• Tartalom

211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.09.04.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.4.) megállapított rendelkezéseit – a (10)–(11) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.4. hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(10) A Módr.4. hatálybalépése előtt már megkezdett eljárási cselekmények hatályát e rendelet nem érinti.
(11) A Módr.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban
a) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,
b) a hatóság, illetve a szakhatóság az ügyintézési határidőt a Ket.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén hosszabbíthatja meg, és
c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.”

2. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

(Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája)
„1.165. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése.
1.166. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése.
1.167. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése.
1.168 A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése.
1.169. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése.”
(Egyes városi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája)
„3.23. A jászfényszarui északi feltáró út megépítése.”
(Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája)
„4.3. Baja Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére