• Tartalom

2014. évi XXIII. törvény

2014. évi XXIII. törvény

egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról1

2014.10.13.

1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény módosítása

1–11. §2

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

12. §3

13. § Az Mötv. „A megbízatás keletkezése és megszűnése” alcíme a következő 31/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

31/A. § A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagja megbízatása megszűnik, ha a fővárosi kerületi polgármesteri megbízatása megszűnik.”

14. § Az Mötv. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg.”

15. § Az Mötv. 36. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.”

16. §4

17. § Az Mötv. „Polgármester” alcíme a következő 70/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

70/A. § A fővárosi kerületi polgármester megbízatása megszűnik, ha fővárosi közgyűlési képviselői megbízatása megszűnik.”

18. § Az Mötv. 72. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

72. § (1) Az 1500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének az összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni.
(2) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.
(3) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település társadalmi megbízatású polgármesterének az összeférhetetlenségére a 36. §-t – a 36. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja kivételével – kell alkalmazni.
(4) A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja. A fővárosi kerületi polgármester nem lehet főpolgármester, valamint főpolgármester-helyettes.”

19–20. §5

3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

21–29. §6

4. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

30. §7

5. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követő harmadik napon hatályát veszti.

(2) A 12. § és a 16. § a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napján lép hatályba.

32. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. június 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. júmius 17. A törvény a 31. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 15. napjával.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 21–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére