• Tartalom

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

2018.02.07.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében,
az 5. §, a 7. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. ágazathoz tartozó szervek: a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó közlekedési és energetikai szervek;

2. honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás és szükségállapot.

2. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

2. § A miniszter

a) összehangolja az ágazathoz tartozó szervek honvédelmi intézkedési terveinek összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását; jóváhagyja a honvédelmi intézkedési terveket;

b) koordinálja a NATO civil képességekkel és a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ágazati feladatokat;

c) közreműködik a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben elrendelt – közlekedési és energetikai ágazatokat érintő – intézkedések végrehajtásában;

d) gondoskodik a honvédelmi feladatai ellátásához szükséges mértékű személyi- és eszközállomány rendelkezésre állásáról.

3. A honvédelmi intézkedési terv

3. § (1) Az 1. mellékletben megjelölt, ágazathoz tartozó szervek honvédelmi intézkedési tervet készítenek, amelyet a miniszter hagy jóvá.

(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza az (1) bekezdés szerinti szervek honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban végrehajtandó, valamint az arra való felkészülésre vonatkozó, továbbá a lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen termelési és szolgáltatási feladatainak ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályait.

(3) A honvédelmi intézkedési terv az (1) bekezdés szerinti szervek sajátosságainak megfelelő, a működési szabályokról rendelkező szöveges részből, továbbá a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató mellékletekből áll.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szervek vezetői gondoskodnak arról, hogy

a) a honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatra, és szükség szerint módosítására kerüljön, valamint a módosítás jóváhagyásra felterjesztésre kerüljön;

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje, valamint begyakorolja és felkészüljön annak végrehajtására; továbbá

c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

4. Az ágazathoz tartozó szervek honvédelmi feladatai

4. § A miniszter az ágazathoz tartozó szervek honvédelmi feladataként a következőket határozza meg:

a) adatszolgáltatás a polgári szállító eszközökről és szállítási útvonalakról;

b) katonai és segélyszállítmányok szállítási feladatainak polgári támogatása;

c) közreműködés a lakosság válságterületről történő kitelepítésének szállítási feladataiban;

d) a polgári szállítóeszközök védelme, vegyi, biológiai és radiológiai mentesítésük kezdeményezése;

e) közreműködés az Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer aktiválásában;

f) közreműködés a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalmának korlátozásában vagy megtiltásában;

g) közreműködés a közúti, vasúti, vízi és légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, repülőterek, raktárak igénybevételében vagy használatának korlátozásában;

h) közreműködés a vasúti, közúti, vízi és légi járművek fényeinek, valamint a forgalmuk irányítására szolgáló fényforrásoknak az elsötétítésére vonatkozó eljárási követelmények kidolgozásában;

i) közreműködés az ország védelmi szempontjából fontos energiahordozók készletezésében, forgalmuk szabályozásában vagy korlátozásában honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak esetében;

j) közreműködés a polgári légtérben működő légiforgalmi irányítás katonai felügyeletre történő átállásában honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak esetében;

k)1 közreműködés a lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen termelési és szolgáltatási feladatok végrehajtásában a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak esetében.

5. A meghagyással kapcsolatos ágazati feladatok

5. § (1) A miniszter a 2. és a 3. mellékletben felsorolt szerveket meghagyásba bevonja.

(2) A meghagyásba be nem vont ágazathoz tartozó szervek – megfelelő indokolás alapján – kezdeményezhetik a miniszternél a meghagyásba történő bevonásukat.

(3) Minden olyan változásról, ami jelentős mértékben befolyásolja a rendkívüli állapot vagy a megelőző védelmi helyzet idején ellátandó feladatok végrehajtását, a meghagyásba bevont szervek vezetői soron kívül tájékoztatják a minisztert.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. §2

1. melléklet a 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelethez3

Az ágazathoz tartozó szervek közül honvédelmi intézkedési terv készítésére kijelölt szervek

A

B

Sorszám

Név

1.

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

2.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5.

 

2. melléklet a 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelethez4

A nemzeti fejlesztési miniszter által meghagyásba bevont szervek

A

B

Sorszám

Név

 

Közlekedés

1.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

2.

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4.

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5.

MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Korlátolt Felelősségű Társaság

6.

MÁV Központi Felépítményvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

7.

MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8.

MÁV Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

9.

Data-Press Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10.

Info-Sys Korlátolt Felelősségű Társaság

11.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13.

AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14.

M6 Duna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság

15.

Duna-Intertoll M6-os Autópálya Üzemeltető Fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

16.

MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság

17.

M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság

18.

Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19.

Color Tours Korlátolt Felelősségű Társaság

20.

T&J Busz Project Korlátolt Felelősségű Társaság

21.

Kontakt-Busz Korlátolt Felelősségű Társaság

22.

Homm Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

23.

Szekér Transz 99 Betéti Társaság

24.

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

25.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

26.

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

27.

DDKK Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

28.

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

29.

ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

30.

VO-LAN KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság

31.

Trans-Vonal Zártkörűen Működő Részvénytársaság

32.

Trans-Tour '90 Korlátolt Felelősségű Társaság

33.

G-Busline Korlátolt Felelősségű Társaság

34.

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

35.

Lufthansa Technik Budapest Repülőgép Karbantartó és Nagyjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

36.

AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Villamosenergia kereskedelem

37.

MVM Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság

38.

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

39.

E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

40.

ELMŰ Nyílt Részvénytársaság

41.

Magyar Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

42.

Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

MVM Csoport tagjai

43.

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

44.

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

45.

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

46.

MVM Hungarowind Korlátolt Felelősségű Társaság

47.

MVM MIFÜ Korlátolt Felelősségű Társaság (Miskolci Fűtőerőmű Kft.)

48.

MVM ERBE Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Erőmű Tervező és Beruházó)

49.

MVM KONTO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (pénzügyi szolgáltatás)

50.

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

51.

MVM GTER Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Litér, Sajószöged, Lőrinczi)

52.

MVM Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajkai és Oroszlányi Hőerőművek)

53.

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Egyetemes és hálózati villamosenergia és földgázenergia szolgáltatás, villamos- és hőenergia termelés

54.

E.ON Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

55.

E.ON Energiatermelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű, Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű, Győri Fűtőerőmű, Soproni Fűtőerőmű, PROESTATE Energiatermelő Kft.)

56.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

57.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

58.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

59.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

60.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

61.

E.ON Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság

62.

E.ON Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

63.

E.ON Erőművek Korlátolt Felelősségű Társaság (Gönyűi Erőmű)

64.

Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Kispesti Erőmű, Kelenföldi Gázturbinás Erőmű, Újpesti Erőmű)

65.

Mátrai Erőmű (Visonta)

66.

Mátravidéki Erőmű (Lőrinci)

67.

Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

68.

ISD POWER (Dunai Vasmű Erőműve)

69.

Pécsi Hőerőmű

70.

Bakonyi Erőmű

71.

Bakonyi Gázturbinás Erőmű

72.

ALPIQ (Csepeli Gázturbinás Erőmű)

73.

Tisza II. Vízerőmű

74.

Ajkai Gázturbinás Csúcserőmű

75.

EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

76.

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

77.

EDF Energia Korlátolt Felelősségű Társaság

78.

ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

79.

EMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság

80.

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

81.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

82.

MSZKSZ Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

83.

MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

84.

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

85.

FŐGÁZ Földgázelosztási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

86.

Ramico Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. alvállalkozója)

87.

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató

88.

TIGAZ DSO Korlátolt Felelősségű Társaság

89.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

90.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

91.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

92.

Barcika Szolg Korlátolt Felelősségű Társaság

93.

Biohő Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Balassagyarmat)

94.

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

95.

Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

96.

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

97.

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

98.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

99.

Dunai Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Százhalombatta)

100.

EMEF – Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

101.

Energocoop Korlátolt Felelősségű Társaság

102.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

103.

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

104.

Füredhő Korlátolt Felelősségű Társaság

105.

Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

106.

Győrhő Győri Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

107.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

108.

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

109.

Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

110.

Kőszegi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

111.

Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

112.

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

113.

Mohács-hő Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

114.

Mórhő Korlátolt Felelősségű Társaság

115.

Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

116.

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

117.

Pannon Hőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

118.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

119.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

120.

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

121.

Siklósi Távhő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

122.

SZÁKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Százhalombatta)

123.

Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

124.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

125.

SZÉPHŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

126.

SZOMTÁV Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

127.

Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

128.

T-SZOL Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Távhőszolgáltatási Divízió

129.

Váci Távhő Korlátolt Felelősségű Társaság

130.

Veolia Energia Magyarország (volt Dakia Energia)
(Érdhő Kft., Cellenergo – Celldömölk, Promtávhő – Dorog/Esztergom, Distherm Távhőszolgáltató Kft. – Nyergesújfalu, Tata Energia Kft.)

131.

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

132.

Antenna Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HC légiforgalmi rádiókommunikáció fenntartásához szükséges távközlési kapcsolatok működését, légiforgalmi irányító központ és a radarállomások közti adatkapcsolat működését biztosítja)

133.

Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

134.

Invitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

135.

Magyar Telekom Nyílt Részvénytársaság

136.

Thermik Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (HC fűtés, hűtés, szellőzés és víz- és csatorna karbantartás)

137.

T-Mobile Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HC navigációs távvezérlő üzemeltetése)

138.

ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Földgázelosztási Zrt.)

139.

KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

140.

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Üzemanyag nagykereskedelem

141.

Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

142.

PANRUSGÁZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

143.

MOLTRADE-Mineralimpex Zártkörűen Működő Részvénytársaság

144.

MABANAFT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

145.

AVIA Diesel Korlátolt Felelősségű Társaság

 

MOL és alvállalkozói, beszállítói

146.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

147.

MOLTRANS Tankautós Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság

148.

31. sz. Villanyszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság

149.

ABB Korlátolt Felelősségű Társaság

150.

Bács Metál-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság

151.

BanKonzult Energy Korlátolt Felelősségű Társaság

152.

Bilfinger IT Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

153.

CASON Zártkörűen Működő Részvénytársaság

154.

CONTRORG Korlátolt Felelősségű Társaság

155.

DUNAGÉP Zártkörűen Működő Részvénytársaság

156.

ÉPDUFERR Zártkörűen Működő Részvénytársaság

157.

EUR Korlátolt Felelősségű Társaság

158.

FIRE SENSOR Korlátolt Felelősségű Társaság

159.

FORTREX Korlátolt Felelősségű Társaság

160.

GÉPKONTROLL Korlátolt Felelősségű Társaság

161.

GLB Korlátolt Felelősségű Társaság

162.

Grampet Debreceni Vagongyár Korlátolt Felelősségű Társaság

163.

GVSZV Korlátolt Felelősségű Társaság

164.

Honeywell Korlátolt Felelősségű Társaság

165.

Hőtechnika Kőolaj Korlátolt Felelősségű Társaság

166.

IMO HUNGARIA MS Korlátolt Felelősségű Társaság

167.

Johnson Controls International Korlátolt Felelősségű Társaság

168.

KAR-TEL Korlátolt Felelősségű Társaság

169.

KESSEL-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

170.

MVM OVIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

171.

PCI Zártkörűen Működő Részvénytársaság

172.

PENTSTAR SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság

173.

Perecesi Oil Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

174.

REGALE Energy Zártkörűen Működő Részvénytársaság

175.

SCADA Korlátolt Felelősségű Társaság

176.

SCHORCH Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

177.

STEEL-VENT EGER Korlátolt Felelősségű Társaság

178.

Szelence Korlátolt Felelősségű Társaság

179.

SZ-Gépész Korlátolt Felelősségű Társaság

180.

TECHNOSZER Korlátolt Felelősségű Társaság

181.

TMK-Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

182.

Turbine Parts 03 Korlátolt Felelősségű Társaság

183.

VASÚTÉPÍTŐ ÉS KARBANTARTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

184.

YOKOGAWA HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság

185.

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

186.

Remedios Zártkörűen Működő Részvénytársaság

187.

VOLVO Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

188.

Schwarzmüller Járműgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

189.

Continental Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

190.

EMERSON PROCESS MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság

191.

TURBO TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság

192.

OILTECH Korlátolt Felelősségű Társaság

193.

WESTOR ENGINERING Korlátolt Felelősségű Társaság

194.

GANZAIR Korlátolt Felelősségű Társaság

195.

O. K. F. T. Korlátolt Felelősségű Társaság

196.

PETROLTEAM Korlátolt Felelősségű Társaság

197.

PETROLTERV Korlátolt Felelősségű Társaság

198.

OLAJGÉP-TEC Korlátolt Felelősségű Társaság

199.

AERZEN HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság

200.

KRISTÁLY-99 Korlátolt Felelősségű Társaság

201.

D-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság

202.

ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság

203.

MÉRKER 2007 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

204.

GANZ MOTOR Korlátolt Felelősségű Társaság

205.

Petrolszolg Korlátolt Felelősségű Társaság

206.

MOL Csoportszintű Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

207.

MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

208.

MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MIS)

209.

MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

210.

Tisza WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

211.

MESSER Hungarogáz Korlátolt Felelősségű Társaság

212.

NAGY-MERCATUS Korlátolt Felelősségű Társaság

213.

Trans-sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

214.

Tisza Work Korlátolt Felelősségű Társaság

215.

Bálint Analitika Mérnök Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

216.

Wesling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

217.

ECOMISSIO Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

218.

Révész Trans Korlátolt Felelősségű Társaság

219.

Columbian Tiszai Koromgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

220.

CIVIL Zártkörűen Működő Részvénytársaság

221.

FER Tűzoltó Korlátolt Felelősségű Társaság

222.

PCI Ipari Automatizálási Fővállalkozó és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

223.

Wemont Korlátolt Felelősségű Társaság

224.

Nakaterv Betéti Társaság

225.

Profinforce Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

226.

Sirema Korlátolt Felelősségű Társaság

227.

Közműép Szolnok Korlátolt Felelősségű Társaság

228.

Technovill Korlátolt Felelősségű Társaság

229.

PureAqua Korlátolt Felelősségű Társaság

230.

Metrisystem Mérlegtervezési és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság

231.

TURNO Gépészeti Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

232.

FERROPROFIL Kivitelező-Szolgáltató, Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

233.

Töltés és Lefejtés Technika Korlátolt Felelősségű Társaság

234.

Hansa Automatiqa Korlátolt Felelősségű Társaság

235.

QMS Irányítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

236.

Emerson Process Management Korlátolt Felelősségű Társaság

237.

Vasútépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

238.

CWS-boco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

239.

Nyír D Tech Korlátolt Felelősségű Társaság

240.

Expanzió 66 Korlátolt Felelősségű Társaság

241.

Karbonsoft Korlátolt Felelősségű Társaság

242.

Iterion Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

243.

Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság

244.

Eastron Korlátolt Felelősségű Társaság

245.

ITO Engineering Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

246.

Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság

247.

Wincor Nixdorf Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

248.

MAXTEL CONSULTING 2000 Rendszerfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

249.

ACIS Benzinkúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

250.

AECOM DB Magyarország Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

251.

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

252.

209 db benzinkút üzemeltető, szerződött partner

3. melléklet a 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelethez

Az ágazathoz tartozó szervek közül meghagyásba bevont szervek

A

B

Sorszám

Név

1.

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

2.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1

A 4. § k) pontját a 16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 66. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. melléklet a 16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 3/2018. (II. 6.) NFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére