• Tartalom

22/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

22/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2014.03.21.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V.14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában meghatározott, tehéntej-fehérjékből vagy kecsketej-fehérjékből gyártott anyatej-helyettesítő tápszernek, amelynek fehérjetartalma az 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontja szerinti minimum értéket eléri, de nem haladja meg a 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) értéket, alkalmasnak kell lennie a csecsemők különleges táplálására.”

(2) Az R. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában meghatározott, fehérjehidrolizátumokból gyártott anyatej-kiegészítő tápszernek, amelynek fehérjetartalma a 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja szerinti minimum értéket eléri, de nem haladja meg a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) értéket, alkalmasnak kell lennie a csecsemők különleges táplálására. A fehérjehidrolizátumokból gyártott anyatej-kiegészítő tápszereknek a csecsemők különleges táplálására való alkalmassága tekintetében a 6. mellékletben foglaltakat kell alkalmazni.”

2. § Az R. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszer előállításához felhasználható adalékanyagokat az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.
(3) A mikrobiológiai követelmények tekintetében az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszernek az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletben és az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.”

3. § (1) Az R. 19. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

b) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról szóló 2006. december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelvnek, továbbá a 2006/141/EK irányelvnek az anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek fehérjetartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló 2013. augusztus 28-i 2013/46/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az R. 19. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ez a rendelet
a) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet,
b) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló 2008. december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet,
c) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. § Az R.

a) 11. § (2) bekezdésében a „tehéntej-fehérjékből” szövegrészek helyébe a „tehéntej-fehérjékből vagy kecsketej-fehérjékből” szöveg,

ba) 2.1. alpontjában a „Tehéntej-fehérjékből” szövegrész helyébe a „Tehéntej-fehérjékből vagy kecsketej-fehérjékből” szöveg,

bb) 2.1. alpontjának (1) lábjegyzetében a „tehéntej-fehérjékből” szövegrész helyébe a „tehéntej-fehérjékből vagy kecsketej-fehérjékből” szöveg,

c) 1. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában a „tehéntej-fehérjékkel” szövegrész helyébe a „tehéntej-fehérjékkel vagy kecsketej-fehérjékkel” szöveg,

d) 1. melléklet 10. pont 10.1. alpontjában a „hidrolizált fehérjékből” szövegrész helyébe a „kecsketej-fehérjékből vagy fehérjehidrolizátumokból” szöveg,

e) 1. melléklet 10. pont 10.2. alpontjában az „ennek tehéntej-fehérjékkel” szövegrész helyébe az „ezeknek tehéntej-fehérjékkel vagy kecsketej-fehérjékkel” szöveg,

f) 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában a „Tehéntej-fehérjékből” szövegrész helyébe a „Tehéntej-fehérjékből vagy kecsketej-fehérjékből” szöveg,

g) 2. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában a „tehéntej-fehérjékkel” szövegrész helyébe a „tehéntej-fehérjékkel vagy kecsketej-fehérjékkel” szöveg,

h) 2. melléklet 8. pont 8.1. alpontjában a „hidrolizált fehérjékből” szövegrész helyébe a „kecsketej-fehérjékből vagy fehérjehidrolizátumokból” szöveg,

i) 2. melléklet 8. pont 8.2. alpontjában az „ennek tehéntej-fehérjékkel készített keverékéből gyártott anyatejkiegészítő” szövegrész helyébe az „ezeknek tehéntej-fehérjékkel vagy kecsketej-fehérjékkel készített keverékéből gyártott anyatej-kiegészítő” szöveg,

j) 3. melléklet 3. pontjában az „(1) Az L-arginin és hidrokloridja csak a 7. § (4) bekezdése szerinti anyatej-helyettesítő tápszerek előállításához használható.” szövegrész helyébe az „(1) Az L-arginin és hidrokloridja kizárólag a 7. § (4) bekezdése szerinti anyatej- helyettesítő tápszerek és a 7. § (5a) bekezdése szerinti anyatej-kiegészítő tápszerek gyártásához használható.” szöveg

lép.

5. § Az R.

szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelvnek az anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek fehérjetartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló 2013. augusztus 28-i 2013/46/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet,

b) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 22/2014. (III. 20.) EMMI rendelethez

Az R. 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Részlegesen hidrolizált fehérjékből gyártott anyatej-kiegészítő tápszerek

Minimum (*)

Maximum

0,45 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

(*) Azoknak a fehérjehidrolizátumokból gyártott anyatej-kiegészítő tápszereknek, amelyeknek fehérjetartalma a minimum értéket eléri, de nem haladja meg a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) értéket, meg kell felelniük a 7. § (5a) bekezdésének.
Azonos energiatartalomra vonatkoztatva az anyatej-kiegészítő tápszereknek minden nélkülözhetetlen és feltételesen nélkülözhetetlen aminosavat legalább akkora hasznosítható mennyiségben kell tartalmazniuk, mint amennyit a referenciafehérje (az 5. melléklet szerint meghatározott anyatej) tartalmaz. Számítási célból azonban a metionin és cisztein koncentrációit össze lehet adni, ha a metionin:cisztein arány 3-nál nem nagyobb, továbbá a fenilalanin és tirozin koncentrációit össze lehet adni, ha a tirozin:fenilalanin arány 2-nél nem nagyobb.”

2. melléklet a 22/2014. (III. 20.) EMMI rendelethez

Az R. 6. mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Tehéntej-fehérjéből származó tejsavófehérje-hidrolizátumokból gyártott, 0,56 g/100 kJ-nál (2,25 g/100 kcal) kisebb fehérjetartalmú anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek gyártásához felhasznált fehérje fehérjetartalmára, -forrására, és feldolgozására vonatkozó előírások”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére