• Tartalom

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 8. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–m) és r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest I. kerület 6460 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca 5–11. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6459 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számokon nyilvántartott várfal, a Budapest I. kerület 6461 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca, a Budapest I. kerület 14363/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület kivett közpark ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

3. §2 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)3

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

5. § Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 120 m2 nettó alapterülete után.

8. § (1) A Beruházással érintett épület átalakításánál az általános érvényű tűzvédelmi követelmények alkalmazása során figyelembe kell venni a Beruházás megvalósítását megelőzően nyilvános rendezvények megtartására kialakított, de részben eltérő rendeltetésű épületrészek meglévő állapot szerinti tűzvédelmi kialakítását, főbb tűzvédelmi jellemzőit.

(2) A Beruházással érintett épületek esetében az eltérő tűzszakaszok közötti, épületeket összekötő zárt közlekedő folyosók, hidak homlokzatainál nem kell az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 360. § (2) bekezdése szerinti tűzterjedési gátat kialakítani, ha a zárt közlekedő, híd mindkét vége Sm füstgátló ajtókkal kerül lezárásra, valamint a híd – a szigeteléseket és a hordozó rétegeket leszámítva – éghető anyagot nem tartalmaz.

(3) A Beruházással érintett közigazgatási hatósági eljárásokban az OTSZ e rendelet hatálybalépésének napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § A Beruházással érintett műemlék épületben elhelyezett iroda funkció esetén a felvonók forgalomszámításában a kiszolgálandó utasok száma tekintetében a normatív adatokat nem kell figyelembe venni, a kiszolgálandó utasok számát a vezető tervező által megállapított valós létszámadatok alapján kell meghatározni.

10. § (1) A Beruházással érintett műemlék épületre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető. Az építésügyi hatóság a bontási engedélyt és az örökségvédelmi engedélyt a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályokban meghatározott műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével adja ki.

(2)4 A Beruházással érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építés-kivitelezés idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

(3) A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

11. § (1)5

(2)6

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez7

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési beruházás

A Budapest I. kerület, 6460 helyrajzi számú, Budapest I. kerület
6459 helyrajzi számú, Budapest
I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számú, Budapest I. kerület 6461 helyrajzi számú, és a Budapest I. kerület
14363/1 helyrajzi számú ingatlanok.

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
d) építésfelügyeleti eljárások,
e) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

7.

telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal8

9.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások, a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal9

2. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez10

1

A 2. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 10. § (2) bekezdése a 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a, a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 11. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 11. § (2) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

7

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 54. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 54. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére