• Tartalom

23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet

23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.02.07.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8., 9., 11., 15., 16., 19., 21., 27. pontjában, valamint

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén az (1) bekezdés szerinti okiratnak az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.”

2. § Az Ávr. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén az Áht. 57. § (4) bekezdése szerinti beszámolóban a költségvetési évben nyújtott valamennyi költségvetési támogatásnak az éves költségvetési beszámoló által érintett időszakban felhasznált részéről a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlap szerinti tartalommal kell beszámolni. Az ilyen tartalmú beszámolás nem érinti a kedvezményezett jogszabályban, támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben előírt, e § szerinti beszámolási kötelezettségét.”

3. § Az Ávr. 179. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről 2014. évben – a 33. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően – 2014. március 17-ig kell az Igazgatóság részére adatot szolgáltatni.”

4. § Az Ávr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Ávr.

1. 126. § (2a) bekezdésében az „előirényzati” szövegrész helyébe az „előirányzati” szöveg,

2. 8. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sorában a „tárgynegyedévet követő hónap” szövegrész helyébe a „tárgynegyedévet követő harmadik hónap” szöveg

lép.

6. § (1) Hatályát veszti az Ávr. 78/G. §-a.

(2) Hatályát veszti az Ávr.

1. 104. § (6) bekezdésében az „A határidő elmulasztása jogvesztő.” szövegrész,

2. 104. § (7) bekezdésében az „ , illetve az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét a határozat kézhezvételét követő hatvan napon belül” szövegrész,

3. 138. § (3) bekezdésében az „és a korkedvezmény-biztosítási járulék” szövegrész.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben a visszatérítésre vonatkozó követelés, kötelezettség keletkezését követően el kell végezni a korábbi költségvetési kiadás vagy költségvetési bevétel és a hozzá kapcsolódó kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy követelés csökkentését, és a visszatérítésre vonatkozó követelést, kötelezettséget a 48. § (8) bekezdés a) pontja vagy 48. § (10) bekezdés a) pontja – a (3) bekezdés második mondatában foglalt esetben az ott megjelölt rovatot terhelő végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként – szerint kell elszámolni.”

8. § (1) Az Áhsz. 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Áhsz. 15. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az Áhsz. 17. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

9. § Az Áhsz.

2. 43. § (4) és (7) bekezdésében az „54. § g) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „54. § (2) bekezdés c) pontja szerinti” szöveg, és

3. 15. melléklet K502. pontjában a „nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „nem tervezhető az a) pontban és az Áht. 47. § (2) bekezdésében” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Áhsz.

1. 8. § (6) bekezdésében a „hozzájárulások,” szövegrész,

2. 18. § (2) bekezdésében az „Az értékvesztés tartós jellege nem vizsgálható.” szövegrész,

3. 15. melléklet K48. pontjában a „q) ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §],” szövegrész,

4. 15. melléklet K48. pontjában az „u) ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont],” szövegrész,

5. 15. melléklet B115. pontjában az „A rovaton előirányzat nem tervezhető.” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

Fejezetek megnevezése:
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: ……..

Millió forintban

Államháztar-
tási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

Millió forintban

Államháztar-
tási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

 

Millió forintban

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 10. melléklet 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. A függő kötelezettségek 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állománya kezességgel, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek és egyéb függő kötelezettségek bontásban”

3. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 15. melléklet B116. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott megyei önkormányzati tartalékból és a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára szolgáló előirányzatból származó bevételeket, valamint a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások és a helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások bevételeit.”
2. Az Áhsz. 15. melléklet B21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, társulások részére felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó bevételeket,
b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és
c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése és 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat.”

4. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

    1.    Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege

a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053, 0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223, 051233. számlák egyenlege

=

4211. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege

a 0523. számla egyenlege

=

4212. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363, 053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 053543, 053553. számlák egyenlege

=

4213. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473, 05483. számlák egyenlege

=

4214. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112. számlák egyenlege

a 055013, 055023, 055033, 055043, 055053, 055063, 055073, 055083, 055093, 055103, 055113. számlák egyenlege

=

4215. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. számlák egyenlege

=

4216. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege

 

4217. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882. számlák egyenlege

a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873, 05883. számlák egyenlege

=

4218. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 059132, 059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 059212, 059222, 059232, 059242, 05932. számlák egyenlege

a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223, 0591233, 0591243, 059133, 059143, 059153, 059163, 059173, 059183, 059213, 059223, 059233, 059243, 05933. számlák egyenlege

=

4219. könyvviteli számla egyenlege”

    2.    Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege

=

4221. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege

=

4222. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

=

4223. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

=

4224. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012, 055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112. számlák egyenlege

=

4225. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

=

4226. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

 

4227. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882. számlák egyenlege

=

4228. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 059132, 059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 059212, 059222, 059232, 059242, 05932. számlák egyenlege

=

4229. könyvviteli számla egyenlege”

    3.    Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan
a) a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva a költségvetési bevételekkel és kiadásokkal, a 0981313. és 0981323. nyilvántartási számlák kivételével a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege), a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák – a 364. és a 368. kivételével – egyenlegével, és a 31–33. számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 413., 494. és 852. könyvviteli számlák forgalmával, meg kell egyeznie a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

31–33. számlák nyitó egyenlege
– 003. egyenlege
+ 005. egyenlege – 0981313. és 0981323. egyenlege
+/– 361–363, 365–367. egyenlege
+ 31–33. számlákkal szemben könyvelt 413. számla forgalma
+/– 31–33. számlakkal szemben könyvelt 494. számla forgalma
+/– 31–33. számlakkal szemben könyvelt 852. számla forgalma

=

31–33. záró egyenlege

b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 368. egyenlegével egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével

34. nyitó egyenlege
+/– 368. egyenlege

=

34. záró egyenlege”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére