. § (6) bekezdés a) pontja a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

176

A 18. § (6) bekezdés b) pontja a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

177

A 18. § (6) bekezdés c) pontját a 346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

178

A 18. § (7) bekezdését újonnan a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be, az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

179

A 19. § (1) bekezdése a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § h) pontja szerint módosított szöveg.

180

A 19. § (4) bekezdése a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

181

A 19. § (5) bekezdését a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

182

A 20. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

183

A 20. § (1) bekezdése a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § e) pontja szerint módosított szöveg.

184

A 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

185

A 21. § a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

186

A 21. § (1) bekezdése a 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

187

A 21. § (2) bekezdés c) pontja a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

188

A 21. § (2) bekezdés d) pontja a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

189

A 21. § (5) bekezdése a 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

190

A 21. § (6) bekezdését a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

191

A 21. § (7) bekezdését a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § g) pontja.

192

A 22. § (1) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

193

A 22. § (2) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

194

A 22. § (3) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 14. § g) pontja szerint módosított szöveg.

195

A 22. § (4) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

196

A 22. § (5) bekezdése a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 14. § h) pontja szerint módosított szöveg.

197

A 22. § (7) bekezdését a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

198

A 23. § (1) bekezdése a 477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított, az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

199

A 23. § (3) bekezdése a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

200

A 23. § (4) bekezdése a 119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

201

A 23. § (5) bekezdését a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 83. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

202

A 23. § (6) bekezdését a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

203

A 23. § (7) bekezdését a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

204

A 23. § (8) bekezdését a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

205

A 24. § (1) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított, a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 14. § j) pontja szerint módosított szöveg.

206

A 25. § (2) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

207

A 26. § (1) bekezdése a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

208

A 26. § (2) bekezdés a) pontját a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 15. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

209

A 26. § (2) bekezdés e) pontja az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 9. § h) pontja szerint módosított szöveg.

210

A 26. § (2) bekezdés f) pontját a 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

211

A 26. § (5) bekezdését a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 83. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

212

A 15/A. alcímet (26/A. §) a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

213

A 26/A. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § p) pontja szerint módosított szöveg.

214

A IV/A. fejezetet (26/B–26/P. §) a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

215

A 26/D. § (2) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 13. § k) pontja szerint módosított szöveg.

216

A 26/G. § (3) bekezdése a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

217

A 26/G. § (3) bekezdés a) pontja a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § q) pontja szerint módosított szöveg.

218

A 26/H. § (1a) bekezdését a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

219

A 26/H. § (3) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

220

A 26/I. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § r) pontja szerint módosított szöveg.

221

A 26/I. § (4) bekezdése a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

222

A 26/I. § (5) bekezdését a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

223

A 26/J. § a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

224

A 26/J. § (1) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

225

A 26/M. § (1) bekezdése az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

226

A 26/O. § (2) bekezdése a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

227

A 26/O. § (4) bekezdése a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

228

Az IV/B. Fejezetet (26/Q-26/ZE. §-t) a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

229

Az IV/C. Fejezetet (26/ZF-26/ZT. §-t) a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a fejezet címe a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

230

A 26/ZF. § a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § s) pontja szerint módosított szöveg.

231

A 15/V. alcím címe a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

232

A 26/ZG. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § t) pontja szerint módosított szöveg.

233

A 26/ZH. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

234

A 26/ZH. § (4) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

235

A 26/ZH. § (5) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

236

A 26/ZH. § (6) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

237

A 26/ZH. § (7) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

238

A 26/ZH. § (8) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

239

A 15/X. alcím címe a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

240

A 26/ZI. § a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

241

A 15/Y. alcím címe a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

242

A 26/ZK. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

243

A 26/ZK. § (3) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

244

A 26/ZK. § (5) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

245

A 26/ZL. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

246

A 26/ZL. § (4) bekezdés a) pontja az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

247

A 15/ZA. alcím címe a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

248

A 26/ZM. § (2) bekezdés a) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

249

A 26/ZM. § (2) bekezdés b) pontját a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

250

A 26/ZO. § (2) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

251

A 26/ZR. § (2) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

252

Az IV/D. Fejezetet (26/ZU-26/ZZJ. §-t) a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

253

A 26/ZV. § (4) bekezdése a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 9. § i) pontja szerint módosított szöveg.

254

A 26/ZW. § (3) bekezdése a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 9. § j) pontja szerint módosított szöveg.

255

A 26/ZZ. § (3) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

256

A 26/ZZD. § (2) bekezdése az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

257

A IV/E. Fejezetet (26/ZZK-26/ZZU. §-t) a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

258

A IV/F. Fejezetet (26/ZZV–26/ZZZI. §-t) a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

259

A IV/G. Fejezetet (26/ZZZJ–26/ZZZR. §-t) a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

260

A 29. § a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

261

A 29/A. §-t a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be.

262

A 29/B. §-t a 119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

263

A hatálybalépés időpontja 2017. május 30.

264

A 29/C. §-t a 346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

265

A hatálybalépés időpontja 2017. november 21.

266

A 29/D. §-t a 118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

267

A hatálybalépés időpontja 2018. július 3.

268

A 29/E. §-t a 36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

269

A hatálybalépés időpontja 2019. március 6.

270

A hatálybalépés időpontja 2019. március 6.

272

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 27.

273

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 27.

275

A 29/H. §-t a 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

276

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 8.

277

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 8.

278

A 29/I. §-t a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

279

A 29/I. § (1) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

280

A 29/I. § (3) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.

281

A 29/I. § (4) bekezdését a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.

282

A 29/J. §-t a 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

283

A hatálybalépés időpontja 2020. október 22.

284

A hatálybalépés időpontja 2020. október 22.

285

A 29/K. §-t a 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

286

A hatálybalépés időpontja 2021. július 3.

287

A hatálybalépés időpontja 2021. július 3.

288

A hatálybalépés időpontja 2021. július 3.

289

A 29/L. §-t a 720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

290

A hatálybalépés időpontja 2022. január 1.

291

A 29/M. §-t a 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

292

A hatálybalépés időpontja 2022. augusztus 12.

293

A hatálybalépés időpontja 2022. augusztus 12.

294

A hatálybalépés időpontja 2022. augusztus 12.

295

A hatálybalépés időpontja 2022. augusztus 12.

296

A 29/N. §-t az 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

297

A hatálybalépés időpontja 2023. február 23.

298

A hatálybalépés időpontja 2023. február 23.

299

A hatálybalépés időpontja 2023. február 23.

300

A hatálybalépés időpontja 2023. február 23.

301

A 29/N. § (4) bekezdését a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

302

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

303

A 29/O. §-t a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

304

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

305

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

306

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

307

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

308

A 29/O. § (5) bekezdése a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

309

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

310

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

311

A 29/P. §-t a 366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

312

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 4.

313

A 29/Q. §-t a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be.

314

A hatálybalépés időpontja 2023. december 24.

315

A hatálybalépés időpontja 2023. december 24.

316

A hatálybalépés időpontja 2023. december 24.

317

A 30. § a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

318

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

Az 1. mellékletet a 426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, szövege a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

320

A 2. mellékletet a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

321

A 2. melléklet címe a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

322

A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sorát a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

323

A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sorát a 632/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére